David Starosta: „Jsme připraveni“?

rapture

Jsme připraveni?

Jsme nyní v čase podzimních Božích svátků (stanovených časů) ukazující na druhý příchod Krista. Mnohé nasvědčuje tomu, že Kristův návrat pro svou církev, svou vykoupenou a posvěcenou nevěstu, by se mohl odehrát právě v tomto období, tento rok. Jsme připraveni? Vyhlížíme jeho návrat? Žijeme denně v úzkém společenství s naším nebeským Otcem a Ježíšem? Toto je čas, kdy bychom se měli maximálně věnovat tomu jak žijeme – jestli je pro nás skutečně nejdůležitější, abychom se líbili našemu nebeskému Otci a našemu Pánu Ježíši. ‚Ten den‘ přijde náhle a zaskočí celý svět protože: “Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka. Stejně tak jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do archy, a ničeho si nevšimli až do chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou mlít mlýnským kamenem, jedna bude vzata a druhá zanechána.” (Mt. 24: 37-41)

Tzv. ‚vytržení‘ je popsáno v Bibli, kde je mnoho proroctví o návratu Ježíše Krista. “… za zvuku přikazujícího zvolání, hlasu archanděla a Boží polnice sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už navždy budeme s Pánem.” (1.Tesalonickým 4:16-17). “Pravím vám, že té noci budou dva na jednom lůžku, jeden bude vzat, a druhý zanechán. Dvě budou spolu mlít, jedna bude vzata, a druhá zanechána.” (Slova Ježíše, Lukáš 17:34-35).

Zde Ježíš přichází pro ty kteří ho milují, následují a vyhlížejí jeho návrat. Ještě nesestupuje na zem, aby ustanovil své tisícileté království – to je minimálně až o tři a půl nebo sedm let později, po událostech, které jsou popsány v knize Zjevení. Pokud pochybujete o spolehlivosti Bible zvažte například, že v Starém Zákoně je zhruba 300 podrobných proroctví o Ježíšově prvním příchodu (prokazatelně napsána před jeho narozením), která se do písmene všechna naplnila. Na každé proroctví o jeho prvním příchodu je v Bibli osm o druhém příchodu a jedna z klíčových částí jeho druhého příchodu je právě vytržení. Važte si Bible nad všechen váš majetek, protože ten vás nezachrání, Bůh a Jeho slovo ale ano. Věnujte Bohu a Jeho slovu nejvyšší pozornost, proste Ho o odpuštění pokud jste ho doposud ignorovali i když nám dal vše a bez něj by nebylo ničeho a nikoho.

Jsme všichni Boží děti a jako milující Otec, kterým je, On chce nade vše mít se svými dětmi láskyplný vztah. Láska ale nikdy nikoho nenutí, takže pokud nemáte zájem ani Bůh vás nebude nutit. Pokořte se před Všemohoucím Stvořitelem. On vás chce zachránit a dát vám věčný život, pokud přijmete jeho milovaného syna Ježíše Krista. On je tím jediným Bohem ustanoveným prostředníkem mezi Bohem a námi. “Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.” (1. Timoteovi 1:5). Díky němu a jeho oběti na kříži můžeme směle přistupovat k našemu nebeskému Otci. Prosím přijměte jeho, následujte ho (řiďte se podle jeho slov) a budete zachráněni pro věčný život s ním a s námi, kdo jsme ho již obdrželi, přesně podle jeho naprosto spolehlivých zaslíbení. “Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.” (Jan 3:16).

Média (určitě i včetně některých církevních představitelů) budou podávat různá klamná vysvětlení náhlého zmizení většího počtu lidí, nebo se to budou snažit co nejvíce ignorovat. (Nenechte se oklamat možným podvodem s ‚mimozemšťany’, který může být velice přesvědčivý). Brzy to možná zapadne v následujících dramatických událostech. Vy se ale nyní budete muset rozhodnout koho budete dále poslouchat a komu důvěřovat – jestli nadále různým ‚expertům’, vědcům či politickým vůdcům (lidem) a nebo Bohu a jeho slovu Bibli. Bude čas velké krize a nejistoty ve všech oblastech lidského života a lidé budou volat po nastolení ztraceného řádu a jistoty. To je čas pro antikristovskou světovládu, která je již dávno připravena. “Tajemství této bezbožnosti už ale působí, čeká jen na to, až zmizí ta překážka.” (tj. posvěcená Kristova církev) (2.Tes. 2:7).

Nebude to jednoduché, protože cesta do zatracení je široká, lákavá a jde po ní většina, zatímco cesta k spasení je úzká a nepopulární ale věřte, že absolutně nejlepší. Pokud se odvážíte jít touto cestou víry nikdy nebudete litovat. Ježíš Kristus je tou cestou, pravdou, i životem. Nikdo nepřichází k Otci než skrze něj. (Jan 14:6). Jemu důvěřujte, jeho hledejte, jeho poslouchejte. On jako první z lidí byl vzkříšen Bohem Otcem k věčnému životu. Od té doby nás všechny vyzývá abychom ho následovali.

Nyní přijde nejhorší období co kdy lidstvo zažilo (sedmileté dle proroctví z knihy Daniel a Zjevení, ale možná bude zkráceno, jak je psáno). Lidé poznají jaké to je, když Bůh odejme svou ochranou ruku, která doposud tlumila plný dopad lidského hříchu (oddělení se od Boha, svévole). Lidé poznají, že Satan a démoni jsou děsivě skuteční. To co bylo doposud skryto vyjde na povrch. Prosím nenechte se oklamat různými antikristovskými vůdci typu Baracka Obamy nebo papežem a katolickou církví, kteří budou jistě velice přesvědčivý. Budou nabízet i uskutečňovat mnohá řešení chaotické a často děsivé situace. Nenechte se zatáhnout do povrchního ekumenismu a sjednocování světových náboženství. Bohu a Ježíši jde o osobní vztah s vámi nikoliv o nějaké obřady či náboženství. Nenechte se oklamat ani případnými ‚mimozemšťany’, kteří jsou a vždy byli pouze padlý andělé a jejich výtvory. Ďábel a jeho poskoci jsou mistři klamu a lži. Nenechte se označit ‚znamením šelmy‘ umožnující nakupovat a prodávat (pravděpodobně miniaturní čip, ale může být podáváno i jako očkování, viz. Zjevení 13:16-17).

Nezapomeňte, že vaším cílem není si zachránit pár let tohoto vašeho pozemského života ale zachránit svou duši pro věčnost. Bůh vám dodá sílu i odvahu snést to co máte snést a má moc vás nadpřirozeně ochránit, když mu budete důvěřovat. Čtěte si i knihu Zjevení – tam je popsáno vše co se má v těchto posledních letech tohoto věku stát a jsou tam i instrukce co dělat a čemu se vyhnout. Ježíš se nakonec vrátí (i s námi, kdo ho milovali a milují), aby se ujal vlády a konečně nastala jeho spravedlnost a mír. Čiňte pokání dnes a přijměte Boží milost pro vás v Ježíši Kristu, i proto, že nevíte jak dlouho tady ještě budete, a jestli zítra ještě budete mít příležitost. “Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království, čiňte pokání a věřte evangeliu.” (Marek 1:15)

David Starosta ( http://www.1buh.cz/ )

62 thoughts on “David Starosta: „Jsme připraveni“?

 1. Znamení „šelmy“ neboli znamení mocnosti papežství, které vládlo od roku 538 do 1798, (3,5roků, 1260dní, nebo čas časů a půl času, viz ZJ) dostala jakoby smrtelnou ránu, která se uzdravila. A všichni v úžasu jdou za tou šelmou – Ekumena.
  Znamení šelmy je přijmutí falešného dne odpočinku neděle-pohanského dne slunce. Ten který se nepodřídí nebude moci nakupovat ani prodávat.
  Svěcením pravého dne odpočinku Ex 20,7 Soboty (ze slova Sabbat, které znamená odpočinutí), člověk přijímá pečeť Živého Boha a přijímá Desatero jako jediné měřítko pravé víry.


  1. Děkuji za komentář. Že by ale znamení šelmy bylo přijmutí falešného dne odpočinku, tak to jsem v Bibli rozhodně nikde nečetl. Svěcení soboty coby pečeť Živého Boha a Desatero jako jediné měřítko pravé víry?! Lukáši vy zde hlásáte nějaké jiné evangelium než to co čtu v Novém Zákoně. Doporučuji dát si odstup od učení Adventistů sedmého dne a zkusit číst Bibli nezávisle na jejich učitelých. (Zde není agitka pro jakoukoliv státem uznávanou a podporovanou církev)  1. No řekl bych že to video může dávat smysl dokud se tím tématem křesťan nezabývá podrobněji a více do hloubky. Neřekl bych tajné vytrhnutí ale spíš nečekané, překvapující vytrhnutí. Ježíšův druhý příchod jako takový v moci a slávě, už nebude dle Bible žádným překvapením (alespon pro ty kdo si budou číst Bibli) protože mu bude předcházet mnoho jasně popisovaných i časově vymezených událostí a rozhodně to již nebude v čase kdy se lidé budou veselit, ženit a vdávat ale bude to po několika letech doby „soužení, jaké nenastalo od počátku světa až do nynějška, a nikdy již nenastane“ (Mt.24:21). Nám křesťanům Ježíš říká abychom bděli a prosili, abychom byli uznáni za hodné uniknout všemu tomu, co se má dít (Lk.21:36). Podrobný výklad najdete na mých stránkách, pokud by jste měl zájem.


