Lidé si nejvíce cení svých iluzí!

13084219_f520
Je to vlastně parafráze Friedricha Nietzsche: “ Občas lidé nechtějí slyšet pravdu, protože si nechtějí zničit své iluze“ Já bych pouze opravil slovíčko občas. Většinu lidí drží při zdravém rozumu jejich iluze, protože pokud by si přiznali pravdu, znamenalo by to zhroucení posledních zbytků jejich světonázoru a vedlo by to k extrémní formě nejistoty, která je bez víry ve vyšší moc (Boha) ihned na řadě. Už tak je člověk zahlcen strachem, který se na něj valí a tak si ty poslední zbytky jistoty musíme ještě udržet, abychom se definitivně nezbláznili. Co si ale možná lidé neuvědomují je fakt, že prostá ignorace pravdy není nic jiného než komplot se lží. Jinými slovy, kdo ignoruje pravdu, stává se komplicem lži. Kdo pravdu nechce znát, ten není prostě jen obelhán (nemůže za to), ale sám se stává nástrojem lži.
Bůh nám dal rozum, cit a určité nadání, abychom je využívaly. Myslím, že každý z nás, pokud by chtěl, dokáže demaskovat tu velkou obludnou lež, ve které se nacházíme. Ale chceme opravdu slyšet, že všichni politici jsou zkorumpovaní a lžou nám? Chceme slyšet, že politika není nic jiného než divadlo, které nám má zajistit iluzi svobodné volby? Nebo snad že média nejsou nic jiného než propaganda elit? Historie je jedna velká lež? Věda je ďáblovým nástrojem k šíření ateistických bludů? Technologie z nás dělají nepřemýšlející zombíky? Všechny filmy a seriály,hudba- celý masový zábavní průmysl je jen další satanistická propaganda? Vzdělávací systém je pouze indoktrinace k slepé důvěře v autority? Kdo nemiluje Boha, miluje ďábla. Tak jednoduché to ve skutečnosti je.
Ježíš Kristus to vyjádřil zcela jasně: “ Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.” ( Luk 11:23)

“ Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“ ( Mat 6:24) “ Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. “ ( Jan 12:25)

“ Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí.” ( Jan 15,18-19)

Je tedy v povaze každého člověka milovat buď svět nebo Boha. A ti, kteří milují více svět, a to co je v něm, stávají se nástrojem a komplicem ďáblovi vzpoury. Tento svět (dočasný svět, který velmi rychle pomine a v porovnání s věčností je nepředstavitelně prchavý) je totiž v područí samotného otce lži.

Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. (Jan 8:44)

Ti, kteří milují svět, nemůžou jinak než milovat iluze o něm, protože svět je plně pod vládou ďábla. Kdo upíná své naděje do světských nástrojů a do lidí, kteří jsou ve světě, ten upíná své naděje k iluzím. Kdo přehlíží zvrácenost tohoto světa a nevzhlíží k Boží spravedlnosti, ten si omlouvá svou účast na světském odpadlictví od Boha a snaží se činit lepším, tím, že dělá skutky pro svět.

“Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.” ( 1. Janův 2, 15-17)

Vzpomínám si jak jsem často v mládí slýchával, že musím něco dokázat. Také se používá fráze: “Kdo jsi, co jsi dokázal, že vedeš takové řeči proti mně?” Víte, já jsem ve světě nedokázal vůbec nic a nejen, že mi to nevadí, ale jsem na to vlastně i pyšný. Otázkou je, kolik jsem toho dokázal v Božích očích- podle Jeho a ne světských měřítek. A podle Božího slova víme, že ty měřítka jsou naprosto obrácená. “Kdo je z vás největší, bude váš služebník.

Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.” (Mat 23,11-12)

Tak budou poslední první a první poslední.“ (Mat 20:16)

Nepodléhejme iluzím o světě, ve kterém žijeme. Vládce tohoto světa je ďábel. Ale i přesto náš vládce a Spasitel může být Ježíš Kristus, který je jedinou branou k nebeskému Otci. Znamená to ale jediné- podívat se pravdě do očí a přiznat si vlastní malost a světskou zkaženost. Sami od sebe- bez Boha a bez pokání nemůžeme činit prostě nic, protože i když se snažíme být dobří a podléhat sebeklamu, že jsme dobří, tak bez Něj nikdy nebudeme…

Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.” (Jan 15,4-5)

Pro všechny, kterým třeba přijde, že ze sebe tímto “soudem” dělám něco víc, tak vězte, že jak jsem již napsal- já jsem nic a sám od sebe jsem pouze zlý sebestředný lhář a smilník, opilec a závislák.. Sám od sebe nedokážu udělat žádné větší dobro, pouze žít v sebeklamu, že snad moje “dobré” skutky dokážou nějak vyrušit to špatné, co kolem sebe páchám. Jediný rozdíl je v tom, že před mým obrácením jsem to neviděl nebo spíš nechtěl vidět… Bůh na nás čeká s otevřenou náručí- rozběhněte se k němu a ne ke světu..

“Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim: ‚Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila.‘Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.” ( Luk 15,4-7)
Pokud se obrátíme k Bohu nenechá nás zde ve světě samotné, ale získáme největšího spojence na naší cestě životem. Nebude to třeba život jednoduchý, ale pokud máme nebeskou oporu, tak konečně získáváme onen vytoužený klid do našeho srdce, který neumí dát svět přes všechna svá lákadla.
“Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!” ( Jan 14:27)
“Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání; a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky- Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.” (Jan 14, 14-17)

15 thoughts on “Lidé si nejvíce cení svých iluzí!

 1. Ten začátek mi něco připomíná. Mám dojem, že nejvíc se bojíš totiž ty, takže z toho usuzuji, že tímto článkem se jen snažíš zmírnit svůj vlastní strach z omylu. Kdyby ses totiž nebál, tak si zajdeš do hvězdárny, anebo s Markem Malinou podstoupíš to pozorování hvězdné oblohy, jak ti kdysi navrhoval. Ale ty ne. Místo, aby jsi svoji teorii podrobil důkazu, tak jsi raději dělal mrtvého brouka. Takže tento článek nemohu brát jinak, než jako kompulzi tvé obsese.


 2. Lidé si nejvíce cení svých iluzí! …aneb podle sebe soudím tebe. Prosím, přijď se někdy podívat k nám do navigace nevidomých v Krakovské ulici v Praze. Předem mi dej vědět. Ukážu ti jak používáme navigaci GPS (to čertovo dílo) pro pomoc při pohybu slabozrakých a nevidomých po městě. Ukážu ti svou výplatní pásku. Pak si promluvíme o tom kdo slouží mamonu, kdo má strach a kdo ze strachu LŽE až je to ostuda.
  Můžeš o nás udělat článek (byl by skutečně tvůj autorský, ne převzaté, neprověřené hlouposti z internetu). Můžeš se opravdu pokusit pochopit, jak to funguje… a hlavně pochop, že se svět nedělí na dobré věřící a špatné nevěřící. S každým článkem zde je znát, že panikaříš. Pravý důvod není jasný.


  1. Hehe, Krakovská. Tam je ta největší zvuková knihovna pro zrakově postižené, že? Jinak na tu orientaci pomocí GPS se musím zeptat kamaráda, abych věděl, jak to funguje. Holt já takové vymoženosti při prostorovce ještě nezažil. Ale to spíš proto, že mám jen částečnou ztrátu zraku. Na pravém oku těžká slabozrakost a na levém praktická slepota. Ale já si stejně myslím, že ti Frolda neodpoví. Holt žít v iluzi je táááák sladké. Ale je to škoda. Ty jeho argumenty by mě fakt zajímaly.


   1. Ano, ano v Krakovské je knihovna K.E. Macana a u nás v baráku (21) je ještě knihovna digitálních dokumentu. http://www.kdd.cz/
    Navigace funguje následovně: Uživatel služby nosí u sebe GPS navigační jednotku, která posílá (když si to uživatel přeje) přes mobilní data údaje o poloze na náš server.
    Když je třeba (například při cestě k lékaři), uživatel zavolá na navigaci. Operátor pak může v mapě sledovat aktuální polohu uživatele a popisuje situaci v okolí. Hodně nám pomáhají mapy seznamu.cz a google street view.
    Také máme novinku (zatím jen pro majitele chytrých telefonů Apple), jedná se o program Remote Assistant. Uživatel služby nemusí mít u sebe samostatnou jednotku GPS. Vše zvládne Iphone. Včetně přenášení obrazu z kamery uživatele operátorovi v navigaci. Takže už dokážeme i najít zatoulanou želvu na zahradě, jména na zvoncích a podobně :)


 3. Tak to je hodně dobré a věřím, že to nevidomým dost usnadní orientaci v prostoru. Tohle jsem fakt nevěděl. Jinak co se týče kdd, tak to znám. Pravidelně mi od nich chodí na mail aktualizace nabídky knih a občas si od nich něco i stáhnu. Ale moc toho nevyužívám, protože některé tituly, anebo spíš většina, je v dost špatném stavu. Jedná se o chyby skenovacích programů, které neumějí převádět černotiskový text do digitálu. Takže z toho přinejlepším padají docela zajímavé perly. Kingův pivní román, atd.


