Ježíš Kristus vs. hnutí New Age

alien-1

I když toho bylo na toto téma publikováno na těchto stránkách hodně, nabízím další výstižný článek ze serveru Nebe 21. Zvláště po dohadech o tom, co vlastně učí lidé jako David Icke…

Ježíš Kristus vs. Hnutí New Age

cross and resurrection   VS.    NEW AGE

…aneb čemu věří Češi a jaké náboženství vyznávají.

SATANOVA LEŽ „BUDETE JAKO BŮH“ JE STÁLE STEJNÁ A STARÁ JAKO NÁŠ SVĚT!
„Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo.“ – Kniha Genesis 3. kapitola verš 5.

Naší prarodiče, Adam a Eva, tomuto našeptávání podlehli, a přivedli sebe i nás do neuvěřitelné zkázy. Bůh stvořil člověka, takže člověk je stvořením a ne bohem. Smyslem lidského života není najít božství v sobě samém, ale najít „úzkou cestu“, která ho přivede zpět k životu a jeho Stvořiteli. Dnes ale lidé stále pokračují ve šlépějích našich prarodičů, málokdo se z jejich příběhu poučil. Lidé říkají, že je mnoho duchovních cest, které vedou ke stejnému „bohu“, a že všichni se nakonec dostanou do nějakého ráje nebo lepšího místa.

Ježíš Kristus, druhá Osoba Božství (tzv. Boží Syn), říká ale něco jiného:

Vejděte těsnou bránou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká je cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá
– Ev. Matouše 7. kapitola verš 13-14.

„A cestu, kam jdu, znáte. Řekne mu Tomáš: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak bychom mohli znát cestu?“. Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mě.Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní již ho znáte, neboť jste ho viděli“. Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme! Ježíš mu odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce?“
– Ev. Jana 14.kapitola verš 4-9.

„Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci o samotě. „Řekni nám, kdy to bude?“ ptali se. „Jaké bude znamení tvého příchodu a konce světa?“
Ježíš jim odpověděl: „Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl.
Mnozí přijdou pod mým jménem se slovy: ‚Já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé.“
– Ev. Matouše 24.kapitola verš 2-5.

Před druhým příchodem Ježíše Krista a koncem světa se bude „kázat“ cokoli, aby lidé věřili čemukoli, a tím pádem nikdy nepoznali Pravdu a Boží nabídku záchrany. Tento stav u člověka Bible popisuje termíny jako: „být svedeným“, „milovat lež“, „chodit ve tmě“ nebo „nenávidět Boha Hospodina“.

Miliony upřímných lidí se dnes hlásí k praktikám hnutí New Age, protože chtějí najít odpovědi, návod pro život, pomoc nebo zakusit něco duchovního, co naplní jejich touhu a hlad po duchovnu. Doba materialismu je pomalu pryč, teď frčí duchovní zážitky a setkání s neznámem. Hnutí New Age nabízí svým následovníkům (pozn. komukoli, kdo se o duchovno zajímá) širokou škálu alternativ, které jsou většinou postavené na směsi různých světových náboženství. Zkrátka – „vyber si to, co tě oslovuje nejvíce“.

Hnutí New Age není reprezentované nějakou konkrétní skupinou nebo institucí. Nemá svoje sídlo, neřídí se nějakou autoritativní knihou, ani v sobě nemá nic z náboženské hierarchie. New Age propojuje hodně rozmanitých skupin a jejich přesvědčení. Je postavené na různorodých technikách, praktikách a filozofiích. New Age se dá svým způsobem přirovnat k supermarketu s duchovní stravou, ze které si každý může vybrat to, co v dané chvíli naplňuje jeho požadavky a potřeby.

Guru New Age šíří své techniky skrze CD, literaturu, přednášky nebo workshopy. Police v knihkupectvích se přímo hemží tituly pojednávajícími o reinkarnaci, práci s energiemi, channelingu (bytím mediem), komunikaci s duchovními průvodci, hypnóze, józe, meditacích, křišťálech, snech, okultismu, čarování, věštění, šamanismu, aurách, východních náboženstvích, runách, tarotu, vodoo, astrologií, pyramidách, UFO, alchymii, andělech, mytologii, mysticismu nebo numerologii. Spousta těchto věcí není nějakou novinkou, ale pouhým „přebaleným pohanstvím“, což jsou staré praktiky a filozofie sahající do starodávného gnosticismu nebo předkřesťanských dob.

„Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ – Ev. Jana 8. kapitola verš 12

Bible (Starý a nový zákon) nás před všemi těmito praktiky duchovního světa a nebezpečím okultismu přísně varuje! Člověk se tímto „nevinně“ otevírá na duchovno, ve kterém tápe jako v mlze. Duchovno, které je přímo ovládané satanem a jeho démony (pozn. padlí andělé), kteří člověka následovně zotročí, udělají mu z života „peklo“, a navíc ho přivedou na místo, kde sami skončí – do věčného zatracení.

