A. Farley: Bůh bez náboženství (Celé kázání)

20150821_love

„Náboženství nás může okrást o vědomí toho, co máme v Kristu, a pak nás přesvědčí, že si to všechno musíme koupit zpátky“
-A. Farley

Toto kázání je asi to vůbec nejlepší, které jsem zatím kdy slyšel. Čisté evangelium, neředěná Boží pravda. Toto je přátelé biblická skutečnost, toto je Boží poselství člověku. Vítám i paní Dagmar, kterou Pán osvobodil ze zajetí náboženství. Jak málo se káže pravda o tom, co vše máme v Kristu. Pouze s vědomím vlastní nové integrity, která je (pokud opravdu věříme evangeliu) nezměnitelnou skutečností, se může plně projevit Boží vůle s člověkem zde na Zemi. Přeji příjemnou podívanou.

20 thoughts on “A. Farley: Bůh bez náboženství (Celé kázání)


 1. Kázání je vskutku velmi dobré.
  Budu si ho muset poslechnout znovu a znovu na větším přístroji, protože v mobilu byly titulky droboučké a musela jsem napínat zrak, abych stíhala, protože A. Farley mluví dost rychle a neoddechne a neoddechne.
  Přiznám se však, že kdybych neprošla vyučováním A. WOMMACKA, který všechno dopodrobna a srozumitelně vysvětlil, nevím, jestli bych to dala a všechno chápala. Ale s tím porozuměním, co už mám mohu říct, že to nemá chybu. Snad se neurazíte, když tu nechám odkaz. Pro mě je opravdu důležité napájet se z dobrého zdroje se stejně smýšlejícími. A to tento web je!!
  https://www.nove-stvoreni.cz/online-andrew-wommack-skutecna-bozi-prirozenost
  Moc zdraví Dagmar
  Vše, co se tam od Wommacka nabízí a je přeloženo do češtiny je veeelmi dobré.


  1. Zdravím Dagmar! A díky. No, přiznám se, že jsem nad tím hodně přemýšlel. Tedy konkrétně nad tím, že i z takového hnutí, kde je bohužel zjevná manipulace a mohli bychom jmenovat i dost jiných negativních věcí, se může vynořit pravda evangelia a člověka osvobodit. Máme tendence škatulkovat, já sám bych třeba určitě nedoporučoval T.Whita a další určité kazatele spojené s hnutím víry.. Neznám nicméně Vaše výše uvedené kázání a rád si to poslechnu a pak zde napíši svůj názor. Začínám víc vnímat, že existuje spousta věcí, které jsou špatné a jeví se velmi špatné- někdy více, jindy méně. Nicméně to úplně nejzásadnější je osvobozující pravda evangelia..A ta je univerzální a pro všechny lidi.. Všechny ostatní „pravdy“ či spíše určité více či méně objektivní náhledy nehrají zdaleka takovou roli.. Díky za komentáře milá Dagmar a napíši brzo, jak to vidím.. :)


  2. Jo, poslouchal jsem asi 3 části.. To je přesně ono… Vlastně se to naprosto kryje s Farleyem… Říká v základu to samé… Jsou tam určité věci, se kterými úplně nesouhlasím (třeba nutnost mluvení v jazycích atd).. Týká se to i toho, že Bůh skutečně dopouští pro nás „špatné a zlé“ věci, ale jenom proto, aby nás budoval, případně „rozlomil“, jak o tom píšu i v článku… Některým věcem nerozumíme a nechápeme je, ale můžou být pro nás ve výsledku jen a jen pozitivní.. To nejdůležitější je věřit, že i v těch špatných věcech má s námi Bůh záměr a nakonec je použije k našemu dobru.. Že tedy všechno (to dobré i špatné) se nám děje ku prospěchu.. Mezeru vidím v tom přehnaném důrazu na „prosperitu“ v tomto životě.. I když tenhle kazatel to zmínil jen okrajově. Že když nezažíváme „prosperitu“ nemáme správný pohled na Boha nebo tak něco… Zažíval apoštol Pavel „prosperitu“? Já bych řekl, že dostával pěknou sodovku… A přece v tom vítězil a naprosto věřil v Boží lásku, i když ztroskotával na lodích, dostával výprasky, měl osten, který mu Bůh schválně nechal atd… Vedlo ho to do pokory.. V tomhle vidím slabinu hlavně toho celého hnutí , ve kterém jsou bohužel i vlci v rouše beránčím viz. Todd White a další… Ale tenhle pan Wommack, nevím jak moc do toho spadá, ale je to fakt dobré, co jsem zatím slyšel..