  1. Na té úpravě dokumentů se intenzivně pracuje. Časem to bude lepší. Je toho hrozně moc.
   Pro zasmání: Já když se chci zasmát, tak přeložím v google translátoru text nějaké erotické povídky z češtiny do exotického jazyka a zpět. To je pak jízda :)


   1. Heh, to jsem ještě nezkoušel. Ale kdysi mi říkala jedna paní, že těsně po revoluci používala k prvnímu ozvučenému počítači scanner, který byl těžký a velký, jako kráva. A ten panečku bavil. Ona tam dala nějaké noviny a to pak byla sranda. Skončila stránka a hned na druhé se objevil nápis. Pojďte si s námi zasouložit! Když jsem to slyšel, tak jsem málem brečel smíchy. Jinak mě to dělalo zase tu věc, že mi přeskakovaly stránky, anebo půl stránky nebylo pro jistotu rozpoznáno vůbec. Sice je technika už mnohem dál, ale ty chyby tam bohužel pořád jsou.


  2. To se mi stalo několikrát ,akorát s rozdílem ,že jsem prodávala štěně a daný přeložený text jsem odeslala na email.Potom jsem si pro jistotu znovu přeložila co jsem odeslala a místo ,,,,,bílo černý ,,, tak tam zůstalo jen bílá svině.Už se mi nikdo neozval a z kšeftu sešlo.:) 4. A další článek po tom o navigaci nevidomých by mohl být o tom, jak si sám provedl důkaz o ploché Zemi, fotografováním slunce v průběhu dne, se slunečním filtrem http://www.supra-dalekohledy.cz/filtr-baader-2459281-astro-solar-folie-a4-slunecni-3-4541.html a digitálním fotoaparátem s nějakým optickým zoomem (3x a víc).
  Vybral jsi si jasný den. Fotoaparát jsi upevnil na stativ, před objektivem si zafixoval filtr z fólie. Pak si namířil fotoaparátem na slunce, optickým zoomem jej přiblížil na maximum a v pravidelných intervalech si fotil slunce (třeba hodinový interval), vždy několik fotografií, jednu na automatiku, další s různým manuálním nastavením expozice a clony. A nám čtenářům bys předložil důkaz toho či onoho, tedy ty fotky?


 5. Díky Honzo, ano svět je pod vládou ďábla. Pouze bych dodal – protože většina lidí odmítla a odmítá Boha a jeho Syna. Ďábel nemá a nikdy neměl větší autoritu než tu, kterou mu dali sami lidé, kterým byla Bohem svěřena autorita nad světem. Nicméně vše má své Bohem dané meze a vláda padlého člověka (Luciferiánské a sebevražedné „my si to uděláme podle sebe a ty nám do toho Bože moc nekecej“) se nyní velice rychle blíží svému nevyhnutelnému konci.


  1. Nevím jestli tohle Honza potřeboval slyšet. Možná by mohl sám posoudit, jestli je technologie špatná jako taková, nebo záleží na tom jak je použitá a kým. Moje nabídka k reportáži z navigace platí.


 6. Já nevím, ale mě to připadá, že Honza dostal argumentačně nařezáno a místo toho, aby se k celé záležitosti postavil, jako chlap, zaujal taktiku spráskaného psa, a přišel si vybrečet nějaká ta pochvalná slova. Mám bohužel takový pocit, že od té doby, co přešel ke křesťanství, spolu s rozumem ztratil i koule. Protože kdyby je měl, tak by buď využil všechny nabídky, které mu byly učiněny, anebo by na tvrdo řekl svůj názor. Ale místo toho se jen neustále za něco schovává. Buď za Bibli, stupidní videa, anebo za další lidi, kteří jsou tak zbabělí, jako je on sám.


 7. Je to přesně tak. Kdo nechce věřit v Boha, nemůže ani přijmout jinou pravdu. A proto lépe věří v iluze a klam, protože tohle je i jeho bůžek. A je těžké ho opustit


 8. Hoši ,co tu vlastně řešíte,at´ si každý myslí co chce ,hlavně ,že u nás není válka.Nikdo si nedokáže představit co to je.To by jste potom neměli ani pomyšlení se tady hádat ,jestli je země placatá nebo šišatá.Nemůžeme nikomu vnutit to co sami chceme.Ani já mojí dceři ,že naše kuře je doma vypěstované a je tudíž bio.No skrátka nejí ho a nic s tím neudělám .Počkám ,až k tomu dojde sama.Nebudu jí ,kvůli její nechuti mlátit ,ani nadávat .Jsou to velice podobné věci a každý at ´si v tichosti přebere ,proč ten dotyčný něco odmítá a vžije se do jeho role.Tohle je pro mně teda to podstatné ,než hned něco vykřičet a hlásat -Já mám tu pravdu tak mne kruci budete poslouchat a ztotožńovat se s mojí -pro mně pravdou .Prosím bud´me k sobě hodní a respektujme se.To by byl svět hned jiný.A přitom by se nic podstatného nestalo ,akorát by se lidi měli více a více rádi a házeli nepodstatné věci za hlavu.Zdraví Vás všechny Wanda


Napsat komentář k wanda Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>