Většina zastánců New Age ale tvrdí, že křesťanství a New Age se NEvylučují. Studie, kterou uvádíme níže, toto tvrzení zcela určitě vyvrací!

Několik nejdůležitějších rozdílů mezi opravdovým Křesťanstvím a New Age.

BŮH
New Age pohled: Bůh je neosobní energií nebo silou prosakující vesmír. Všechno pochází z této základní esence. („Všechno je jedno“). Lidé jsou sami o sobě božští, protože jsou součástí vesmírné jednoty. („Bůh je vším a všechno je bohem“). Lidé by proto měli hledat boha v sobě samých. („Já jsem svým vlastním bohem.“)

Křesťanský pohled: Bůh je jednou božskou Bytostí ve třech věčných Osobách – Otec, Syn a Duch svatý. Bůh je stvořitelem nebe a země. On je jak imanentní (přítomen ve svém stvoření), tak transcendentní (existuje odloučeně od svého stvoření). Bůh není věčný zákon, ani neosobní božské ono. Bůh je osobnost, všemohoucí vládce a zároveň dobrotivý Otec, láska sama. Lidé nikdy Bohem nebyli a nebudou.

JEŽÍŠ KRISTUS
New Age pohled: Ježíš byl úžasným „duchovním mistrem“, který dosáhl „Kristova vědomí.“ „Kristus“, který Ježíše inspiroval je božskou energií, která je dostupná pro každého. („Já jsem Kristus, ty jsi Kristus, my všichni jsme Kristus“). „Vyšší Já“ je „Kristus uvnitř“.

Křesťanský pohled: Ježíš Kristus je druhou Osobou Božství. On přišel na zem v podobě člověka, aby lidi zachránil, nabídl sám sebe jako oběť, která snímá hříchy světa. Dnes přebývá v křesťanech skrze Ducha svatého. Lidé nikdy Kristem nebyli ani nebudou, protože titul Kristus se vztahuje na osobu a znamená: Pomazaný, Záchrance, Spasitel – a touto osobou je pouze Ježíš.

BIBLE
New Age pohled: Bibli se nedá důvěřovat. Apoštolové buď Ježíšovu zvěst špatně pochopili, nebo tam svévolně přidali učení a požadavky, které nejsou v souladu s bohem. Bible byla během století zmanipulovaná neoprávněnými zásahy (spousta dodatků a vyškrtnutí).

Křesťanský pohled: Bible je psaným Božím zjevením, ve kterém Bůh lidem odkrývá svoji podstatu a charakter. Je to základ víry a nejvyšší /konečná autorita ve věcech křesťanské věrouky. Cílem Bible je zpětně člověka nasměrovat a propojit ho s jeho Stvořitelem skrze Ježíše Krista. Přesnost a pravdomluvnost Bible jako dokumentu je potvrzená tisící starodávnými manuskripty.

HŘÍCH
New Age pohled: V New Age není místo pro koncept hříchu, protože neexistuje transcendentální Bůh, proti kterému je možné se vzepřít. Neexistují žádná pravidla, omezení ani absolutní morální příkazy. „Hříchem“ je pouhé ignorování své vlastní božské podstaty. Protože hřích neexistuje, není potřeba se od něho odvracet (činit pokání) a žádat Boha o odpuštění. Ježíš nezemřel za naše hříchy.

Křesťanský pohled: Hřích je porušováním zákona / bezprávím — stavem vzpoury proti Bohu Stvořiteli. Všichni jsou hříšní a zaslouží si trest. Je možné mít hříchy odpuštěné skrze přijetí Ježíše Krista a Jeho oběti (krví), kterou prolil, abychom byli hříchu zbavení. Podle Bible „bez prolití krve není odpuštění hříchu“.

SPASENÍ
New Age pohled: Spasení není problém. Duše je součástí vesmíru a nikdy neumírá. Duše se nově rodí, tj. dochází k reinkarnacím v jiném fyzickém těle v sérii budoucích životů. Dobrá nebo zlá „karma“ zasloužená v přítomném životě určuje následnou reinkarnaci. Jako lidé bychom měli usilovat a rozvíjet se ve vyšších stupních vědomí a vyšších rovinách existence. Je mnoho cest, které vedou k duchovní dokonalosti. Žádná z těchto cest není jedinou správnou cestou. New Age má vědomí o tom, že existuje něco jako vina, ale říká, že to my musíme něco učinit, abychom se zdokonalili, sebe vykoupili.