 2. Bible je náboženská kniha. Pokud se někdo opírá o Bibli, provozuje náboženství. I když případně odmítá současné církve, tak stále spoléhá na autoritu lidí, kteří Bibli vytvořili. Bible poskytuje nevyhnutelně omezený a překroucený pohled na nebeské věci. V nebi může být nesčetné množství bohů, které lze různě uctívat. Pokud člověk uctívání bohů odmítne a rozhodne se životem projít čistě jako člověk, pak lze říci, že není náboženský.


  1. Já „bohy“ neuctívám… Často říkám, že Bible (zvlášť NZ) je čistě protináboženská kniha.. K tomu, aby jsi mohl, milý Lukáši, poznat rozdíl mezi náboženstvím a osobním vztahem s Bohem skrze víru v Krista, bys musel nejdříve z náboženství pohanství vystoupit.. Fráze „projít životem čistě jako člověk“ je dosti vágní a zmatená.. Každý prochází životem čistě jako člověk.. Každý člověk něco nebo někoho uctívá (věří nějaké autoritě), k někomu vzhlíží, něčemu věří.. Boží pravda, která je v evangeliu člověka osvobozuje, náboženství člověka zotročuje..


 3. Asi je zbytečné zde uvádět, že Desatero nebylo Mojžíšovo, ale Boží. Že jej Mojžíš obdržel od Boha.
  Zkusil jsem si pustit pár úryvků od tohoto kazatele, a musím se přiznat, že se mi svíral žaludek. Lež a manipulace. Je to slizký had a svůdce ke zlému, nikoliv poctivý křesťan.

  Také bych rád poznamenal, že každý, kdo si myslí, že s křížem odešla morálka a etika, jak to podvodník nazývá, je podvedený. Každý, kdo tvrdí, že Zákon již neplatí, a že si tedy může dělat co chce, jelikož je pod milostí, je pošetilý.

  Milost tu totiž není, abychom hřešili vůči zákonu, ale protože jsme již hřešili. Naším úkolem je podobat se Kristu, a každou nedokonalost a klopýtnutí odevzdat, ale nikoliv být nedokonalý a klopýtat.

  To, jestli jsme dokonalí, a nebo jestli jsme vybočili z cesty, nám ukazuje právě tento Zákon, Desatero.

  Kdyby Bůh chtěl odstranit Zákon, tak ho ani nevydává. Stačilo by jej nevydat a dát milost hned. Jenomže Zákon je věčný. Odstranit Zákon, znamená učinit z Kristovy oběti zbytečnou cetku.


  1. Pepe, nevím jestli jsi to kázání viděl nebo ne. Ale vypadá to, že jsi ho vůbec neposlouchal.. Nic z toho totiž, co tady píšeš, tak neříká, ba naopak říka pravý opak. Zákon platí a je svatý a dobrý, ale pokud se používá správně. Flirtovat s Mojžíšem znamená podvádět Ježíše. Kdo je v Kristu je mrtev zákonu viz:
   „Což nevíte, bratří – vždyť mluvím k těm, kteří znají zákon – že zákon panuje nad člověkem, jen pokud je živ?
   Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi; když však muž zemře, je zproštěna zákona manželství.
   Pokud je tedy její muž naživu, bude prohlášena za cizoložnici, oddá-li se jinému muži. Jestliže však manžel zemře, je svobodná od zákona, takže nebude cizoložnicí, když se oddá jinému muži.
   Právě tak jste se i vy, bratří moji, stali mrtvými pro zákon skrze tělo Kristovo, abyste se oddali jinému, tomu, který byl vzkříšen z mrtvých, a tak nesli ovoce Bohu.
   Když jsme byli v moci hříchu, působily v nás vášně podněcované zákonem a nesly ovoce smrti.
   Nyní, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli spoutáni, byli jsme zproštěni zákona, takže sloužíme Bohu v novém životě Ducha, ne pod starou literou zákona.“ (Ř. 7:1-6)

