Kontakt

Jakékoliv příspěvky jsou vítány! Máte-li co říct, máte-li zajímavou zkušenost, názor, se kterým se chcete podělit či video, které byste rádi zveřejnili, zasílejte na následující adresu:

froldas@seznam.cz

Uvítáme i náměty, tipy a připomínky.

Děkujeme, tým SŽ

 

 

33 thoughts on “Kontakt


  1. Také děkujeme a pokud máte něco ke sdílení, rádi Váš příběh zveřejníme i zde na Street žurnálu. :)
 1. Proč se už nemůžu svobodně vyjádřit ke článku – křesťanství, trojandělské poselství? Potom jsou tedy Vaše stránky jenom na prosazování Vaší pravdy.  1. Každému který má zájem se svobodně vyjádřit by měl být k tomu dám prostor, bez ohledu na limity..   1. Obecně souhlasím, že každý člověk má zaručenou svobodu vyjadřování názoru víry a přesvědčení.
    Ale pusou, nebo tak, že tím nevzniká někomu jinému žádná povinnost.
    Zde by vznikala povinnost majitele webu, takovýto názor prezentovat.
    Jsem rád, že web umožňuje diskusi a komentáře, vždyť i já zde píšu.
    Plně ale respektuji autorovu svobodu nakládat se svým majetkem (za jeho peníze a čas zřízený web) jak uzná za vhodné, včetně toho, že diskusi neumožní, nebo ne vždy, ne hned, ne někomu, nebo jen za podmínek jím ustanovených.

    Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.
    Buďme rádi, že díky lidem jako je ,,streetžurnál“ můžeme my ,,konzumenti“ na internetu diskutovat, byť za nějakých podmínek.


    1. Díky Tomáši, no je to tak, že lidé, co se tady ohání svobodou, už nevidí, že někdo se o ten web, kde komentují, musí starat, což také zahrnuje čištění spamů atd.. Nejvíc se mi osvědčilo zavírání komentářů po cca 3 týdnech, ale kvůli naléhání jsem to tedy prodloužil na 50 dnů. Zavírání komentářů po vypršení časového limitu je naprosto běžná praxe třeba i u všech internetových hlavních médií, jak jsem si všiml.

  1. Jen jedna z dalších satanových lží před druhým příchodem Krista v těchto finálních časech. Ten podtext je evidentní – odebrat Kristu jeho mesiášství. Podle toho vždycky poznáš antikrista.


 2. K článku: CENZURA RADIA WAWE:– No není divu, vždyť nevedeme svůj boj proti lidem, ale proti nadzemským duchům zla a ti mají své sluhy na zemi. Svět doposud spí v satanově klamu, odkud se vytrácí poslední zbytky vědomí, že Kristus je Mesiáš. To je odvždy pouhý a jediný důvod a příčina všeho zla, utrpení, válek, politiky, náboženství apod. kouřových clon vytvořených satanem z jediného jednoho důvodu – nenávist k Božímu Synovi. Kristus je satanův úhlavní nepřítel a jakoukoli povědomost o Kristu satan zuřivě dychtí vymazat z každého lidského srdce. Věřím osobně, že jednou přijde ten den, ta chvíle, kdy světu ještě před posledním soudem bude ukázána tato jediná skutečnost, tato jediná příčina všeho zla . satanova smrtelná nenávist k Ježíši. Ale nemůže to být pouze na konci časů. Toto poznání, že Kristus je skutečné Světlo a Mesiáš je dáno úplně každému člověku v průběhu jeho vyměřeného času zde na zemi. Věřím, že to je dáno proto, aby vůbec mohl být soud nad člověkem a aby neexistovala obezlička „nevědomost hříchu nečiní“. Ano, nečiní, ale jen pokud jde skutečně o nevědomost. Kdyby lidé žili povětšinou jen v nevědomosti, nebyl by nad nimi soud a nemazali by třeba z rádia informace, že Kristus je Mesiáš, Pravda, Cesta, jediná, pravá. Nebyl by důvod mazat, kdyby z nevědomosti neexistovala nenávist ke Kristu. Ale ono se maže a zabíjí všude, kde vysvitne Kristus. To není nevědomost, to je jednoznačný projev vědomé nenávisti ke Kristu. Takový svět je již souzen. Stále nějak čekám, kdy budou evangelia hlásána ze střech, tj. kdy bude v posledních časech na ulicích hlasitě a veřejně hlásáno evangelium Ježíše Krista. Pár křklounů tzv. pouličních kazatelů, kteří začínají křikem „Všichni jdete do pekla“ osobně nepovažuji za posly Boha.