 2. Já jsem Hospodin Bůh váš, v ustanoveních mých choďte a soudů mých ostříhejte, a čiňte je. Též soboty mé svěťte, i budou na znamení mezí mnou a vámi, aby známe bylo, že já jsem Hospodin Bůh váš. Ez20,19-20
  Doporučuji přečíst si celou kapitolu Ezechiele 20. Bůh kára Izrael, že nedodržují zákon a hlavně soboty dny odpočinku. Zákon byl dán Ex20,8-11. Sobota byla ustanovena za ZNAMENÍ jest na VĚČNOST, najdeme je ve verších EX31,12-18.
  Dodržováním soboty nám Bůh dáva zaslíbení, uvede nás na vysoká místa Iz58,13-14
  Dodržování soboty je uznání autority Iz56,6-7 , nebyla pouze pro židy, protože byla již stanovena v Ráji Gen2,1-3 Bůh sedmý den požehnal, posvětil, a odpočinul.
  Čtvrté přikázání je stále platné Mat24,20 , ale Dan7,25 se píše o mocnosti, která změní zákon a doby, to nastalo v roce 321 kdy Konstantin Veliky ustanovil tzv. Nedělní zákon, křesťanství sfúzovalo s pohanstvím. Sobota se dostala pod nános bláta a balvanů. Ve Zjevení 14,8-12 se píše o varování pro ty lidi, kteří přijímou znamení šelmy, a o trpělivosti svatých, kteří ostříhají Božích přikázaní a víry Ježíšovy. To jasně ukazuje na odlišnost, která bude mezi Božím lidem a bezbožným lidem. Kapitola Zjevení 13 popisuje šelmu z moře, které se zahojila smrtelná rána (Lateránská smlouva 1929), která bude vynucovat znamení šelmy (pohanský Řím) vydá NEDĚLNÍ ZÁKON je pečetí satana. Jeho nedodržování bude trestáno zákazem prodejem a nákupem. Jak to udělají není známo, osobně si myslím, že dojde k zrušení hotovosti, a peníze budou jen virtuální na platebních kartách.
  My však máme zaslíbení, Pán Ježíš se pro nás vrátí a jeho návrat bude viditelný pro všechny i pro ty, kteří ho probodli. Máme zaslíbení, že Sobota zůstane věrným svědkem památníkem Stvoření Vykoupení i na Nové Zemi Iz66,22-23 Jsme přece potomky Abraháma, jsme duchovním Izraelem.
  Stejně tak jak byla Sobota zapomenuta i v Izraelském národě v době zotročení Egyptem, stejně tak byla zapomenuta v době středověku, v době temna. V prvním případě byla Sobota znovu objevenena a ustanovena v době vysvobození z Egyptu, stejně tak byla objevená i dnes v závěru dějin kdy Náš Nejvyšší Kněz Ježíš Kristus slouží svou službu ve Svatyňi Svatých. Nyní čekáme Jeho Návrat. Pane přijď brzy. Amen


  1. Pane Lukáši,
   přečtěte si prosím pečlivě na modlitbách list Galatským, kde Pavel upozorňuje na proklaté evangelium, když se někteří křesťané ze Židů snažili přidat dodržování Zákona k „milosti skrze víru v Ježíše Krista“.

   Já mám „den jako den“ (Ř 14:5-6), moje živá bohoslužba trvá v Duchu svatém 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. (Ř 12:1)

   Pokud někdo ze svého přesvědčení zachovává dny, aby tak ctil Boha, tak o.k., Bůh se dívá do srdce a přijímá vše, co je děláno s láskou, vděčností a vírou. Ale jakmile to přidáváte k milosti jako skutek nutný pro spásu, pak hlásáte jiné evangelium, a to je vážné. Neexistuje milost + sobota, příp. milost + desatero nebo jiná část Zákona. Jen milost!

   Ef 2:8-10 „Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.“

   Pokud jsme znovuzrozeni, Duch svatý nás vede a jako ratolesti napojené na vinný kmen neseme Jeho ovoce. Tj. naše živá víra se sice projevuje skutky, ale co se týče spasení, je třeba před Pána předstupovat s prázdnýma rukama, protože nemáme nic (ani žádný skutek, svátek, nic) na svoje ospravedlnění. V Kristu jsme nová stvoření, není už Žid nebo pohan, ani křesťan vyčleňující pro společné shromáždění sobotu nebo neděli nebo jiný den…

   Když mě Pán vyvedl z ŘKC, použil si k tomu knihu „Velký spor věků“ od CASD. Věřím, že hlavně kvůli tomu, abych slyšela ty řkc skutky tmy nazvané pravým jménem a mohla se od nich v pokání oddělit. Byla jsem osvobozena z katolického kultu, ale Pán mě nenechal jít do jiné organizace, která také překrucuje Boží slovo. Totiž tak jako ŘKC hlásá jiné evangelium, protože přidává k milosti různé náboženské a dobré skutky (a aby byla opět top č.1, tak pravé evangelium ještě ve svém oficiálním učení výslovně proklíná), tak i CASD hlásá jiné evangelium, když přidává k milosti skrze víru část Zákona. Z výše zmíněné knihy jasně vyplynulo tvrzení, že „kdo nedodržuje sobotní den, nebude spasen“. Dovolím si to také nazvat pravým jménem – to je satanova lež.

   Co se týče znamení šelmy a biblických eschatologických událostí, vřele doporučuji knihu nebo stejnojmenný seminář na netu od bratra Petra Krpce „Příchod Antikrista a jeho říše“.
   Věřím, že Duch svatý již rozkrývá důležité části Zjevení Janova. Duch a nevěsta praví „Přijď, Pane Ježíši! Amen!“
   https://www.youtube.com/watch?v=2WQDVevOpqg&feature=share

   P.S. …tyto stránky neznám, jsem tu poprvé, jen jsem chtěla zareagovat k tomuto diskuznímu příspěvku ;)


   1. Díky za svědectví i komentář- choďte častěji.. :) Ohledně soboty souhlasím.. :) 3. 1.Tesalonickým 4:16-17). “Pravím vám, že té noci budou dva na jednom lůžku, jeden bude vzat, a druhý zanechán. Dvě budou spolu mlít, jedna bude vzata, a druhá zanechána.” (Slova Ježíše, Lukáš 17:34-35).

  Lidé stále nepochopili, co se tímto říká. Jde o to, že jakmile přijde ten čas, osobnost každého člověka se jakoby rozpoltí. Něco v nás jakoby zemře, zanikne a něco zůstane. Má zůstat jen to dobré. A to má činit náš nový vzhled. Proto také se jinde píše :“Příteli, jak ses sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu?‘

  Bude to tedy tak, že kdo se málo „vystříbil“ z dobrých skutků a jednání, bude očitě odlišný od druhých . Bude jakoby nahý ! A už to nepůjde změnit. Protože období, po které Bůh odpouštěl všechny ty zla, úchylky , zvrhlosti aj. náhle zkončí a tak zkončí i hmotná forma našeho světa. Pravděpodobně má svoji formu změnit i vody, kamení i vzduch a jen Bůh ví, co vše se změní. Ale už se naplňuje i proroctví (blíží se to) , kdy bude „…národ proti národu..“ Takže, není ta doba daleko, kdy se to vše začne dít a vše jakoby tát…Ostaně…v Bibli je velmi jasný popis toho, co bude základem nové země. Žádný uhlík , křemík, ale průzračné nerosty (Zjevení 21:10-27)


  1. Samarko, takto jsem to jeden čas – ještě před svým obrácením – také chápal. Vykládal jsem si celý druhý příchod Pána Ježíše pouze jako vnitřní skutečnost. Bůh mi později ale ukázal, že to tak není a je to přesně jak je napsáno v Bibli /tak jak to čteme bez nějakých esoterních souvislotí/ – Pán Ježíš přijde na konci věku (po velkém soužení, které nebude mít obdoby) ve své nebeské slávě se svými anděly (i svými lidmi), aby zde na Zemi ustanovil fyzicky Své království a Svoji vládu. Nyní svět leží ve zlém, doslova je tu satanovo království, což znamená že Boží království zde není ustanovené kvůli přítomnosti satana a jeho lidí (Boží království zde nyní zastupuje fyzicky Boží církev jako Tělo Kristovo – tedy konkrétní lidi, nikoliv náboženská organizace!). S příchodem Pána však bude Satan spoután a Pán Ježíš zde ustanoví Své království na 1000 let. V tomto věku zde bude fyzicky vládnout Boží Syn spolu s vítěznými věřícími. Tedy toto tisícileté království je za odměnu a není předem zaručeno pro žádného věřícího /na rozdíl od věčného života, který věřící přijme čistě jako dar milosti tím, že přijme Pána/. O tuto odměnu má věřící ve svém životě následování Krista usilovat. Po této době však bude satan propuštěn a mnoho lidí svede do finální bitvy proti živému Bohu v těle a jeho svatým! Na tom se mimojiné ukáže finální zkaženost bezbožného člověka. Pak přijde finální soud u bílého trůnu, a po něm Bůh stvoří nové nebe a novou zemi, kde již nebude hříchu, satana ani smrti. Tam mají jistotu všichni ti, kteří přijali Pána Ježíše v tomto věku milosti. A osobně věřím ve veliké milosrdenství u konečného soudu mrtvých (tedy těch, kteří nepřijali Pána-viz Zjevení 20.kap), že Bůh nezavrhne ani tyto (ačkoliv mnohé jistě ano, minimálně ty, kteří Boha odmítnou) – to Bible však neprozrazuje.

