Jasné hoaxy posledních dní a biblická perspektiva vidění světa kolem nás.

4221396001_5256202569001_5255870925001-vs

Údajné útoky jak v Berlíně, tak v Ankaře (divadelní atentát), mají jedno společné. Sehrané události, které mají pouze za cíl ovlivnit masovými sdělovacími prostředky veřejné mínění. Nejde o nic nového. Je to stále stejný scénář, stejné provedení a stejné až směšné chyby, na kterých už ani oněm scénáristům tak nezáleží (další vypadnutí dokladů atentátníka v kamionu, jehož nalezení trvalo policii 2 dny :) . Lidé zkrátka věří tomu, že svět je takový, jak je jim prezentován v televizi. Celé to směřuje zřejmě k dalšímu uměle vyvolanému konfliktu, kde je nepřítel číslo jedna islámský terorismus. Celý tento uměle vykonstruovaný nepřítel, samozřejmě úzce souvisí se státem Izrael, který okupuje Palestinu již několik dekád. Arabové musí být pro svět tedy zločinci a teroristi číslo jedna, aby se obhájil skutečný zločin páchaný na místním obyvatelstvu těmi, kteří si říkají židé.

„Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat; vím, jak tě urážejí ti, kdo si říkají židé, ale nejsou, nýbrž je to spolek satanův!“ (Zjevení Janovo 2:9)

Všechno to začalo (boj proti terorismu) ohromnou reality show a satanským rituálem 11. září 2001. Ano, i zde šlo o předem připravenou akci řízené demolice, žádná letadla ani žádní atentátníci v nich. Navíc je dokázáno, že nemocnice v New Yorku nehlásily ten den žádný extrémní příjem raněných. Byly opět nasazeni krizoví herci a uměle upravené televizní záběry. Nechci se pouštět do přímého tvrzení, že ten den nikdo nezemřel ani nebyl zraněn. Demolice tak ohromných budov v centru si mohla vyžádat řadu mrtvých i raněných. Nicméně oficiální záběry, které byly masově šířeny v TV byly falešné. Celá fraška s agentem CIA Usámou, která poté následovala, měla umocnit dojem skutečné války s terorismem. Tato válka není nic jiného než pouhý umělý konflikt s neviditelným nepřítelem, který podle útočí na bezbranné lidi na ulicích v kamionech nebo střílí do lidí v hudebních klubech. Všechny tyto události jsou sehrané televizní inscenace a je velmi jednoduché to prokázat. Nicméně Evropou se šíří strach a panika ( umocněný řízenou migrací ) a já bych vás proto rád uklidnil, že pokud nejste dobře placený krizoví herec, žádný takový „útok“ neuvidíte a nic vám nehrozí. Váš skutečný nepřítel je satan a jeho přisluhovači, kteří nosí obleky a těší se světské vážnosti.

Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale to ještě nebude konec. Povstane národ proti národu a království proti království, v mnohých krajinách budou zemětřesení, bude hlad. To bude teprve začátek bolestí. Vy sami se mějte na pozoru! Budou vás vydávat soudům, budete biti v synagógách, budete stát před vládci a králi kvůli mně, abyste před nimi vydali svědectví. Ale dříve musí být evangelium kázáno všem národům.“ (Marek 13,7-10)

Projel jsem si takzvaná alternativní média u nás a musím říct, že jsem hodně zklamán. Snad jen Orgonet poukázal na další jasný fake v Berlíně, ale druhým dechem dodává, že „atentát“ v Turecku na Ruského velvyslance byl skutečný, pouze šlo o falešnou vlajku. NWOO (opozice nového světového řádu) a Aeronet jsou skutečně proruské weby, pro které je Rusko a Putin jakýmsi světovým spasitelem. Ačkoliv je naprosto jasně součástí stejné hry elit. Není tedy divu, že tyto weby berou tyto události zcela vážně a jediné v čem si  mohou říct, že jsou alternativní, je výklad těchto falešných sehraných scének. Musíte si uvědomit, že svět se může zdát z našeho pohledu jako nesjednocený, ale na vrcholné úrovni tajných společenství (elit), je plně sjednocen. Tyto elity jsou pod kontrolou satanských sil, protože tajné společnosti nejsou nic jiného než uctívači padlých andělů a satana. Jejich mysl je od běžného člověka naprosto vzdálená a pokud si nejsme vědomi duchovní roviny boje, nedokážeme pochopit rozsah jejich vlivu a komplexnost jejich podvodů a lží. Pokud pochopíme, že svět je masově klamán skrze masové zábavní a „vzdělávací“ kanály či filmy ohledně skutečného tvaru naší Země, pak zároveň připustíme možnost, že v tak obrovském měřítku jsme rovněž klamáni i v politických otázkách. Je to stejné divadlo jako na ISS ( mezinárodní vesmírné stanici) kde jsou všechny významné národnosti. (Ano, i bájní skvělí zednářští Rusové klamou populaci)

Jenže mysl běžného člověku v konfrontaci s tak obrovskou lží nedokáže připustit její existenci. Je ochotna připustit lži malé, ale nikoliv takto masivní.