   Dokážeš mi Pepe vysvětlit, o čem je tady řeč? Jak si vlastně vykládáš epištolu Římanům? Chápeš, že aby se člověk mohl znovu narodit, tak musí zemřít? Zemřít na kříži s Kristem.
   „Já však, odsouzen zákonem, jsem mrtev pro zákon, abych živ byl pro Boha. Jsem ukřižován spolu s Kristem,
   nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.“
   (Gal. 2:19-20)

   V Kristu je člověk již ospravedlněn, nepočítají se mu provinění, Jeho oběť je věčná a dokonalá. Dokonáno jest. Přijmi to, milý Pepe, nebo odmítni a postav se pod zákon, pod kterým budeš jen prokletý. Protože zákon slouží k odhalení hříchu pro lidi bezbožné. Ale Kristus je konec zákona a jeho dokonalé naplnění. Miluješ své nepřátele? Jsi dokonalý jako tvůj nebeský Otec? Nikdy se na nikoho nehněváš? Protože to se rovná vraždě. Nikdy jsi na nikoho nepohleděl se žádostivostí? Neboť to se rovná cizoložství. Rozdal jsi všechno chudým, abys jsi měl poklady v nebi? Co když zapomeneš vyznat jeden hřích? Co když si zhřešil a neuvědomil sis to?

   „Ti však, kteří spoléhají na skutky zákona, jsou pod kletbou, neboť stojí psáno: ‚Proklet je každý, kdo nezůstává věren všemu, co je psáno v zákoně, a nečiní to.‘
   Je jasné, že nikdo není před Bohem ospravedlněn na základě zákona, neboť čteme: ‚Spravedlivý bude živ z víry.‘
   Zákon však nevychází z víry, nýbrž praví: ‚Kdo bude tyto věci činit, získá tím život.‘
   Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe, neboť je psáno: ‚Proklet je každý, kdo visí na dřevě.‘“ (Gal 3:10-13)

   „Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření.“ (2.Kor. 5:19)

   „Tak jedinou obětí NAVŽDY přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje.“ (Židům 10:14)

   „Ti, kdo to slyšeli, řekli: „Kdo tedy může být spasen?“
   Odpověděl: „Nemožné u lidí je u Boha možné.“ (Luk 18:26-27)


 4. Skutečně nerozumím té potřebě vkládat do komentářů sáhodlouhé články bez uvedení zdroje.. Proč sem prostě nedáš odkaz? Navíc to není ani fér k autorovi toho článku, kterého znám a s jeho pojetím milosti a výkonnostním křesťanstvím se neztotožňuji… Navíc ten článek není vůbec vnitřně konzistentní.. Na jedné straně jsme údajně spaseni milostí a skutky v tom nehrají roli a na straně druhé se autor ptá: Copak může člověk co dělá tohle nebo támhleto jít do nebe? Ten, co to něco konkrétního špatného dělá nebo udělal, tam tedy jít nemůže a ten, který se podle autora chová líp, ten do nebe jít může.. A to je spása na základě čeho?
  Autor nechápe, že problém hříchu není v chování, ale v narození. Že i kdyby člověk za celý život nezalhal, nic neukradl, nedopustil by se žádostivosti atd.. Tak mu to není nic platné, protože se jako hříšník už NARODIL. Proto se musí narodit znovu.. Bible je napsaná vrahy, modláři, cizoložníky, lháři, atd.. Dále autora asi nesmírně dráždí představa, že hříchy jsou odpuštěny jednou provždy. Tedy to znamená- minulé, přítomné i budoucí.. Dokonalá oběť, která přináší dokonalé spasení.. Pokud to někdo bere jako povolenku k hříchu, tak asi může, problém je v tom, že kdo se narodil z Boha a je v něm Boží Duch, ten už není pro hřích nastaven a hřích mu nepřináší potěšení.. Je to sám Bůh, který v člověku spaseném milostí pracuje tak, že nechce hřešit..(Je to i v tom článku, ale zřejmě nepochopeno v kontextu- viz. Filipským 2:13)
  Skutečným důvodem, proč lidé odpadávají od „křesťanství“ (náboženského), končí z toho v blázincích nebo upadnou do okultismu, či snad dokonce spáchají sebevraždu je toto falešné pojetí milosti a hlásání jiného evangelia. Tahle metoda cukru a biče, která říká, že Boží láska a Boží přízeň je založená na našem výkonu.. Je to náboženství a má to všechen satanův rukopis- krade Boží lásku, zabíjí radost, ničí pokoj.. Ale Pán Ježíš přišel, abychom v Něm nalezli pokoj.. Evangelium je dobrá zpráva. Výkonnostní křesťanství je dost hrozná zpráva..