   Slovo Pána Ježíše v Lk 17:34-35 se týká vytrhnutí připravených křesťanů (těch skutečných, kteří věří srdcem, nikoliv hlavou nebo ústy). Oba dva na lůžku jsou věřící, ale jde o to, že jeden z nich byl „připraven“ – tzn.že chodil podle Ducha, hledal Boží vůli, spoléhal na Pána – zatímco druhý nikoliv a tak bude ponechán v rámci velkého soužení, aby „dorostl“. Vyplývá z toho, že to veliké soužení, které má přijít (a třeba již brzo) si Bůh použije pro svou svatou církev jako „školu“, samozřejmě u těch věřících, kteří se tohoto velkého soužení fyzicky dožijí. V Bibli nás Pán Ježíš jasně vyzývá k tomu, abychom bděli a očekávali Jeho příchod! Naprosto zřejmé v tomto kontextu je Pánovo podobenství o 10 družičkách (Mt 24.kap.)


   1. Lukáši, i já hledám jen a pouze v Bibli a nikde jinde. Nezajímá mě, co říkají Adventisté či esoterici. V Bibli je psáno ne jednou, že Bůh učiní ve finále něco, co nikdy neučinil a je to tajemství u něj, u Boha.
    Přečtěte si pasáže Korintským. Tam je od apoštola Pavla mimo jiné psáno: „Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost.“ (celé je to vypsáno na stránkách 1. Korintským 15: 46-58) Náš Pán Ježíš sám nabádá, abychom se oblékli do rouch skutků.
    Nutno pochopit, že v tomto těle jsme uzavřeni od prvotního pádu člověka a znova oblékneme to původní jemné tělo, až se dovrší poslední běda ! Vše se změní, v tom si buďte jist ! Mohu se mýlit v tom, zda ten obrovský žár, který definitivně pohltí i smrt, bude vskutku žár , inferno či volný rozpad všech struktur, která dnes tvoří hmotu, ale jistě se nemýlím v tom, že změny budou takové, jaké si člověk dnes neumí ani představit.
    Proto, očekávat ano, ale ty světélka u družiček jsou právě ty naše skutky . Čím lépe jsi pracoval (pro Boha) tím jasnější světlo !..Nebo žádné.


    1. Samarko, toto co řešíme jsou relativně obtížné věci na výklad. Já pouze reagoval na to, že pasáž „té noci budou dva na jednom lůžku, jeden bude vzat, a druhý zanechán“ se nevztahuje to, že „osobnost každého člověka se jakoby rozpoltí.“ Dle mého poznání se toto slovo vztahuje na vytrhnutí připravených křesťanů v rámci velkého soužení (či těsně před ním) před druhým příchodem Pána Ježíše. Možná jsi to myslela jinak, nevím. Upřímně, toto nejsou z Písma zcela jasné věci a nechci se o ně s tebou přít, protože to nikam nevede. Ber prosím proto můj výklad jako možnost k zamyšlení. :-)

     Jinak souhlasím s tím, že člověk v tomto těle hříchu, ve kterém se narodil nemůže k Bohu a proto všichni následovníci Pána toužebně očekávají příchod Pána (den Páně), kdy bude i vzkříšení do nových těl, o kterých mluví Pavel.

     S tím, že světélka u družiček jsou naše skutky po uvěření s Tebou souhlasím. Důležité je ale říci, že to nejsou skutky těla, ale skutky Ducha, tedy jde o to, jak věřící dokázal žít životem Krista, který mu byl po uvěření dán. I u věřících totiž hrozí (a myslím, že se to tak často děje), že budou konat skutky těla (kam patří skutky vlastní vůle, i kdyby to byly zdánlivě „bohulibé“ činnosti), které se Bohu líbit nemohou. Kdo tyto skutky Ducha nemá, kdo nemá duši (mysl, city, vůli) protknutou Kristem tak se nedostane na svatební hostinu, kterou chápu jako fyzické království na Zemi po druhém příchodu Pána Ježíše, které také však jednou skončí. Rozhodně to neznamená, že tento „neposlušný“ věřící /nepřipravená družička/ bude věčně zatracen – to by popíralo celé Janovo evangelium. Bible zjevuje, že budoucí cíl Boha je nové nebe a nová země, kde bude mít zaručené místo každý člověk, ve kterém je Duch svatý (člověk, který za svého života na Zemi přijal Pána Ježíše jako Pána a Spasitele).

     Ať Ti Pán žehná!!!


 4. Lukáši my ale nejsme Izrael staré smlouvy ale Kristova církev, která je svobodná a má mnohem slavnější smlouvu. Pro nás má být každý den sabat, každý a jakýkoliv den je svatý a posvěcený. Apoštol Pavel to dobře shrnuje když píše „Někdo považuje jeden den za důležitější než druhý, jiný považuje všechny dny za stejně důležité. Každý nechť je plně přesvědčen o tom jak sám smýšlí“ (Ř.14:5). Pokud tedy někdo chce ctít sobotu a cítí se k tomu veden Bohem – fajn. Neměl by ale nijak odsuzovat ty, kdo nepokládají sobotu za nijak vyjímečnou. Celý list Římanům (a hlavně kapitoly 6 až 8 – a vlastně celý N.Z. – je o tom, že již nejsme pod zákonem ale pod milostí. Tuto svobodu (nikoliv k hříchu ale naopak k svatosti) a „službě v novotě Ducha, a ne ve zvetšelosti litery“ nám vydobyl Ježíš a mnozí reformátoři za tuto pravdu položili život. Nenechme se zavléct zpět ‚pod zákon‘ novodobými Farizeji. Vždy to nevyhnutelně vede pouze k pýše a odhaluje to, že nám Kristus a jeho ospravedlnění skrze víru nestačí ale, že potřebujeme ještě nějakou ‚pečeť, potvrzení, razítko pravověrnosti’.
  „Jestliže spravedlnost je ze zákona, potom Kristus zemřel nadarmo.“ (Gal.2:21) „Jak to, že se zase obracíte k těm slabým a ubohým živlům, kterým zase znovu chcete otročit? Zachováváte dny, měsíce, období a roky! Bojím se o vás, abych se pro vás nakonec nelopotil nadarmo.“ (Gal.4:9,10)
  Ano Kristus jako jediný žil ve všem podle zákona právě proto abychom my již mohli být svobodní od zákona „narozený pod zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod zákonem, a abychom přijali synovství“ (Gal.4:4,5)


  1. Na základě čeho je udělena milost? Já to vnímám tak, že když udělám dopravní přestupek a zastaví mě policista, tak má dvě volby, udělit mi blokovou pokutu nebo domluvu. Bloková pokuta představuje trest. Domluva představuje milost. A na základě čeho je udělen trest nebo milost? Na základě porušení zákona. Jestliže, žijeme pod milostí, tak je to na základě zákona, který je platný.

   První křesťané se scházeli ve sborech v sobotu a přesto si Písmo MY vykládáme po svém.

   2P 3/15-16 A trpělivost našeho Pána považujte za záchranu, jak vám to napsal i náš milovaný bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána, a jak to napsal i ve všech dalších listech, v nichž o tom mluví. Jsou v nich některé těžko srozumitelné věci, které neučení a neupevnění lidé překrucují, jako i ostatní Písma, ke své vlastní záhubě.


