Gotquestions: Je Bible skutečně Božím slovem?

16472816_1806241982976698_1379932208404586955_n

Otázka: Je Bible skutečně Božím slovem?

Odpověď: Naše odpověď na tuto otázku bude nejen předjímat, jak se na Bibli díváme a jaká je její důležitost pro náš život, ale taky její konečný dopad na nás. Jestli je Bible skutečně Božím slovem, pak bychom si jí měli vážit, studovat ji, poslouchat a důvěřovat jí. Jestli je Bible Božím slovem, pak odmítnutí Bible znamená odmítnutí Boha.

Skutečnost, že Bůh nám dal Bibli je důkazem a ilustrací Jeho lásky k nám. Výraz „zjevení“ jednoduše znamená, že Bůh dává člověku poznat, jaký je a jaký s Ním můžeme mít vztah. Tyto věci bychom se nedozvěděli, kdyby je Bůh nezjevil v Bibli. I když Boží zjevení v Bibli přicházelo postupně během asi 1500 let, vždy v ní bylo možné najít všechno, co člověk potřebuje vědět o Bohu, aby s Ním mohl mít správný vztah. Je-li Bible skutečně Božím slovem, pak je to konečná autorita ve všech záležitostech víry, náboženské praxe i mravů.

Položme si otázku, jak vlastně můžeme vědět, že Bible je Božím slovem a nejen dobrou knihou? Co tak jedinečného je na Bibli, co ji odděluje od ostatních náboženských spisů všech dob? Existuje důkaz, že Bible je skutečně Božím slovem? Na tyto otázky se musíme zaměřit, jestli chceme skutečně prozkoumat tvrzení Bible, že je opravdu Božím slovem, které je inspirované Bohem a dokonale postačující ve všech záležitostech víry a praxe. Není pochyb, že Bible si nárokuje být Božím slovem. Je to jasně vidět ve verších jako 2. Timoteovi 3:15-17, kde se píše: „Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.“

Abychom zodpověděli tyto otázky, musíme se podívat na vnitřní i vnější důkazy, že Bible je pravým Božím slovem. Vnitřními důkazy jsou věci, které jsou v Bibli, a které svědčí o jejím božském původu. Jedním z prvních vnitřních důkazů, že Bible je skutečně Božím slovem, je její jednota. I když ve skutečnosti jde o 66 jednotlivých knih napsaných na třech kontinentech ve třech různých jazycích během období asi 1500 roků, více než 40 autory (kteří mají různé osudy), Bible zůstává bez protiřečení jednotnou knihou od začátku až do konce. Tato jednota ji odlišuje od všech ostatních knih a je důkazem božského původu slov, která Bůh nechal jednotlivými lidmi zapsat.

Dalším vnitřním důkazem, který svědčí o tom, že Bible je skutečným Božím slovem, jsou podrobná proroctví, která obsahuje. Bible obsahuje stovky podrobných proroctví týkajících se budoucnosti různých národů, včetně Izraele, různých měst, budoucnosti člověka a příchodu toho, který bude Mesiášem, Spasitelem nejenom Izraele, ale všech, kteří v Něj uvěří. Narozdíl od proroctví z jiných náboženských knih, nebo Nostradamových proroctví, jsou biblická proroctví naprosto konkrétní a nikdy se nestalo, že by se nesplnila. Jen ve Starém Zákoně je více než tři sta proroctví o Ježíši Kristu. Bylo předpovězeno nejen to, kde se narodí a do jaké rodiny přijde, ale i kde umře, a že třetího dne znovu vstane z mrtvých. Jednoduše není jiné logického vysvětlení splněných proroctví v Bibli než to, že tato kniha má božský původ. Není žádná jiná náboženská kniha neobsahuje tolik takovýchto proroctví jako Bible.