  Článek jsem smazal, protože tady mám pravidlo, že dlouhé články bez jakéhokoliv komentáře a uvedení zdroje, tady nebudou


  1. Takze,

   celkom si sa rozpisal, bol som zvedavy ako zareagujes.
   Takze k veci, vies mi vysvetlit, preco je kladeny v starom zakone taky doraz na to aby clovek nehresil a taktiez aj v novom zakone?
   Preco Jezis sam upozornoval na tieto veci? Preco? NEHRESIT?
   Stale sa ohanas milostou, ze vsetky hriechy su odpustene, minule, pritomne aj buduce, jeho obet je dokonala… …ALE…
   je tu problem hriechu, je tu problem demonov, a tieto dve veci, su uzko spojene… kamarad!!!
   Uz minule som ta upozornil na to a poprosil ta, aby si tieto temy ohladne demonov rozvinul aby ludia vedeli, o co tu ide.
   Podla mna je to tak, ze Jezis sa obetoval za vsetky mozne hriechy, vo vsetkych etapach casu, preto minule, pritomne aj buduce.
   Pokryl cas KOMPLETNE svojou OBETOU.
   A ty sa na neho odvolas, ak nejaky spachas v konkretnom case a vyznas ho bohu.
   Lenze to neznamena, ze si MOZES HRESIT, VED MAS MILOST.
   Je tu taka malickost, ze pohania ani vyznavaci demonov, nemaju moznost odpustenia hriechov.
   Tuto VYSADU maju len KRESTANIA. A maju ju preto, nie ze boh im len tak odpustil, ale ze niekto za nich ZAPLATIL!!!!
   A tym niekym je JEZIS. Boh ked odpusti, odpusti lebo bolo za krestana ZAPLATENE JEZISOSOVU KRVOU.
   Tu sa dostavame k bodu, ze to nie je zo skutkov. NIE NIE JE. Je to z VIERY, ktora je vyzadovana.
   AK clovek veri, tak Boh mu odpusti lebo nebola porusena spravodlivost, lebo spravodlivost bola vykonana na JEZISOVI KRISTOVI.
   A JEZIS SAM JE MILOST OD BOHA, ZE TO TAKTO BOH VYRIESIL.

   Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba, je to dar Boží, 9 nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil.

   Takze, ak clovek zhresi, spravi sa jama vo vztahu medzi nim a bohom, doslova priepast vo vztahu, tento vztah je preruseny.
   A ked clovek vyzna tento hriech, boh na toto miesto polozi kristov kriz a vztah je obnoveny.
   Pohania tuto moznost nemaju, lebo neveria v Kristovo spasitelske dielo.

   Preco Jezis povedal, cloveku ktoreho uzdravil a postavil na nohy…

   Jn 5,14

   Potom ho našiel Ježiš v chráme a povedal mu: Hľaď, ozdravel si; nikdy viac nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie!

   Zaujimave ze?

   Takto by som mohol pisat donekonecna…

   Aj kazanie na vrchu, zopakoval CELE DESATORO az na SOBOTU.

   A zakon plati naveky… hm?

   Ano plati, takto sa ma clovek chovat a JEZIS ho neprisiel zrusit, ale NAPLNIT.
   ON JEDINY HO DO BODKY DODRZAL.
   On sa obetoval, aby ludia mohli vyuzivat jeho obet na pokrytie svojich hriechov, skrze vieru v neho.
   Oni sami nezaplatili, preto to NIEJE Z ICH SKUTKOV, ale je TO DAR BOHA LUDOM.

   A BOH prislubil, ze kazdy jeden hriech potresta!!! hm…?

   Preco demoni pokracuju systematickou presnostou aby ludia dalej hresili?

   Preco je v Janovej apokalypse pisane, ze Krestania budu hresit!!!
   Navonok zozni a v srdci divoki, zurivi klamari atd. ???

   A ze ludia nebudu konat pokania zo svojich skutkov a bude drveny lis z ktoreho pojde krv,
   co bude vyliata casa Bozieho hnevu na nich?