   1. „Všichni, kdo hřešili bez Zákona, bez Zákona také zahynou; všichni, kdo hřešili pod Zákonem, budou souzeni Zákonem. 13Před Bohem totiž nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší, ale ti, kdo Zákon plní. 14Pohané nemají Zákon, ale když sami přirozeně dělají, co Zákon žádá, pak jsou Zákonem sami sobě. Nemají sice Zákon, 15ale prokazují působení Zákona zapsaného v jejich srdcích. Dosvědčuje to i jejich svědomí: jejich vlastní myšlenky je někdy obviňují a jindy obhajují. 16Takto bude podle mého evangelia v onen den Bůh soudit lidská tajemství skrze Krista Ježíše. “ (Římanům 2:12-16)


 5. Lukáši. Moje maminka byla v CASD. Protože už byla stará, prosila mě, abych jí pomáhala vypracovávat tzv. domácí úkoly do církve. Tím jsem byla nucená proniknout do učení CASD. A tak tě velmi prosím. JESTLI CHCEŠ POZNAT PRAVDU, PŘESTAŇ ČÍST SPISY ELEN WHITEOVÉ (kterých ostatně 80% opsala od Mormonů) A ZAČNI ČÍST BIBLI.
  P. S.
  Se vším, co píše např. David Starosta nebo Lenka P. plně souhlasím, protože je to biblické


  1. Přesně tak, souhlasím. Mně třeba Pán vedl také přes adventismus- lépe řečeno přes p. Veitha a jeho přednášky, protože jsem se hodně zabýval světskými „konspiracemi“ a tajnými společnostmi a pan Veith v této oblasti dělá dobrou práci. Ale od počátku mi tam neseděl ten přílišný důraz na sobotu a přednášky o zdravé výživě, které se až příliš shodují s New Age.. Je třeba nikdy neustrnout na konkrétním učení církve a stále vše porovnávat s Písmem a prosit o vedení Ducha Božího.. Je dobré mít na paměti, že člověk je velmi nedokonalý a stále má tendenci si věci upravovat podle sebe a podléhat lidským autoritám. Takže doporučuji vždy mít úsudek založený prvotně na svém zkoumání Písma pod Božím vedením.. :)


   1. streetzurnal: Amen!
    Vlastním rozumem člověk akorát tak zabloudí, vždyť je tolik nauk a názorů…a i do křesťanství se vkradlo tolik pohanských praktitk a lží, Boží slovo je neustále zneužíváno a překrucováno…, navíc Bůh nikomu nestranní, takže si nevybírá jen inteligentní lidi, a tak budou zahanbeni moudří tohoto světa…, protože jedině Duch svatý nás uvádí do veškeré pravdy a jen On sám nám dává rozlišit, jak to opravdu myslel ;) .
    Od té doby, co jsem v důvěrném vztahu s Ježíšem, se už ničeho nebojím… Boží láska přemáhá strach.


 6. Ještě malá poznámka: v tomto dokumentu https://www.youtube.com/watch?v=Ew6StNBgdu0&feature=youtu.be (Židé a sabat) se říká, že i Židé změnili kalendář. Skutečný sabat slavil vždy 7. den v měsíci – a měsíce měli lunární, tedy 28. denní. Tím sabat vycházel různé roky na různé dny (zdaleka ne jen na sobotu). Solární kalendář s opakováním dnů v 7 – denním týdnu si nechali vnutit až císařem Konstantinem a ŘKC.
  To by znamenalo 2 věci:
  1. Zcela by tím padla konstrukce, na které stojí CASD.
  2. Zároveň veřím, že každá křesťanská církev nese nějakou část Boží pravdy. V případě CASD je to, že je dobré sabat slavit -ale není to spasitelné!. Sabat 1x v měsící by otevřel cestu opravdu dát Bohu těch 24 hodin např. formou tzv. Davidova stánku, kdy se střídají kapely a celou dobu znějí chvály.Takovéto akce se už teď organizují, ale nárazově, a to na 1-3 dny. Já bych byla určitě pro a pokud je teplo, tak část toho udělat venku na veřejných prostranstvích, ať je náš Bůh a Pán chválený „před očima národů“.


 7. Přátelé milí! K čemu máte milost, k čemu máte soudy? Na základě čeho budeme souzeni? Na základě čeho dostaneme milost? Bez zákona to asi nepůjde..
  A k jakým přikázáním nás to apoštolové vybízejí?? Židé zachovávali zákon, ale Mesiáše zavrhli Jan5,43. Křesťané přijali Mesiáše, ale zavrhli zákon Zj3,17-18. Úspěch to knížete tohoto světa!! Lidé si tak zamilovali tmu, než světlo, protože skutkové jejich byli zlé Jan3,19 Ale kdo činí pravdu, jde k světlu, aby zjevení byli skutkové jeho, že v Bohu jsou učinění Jan3,21
  Mzdou hříchu je smrt Ř6,23 Čiňte tedy pokání a obraťte se Sk3,19 Porušení jediného přikázání je přestoupení celého zákona Jak2,10 Boha se boj, přikázání jeho ostříhej Kaz12,13
  Ježíš naplnil zákon svým životem, nezrušil jej Mat5,17-19 Chce, abychom také činili stejně Jan14,12 Milujeme-li Ježíše, přikázání jeho dodržujeme Jan14,15-21 Kdo tak nečiní, Boha v něm není Jan14,24 Víra bez skutku je vírou mrtvou Jak2,17-26
  Ať čtu jak čtu, Bibli křížem krážem, nenašel jsem jediný verš o zrušení morálního zákona. Snad u Pavla, jsou těžko srozumitelná místa, které někteří překrucují k své vlastní záhubě 2P3,15-16
  Biblický odkaz na sobotu a zákon nalezneme v Bibli od první do poslední knihy. Ceremoniální zákon našel svoje naplnění v Boží oběti Ježíše Krista na kříži.
  Věřím, že tak jak Bůh vychovával svůj lid na poušti, vychovává i dnes nás. S tím přihází zdravotní osvěta, styl stravování, křesťanský způsob života, láska a pomoc druhým. Je přece psáno, že nás sám Kristus chce obléct do bílého roucha jako svou nevěstu.
  Přece nás do nebe nevezme jako rouháče, modloslužebníky, cizoložníky, opilce, narkonamy, vrahy atd.atd. Zákon je pěstoun, kterého máme v sobě. Drahý Otče, ať činím Tvou vůli, ne svou. Děkuju Ti. Amen


  1. Pokud vím, tak Ježíš vraha vedle sebe na kříži vzal do svého království.. Pochybuji, že před tím dodržoval tyto zákony.. Myslím, že jediným měřítkem je upřímnost naší pokory před Bohem.. Z pokání vychází milost, která není z nás- je to Boží dar, aby se nikdo nemohl chlubit…


   1. Nedodržoval je, ale spravedlivě uznal, že jeho porušení zákona je podle jeho skutků. Vyznal se před Ježíšem. Právě pro porušení zákona, mu byla udělena milost. Na základě čeho bude probíhat soud po tisíciletí? Bůh se nemění a je stejný. Bůh SZ je stejný jako Bůh NZ.
    Pokud Mojžíš vystavil přesnou kopii pozemské svatyně podle Božích pokynů a originál je v nebi, tak proč by do svatyně dávali do schrány Boží desatero. Nic nebylo přidáno a ani nebylo ubráno.


  2. Lukáši, nikdo tu není proti Božímu zákonu. Boží zákon je dobrý! Ale podle Písma lidem byl dán především proto, aby lidi usvědčil z hříchu a aby lidem ukázal, že sami ze svých sil (bez Boha) nejsou schopni Boží standard dodržovat. Když člověk přijme Pána Ježíše, tak On člověku změní srdce, doslova mu zákon vepíše do srdce, tzn. člověk je veden Bohem k tomu líbit se Bohu, nehřešit a především mu k tomu Duch dává i sílu. Dělá to z principu věci, že jej to těší a i z toho, že ví, že Jej Bůh přijal, že Jej miluje, zaplatil za Něj a tak chce Boha chválit, poslouchat a nezarmucovat. Nikdy to nedělá z mechanické povinnosti.

   Ani Pavel neruší zákon, vždyť o něm říká že je dobrý! Pavel, ale rozhodně vystupuje proti snahám některých sborů šířících „jiné evangelium“, které je „milost + skutky zákona“ – to, co často prezentuje CASD, ale i římsko-katolická církev (skrze své svátosti). Zkrátka, spasení a věčný život je z víry v Ježíše Krista. Čistě z víry v Něj. Pokud člověk přistupuje k Bohu tak, že bude sice věřit, ale ještě s tím, že MUSÍ dodržovat cokoliv jiného (byť je to v desateru), pak už je mimo milost a ohrožuje tím vlastní spásu (resp. spíše není spasen vůbec). Evangelium milosti, které zjevil Pán Ježíš apoštolu Pavlovi, je prosté – v otázce vlastní spásy věřit pouze a jedině Kristu. On to vše již dokonal, je HOTOVO! Stačí to vzít „pro sebe“ vírou jako fakt. Pokud kdokoliv v otázce spasení spoléhá na sebe (byť na 1%), třeba tím, že ještě ke Kristovu dílu bude muset něco dodržovat aby se dostal do nebe, pak má veliký problém. Spoléhání na sebe je jedna z hlavních věcí, co Bůh na lidech upřímně „nenávidí“. Kdybych se mohl dostat do nebe vlastní silou, tak za mě nemusel umírat Boží Syn! Další věcí je, že takový člověk z principu věci nikdy nemůže získat jistotu spasení (a Bůh ji svým dětem dává). Co když pár posledních let před smrtí nebudu světit sobotu? To pak je možnost, že mě Bůh zatratí…. takže vlastně až do své smrti nemáš jistotu, že „projdeš“ do nebe a zda získáš věčný život. S tím se potýkají také mnozí v římsko-katolické církvi, kdy do nejdelší smrti nevědí, zda nakonec budou spaseni, přičemž církev je posílá do očistce, který v Bibli nikde ani slovem není apod.