Třetím vnitřním důkazem božského původu Bible je její jedinečná autorita a moc. I když tento důkaz je snad subjektivnější než předešlé dva vnitřní důkazy, nic to neubírá na mocném svědectví o jejím božském původu. Bible má jedinečnou autoritu, kterou nemá žádná jiná kniha v dějinách. Tato autorita a moc je nejlépe viditelná v tom, jak se bezpočet životů změnilo právě čtením Bible. Drogově závislí byli vyléčeni její mocí, homosexuálové byli osvobozeni, ztroskotané existence byly proměněny, kriminálníci byli obměkčeni jejím působením, hříšníci jsou napravováni a nenávist se mění na lásku při čtení Bible. Bible má dynamickou a proměňující moc, kterou disponuje jedině proto, že je skutečným Božím slovem.

Kromě vnitřních důkazů, že Bible je skutečně Božím slovem, jsou i vnější. Jedním z nich je její historicita. Protože Bible dopodrobna popisuje historické události, její pravdivost a přesnost je ověřitelná, stejně jako je tomu u jiných historických dokumentů. Pomocí archeologických nálezů a jiných písemností, byla historická vyprávění v Bibli potvrzena již mnohokrát jako přesná a pravdivá. Archeologické nálezy a rukopisy, které dokládají biblické vyprávění, z ní ve skutečnosti udělaly nejlépe zdokumentovaný materiál celého starověku. Skutečnost, že Bible přesně a pravdivě zaznamenala historicky ověřitelné události, je vážným ukazatelem její pravdivosti i tehdy, když mluvíme o náboženských tématech, vyznáních, a pomáhá dosvědčit, že je pravým Božím slovem.

Dalším vnějším důkazem, že Bible je Božím slovem, je integrita lidských autorů. Jak již bylo uvedeno, Bůh použil lidi s různými osudy, aby pro nás zaznamenali Jeho slovo. Studium jejich životů ukazuje na jejich čest a upřímnost. Skutečnosti, že byli ochotni často mučednickou smrtí umřít za to, čemu věřili, vypovídá o tom, že tito obyčejní avšak čestní lidé skutečně věřili, že Bůh k nim promluvil. Lidé, kteří napsali Nový zákon i mnoho dalších věřících (1. Korintským 15:6) znali pravdivost svého poselství, protože viděli Ježíše a trávili s ním čas po Jeho vzkříšení. Proměna, která se s nimi stala potom, když uviděli vzkříšeného Krista, měla úžasný dopad na tyto lidi. Přešli od ukrývání a strachu k ochotě zemřít za poselství, které jim Bůh zjevil. Jejich životy a smrt svědčí o tom, že Bible je skutečně Božím slovem.

Konečně, vnějším důkazem toho, že Bible je pravé Boží slovo, je její nezničitelnost. Pro svou důležitost a pro tvrzení, že je pravým Božím slovem, Bible zakusila více zničujících útoků a pokusů o její zničení, než kterákoliv kniha v dějinách. Od římských císařů jako byl Dioklecián, přes komunistické diktátory až po moderní ateisty a agnostiky, Bible obstála a přetrvala všechny útoky a útočníky a je do dnešního dne nejvydávanější knihou světa.

V průběhu celých dějin považovali skeptici Bibli za mytologii, ale archeologie potvrdila její historičnost. Protivníci útočí na její učení jako na primitivní a zastaralé, ale její mravní a zákonný koncept a učení mají pozitivní dopad na společnosti a kultury po celém světě. Nadále je napadána různými vědci, psychologií i politickými zřízeními, ale zůstává stejně pravdivá a významná dnes, jako byla v čase, kdy byla sepsána. Je to kniha, která proměnila nespočetné množství lidí a kultur během posledních 2000 let. I když se jí její protivníci snaží vyvrátit, zničit nebo zdiskreditovat, Bible zůstává stejně silnou, spravedlivou a pravdivou a stejně podstatnou, po útocích jako před nimi. Přesnost, která byla zachována navzdory všem pokusům poškodit ji, ohrozit nebo zničit, je jasným důkazem toho, že Bible je skutečně pravým Božím slovem. Nemělo by nás překvapovat, že jakkoli je Bible ohrožována, vždy zůstává neměnná a neposkvrněná. Nakonec, Ježíš řekl: „Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou“(Marek 13:31). Po přezkoumání důkazů můžeme bez pochybností říct: Ano, Bible je skutečně Božím slovem.

8 thoughts on “Gotquestions: Je Bible skutečně Božím slovem?