   Ked som prvy krat videl toho Farleya, ozval sa vo mne VNUTORNY HLAS, ZE NA KONCI CAOSV LUDIA SI NAJDU UCITELOV, PODLA SVOJICH CHUTI…
   TO FAKT.

   Co sa tyka tej sprostosti, ze ak si na niektory hriech nespomeniem a co potom? :o )))
   Tak ti len poviem, ze ak budes prosit Ducha svateho, tak ti ten hriech bude pripomenuty!!!
   Vyznas vsetky a mas moznost konat pokanie.
   DA SA TO.

   Precitaj si Watchman Nee, ako za den musel neuveritelne velakrat vyznavat hriechy, co ho duch svaty usvedcoval, ze cely den nic ine nerobil,
   len vyznaval hriechy okamzite ak nieco zle spravil. NACO BY TO ROBIL, ZE? :o )))

   Podla mna ty ani nevies, ako pracuju demoni v ludskom vedomi a akymi systemovymi zasahmi menia charakter cloveka.

   Precitaj si laskavo knihy od Derecka Princea:

   http://www.derekprince.sk/oni-budu-vyha-a–demonov.php
   http://www.derekprince.sk/pozehnanie-alebo-kliatba—vyber-si.php

   Ak si ich precitas / o com velmi pochybujem :o ))) / ale ostatni mozu, tak zistis, ze to nie je take jednoduche, ako kazu tito usiam lubivi kazatelia.

   robo


   1. Milý pane Robo,

    Já ti můžu napsat totéž, co jsem psal na komentáře Pepe.. Zkus si to přečíst. Opět zcela nekonzistentní komentář.. Na jednu stranu píšeš, že jeho oběť je dokonalá, hříchy jsou odpuštěny, dokonáno jest. To znamená, že kdo je v Kristu, tomu Bůh nepočítá provinění, je dokonale ospravedlněn. Ale zároveň musí prosit Boha o odpuštění každý jeden hřích, který mu je už odpuštěn.. Tak jsou mu ty hříchy odpuštěny nebo nejsou? Záleží to na nás a naší paměti a schopnosti detekovat každý jeden hřích i ty, o kterých nevíme? Hele, já četl od Derecka Prince dost věcí, četl jsem asi 5 knih od Watchmana Nee.. Jestli si myslíš, že milost je o tom celý den vyznávat hříchy, tak to je úplně mimo. Milost je o tom nežít pro Boha, ale žít z Boha.. Z Jeho lásky a odpuštění, z Jeho intimity v nás.. Ty máš to zákonické nastavení, že milost způsobuje to, že člověk začne víc hřešit.. Ale je to přesně obráceně.. Zákon způsobuje to, že začneš víc hřešit.. Musíš pochopit k čemu je zákon, ten má vést k odsouzení..
    „A tak tedy: Jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život.
    Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými.
    K tomu navíc přistoupil zákon, aby se provinění rozmohlo. A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost,
    aby tak jako vládl hřích a přinášel smrt, vládla ospravedlněním milost a přinášela věčný život skrze Ježíše Krista, našeho Pána.“ (Ř. 5:18-21)

    Kdo se dá vést Božím Duchem, ten není pod zákonem a zároveň ho to samo táhne k sebeovládání, přečti si Galatským 5.. Co se týče démonů a soustředění se na síly temna, to dělat asi můžeš, ale podle mně to pouze odvádí od soustředění se na našeho zachránce Ježíše Krista. Když se poddáš Bohu, ďábel uteče, Když máš Ducha Svatého v sobě, ďábel bude možná zkoušet ledacos, ale ty jsi v bezpečí.. I když samozřejmě stále je tu přítomná tělesnost, stále žijeme v padlém světě…Soustřeď se na Něj a na evangelium milosti, popros ho aby odstranil ten náboženský závoj a ty jsi mohl plně spatřit nádheru Boží lásky a milosti k Tobě. Ježíš přijde a odstraní závoj a přijde radost a pokoj. Z tvých řádek cítím velký strach a nejistotu.. Na posledním soudu je jen jedna jistota.. „Mám tě rád Pane“, to je moje jistota.. Za všechno, co jsi pro mne udělal..