   Jistě, že Bůh sleduje naše skutky! A jistě, že nemáme hřešit. A také je pravda, že každý spasený věřící vezme svou odměnu/trest přímo od Pána Ježíše, podle toho jak žil jako věřící (a to tak zda žil podle Ducha-nové přirozenosti nebo podle těla-staré přirozenosti, kam patří i to mechanické dodržování desatera). Ale je nutné zde oddělit téma SPÁSA + VĚČNÝ ŽIVOT a KŘESŤANSKÝ ŽIVOT PO UVĚŘENÍ. Ty biblické pasáže, které uvádíš se týkají různých skutečností. Nelze to pomíchat.

   Takže, chce-li někdo světit sobotu, ať ji klidně světí, p.Fojtová to psala hezky. Proč ne, rád se přidám. Ale mnohem raději světím každý den, protože každý den je Pánův a mohu jej žít jen díky Jeho milosti. Předkládáš-li ale sobě nebo ostatním to, že MUSÍM světit sobotu, abych byl ZACHRÁNĚN a jednou v budoucnu získal věčný život, pak si rázem propadl klamu „otce lži“ a jsi obelhán!


   1. Lukáši M., pěkně vysvětleno…. i od Davida, Anny… Běžme přímo za pravdou evangelia… 8)


   2. Malinko tu zapomínáte, že Sobotu posvětil Bůh. Jestli světíte každý den, tak si malinko hrajete na Boha. A také překrucujete myšlenku CASD. Neznám nikoho, kdo by kladl svěcení Soboty na roveň nějaké podmínce o spasení. Svěcení Soboty je uznáním božství jedinému Bohu. Tomu, který tvořil 7 dní, z toho sedmého dne odpočinul. Nehledě na to, kolik má měsíc dnů.


    1. PEPE, otázka je také co si kdo představuje pojmem „světit den“. Nicméně, pokud někdo světí sobotu ne kvůli tomu, aby byl spasen, ale protože už ví, že Jej Bůh přijal za své dítě (a tedy světí den čistě z lásky k Bohu) pak ať tak činí! Pakliže někdo tvrdí (tím nemyslím apriori nikoho zde v diskuzi), že musím světit den, abych byl zachráněn a líbil se Bohu (tedy že bez svěcení soboty se Bohu nemohu líbit), tak šíří a zastává falešné evangelium – a takový (nebude-li činit pokání) ať je podle Písma proklet (viz Galatským 1,8-9).

     Za sebe bych to uzavřel tímto Božím slovem z Římanům 14,1-6:

     „Bratra ve víře slabšího přijímejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech. Někdo třeba věří, že může jíst všechno, slabý však jí jen rostlinnou stravu. Ten, kdo jí všecko, nechť nezlehčuje toho, kdo nejí, a kdo nejí, nechť neodsuzuje toho, kdo jí; vždyť Bůh jej přijal za svého. Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. A on obstojí, neboť Pán má moc jej podepřít. Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení. Kdo zachovává určité dny, zachovává je Pánu. Kdo jí, dělá to Pánu ke cti, neboť děkuje Bohu; a kdo nejí, dělá to také Pánu ke cti, neboť i on děkuje Bohu.“

     Pán s námi se všemi.


     1. Součástí přijmutí Krysta do svého srdce je i přijmutí jeho lásky. Postupným působením Krystovy lásky na nás se naše skutky začínají také měnit. Víra bez skutků je mrtvá. Svěcení Soboty je výrazem poděkování a uznání Božství našemu Stvořiteli. V žádném případě to není podmínka spasení. Jestliže někdo tvrdí, že CASD prezentuje svěcení jako podmínku, tak šíří pomluvy.
      Vhodné je však upozornit, že svěcení Soboty je součástí desatera, podle kterého budeme souzeni. Velikost milosti při soudu ať si každý zváží sám.
      Dalším důležitým bodem, co se týče Soboty, je, že přijetí Soboty za svatou bude PATRNĚ podmínkou pro spásu v poslední čas před příchodem Krista, a to v čase pozdního deště. To bude doba, kdy všichni na celé planetě budou seznámeni s důležitostí Soboty a papežství společně se světskou vládou budou vynucovat svěcení neděle. Zde se bude jednat o vědomé přijetí pečetě satana nebo Krysta.
      Suma sumárum: Máme-li v srdci a v lásce Boha, nechápu, co nám brání světit JEHO SOBOTU a dodržovat JEHO přikázání, či se naopak vědomě stavět proti jeho autoritě. Jestli se někdo chce stavět na vlastní nohy, OK, každého zodpovědnost.
      Já také jezdím na scooteru v kraťasech a tričku na vlastní riziko. Jenomže já budu přinejhorším odřený na kost.


      1. A PEPE jsi si vědom toho, že svěcení jednoho dne je v pozemském měřítku dosti zavádějící pojem? Respektive Bůh podle Bible sídlí nad Zemí a obyvatelé jsou pro něj jako kobylky.. V jiný den světí sobotu v Austrálii a v jiný den u nás.. Někdy je sobota tedy už v pátek, někdy zase až v neděli.. Aby všichni světili sobotu ve stejný čas, museli by se lidé na celém světě domluvit na přesném čase svěcení ( pro někoho by to znamenalo světit ve 2 hodiny ráno). Nevím, nejsem adventista a nevím jak se toto řeší.. Ale vím, že kdo potřebuje Krista+ něco navíc, ten má problém.. „Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli novoluní nebo sobotám. (Ko 2,16)


       1. Myslím, že se nebavíme o odsuzování, to mi nepřísluší a dokonce by to byl hřích. Faktem však zůstává, že desatero je neměnné a posvětil jej Bůh. Stejně jako Sobotu. Co se týče praktičnosti, tak každý moc dobře ví, kdy je Sobota. Je však pravda, že lidé nevědí, kdy začíná Biblická Sobota. V knize Genesis je jasně zřetelné, že na začátku byla tma, až potom Bůh učinil světlo.
        Adventisté se tohoto vzoru drží, to znamená, že pro nás začíná Sobota již v kalendářní pátek při setmění. Čas se vždy posouvá podle času setmění. V létě cca ve 22 hod, v zimě např. ve 14 hod.
        Bohu nezáleží na tom, v kolik hodin je přesně Sobota, od vidí do našeho srdce a očekává naše upřímné snažení a pohnutky. Každý ať si to přebere po svém.
        Také bych rád zdůraznil, že je rozdíl mezi Svatým dnem posvěceným od Boha, a dnem, kterého si vážíme. Nikdo neříká, že mají být dny všední, ale je zde rozdíl mezi dnem svatým a dnem Svatým.        1. Díky. Věřím, že mi toto může objasnit pouze Duch svatý, žádný člověk.. Také si nemyslím, že cejch šelmy na čelo či na ruku ve Zjevení je svěcení neděle místo soboty.. Osobně se spíše domnívám, že půjde o nějaký druh transhumanismu: „Lidé budou hledat smrt, ale ta se jim vyhne“.. Já se teď soustředím plně na zemření mého starého já, což samozřejmě nelze bez pomoci Ježíše… Pán s Tebou Lukáši


         1. Zkus se nad tím více zamyslet. Jakou autoritu budeš uznávat? Sobota byla dána Bohem. Neděle byla dána člověkem. Studuj co je to Boží pečeť a pak dojdeš k tomu co je znamení šelmy.


  3. Lukáši D.,
   Vy jste očividně nepochopil základní rozdíl mezi SZ a NZ. Rozdíl mezi Zákonem, který byl dán vyvolenému Izraelskému lidu jako dozorce, než přijde zaslíbený Kristus (např.3.kpt Galatským) a mezi životem v Duchu všech těch, kdo jsou skrze víru zcela ospravedlněni krví pravého Beránka bez viny – Ježíše Krista.

   Milost přeci neznamená svobodu podle světa, že si budu svévolně dělat, co chci, a žít podle těla. To bychom byli svévolníci a služebníci hříchu, kteří nemohou počítat s žádou obětí za hříchy, jen s hrozným soudem a ‚žárem ohně, který stráví Boží odpůrce‘.(Žd 10:26-27) Duch svatý naopak vede a uschopňuje k životu ve svatosti, už nejsme otroky hříchu ani otroky zákona, ale svobodní, vždyť synové/dcery Boží jsou ti, kdo se dají vést Duchem svatým.

   Jak byste mi prosím vysvětlil, že jsem těch 30 let předtím, co jsem jako katolička hleděla na Desatero a náboženské a dobré skutky, nedokázala změnit svůj život a chovala jsem se kolikrát hůř než nevěřící? Jaktože když jsem začala skutečně následovat živého Ježíše Krista a odevzdala jsem mu svůj život, vstoupil do mého srdce pokoj, radost, láska a najednou mě Duch svatý začal proměňovat? Asi za měsíc po znovuzrození mě uzdravil z mnohaletých těžkých psych.poruch, se kterými mi nedokázali pomoct žádní lidé ani léky. Asi za 3/4 roku mě osvobodil z alkoholismu. O mé změně v chování i pohledu na všechno by se dalo taky co psát, a vím, že moje výchova stále neskončila, Duch svatý na mě trpělivě pracuje dál a očekává ode mne hlavně důvěru a poslušnost. Kdo to ve mě činí, ne-li skrze Ducha svatého slavný Ježíš Kristus, který dává nový život??? Úžasná milost Boží! Chcete mě, Lukáši, odsoudit do pekla, protože nesvětím sobotu, ačkoliv mě Duch svatý nejen že neobviňuje, ale naopak mi svou pečetí dává jistotu spasení?