 1. Že je Bible skutečně slovo Boží, bych viděla i v otázkách tzv. pohřbených měst, mrtvých národů. Proč zanikly, na to se naši archeologové zaměřují neustále, luští se kdejaké nápisy na zdech a kamení, ale Bůh to ve své knize říká velmi jasně a několikrát. Např.:

  Hůl na Asýrii :
  27Hle, Hospodinovo jméno zdálky přichází,
  jeho hněv plane, zvedá se hustý dým.
  Jeho rty jsou plné zuření,
  jeho jazyk jak oheň sžíravý,
  28jeho dech jako řeka v povodni,
  která až k bradě vystoupí –
  přichází přesít národy sítem marnosti,
  sevřít jim čelisti uzdou bloudění.
  29Tehdy vám bude do zpěvu, jako když se v noci zasvěcují slavnosti; v srdci budete veselí, jako když průvod s píšťalami stoupá na Hospodinovu horu, ke Skále Izraele. 30Hospodin bude burácet svým majestátním hlasem a ukáže, jak jeho paže doléhá s hrozným hněvem, s plameny sžírajícího ohně, s průtrží, lijákem a kroupami.
  31Hospodin svým hlasem vyděsí Asýrii, svou holí ji bude bít. 32Ke každému úderu metly, který jí Hospodin zasadí, budou hrát tamburíny a citery – pouhým máchnutím ruky je v bitvě porazí. 33Už dávno je připraveno tofetské ohniště, dost hluboké a široké i pro krále! Hranice narovnána, ohně i dříví dostatek. Jako proud síry zapálí ji Hospodinův dech!

  ( jako by Hospodin mluvil o 21. století, že ? ! )

  anebo:
  4 Říká-li Edóm: „Jsme zničeni, avšak na troskách budeme znovu stavět“, praví Hospodin zástupů toto: „Jen ať si stavějí, já budu bořit.“ I nazvou je územím zvůle, lidem, na který Hospodin navěky zanevřel hněvem.(Malachiaš 1:4)

  Dá se říci, že celý Starý zákon je o rebeliích národů vůči Bohu, zákon akce reakce či také věčný spor Boha s člověkem . 2. Bůh samozřejmě s lidmi nemluví on může mluvit jen přes proroky — a tam začíná spousta omylů i záměrných dezinterpretací… takto je na Bibli se třeba dívat. Když se podíváte např. na Jeronýmovy dopisy, tak tam naleznete důkazy že pozměňoval výroky, jak se mu hodilo a jak po něm vrchnost vyžadovala… nejhorší ale není to pokrucování a le ty knihy, které úplně vyškrtal. To je ten důvod proč můžeme tvrdit že Bible je ve skutečnosti zcenzurované Boží slovo. PS: Jeroným byl ten cenzor který byl Damasem pověřen sestavit kanonickou Bibli, kterou dnes všichni přijímají jako správné Boží slovo, kterým ona ovšem není.


  1. Všechny stížnosti prosím směřujte na nesvatého Jeronýma, ne na mne. Najděte si jeho dopisy a fakta. Amen. Zaplaťpánbu.


   1. Bůh s tvrdou cenzurou 100% počítal a proto, jak je známo , vzkázal lidskému potomstvu, že zákony nám vepíše do srdcí.

    „Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.“ (Jer. 31,33 )

    ..a proto „cítíme“, co je správné a co zlé. Pokud před svými pocity zavíráme oči ,uši, tak samozřejmně cítíme méně či vůbec ne, ale v takovém případě je jasné, že člověk je daleko od Boha . Takže, člověk vlastně ani obsah Bible nemusí znát, důležité je, že se řídí vlastním svědomím. A to svědomitě !
 3. Ten Jeroným a Damas museli zcenzurovat Bibli tak dokonale, že se stále jeví jako naprosto celistvá a harmonická, tak jak ji mám doma. Gratuluji tedy Jeronýmovi za až neuvěřitelně skvěle odvedenou cenzuru. Pokud tam přeci jenom najdu nějaké nedostatky, tak tedy budu kontaktovat toho Jeronýma. Děkuji za upozornění pane (či paní) M.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>