„Obrovské masy lidí mnohem snáze uvěří velké lži než malé“A. Hitler … (Mein kampf).

Jsme ochotni přistoupit na to, že politici nám lžou, ale stejně je dokola budeme volit a zase znovu nás překvapí, když jsou přichyceni při lži a podvodech. Naše ego je uspokojeno, když máme iluzi volby našeho hlasu ve volbách jednou za 4 roky, jako kdyby na něm skutečně záleželo a my snad o něčem rozhodovali. Věříme v demokracii, protože vytváří iluzi rozmělněné moci a volitelnosti politiků (Dává iluzi moci těm, kteří jsou ochotni v ni uvěřit). Jenže politici jsou zase jen další herci na světové scéně, kteří zaměstnávají naší pozornost a jsou pouhými loutkami. (https://www.youtube.com/watch?v=fBYVlFXsEME)

Máme tendenci v sekulárním světském myšlení si zvolit tu správnou stranu a na té stát. Má to ale jeden háček. V tomto světě neexistuje žádná dobrá strana! Není ke komu se přidat v tomto světě, který má plně pod kontrolou padlý anděl Lucifer. Náš boj není z tohoto světa, ale je uvnitř nás samotných!

Ježíš odpověděl: „Mé království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům. Teď ale mé království není odsud.“ (Jan 18:36)

„Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. (Matouš 6:33)

Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.“ (Efeským 6:12,13)

Jsem přesvědčen o tom, že bez biblické perspektivy nemáme šanci pochopit co se kolem nás (a v nás) skutečně děje. A jak říká Noam Chomski, nejen jen o to, že to nejsme schopni pochopit, ale nechápeme ani, že to nechápeme. Pokud nehledáme v životě Boha, nehledáme ani smysl svého života. Naše pravda zůstane naším názorem, protože neexistuje vyšší autorita (nadřazená člověku a jeho názoru) než jsme my sami (vše je dovoleno či dělej si co chceš- základ satanismu), a pravda se stane relativní pojem beze smyslu a důležitosti, kde každý hodnotový žebříček zaujímá stejné postavení. Pokud věnujeme pozornost pouze pomíjitelným věcem, jak se chceme přiblížit k nepomíjitelnosti? Člověk není nesmrtelný, ale jeho život jednou skončí a pak bude soud. Pokud se sám člověk stane středobodem životních hodnot, ba celého svého života, vždy to povede pouze k duchovnímu marasmu a odcizení od Boha a Ježíše Krista. Kdo miluje Boha musí mít zároveň lásku k pravdě. Protože ví, že pravda ať se může zpočátku jevit jakkoliv hrůzostrašná, člověka nakonec osvobodí.

Pokud jsme přesvědčeni, že nejvyšší životní metou je mít dostatek peněz, automaticky tuto svou životní filozofii přesouváme na ostatní. Domníváme se tedy, že mocným jde například pouze o peníze a nic jiného. Tím pádem jsme v kleci našeho pohledu na svět, který odvozujeme od vlastního hodnotového systému a uniká nám fakt, že pro mocné jsou peníze jako pro nás toaletní papír, protože stojí za jeho výrobou. Pro člověka, který je ale celý život zaměstnán pouze snahou o výdělek (peníze jsou pro něj otázkou života a smrti, stávají se životní náplní, během života a tím pádem falešným bohem), je takový způsob myšlení a pohled naprosto nepředstavitelný. Je vcelku jedno jestli si budeme myslet, že peníze jsou dobré nebo špatné, ale jde o náš přístup k nim. Zda si jich budeme cenit víc, než našeho vztahu s Bohem.

Ježíš mu odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.“ Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Ježíš řekl svým učedníkům: „Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského. Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království.“  (Matouš 19:21-24)

„Žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět, a druhého milovat, k jednomu se přidá, a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.“ Toto vše slyšeli farizeové, kteří měli rádi peníze, a posmívali se mu. Řekl jim: „Vy před lidmi vystupujete jako spravedliví, ale Bůh zná vaše srdce: neboť co lidé cení vysoko, je před Bohem ohavnost.“ (Lukáš 16:13-15)

„Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou – a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní? Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.“ (Matouš 6:25-32)

Jestliže nám Bůh zaslíbil, že se postará o naše materiální potřeby, pak je aktem nevíry se znepokojovat a strachovat se o tyto věci. Věříme více Bohu nebo sami sobě? Život není o naplnění našich světských tužeb ani vášní. Protože ty pomíjejí společně s tělem. Náš život je o lásce, která trvá navěky. Pokud opravdu důvěřujeme Bohu a Jeho Slovu nemusíme se strachovat o naše tělesné potřeby. Nepodílejme se tedy na šíření paniky nebo strachu z falešných teroristických útoků. Náš Pán má vše plně pod kontrolou.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>