   Náš milovaný Pán Ježíš vysvětloval, že nejen nezabíjet fyzicky, ale ani nenávistí v srdci…a další hlubiny oněch 10ti vět. Vy jste si ale vybral kamenné desky a pořád se obracíte zpátky k nim, místo abyste spoléhal na Ducha svatého. A proto se raději rovnou dejte obřezat a zachovávejte celý Zákon! Pak ale nemluvíme o křesťanství, ale o židovství.

   Ř 10:4 „Vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří. “

   Kéž byste víc spoléhal na Něho než sám na sebe. Až se jednou budete chtít tváří v tvář Ježíši obhajovat sobotou, pak se nedivte, kdybyste slyšel, že to pro svatého Boha je jen další ohyzdné roucho, jako každý lidský skutek, kterým si chceme zasloužit spásu.

   O tomto by šlo diskutovat hodiny, ale Písmo je snadno dostupné a sám Duch svatý vyučuje ty, kteří chtějí slyšet…


   1. Věřím, že SZ poukazuje na NZ a naopak. Tyto zákony nelze oddělovat. Bůh Byl, Je a Bude stejný. Morální zákon je platný ve SZ a v NZ se jeho platnost potvrzuje. Ano Ježíš Kristus zrušil zákon ale ceremoniální, na Golgotě došlo ke zrušení OBĚTNÍHO SYSTÉMU nikoli MORALNÍHO. Morální zákon platil ještě před stvořením u bude platit i na Nové Zemi. Jako první se proti tomuto zákonu postavil satan, a tato vzpoura trvá dodnes. Kdyby nebylo satana a pádu člověka, byli by jsme všichni Doma.
    Já vás paní Lenko, nesoudím, nikoho z vás tady, na to jsou Nebeské Mocnosti. Chci řict, že i já jsem vyšel z ŘKC a Pán Bůh mě vedl, pomohl mi, zbavil mě špatností a stále mě vychovává. Ukázal mi, že nemohu sloužit dvěma pánům. Buď jsem s Ježíšem nebo proti němu. Miluji Ho a proto činím Jeho vůli, která není těžká. Ježíš mi vepsal do srdce, vtiskl do mysli svou vůli. Dobré skutky víry nejsou jen o tom co činit, ale i to co nečinit. Nespoléhám na skutky, na živou víru však ano, ale ta je bez skutku mrtvá.
    Psáno jest Vzpoměň ne den sváteční. Pán Bůh věděl, že sobota bude pošlapána avšak já se na tento den těším celých šest dní, na shromáždění věrných, kdy se společně modlíme, navzájem si sloužíme, potěšujeme druhé, protože víme, že den se blíží. Chválíme Boha a zpíváme Mu, je to radost taková služba, nikoli zákonictví nikoli.
    Já věřím, že i Vy se rozhodnete. Bůh a pokoj s Vámi! S pozdravem b.L


    1. Lukáši D., děkuji za reakci.
     Svěcení soboty z lásky k Bohu by bylo přeci vpořádku, pokud to ovšem není tak, jak jste psal např. v komentáři 19.9.2016 at 7:44. Z toho vyplývá, že každý, kdo světí neděli (třeba taky z lásky k Bohu), dostává pečeť šelmy (tedy nemůže být spasen!) a že pečeť Živého Boha dostávají naopak ti, co světí sobotu. Je mi to moc líto, ale to je strašná antikristova lež. Tím sobotu kladete jako podmínku ke spasení. Já však, stejně jako mnoho dalších bratrů a sester, nepřijala pečeť Ducha svatého proto, že světím sobotu, ale proto, že jsem uvěřila evangeliu o Ježíši Kristu. Pokud se nepletu, tak E.G.W. toto svoje tvrzení o pečeti Ducha sv. na základě svěcení soboty opravila, nicméně to tu lež očividně nijak nezastavilo. To je tak, když se k Písmu přidává ještě něco dalšího (katechismus nebo spisy dalších proroků, otroků a nevím co ještě). Pak vznikají směry jako katolicismus, adventismus nebo jehovismus. Ale žádné -ismy nikoho nespasí! Pouze a jedině Ježíš Kristus!

     Osobně jsem na základě zkoumání závaznosti svěcení dne odpočinku pro nz církev (na modlitbách a s jediným měřítkem pravdy-Bible) došla k tomu, že to není morální zákon, ale že šlo především o potvrzování sz smlouvy Izraele s Bohem (do které se vstupovalo obřízkou-muži), stejně jako je pro nás potvrzováním nz smlouvy slavení památky Večeře Páně (do které vstupujeme vodním křtem ponořením). Duch svatý mi zjevil, že mám odhodit všechna břemena a žít hlavně s Ježíšem a pro Ježíše, který naplnil celý Zákon (Židé z Pentateuchu nikdy nic nerozdělovali, šlo o nerozdělitelný Zákon, takže nelze ani vyjmout Desatero jako takové), a že jsem do odpočinutí, které symbolizuje sz sobota, vešla skrze víru v Krista Ježíše. Ježíš je moje Tóra, Ježíš je moje sobota. Ježíš je moje věčné odpočinutí, ačkoliv stejně jako Boží království nyní zažíváme částečně, tak i odpočinutí je zatím částečné – stále jsme ještě v duchovním boji, ale Ježíš nás dovede do cíle, když poběžíme s pohledem upřeným na Něj. Už se moc těším domů!

     Všechen stín budoucích věcí skončil, když se chrámová opona roztrhla v půli, bylo Dokonáno, skutečností je Ježíš sám. V Něm je plnost všeho. Duch svatý, který byl seslán místo vzkříšeného Ježíše, jako stejně plnohodnotný Přímluvce, o mnoho přesahuje kamenné desky Desatera. Samozřejmě že morální části jsou shodné, vždyť Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky (Židům 13,8).

     1. Janův 3,21–24 nás nabádá: Moji milí, jestliže nás srdce neobviňuje, máme svobodný přístup k Bohu; oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí. A to je jeho přikázání: věřit jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovat, jak nám přikázal. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu Bůh v něm; že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.

     Přikázáním je tedy víra v Ježíše Krista uplatňovaná láskou…

     A tak dál se radujte v lásce společně v sobotu, ale naléhavě Vás prosím, zachovávejte při tom čistotu evangelia.

     Lenka


     1. No…., ale k tomu, co jsem psala (23.9.2016 at 9:33) je ještě potřeba říct:
      Může křesťan být v církvi, která hlásá jiné evangelium? Nemá pak na tom účast? – viz 2.J 1:8-11


      1. ŘKC se mmj.soustředila na pojídání ježíše, Jehovisté na jméno, CASD na sobotu… Může následovník Ježíše Krista zůstávat v těchto organizacích? Jeden z důvodů, proč jsem se v pokání od ŘKC oddělila a do CASD se nepřidala, bylo právě to, abych se tím přiznávala k Pravdě nejen ústy, ale i svým životem.


  4. (ještě dovětek pro zastánce dodržování soboty-dne odpočinku jako podmínky, tj. vlastně „spoluzásluhy“ pro spasení)

   Mimochodem tuto otázku jsem nijak nepodcenila a celkem dlouho jsem zodpovědně řešila na modlitbách. Když mě Duch svatý vyváděl z ŘKC s pomocí literatury a videí od CASD, tak jsem jeden čas světila sobotu i neděli, protože jsem nevěděla, jak je to teda správně. Bylo to vyčerpávající a těžké břemeno, které jsem však byla ochotná nést, protože mojí hlavní touhou bylo líbit se Bohu. Pak mě ale Bůh ujistil, že to po mě nechce a že mám konečně odpočívat v Kristu Ježíši. Bylo to úžasné osvobození od sklonu k zákonictví, který jsem si nesla ještě z katolicismu.

   Vše, co činíme, máme činit z víry…
   Vždyť Římanům 14,22 říká: Tvé přesvědčení ať zůstane mezi tebou a Bohem. Blaze tomu, kdo sám sebe neodsuzuje, když se pro něco rozhodl. :)

   JEDINÉ, PŘED ČÍM TEDY VARUJI, JE SNAHA O SPOLUZÁSLUHU NA SPASENÍ A TAKÉ ODSUZOVÁNÍ DRUHÝCH.

   (Podrobné svědectví o Božím jednání v mém životě mám sepsáno, tak v případě zájmu mohu poslat mailem (je to vpodstatě kniha 69str.) nebo třeba jen určitou kapitolu.)


   1. Ahoj Lenko, Tvé svědectví se ke mně dostalo e-mailem před cca půl rokem. Podle toho jak píšeš, podle iniciálů (L.P.) i podle rozsahu nepochybuji, že je to ono. Sám jsem jej poslal již více lidem, protože je velmi silné, autentické a tvůj rozbor katechismu vs Bible je vynikající. Měj se krásně, rád jsem se tady s Tebou takto potkal a ať Ti Pán Ježíš žehná stále tak mocně jako doposud (mé stránky s os.svědectvím, když klikneš na mé jméno tady nebo na http://www.korenypoznani.cz)

    Lukáš Mixánek.