Křesťanský pohled: Spasení je vysvobozením ze zajetí hříchu a smrti. Spasení je Boží dar, který Bůh uděluje lidem, kteří uvěřili v Jeho Spasitele – Ježíše Krista. Spasení nemůže nikdo dosáhnout skrze vlastní osobní zásluhy neboli dobré skutky. Lidé se Bohu odcizili, jsou „mrtví“ skrze své viny a hříchy. Protože jsou všichni lidé hříšnici, všichni potřebují spasení, které jim Bůh nabízí skrze svého Syna. Kristus je JEDINOU cestou ke spasení a k životu věčnému. V nikom jiném není spásy. Lidem je určeno jednou zemřít a pak je čeká soud. Člověk nebude odsouzen, pokud během svého života přijme Boží nabídku záchrany. To znamená, že po smrti přichází člověk buď do pekla (do místa věčných muk) nebo do nebe (do věčné blaženosti s Bohem Stvořitelem). Tento stav je definitivní /nezměnitelný. Neexistuje žádná reinkarnace. Křesťanství je tím největším protikladem k New Age i ostatním světovým náboženstvím, protože jako jediné zvěstuje to, že nás Ježíš vykoupil, protože pro nás není sebevykoupení z vin a hříchů možné.

„ Nepohrdám Boží milostí: Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti (neviny) skrze zákon (vlastní snahu, dobré skutky, dodržovaní desatera a ostatních přikázání apod.) byla by Kristova smrt zbytečná.“ – dopis Galatským 2. kapitola verš 21.

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“ – dopis Efezským 2. kapitola verš 8-9

DUCHOVNÍ RŮST a PROMĚNA ČLOVĚKA
New Age pohled: Lidé se mohou sami proměnit v lepší bytosti skrze duchovní disciplíny: meditace, hypnózu, jógu, kreativní vizualizace, návrat k předchozím životům, channeling (bytím mediem) apod. Duchovní průvodci a andělé mohou člověku v tomto snažení pomoc.

Křesťanský pohled: Duchovní disciplíny v New Age „fungují“, ale žádným způsobem nemohou člověka předělat k lepšímu nebo očistit jeho duši od hříchu. Ježíš Kristus žije v křesťanech skrze Ducha svatého a proměňuje srdce svých následovníků. Křesťané tímto získávají účast na Boží svaté povaze /přirozenosti a unikají zkáze, do níž se svět ve své žádostivosti řítí. Duch svatý – třetí Osoba Božství uvádí křesťany do veškeré duchovní pravdy a podílí se na změně jejich srdce a chování – v tomto procesu spolupracuje s člověkem, tzn., nejde proti svobodné vůli člověka. Křesťané nemají vyhlížet pomoc u žádných duchovních průvodců nebo andělů. Bible a Duch svatý jsou jedinými průvodci v životě křesťana. Křesťanství je o vztahu člověka s Bohem, ne o náboženských technikách, disciplínách, rituálech za účelem zdokonalování sebe sama.

BUDOUCNOST
New Age pohled: Spása světa závisí na lidských bytostech. V momentě, kdy sladí dostatečné množství lidí svoji pozitivní energii a obrátí své myšlenky směrem k míru, bude svět očištěný od všech negativních elementů a ideály New Age budou realizovány v éře duchovního osvícení.

Křesťanský pohled: Ježíš Kristus je nezbytný k záchraně lidstva. Boží království bude nastoleno ve chvíli triumfálního návratu Ježíše Krista. Nastane poslední soud. Ti, kteří nebudou zapsaní v knize života, budou uvržení do jezera ohně. První nebe a první země pominou a moře už nebude. Bůh stvoří nové nebe a novou zemi, kde bude navždy přebývat se spasenými lidmi.

Rádi bychom na tomto místě vybídli každou osobu, která se angažuje v praktikách New Age, k přehodnocení svojí „cesty“, a k hledání Pravdy zapsané na stránkách Nového zákona (Bible), dále k seznámení se s osobou Ježíše Krista a Jeho zvěstí. Můžete nás také zkontaktovat na našich stránkách http://www.nebe21.wordpress.com (viz sekce Kontaktujte nás).

„Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí. Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.“
– Ev. Jana 8. kapitola verš 32 a 36.

3 thoughts on “Ježíš Kristus vs. hnutí New Age

  1. Doporučuji k tomuto tématu ke shlédnutí na YouTube a případně ke zveřejnění na vašem webu dokument BOHOVÉ NOVÉ DOBY.  2. 18Dítky, nastala poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů; podle toho víme, že nastala poslední hodina.
    19Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali. Ale nezůstali s námi, aby vyšlo najevo, že nepatří všichni k nám, kdo jsou s námi. (Janův 2.)

    Snad nebude Bůh nucený použít nejtvrdší řešení (železnou berlu v rukou Pána Ježíše) abychom se jako národ „probrali“ ze svých snů a začali věřit Jedinému. Tak, jak to má být !


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>