    „Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky. Já a Otec jsme jedno.“
    (Jan 10:27-30)

    „Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,
    ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“
    (Římanům 8:38-39)


 5. Mily pan Streetzurnal,

  aj by to davalo zmysel z jedneho aspektu, ale nedava z druheho.
  Co je to byt v Kristovi?
  To je to, ze Mam ta rad Pane?
  Nie je to nahodu o tom, ze zachovavat prikazania ktore nam dal a tym ze ich zachovavas vyjadrujes ze ho milujes?
  Preco ked ho satan pokusal, mu ukazal to mesto a povedal mu: Pozri, ti ludia robia len zle veci, ktore im nasepkavam, takze ma posluchaju a tym padom
  ja som ICH PAN.
  A preco Jezis upozornoval, ze mnohi mu povedia PANE PANE a on im povie, NIKDY SOM VAS NEPOZNAL, ODIDTE ODOMNA PACHATELIA NEPRAVOSTI!!!!
  Lebo nerobia, co im Kazal, aby robili.
  Kto je tvoj pan, ze zlahcujes hriech?
  Nie je napisane, ze na konci dejin sa uz hriech ani nebude povazovat za hriech?
  Okrem toho cim sa ohanas ty, je v Biblii toho daleko viac a Jezis dal svojim nasledovnikom instrukcie.
  A ty sa tych instrukcii nedrzis.
  Vytiahol si siz kolaca par hrozienok a tvrdis ze kolac je „par hrozienok“
  Nie kamarat, tam je toho daleko viac a pokial budem brat za bernu mincu tvoje osekane tvrdenia,
  tak potom zbytok Biblie si protireci.
  A tam si NIC NEPROTIRECI, NEMOZE.
  Ono je to jeden celok, jeden kontext.
  Je to tam asi myslene inak, ako si to pochopil.
  Co sa tyka, ze nas nic nevytrhne, mohol by som oponovat… ze co vsetci ti, ktori boli krestania a odvratili sa po case…
  Diabol ich presvedcil… vytrhol ich podla mna.
  Preto sme varovani, pred odpadnutim od viery a aby sme vydrzali az do konca.
  Stratit spasenie sa da.
  Urcite budes namietat, ze oni v skutocnosti nepatrili Bohu, preto sa to stalo, ale to je zas len uhol pohladu a spekulovanie.

  a tvoja posledna veta sa da chapat tiez rozdielne ako si ju ty pochopil.

  „Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,
  ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“
  (Římanům 8:38-39)

  Dobre si to precitaj, nedokazu nas odlucit od lasky Bozej.
  Boh nas stale bude milovat, ale nie je tam, ze konkretny ludia sa nedokazu odlucit.
  Je tam jasne napisane, ze jeho, Pana Jezisa nedokaze odlucit od lasky k nam.

  A neodpovedal si mi aj tak, preco je skoro v celej biblii tak kladeny doraz, aj Jezisom samotnym dodrziavat prikazania.
  Preco sa to stale tam vyskytuje, ked ti mi tu predkladas teoriu par versov, ktore by sa dali zhrnut do jedneho „prospektu o spase“
  a biblia ma cez 1600 stran…
  Velmi zaujimave.
  A neustredujem sa na temne sily, len ich velmi dobre vnimam a odhalujem ich taktitky a konanie, nakolko som bol zapleteny do okultizmu.
  A vzdy ked upozornujem ludi ako teraz teba, su vedene proti mne utoky doslova v seriach po sebe.
  Ze preco to asi tak robia?
  Skus sa zamysliet, ci tam v tych svojich vykladoch nemas niekde chybu.
  Lebo mi pripada, ze si sa zameral na nieco, co ta zaujalo, a nedokaze uz rozmyslat v sirsich suvislostiach.
  Tvoju teoriu popiera aj Derek Prince aj Watchman Nee.
  Ako som to myslel s tou obetou, ze bola kompletna a DOKONALA, som ti napisal, to si asi tie nepochopil.
  Ze je aplikovatelna v priebehu celeho casu ktory ma jestvovat.
  Asi bude pravdepodobnejsia dispenzacia, ze boh riesil spasenie ludi v biblii v roznych casovych usekoch inak, ale to uz je velmi tenky lad.
  V kazdom pripade si ma nepresvedcil.
  Adventisti maju sobotu, ty mas svoje netreba vyznavat hriechy :D

  Pekny vecer zelam

  R.