 3. Milý bratři, nesouhlasím s vámi, pokud se týká rozboru jednotlivých témat. Např. učení o čistém a nečistém neplatí pro křesťany? To je nesprávné. 1) Noe měl vzít pro sebe a svou rodinu do korábu běžné jídlo , to bylo většinou rostlinná strava. Ovšem tak jako před potopou lidé nejedli maso nečistých zvířat, tak také nejedli jedovaté byliny nebo nejedlé ovoce. 2) Proč měl vzít Noe do korábu 7 párů čistých zvířat a nečistých jen po jednom páru? to znamená, že požadavek čisté a nečisté maso nevzniklo až vyhlášením v knize Leviticus. Od počátku pádu do hříchu byly Bohu obětována zvířata (čistá – Abel) a je pravděpodobné, že se jejich maso jedlo. 3) V Gen. 9,3 všechno, co se hýbe budete mít za pokrm? Opravdu i tehdy mohli lidé jíst všechno? Nebylo spíše už dávno zvykem, že se určitá zvířata nejedla a dokonce jsou tak jedovatá, že po pozření jejich masa by člověk zemřel. Nač by potom Noe musel vzít čistých zvířat 7 párů? A stejně jako v dalším se lidem dává možnost, aby jedli všechno zelené (bez ohledu na jejich poživatelnost a jedovatost?) A po tisíci letech si Bůh vzpomněl, že musí masitou stravu vymezit nebo omezit? A co Bůh jednou označil za nečisté, mohou křesťané jíst všechno. Nikde jsem nečetl, že by Židé, Pán Ježíš, apoštolové jedli všechno. Tato otázka nemohla vůbec vzniknout, protože to bylo tak vžitým zvykem, že to nikoho nenapadlo. To ukazuje také reakce Petra na vidění, které měl o nečistých zvířatech, ale mělo ho poučit o tom, že lidé nejsou nečistí tak, jak to předpokládali Židé. Takže tvrzení, že křesťané mohou jíst všechno a žádné omezení pro ně v tomto směru neplatí je mírně řečeno NEPRAVDA. To není adventistický vynález, to je znění Písma. A další předpoklad, že Stará smlouva byla určena jen pro Izrael a pro křesťany už neplatí – není pravdivý. Pokud se týká prvního „koncilu“ v Jeruzalémě co musí křesťané zachovávat,Sk 15,19  Proto soudím, abychom nedělali potíže těm, kteří se z pohanů obracejí k Bohu, 20  ale napsali jim, aby se zdržovali toho, co bylo poskvrněno modloslužbou, smilstva, zardoušeného a krve. 21  Neboť Mojžíš má ode dávných pokolení v každém městě své hlasatele v synagogách, kde bývá čten každou sobotu.“ Zde není napsáno, že je jedno, co budou jíst, naopak je zdůrazněno, aby se vyvarovali některých nectností rozšířených mezi pohany. A rozhodně tím není míněno, že mohou krást, loupit, vraždit, lhát, být sobečtí, pyšní. To tam také není napsáno a to už tedy neplatí? Uctívat pouze nebeského Otce, nedělat si modly, nepoužívat jeho jméno nadarmo, to už také pro ně neplatí? Co tedy neplatí? Jen ta sobota? To přece také není řečeno. Logický veletoč je tvrzení, to co není řečeno přímo neplatí a platí jen to, co jim apoštolové řekli. V těch dvou velkých ustanoveních se celý zákon uzavírá (zamyká nebo zahrnuje?¨) to už také neplatí? A jaký zákon? Blahoslavenství na hoře jsou určená jen Židům, pro křesťany je to jen vedlejší produkt? Probuď se bratře a nehlásej bludy. Bylo by tragické, kdybys slyšel „Nikdy jsem tě neznal“. Pokud prosíš nebeského Otce o moudrost v Duchu svatém, nevěřím, že by tě nechal ve tvých chybných názorech. Bojuj o správné porozumění Písma. o horoucí víru, o slávu nebeského Otce a jeho Syna Ježíše Krista. Přeji ti přes všechny tvé omyly Boží požehnání.


