Falešní proroci kam se podíváš

False-prophet

Celé křesťanství je zaplavené falešnými proroky. Pán Ježíš řekl: „Po ovoci je poznáte.“ Co je ono ovoce? Jsou to ubohé skutky tohoto hříšného těla, ve kterém nepřebývá dobro? (Řím. 7:18) Pavel jasně píše, že v tomto těle není nic dobrého, z tělesného pohledu jsou všichni daleko od Boha, všichni se odchýlili, není nikdo, kdo by činil dobro- není ANI JEDEN. (Řím. 3:12)
Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce. Ovocem milosti je víra v Krista Ježíše. Ovšem dnešní křesťanství nevěří v to, že Kristus Ježíš je pro ně vším, že Ježíš je našimi dobrými skutky, celým naším životem. Jedině tak totiž můžeme být dokonalý jako Nebeský Otec, jedině tak můžeme být svatí, jako On je svatý. Tím že náš život, bude Jeho život a nebudeme už žít my. A to je chození vírou. Chození duchem a ne tělem.

Dnes miliony lidí vyznává Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Je toto ona víra? Vyznávají rovněž, že Pán Ježíš je všemi jejich dobrými skutky? Nebo lpí na modulaci tohoto těla smrti a jedí z ovoce poznání dobrého a zlého? Používají milost jako prostředek od Boha, aby žili lepší život před sebou a před lidmi v tomto těle hříchu?

„ Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“ (Luk. 18:8)

Učení všech náboženství dnešního věku je naprosto totožné! Zaměřte se na tento život a změňte se! Konejte „dobro“ a buďte lepší než jste byli dřív. Bůh vám k tomu dá sílu. Farizeové vám budou říkat, abyste se zbavili viditelných hříchu, ale sami hřeší každý den.

Na stolici Mojžíšově zasedli zákoníci a farizeové. Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou; ale podle jejich skutků nejednejte: neboť oni mluví a nečiní.“  (Matouš 23:2-3)

Sami totiž hřeší a nabádají k hříchu, když svádějí lidi k tělesným „vylepšením“, které neznamenají vůbec nic, protože tělesně můžeme pouze hřešit. Budou vám říkat, že Pán Ježíš řekl cizoložné ženě: „Jdi a už nehřeš“, ale sami svými skutky těla hřeší a k hříchu nabádají. Naše skutky musí být Kristus, jedině tak nebudeme hřešit. Jsou to skutky tohoto fyzického těla? Nikoliv, ale pamatujte, že spravedlivý bude žít z víry!

„Jsme spaseni v naději; naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal?“ (Řím 8:24)

Pokud jsem v Kristu vírou a On je mými dobrými skutky, potom nehřeším, Bůh už nevidí mne a můj život v tomto těle, ale svého milovaného Syna- Ježíše Krista. Nezapomeňte, že kdo se narodil z Boha, nemůže hřešit! (1.Janův 3:9) Ten největší podvod se týká uchování si tohoto starého života a snažit se o nějaké jeho vylepšování- být lepším v těle. Lepším v těle v Božích očích nikdy nebudeme, my musíme být naprosto dokonalí. A to můžeme být pouze v duchu.

Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. (Matouš 16:25)

„Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. (Jan 12:25)

Kdo bude lpět na tomto životě a svých domnělých „dobrých skutcích“, ať už jako tzv. ovoce víry nebo jako cokoliv jiného, ten o ten život přijde. Protože mzdou hříchu je smrt a tento život skončí naší fyzickou smrtí. Proto je toto tělo tělem hříchu a smrti a nedokáže nic jiného produkovat než hřích. Protože dobrý strom nemůže nést špatné ovoce.