  1. Jo měj se Robo a nezapomeň si vydloubnout oko, když tě bude svádět a useknout ruku, když tě bude svádět nebo půjdeš do pekla.. Rozdej všechno chudým, jinak nebudeš mít poklad v nebi… Musíš taky milovat své nepřátelé stejně jako svoje nejbližší jinak půjdeš do pekla.. nesmíš mít ani jednu špatnou (nevyznanou) myšlenku jinak půjdeš do pekla.. Musíš se 1000x denně kontrolovat jestli jsi v souladu s „Boží vůlí“.. Musíš být dokonalý, jako je nebeský Otec, jestli chceš přijít do nebe tímhle způsobem.. Bohužel si neporozuměl kontextu kázání na hoře.. Odpadnout od milosti se nedá, pokud jí člověk okusí, protože ví, že nic lepšího neexistuje. To je ten důvod..
   Pa a hodně štěstí


   1. Jaky si zrazu strohy…
    Ak by si mal pravdu, tak potom staci verit v Jezisa, ze? Ale aj diabol a demoni veria a spaseni nie su.
    Ak by bola tvoja teoria spravna, tak potom by aj katolici mali vyhrane aje ked modlarcia a modlia sa k marii, aj sobotnici e.g. whiteovej, aj mormoni, aj jehovisti…
    Tak co tu uvadzas clanky ze utikej od adventismu :D sak su spaseni nie? :D co do nich skaces?
    Moja krstna cely zivot robila okultimus, velmi zle dopadla. Ale verila v Jezisa a lubila papeza :D a este aj vestila :D
    Aj ona pojde do neba?
    Co sa tyka vydloubnuteho oka, rozdania majetku chudym… to si asi nepochopil ty kamos.
    Jednak to bola metafora, tie oci a upozornuje ta, ze ak milujes hriech, ci rad sledujes nieco, alebo to vykonavas, tak je to velmi bolestive s tym seknut ale musis to spravit.
    A co sa tyka rozdania majetku chudym, Jezis mu ponukal apostolske poslanie, oni nic nesmeli mat len chodili a zvestovali evanjelium.
    A za dalsie, je tu dispenzacionalizmus, to jest, Boh pracoval s ludmi pocas celej Biblie vzdy inak.
    A co je to byt v Kristovi?
    Je to vierou? Lebo je napisane, kto veri, nehresi.
    A krestania hresia ostosest, to znamena, ze neveria?
    Alebo vypadli na okamih z tela kristovho, ked zhresili a pocas hresenia neboli v tele Kristovom?
    Preco mame tie hriechy vyznavat?
    Na tvojom mieste by som sa HODNE HODNE ZAMYSLEL, SI ZAUJATY a prihrievas si svoju polievocku ako adventisti, jehovisti a dalsie gangy :D
    A k tomu dispenzacionalizmu, ze je to pravda zistis TU:
    https://www.youtube.com/watch?v=VMpmBxdBDD8

    Boh ti zehnaj

    robo


    1. K člověku, který nechce slyšet, nemá cenu mluvit.. Adventisti jsou pod zákonem, stejně jako ty, takže já nevím, kdo opravdu věří, že je spasen milostí a kdo je pod zákonem.. Vidíš ty z toho musíš dělat metafory, jak že to není myšleno doslova, ale já nemusím.. Já to beru, tak jak to Ježíš řekl.. On to řekl z nějakého důvodu, je potřeba pochopit kontext Matouše 5 a proč to spasení z výkonu Ježíš dává na nemožnou úroveň.. On přišel pro hříšníky a ne pro spravedlivé..Nepřišel pro silné, ale pro slabé.. Nepřišel pro zdravé, ale pro nemocné.. Nejdřív musíš být usvědčen zákonem a pak můžeš vidět, že to nedokážeš a přejít k milosti, kterou Bůh nabízí.. Z toho, co píšeš vidím, že zatím vůbec nerozumíš milosti a účelu zákona. Možná místo Watchmenů Nee a Derecků Princů se začti do Bible, konkrétně do Pavlových listů, který milost krásně vysvětluje. Přečti si Římanům, Galatským, Efeským, Židům.. Popros Ježíše, on ti ukáže cestu milosti a ne sebe skutkaření, pokrytecké (ne) dodržování Božího standartu.. Zkus si taky přečíst ještě jednou ten článek „Každý, kdo věří, má život věčný, ze kterého tě zaujala jen naprosto bezvýznamná pasáž o Davidovi..
     Najdi si v Bibli, co znamená být v Kristu.. Ano, samozřejmě pouze vírou bez skutků zákona.. Vírou v Jeho oběť a dokonalé a dokonané dílo.. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Kdo je v Kristu nehřeší, protože se narodil z Boha, za jeho hříchy už bylo zaplaceno výkupné.. Akorát to musí člověk vírou přijmout.. Tak hodně zdaru
     Honza