 4. Ahoj, len pripomeniem, že my sme novozákonní kresťania. Pavel to v liste Timoteovi veľmi jasne vysvetľuje, myslím teraz na vyjadrenie Kurta, že kresťania by sa mali obmedzovať v zmysle Starého zákona niektorých pokrmov:
  1Tim 4,1-11
  Ale Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridŕžať bludných duchov a učenia démonických, 2 pokryteckých, falošných učiteľov, ktorí majú biľagované svedomie, 3 zabraňujú ženiť sa (a prikazujú) zdržiavať sa pokrmov, ktoré Boh stvoril, aby ich s ďakovaním požívali veriaci a tí, čo poznali pravdu. 4 Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré, a nič nie je na zavrhnutie, čo ľudia prijímajú s ďakovaním, 5 lebo sa posväcuje slovom Božím a modlitbou. 6 Keď toto budeš predkladať bratom, budeš dobrý služobník Krista Ježiša, vychovávaný slovami viery a dobrého učenia, ku ktorému si sa pridal. 7 Svetské a babské bájky zavrhuj, ale cvič sa v pobožnosti; 8 telesné cvičenie totiž málo osoží, ale pobožnosť je na všetko užitočná, lebo má zasľúbenie pre terajší aj budúci život. 9 Verná je to reč a hodná plného prijatia. 10 Isteže preto sa unúvame a zápasíme, lebo máme nádej v živom Bohu, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. 11 Toto prikazuj a tomuto vyučuj.
  1. „Žák není nad učitele ani sluha nad svého pána.
   Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jako jeho pán.“ (Mat. 10:24-25)

   „Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on.“ (1.Janův 2:6)

   Většinové křesťanství definuje učednictví jako lidskou snahu o napodobování Krista. Jistý druh imitace. Tedy, že člověk se za pomoci Boha snaží žít tzv. „posvěcený život“ a tento život má být napodobeninou života Krista. Náš život ale musí být Kristus a my musíme být svatí jako On je svatý a naše skutky musí být dokonalé. Tedy když jsme jedno s Kristem, jsme učedníci, pokud je Kristus pro nás vším…


 5. Já tomu rozumím,všechno jsem od vás poslouchala četla. Nemáme se učit od faráře,nějaké pdenomonace,každá má stejnš jiné učení, vše nám to zjeví Duch svatý on je náš učítel z církvr jsem odešls před 5 lety už mě ten náboženský život unavoval.To co zde píšete mi zjevil Duch svatý sám.Čtu to jen jako potvrzení.Tu vaší radu jsem.vyzkoušela a zeptala se jednoho tady na internetě ,který říkal že se máme učit ttpělovosti tžeba ve ftontě na nákupu.Zeptala jsem se ho jestli on je trpělivý?.Napsa
  L,že nemám.rozsevat nepokoj ale pokoj.Podle něj asi kývat na vše aby byl klid.Já ale myslím že trpělivost je ovoce Ducha.
 6. Dobrý den posílám k shlédnutí toto video./ nevím jak se to dělá, snad se vám to zpustí/.
  Alexander Barkoci – Musíme se znovu narodit [Hb].Jestli to napsatna Googl? Prosím vás pusťte si to celé.Chtěla bych slyšet na to Váš názor.Děkuji Olga.


  1. Všichni mají takovou mantru- musíme se znovuzrodit.. Ano, to je pravda. Ale co se narodilo z těla je tělo a co se narodilo s Ducha je duch.. Takže proč se neustále spojuje to, co je duchovní (duchovní znovuzrození do těla Krista) s tím co je tělesné? Tedy naše tělo zde? Musí se to oddělit a ne spojit (duchovní a tělesné) pokud někdo spojuje svojí tělesnost s tím, co je duchovní, pak prostě asi v duchu být nemůže. Takže veškeré učení, že duchovní znovuzrození způsobuje nějaké tělesné vylepšení je zákonitě falešné učení…


 7. Ten Barkoci se pomodlil za toho zarostlého člověka který odmala rozbíjel nábytek ten člověk uvěříl a uzdravila se jeho psychyka tak co to teda bylo duchovní nebo tělesné. Nemohl jstesi to pustit protože vaše odpověď byla za půl.hodiny video trvá prez hodi.u a půl.

 8. Ahoj Honzo,píšu ti po té co jsem zhlédla tvé video o fetácích,děvkách atd.Super, super, super.Připadal jsi mi smutný.Honzo nevzdávej to!To že ti pořád píšou ti nažehlení tzv.křestani neznamená že tě to má odratit naopak, to je důkaz že správně hledáš Boha.Oni to nesnesou.Já ti fandim a chci tě povzbudit.Nedej se, to by se jim tak líbilo 9. Honzo, prosím tě odpověz mi. Ted mi někdo poslal kázání Barkociho a ten říkal, že když má matka plod,dítě v sobě, a nechce ho, nebo žije v nějakých drsných podmínkách atd. Že to má na to dítě vliv, může pry být posedlé, mít autismis,démona odmítnutí a tak.Co na to říkáš? OlgaNapsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>