Což pramen z téhož zřídla vydává vodu sladkou i hořkou? Což může, bratří, fíkovník nést olivy nebo réva fíky? Právě tak nemůže slaný pramen dávat sladkou vodu.“ (List Jakubův 3:11-12)

Náš pramen, náš strom, náš život, náš jazyk, naše mysl to všechno musí být Kristus. My zde zažíváme zkušenost padlého hříšného těla hříchu se všemi jeho atributy. Ale my musíme být vírou duchem v těle Krista. Nezapomeňte, že je jasně psáno, že každý bude souzen ze svých skutků. Jaké jsou tedy tvé skutky? Jsou dokonalé? Pokud to jsou skutky tohoto těla, které jsou pro Boha jen špinavé hadry, jaké mohou být? My musíme mít skutky Ježíše Krista.

„Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích.“ (List Jakubův 2:18)

Moje skutky jsou Kristus. Spasení není pouze z víry, Jakub to zcela jednoznačně vyvrací. Pokud čteme Písmo tímto duchovním zrakem, vidíme, že to potvrzuje i Pavel.

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.“  (Efeským 2:8-10)

Tělesný čtenář se bude neustále ztotožňovat se skutky jeho fyzického těla. Celé křesťanství toto interpretuje na sebe a své skutky. Takže nám vzniká zjevný rozpor. Není to ze skutků (těla smrti), ale jsme stvořeni k DOBRÝM skutkům (které nejsou z tohoto těla, protože toto tělo produkuje jen zlé skutky-hřích) V KRISTU JEŽÍŠI, tedy duchovně spojeni s Kristem, abychom v nich chodili vírou. A tyto skutky jsou Ježíš Kristus. Tedy Jeho skutky musí být našimi skutky. Bůh připravil naše skutky skrze Ježíše Krista, který se musí stát našimi dobrými skutky.

Není to tedy tak, jak se vyučuje napříč všemi denominacemi, že my se musíme snažit v tomto těle o nějaké fyzické následování Krista a hledat „dobré skutky“, které připravil Bůh. Všechny skutky tohoto těla budou před Bohem vždy a jenom zlé, i když se budou lidem a světu jevit jako dobré. Celý svět hlásá jako jeden, abychom „jen nevěřili“, ale zároveň to nějak dokazovali svým životem v tzv. „Dobrých skutcích“. Tělesné chápání pokání je tzv. odvracení se od špatných návyků. Takže když někdo přestane kouřit a místo toho si bude dávat čokoládičku, farizeus zajásá, jaké že to pokání. Bullshit!

Běžte se bodnout vy synové ďábla, vy pokrytci, co svazujete na lidi břemena a sami se jich nechcete dotknout ani prstem. Vy všichni, co jste tak pyšní na vaše domnělé křesťanské životy a pohrdáte druhými, hýčkající si vlastní spravedlnost, že prý můj život v těle je lepší než prostitutky nebo celníka. Jsi stejně tak ubohý hříšník, jak kdokoliv jiný- pokrytče! Skončíš za své skutky těla v rakvi stejně jako prostitutky nebo vrah nebo smilník.

Pokání je změna smýšlení směrem k víře v Krista, že On je našimi dobrými skutky, že nežijeme už my, ale žije v nás Kristus a náš pravý život je skrytý s Kristem v Bohu.

„Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě.“ (Koloským 3:3-4)

Apoštol PAvel všechny své „dobré skutky“ a tzv. „křesťanský život“ pokládal za smradlavý hnůj. Zatímco dnes se to všude jen hemží křesťany tak pyšnými na své „Dobré skutky“, pyšnými na své domnělé „posvěcování“, ať už to v jejich očích znamená cokoliv. Jsi svatý jako Bůh? Jsou tvé skutky dokonalé? Jsi dokonalý jako Nebeský Otec? Musíš být.

Proto přijmi Krista jako své dobré skutky, jako svůj plášť spravedlnosti a nehleď na nějakou domnělou „křesťanskou cestu těla“ cestu vylepšování našeho pozemského já, které skončí v hlíně. To nemá žádnou hodnotu. Jedinou hodnotou tohoto ubohého chvilkového života musí být Kristus. On musí být náš život. Proto ztrať tento život, abys získal život věčný.
Amen.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>