     1. Vyzera to ta tak, ZE MAS PRAVDU TY.

      License to Sin Because I’m Saved by Grace? – Dr. Gene Kim
      https://www.youtube.com/watch?v=tVJ9pPDZr7k

      You’re Not Really Saved if You’re Wicked?
      https://www.youtube.com/watch?v=tLMyLEEvG9Y

      Pt 98- Are Seventh-Day Adventists Really Saved? -Dr. Gene Kim (Berkeley Grad & Doctorate)
      https://www.youtube.com/watch?v=f9vSAyxL1J8

      Can You Be Wicked and Still Saved? Shocking Answer – Dr. Gene Kim
      https://www.youtube.com/watch?v=slPc5R_EZsc


      1. Tohle taky umím kamaráde, škoda, že žádný tvůj komentář není podložen Písmem…

       https://www.youtube.com/watch?v=VP4S8UxUM0I

       https://www.youtube.com/watch?v=L61oKuF43ps

       https://www.youtube.com/watch?v=LnbLfJGEMKc

       Tady to máš v praxi kamaráde… Život pro Boha nebo život z Boha a Jeho dobroty a lásky.. Vyber si..
       Chci jen říct, že v té fázi jako jsi teď ty jsem byl taky… Nepřináší to svobodu, ani pokoj ani radost.. Žij z Ježíše a Jeho lásky kamaráde.. Nejsme nepřátelé, měj se fajn, hodně lásky a odpuštění Tobě. Protože komu se málo odpouští málo miluje..


       1. vidno, ze si nepozeral tie videa… ale nevadi,
        a este si sa ma pokusil aj urazit ;)
        vsetko dobre ti zelam
        a mrkni temy 3 chram, cervena jalovica… neviem ci vies co sa v sucasnosti deje a ako blizko je vytrhnutie.
        maj sa krasne


 6. Není zvláštní, že problém v pochopení zákona trvá celou dobu věku milosti? Zákoník zůstane zákoníkem.

  Když Ježíš kázal evangelium, přišli na něj přední kněží a zákoníci.. (Lk 20:1).
  Pavlovo učení o milosti a zákoně obrátili proti němu, že učí proti Mojžíšovi a chtěli ho zabít ..Ale o tobě mají zprávu, že učíš všechny Židy, kteří jsou mezi pohany, aby odstoupili od Mojžíše…Když už ho však chtěli zabít…(Sk 21:21-31).

  Ale někteří mají otevřené srdce
  ..skrze něj se vám prohlašuje odpuštění hříchů. A od všeho, od čeho jste nemohli být ospravedlněni Mojžíšovým zákonem, je skrze něj ospravedlněn každý, kdo věří. Dejte tedy pozor, aby na vás nepřišlo to, co je napsáno v Prorocích: Hleďte, pohrdavci, užasněte a rozplyňte se; neboť já dělám za vašich dnů dílo, dílo, jemuž neuvěříte, i kdyby vám o něm někdo vyprávěl ..pohané prosili, aby jim ta slova mluvili i příští sobotu…
  ..přesvědčovali je, aby setrvávali v Boží milosti…
  když Židé spatřili ty zástupy, byli naplněni závistí…
  Když to tedy slyšeli pohané, radovali se a oslavovali Pánovo slovo a všichni, kdo byli předurčeni k věčnému životu, uvěřili…pak byli naplňováni radostí a Duchem Svatým (Sk 13:38-52).

  Proč je přesvědčovali, aby setrvávali v milosti ? Tohle není dostat milost a držet se zákona.
  Zákoníci byli naplněni závistí, učedníci radostí a Duchem svatým!

  Z toho je vidět, že milost a zákon jsou neslučitelné a Písmo nás nenechává v pochybnosti.

  Mějte pokojNapsat komentář k Robo Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>