    1. Ahoj Lukáši, tak to mě zahřálo u srdce ;) .

     Občas se Ježíše ze zvědavosti ptám, jak asi slouží to, co jsem s Ním na modlitbách těch spoustu dní psala, a o čem jsem nemohla vydržet mlčet, a co bych nejradši vykřičela do celého světa, aby se šířila Boží sláva, Kristovo světlo, pravé spasitelné evangelium a byly potírány bludy. Tak aspoň vidím, že se s ním něco děje ;) . Díky za zprávu!
     Mimochodem svědectví jsem párkrát upravovala, protože jsem tam objevila nějaké nepodstatné nesrozumitelnosti nebo jsem přidala další věci, co jsem měla na srdci…, taky pak prošlo češtinářskou korekturou od jednoho bratra pastora, a další bratr mi pak ještě pomohl s rozdělením do kapitol atd. No tak asi koluje několik verzííí :) . Ale to podstatné v každé verzi je, tak věřím, že slouží nakonec všechny. Jsem vděčná, že se našli sourozenci v Kristu, kteří mi s tím pomohli a další to šíří. To je prostě Kristovo tělo v praxi :) . Kéž se to svědectví šíří jako oheň, který bude zapalovat lidská srdce pro Krista! Také jsem vydala Ježíši, aby On sám chránil „autorská práva“, která nejsou jen moje, protože Ježíš vše s Božím lidem bere vždy osobně, a nedopustil, aby to někdo pozměnil a zneužil…On sám nad tím bdí, věřím tomu.
     Jinak už jsem na to svědectví zažila i velmi negativní reakci od jedné katoličky, která mne kontaktovala. Ale byla to velmi krátká mailová diskuze, protože Duch svatý mi dal ihned rozlišit ducha a věděla jsem, že paní potřebuje jediné – poznat živého Ježíše. Co z ní pak vytýkalo, nebudu radši zmiňovat. Královna nebes a eucharistický ježíš je bohužel velká ohavnost :( . A tak jedněm to bude sloužit k povzbuzení, budování, poučení….a druhým k usvědčení.

     Nedávno jsem velmi silně prožila, že JE ČAS ŘÍKAT VŠE NAPLNO. Vybavil se mi u toho i ten příběh, jak náš Pán Ježíš očišťoval chrám a spřeházel stoly směnárníků. Už není čas chodit kolem horké kaše. Lidé to buď přijmou nebo nepřijmou. Ale neztratí se ani jedno slovo, které budeme mluvit.

     Začala jsem také sloužit na ulici, Duch mě k tomu silně pudí. Nejúžasnější na tom je, že ikdyž tam jdu maličká se svojí stydlivostí a nezkušeností, tak při rozhovoru s lidmi jsem vnímala, že to nedělám z lidských sil. Tekly ze mě proudy živé vody, mnoho z Božího slova, i já sama jsem z toho byla občerstvená a povzbuzená! :) A lidé také mohli zažívat, že to není žádné náboženství – jedno z mnoha, protože ani modlitby nebyly obyčejnými modlitbami, Duch svatý se dotýkal lidí i fyzicky, náš milující Bůh se k modlitbám přiznával svojí mocí. Stačilo se nechat používat. Kolikrát se namáháme, a ještě to Bohu spíš kazíme. Je třeba jen odevzdanost, úzké obecenství v Duchu svatém, soucit s druhými lidmi. Je to Jeho dílo v nás, nežijeme už my se svojí dřívější sebestředností, ale žije v nás Kristus. Jedině tehdy to skutečně funguje :) .

     Věřím, že už není čas dělat akce jen sami pro sebe, schovávat se jen v církvích. Není čas mlčet, odkládat na jindy. Mluvme naplno, vhod i nevhod, jako děti Světla a požehnání šiřme tu radostnou naději, která nám byla zjevena a svěřena, a sice že Ježíš každého člověka nesmírně miluje, nechce aby někdo zahynul, vysvobozuje z otroctví toho nenávistného podvodníka a mistra lži, chce pozvedat a ne dolamovat, chce svoje milovaná lidská stvoření umýt i z toho největšího bahna a obléct jim čistý šat, chce udělovat milost všem, kteří k Němu s upřímností srdce přijdou. Ale ani nezamlčujme, že pro ty, kteří evangelium pokoje nepřijmou, bude Ježíš jen Spravedlností, po které tolik volali… A dávejme důraz na pokání, kterého je i v dnešní Laodikejské církvi nedostatek. Vždyť kdo Ježíše přijímá s úsměvem, obvykle brzy při problémech odpadá. Kdo však Ježíše přijímá s pláčem pokání, ten se s Ním bude navždy radovat!

     Nebudujme si už svá královstvíčka, naše občanství je v nebesích, starejme se především o Boží věci a Otec se postará o ty naše. (Tím nechci říct, abychom zanedbávali svoji rodinu apod.) Ale chci vás moc povzbudit, abychom nepromarňovali čas, který nám byl svěřen, protože čas milosti brzy skončí.

     Ještě poslední věc mám na srdci. Pozor na ekumenismus, při kterém se stírají rozdíly mezi katolíky a křesťany. Nepodceňujme tento duchovní boj. Pamatujme, že prezentovat se můžeme společně jen s těmi, kteří následují Ježíše Krista podle Písma. Je to vizitka Kristovy nevěsty, buďme čitelní. Láska se raduje z pravdy. Nemluvím teď o teologických rozdílech, které jsou bohužel všude, ale pamatujme, že proklaté řkc evangelium a hřích katolicismu není pouhý teologický rozdíl! Proto vyzývám všechny bohabojné a milující Kristovy učedníky, aby neměli na tomto liberálním ekumenickém svodu účast! Neusilujme o jednotu na úkor pravdy. Té vzácné pravdy, která vede k životu a která nenávidí lež a hřích vedoucí do záhuby. Záhuby lidí, které Bůh nesmírně miluje a pro které se obětoval… Buďme solí, která neztrácí chuť… Ke slávě Boží!

     Trochu jsem se rozepsala a odbočila mimo téma, ale věřím, že ani toto se neztratí, …nešlo to zastavit :) .

     Tvoje svědectví si, Lukáši, moc ráda přečtu. Děkuji.

     V Kristu
     Lenka


     1. Díky za to rozepsání.. :) Moc rád bych Vaše svědectví uveřejnil i zde na streetzurnalu- souhlasila by jste? Jinak mé svědectví jsem zakomponoval do autorského střihového dokumentu Falešná učení a zázraky zde: https://www.youtube.com/watch?v=GkpYWq5XJW4 Přemýšlím, že bych také udělal ještě psanou formu..


      1. Budu moc ráda, ať slouží ;) . Pošlu mailem…
       Děkuji za tip, na autorský dokument už se chystám podívat ;) .


    2. Lukáši, tvoje svědectví je úžasně povzbuzující, díky za něj!!! Boží milost je nad naše chápání, co?
     Každý má originální cestu k Ježíši, ale jen On sám je tou Cestou k věčnému životu. A je jedno kde se člověk narodí, jak je vychováván, kde bloudí… (ikdyž i to má samozřejmě svoje následky), protože Ježíš sám sebe nabízí všem, kdo jsou ochotni se před Ním pokořit a vrátit se tak ze vzpoury do poslušnosti. Jak je ztraceným dětem dobře v náručí dokonalého Otce! Jaké bezpečí, jaká láska, jaká radost!
     Moc se mi líbilo, jak tam zdůrazňuješ, že nejsi o nic lepší než ti, kteří ještě bloudí. Ano, na to nesmíme nikdy zapomínat – v jakém bahně jsme se váleli i my. O to větší soucit bychom měli s druhými mít… Ani nás se Ježíš neštítil. Měl v ohavnosti hřích, ale nás miloval ještě předtím, než jsme ho začali milovat my.
     Děkuji Ti, můj drahý Ježíši, že jsi nás nerozmáčkl jako obtížný hmyz, když jsme všemožně ve své pýše pozvedali proti Tobě, živému Bohu Stvořiteli. Děkuji Ti, že jsi na nás trpělivě počkal, jestli napravíme svoje cesty. Děkuji Ti, že stále pamatuješ, že jsme jen stvoření, že jsme prach, a máš s námi slitování. Děkuji Ti, že jsi vzal naše nepravosti na sebe, abychom se mohli k Tobě vrátit. Děkuji Ti, že jsi Odpouštějící a Slitovný Bůh!     1. Ahoj Leni, pošli mi prosím email na sebe (ať máme kontakt třeba kvůli sdílení nějakých křesť.akcí nebo informací). Email mám na stránkách zcela dole:)

      Tvá pokora a důraz na čistotu evangelia jsou mi velkou vzpruhou, někdy mám pocit, že takto se dokáží vyjadřovat a psát jen „sestry“ v Kristu, tedy ženy, ve kterých září Pán Ježíš. Se vším co píšeš souhlasím a apely k čistotě a horlivosti si beru k srdci. Děkuji a Pán ať Tě bohatě požehná! Lukáš :-)


      1. Kontakt odeslán :) .
       Bůh pokoje s námi se všemi. Pokoje, který nemůže dát svět, a po kterém svět dychtivě touží, ale mnozí nemohou nalézt, protože si zamiloval více tmu než světlo.
       Všude kolem nás jsou potenciální Boží děti, ochotné, stejně jako my, vyměnit všechno za tu jedinou nejvzácnější perlu – Boží království. Pojďme jim pomáhat k Ježíši, ať jim zazáří světlo!
       Lenka


   2. dobrý den.velice mne zaujaly vaše názory a myšlenky. pokud by to bylo možné, rád bych vlastnil vaši knížečku o tom, jak vás pán vedl v životěkdyby to šlo, nejlépe v tištěné formě, jinak na email. byl jsem několik let členem církve adventistu a toto mne velice oslovuje děkuji moc za ochotu. buh vám žehnej, s pozdravem slanina-@ seznam.cz


    1. Jaroslave, odesláno mailem. Teda pokud ten komentář patřil ke mě :) .


 8. V životě vraha se Světlo k němu dostalo na závěr života a on uvěřil v Ježíše. Nepochybuju, že nebude vzkříšen a vzat do nebe. I za takové lidi se nechal Ježíš pokřtít od Jana Křtitele, on sám křest nepotřeboval, symbolicky to však učinil za lidi, kteří v historii neměli dostatek poznání, např. ve středověku lidé neměli přístup k bibli, byli však dobrými lidmi.
  Otázkou zůstavá, jak to bude s námi. Bibli máme v domácnostech doslova po tuctech, informace jsou všudypřítomné, pravdu nalezneme opravdu snadno, chceme-li a nevědomost, či neznalost nás před Velikým Bohem neomluví.


 9. Věřím, že lotr na kříži si plně uvědomoval svůj hříšný stav, a to s porovnáním Ježíšovým čistým životem. Lotr velice litoval svých činů a činil pokání na základě měřítka, čili zákona. Slova z Lukášového evangelia mluví za vše..


  1. Ano, uvědomoval si svůj hříšný stav a činil pokání.. To- a jen to je podmínkou Boží milosti.. souhlasím.. :)


 10. Mám snad už poslední myšlenku, kterou bych rád napsal. Souhlasím, že z pokání vychází milost,která je Božím darem. Avšak pokání samotné musí vycházet z Božího zákona, prosím pěkně, lidská upřímnost nestačí, nebyla by to Boží milost, ale lidská. Rozumíte mi prosím. Člověk nemůže být měřítkem! To by z Pána Boha udělal člověka, a z člověka boha, což je lež. Gen3,5


  1. Ahoj jmenovče :-) mluvíš-li o prvním pokání, ve smyslu záchrany člověka tak myslím, že to hodně komplikuješ. Velmi četné jsou svědectví (a jedno mi bylo osobně předáno ještě v době před mým obrácením a nikdy jsem na něj nezapomněl!!!), kdy člověk, který neznal Písmo ani Boha, padl na kolena (samozřejmě proto, že se mu rozpadl život díky jeho oddělenosti od Boha) a v slzách volal k Bohu, že jestli je, ať mu pomůže. A stalo se. Zcela jednoduše – zlomené a pokořené srdce volalo k Někomu, koho nikdy nehledalo, nemělo o Něj zájem, natož o nějaký Boží zákon. A co víc – volalo jenom, aby se zachránilo, aby mu bylo pomoženo. Takže v pravém slova smyslu to zlomené srdce člověka netoužilo po Bohu a Jeho slávě a vůli. Člověk chce jen pomoci a najednou to „Bohu dovolí“. A Bůh i toto bere a dává se lidem poznat, zachraňuje je. A proměňuje je. „Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost“ (Jk 4,6)


 11. Lenko, Lukáši M (i Anny F) krásně napsané! Takové komentáře a vysvětlení je radost číst. K tomu není třeba nic dodávat. Bůh Vám žehnej milovaní bratři a sestry v Kristu! A přeji všem, kteří jsou ještě chyceni v pasti zákonictví (Ježíš plus ještě něco k spravedlnosti), aby Boží milostí tento ďáblův ‚chyták‘ co nejdříve prohlédli a vešli do nádherné svobody, která je v Kristu. Svobody a moci žít opravdu svatý a posvěcený život v intimním společenství s naším nebeským Otcem a naším Pánem a Králem (i bratrem) Ježíšem.


  1. Přesně, také nemám co bych dodal.. Pán Ježíš je vše, co potřebujeme.. :) Odevzdat se plně Jemu se svým hříchem a se svou nemohoucností..


  2. Nápodobně Davide, tato diskuze mě tady velmi potěšila a je to jen důkaz, že tento Honzův web čte mnoho lidí, jako i mnoho Božích dětí (a diskutuje pouze malinko, třeba se to změní :) ). Ať Ti Pán žehná a Duch svatý vede!! 12. Zdravím všechny zde přítomné, chtěl bych také něco říci k této diskuzi. Věřím, že desatero přikázaní je stále platné a vedou mě k tomu tyto důvody: 1. Adam a Eva (než padli do hříchu) také zachovávali v rajské zahradě sedmý den odpočinku a to byli ještě svatí bez poskvrny a nepotřebovali tedy zástupnou oběť Krista. Stačí si přečíst příběh stvoření. Proč by tedy měl Bůh rušit sedmý den odpočinku smrtí Krista? To přece nedává smysl. Veškeré své dílo stvoření stvrdil svým podpisem (sedmým dnem) neboli vložil na něj svou pečeť (své znamení), abychom všichni věděli, že On je tím Tvůrcem všeho, co stvořil. Stačí si přečíst čtvrté přikázání. Ze všech 10 přikázání nejvíce zdůraznil čtvrté přikázání a to slovy: Pamatuj…, dále zde uvádí své jméno Hospodin, titul Bůh, území (nebe, moře, země). Např. když král stvrdil pečetí nějaký dokument, tak také pečeť obsahovala jeho jméno, titul a jeho území. 2. Ve Zj 14:7 je napsáno, že se máme bát Boha, což nás upozorňuje na to, že máme dodržovat Jeho příkazy jak je uvedeno v Kaz 12:13, kde je napsáno, co znamená bát se Boha (to samé je uvedeno v Dt 10:12, Dt 6:2 atd.) 3. Ve Zj 11:19 je uvedeno, že byla vidět truhla smlouvy v nebeské svatyni, kde nyní Kristus vykonává svou službu ve prospěch člověka. A co obsahovala truhla smlouvy ve SZ? – přece kamenné desky desatera. 4. Ve Zj 12:17 se dále uvádí, že drak pronásleduje potomstvo, kteří zachovávají Boží přikázání. 5. V Iz 66:22-23 se uvádí, že v nové zemi budeme také muset přicházet k Bohu sobotu co sobotu. 6. V Mal 3:19-22 nás Bůh vyzývá, abychom pamatovali na zákon Mojžíše. Je toho spoustu v NZ i SZ, co se týče dodržování Božích přikázání, to si ale nechám na příště na případnou diskuzi. Na závěr chci ještě dodat, ze nejsem členem žádné světské církve.


  1. Franto, jen k tomu 1.bodu. Chci zde vnést zamyšlení pro ostatní. Domnívám se, že Bůh člověka v Kristu nenapravuje do stavu Adama a Evy před pádem, resp. pouze částečně. Když čteš pozorně Genesis tak z toho plyne, že Adam, byť v ráji a před tím než zhřešil, nepojedl ještě ze stromu života. A ten strom života je, dle mého názoru, předobraz Krista. Tzn.Bůh chtěl, aby se Adam svodoně rozhodl být poslušen a věřit Bohu a pak by jej nechal pojíst z tohoto stromu života. To se nestalo, protože jak všichni víme, Adam se rozhodl neposlechnout Boha. Pak přišel k padlým lidem Pán Ježíš a ten kdo Jej přijímá, přijímá i ten věčný život, který je v Něm. Co tím chci říci? Bůh nestojí pouze o to, aby nás „posunul“ do stavu Adama v ráji před pádem, ale chce nám dát ještě něco víc – doslova božskou přirozenost, která je jedině v Ježíši Kristu jako Bohu.
   1. Dobrá studie ;) . Od bratra Pavla Škody (mmch. bývalý adventista, takže ví velmi dobře i z vlastní zkušenosti, o čem mluví) mi tehdy k osvobození od sklonů k zákonictví pomohla tato studie /Sobota nebo neděle?/ http://biblickestudie.cz/studie/sobota_nedele.pdf
    Tím nechci říct, že je zákoníkem každý, kdo rozlišuje dny, protože důležitý je motiv, proč to dělá. Nutit k tomu paušálně ostatní křesťany z pohanů a vyhrožovat jim pečetí šelmy však není z Ducha svatého.
    Pečeť šelmy (666) je spojována s uctíváním Antikrista a věřím, že bratr Petr Krpec (viz odkaz výše) přináší objasnění, které je bezkonkurenční. A se svěcením dne odpočinku to nesouvisí…


Comments are closed.