Obrácení Saula- falešné interpretace a proč si Bůh povolává i své horlivé nepřátele.

a-d-the-bible-continues

Obrácení Saula je velmi silný příběh biblický. Zdá se, že není možné ho vykládat jinak, než jak je samotný příběh zapsán. Ovšem opak je pravdou a najdou se i zcela prazvláštní interpretace. Na jednu takovou jsem narazil ne webu, který se zabývá zážitky klinické smrti. Tento web uvádí, že Saul prožil své obrácení díky tomu, že zažil zážitek blízkosti smrti. Posuďte sami toto: „Pří jedné z cest do Damašku , odkud chtěl v poutech přivést další křesťany, ale upadl do podivuhodného a u něho ojedinělého epileptického záchvatu. Potom co se probral, i když většina myslela že zemře, naprosto změnil náhled na svět a z nenáviděného štváče se stala ústřední postava křesťanské historie a věrouky.“ 

Podivuhodný epileptický záchvat? Většina myslela, že zemře? Co nám říká Bible?

„Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: „Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? “ Saul řekl: „Kdo jsi, Pane?“ On odpověděl: „Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat.“ Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. Po tři dny neviděl, nic nejedl a nepil.V Damašku žil jeden učedník, jménem Ananiáš. Toho Pán ve vidění zavolal: „Ananiáši!“ On odpověděl: „Zde jsem, Pane.“Pán mu řekl: „Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarsu. Právě se modlí a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl.“Ananiáš odpověděl: „Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě.Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno.“Pán mu však řekl: „Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským. Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno.“Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: „Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán – ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým.“Tu jako by mu z očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít.Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila. S damašskými učedníky zůstal Saul několik dní a hned začal v synagógách kázat, že Ježíš je Syn Boží.“ (Sk 9,3-20)

Pokud si důkladně přečteme biblický výklad Saulova obrácení, ani v nejmenším nemůžeme dojít k závěru, že Saul změnil své přesvědčení v důsledku zážitku blízké smrti. Takovou naprosto scestnou interpretaci může zastávat pouze někdo, kdo Bibli vůbec nečetl, nebo ten, který chce záměrně fabulovat, aby podpořil své teorie. Z textu i celkového kontextu je jasné, že Saula navštívil sám pán Ježíš Kristus. Saul ho viděl, zatímco jeho družina ho neviděla- pouze slyšela. Nejednalo se tedy pouze o Saulovo vidění (prožitek). Ježíš navštívil Saula na Zemi, nikoliv v nějakém jiném duchovním světě. Ale ostatně z výše uvedeného textu je vše naprosto zřejmé.

Bůh si vybral svého horlivého pronásledovatele, aby se mu dal poznat, pokořil ho a následně ho použil ke svému dílu. Stejně tak si vybírá i mnoho z nás, kteří dříve hlásali falešná učení a svou milostí se jim dal poznat. Bůh použije horlivost se kterou jsme pláli pro nevědomost špatným věcem a využije ji k šíření Jeho evangelia. Nejinak to bylo i u mne. Co jsem dříve vyzdvihoval, dnes zatracuji. Co jsem dříve opomíjel a nechtěl slyšet, dnes slyším a vidím. A to vše ne proto, že bych zažil nějaký sugestivní zážitek jako Pavel (Saul). Ostatně on sám ho raději opomíjí a staví víru na Písmu.

Nesnažím se soudit lidi, kteří staví své názory na překrucování biblických textů. Vždyť i já sám jsem zastával v minulosti škodlivá učení, jejichž autenticita vycházela z mých přání jim věřit. Každý má stále ještě možnost se s pokorou obrátit na Boží vedení a činit pokání. Bůh ve své nekonečné svrchovanosti používá i zlo k dobrému a ukazuje nám skrze něj svou velikost. On povolává i své bývalé pronásledovatele a odpadlíky od pravé víry. Zásadní rozdíl mezi falešnou spiritualitou a pravou vírou v Krista Ježíše je jednoduchá. Každý „guru“ nebo jiný New age učitel vám bude říkat jak jste jedineční a nadaní zvláštními schopnostmi (A za to mnoho lidí rádo i dobře zaplatí). To je ta udička, na kterou se lapí lidská pýcha. Zatímco v následování Krista je podmínka zapřít sám sebe a vzít svůj kříž- pokořit se před Bohem a vyznat, že jsem pouze zkažený hříšník, který potřebuje Boha a Jeho milost.

Saul takové obrácení zažil. Skrze pokoření ve slepotě, která reprezentovala jeho duchovní slepotu a pýchu. A o to více pak horlil pro svého zachránce Krista Ježíše, proti kterému předtím ostře vystupoval a pronásledoval Jeho věrné. Zároveň uváděl do rozpaků tehdejší farizeje a zákoníky, kteří nechápali jeho proměnu a chtěli ho dokonce zabít.

3 thoughts on “Obrácení Saula- falešné interpretace a proč si Bůh povolává i své horlivé nepřátele.

  1. „Bůh si vybral svého horlivého pronásledovatele, aby se mu dal poznat, pokořil ho a následně ho použil ke svému dílu. Stejně tak si vybírá i mnoho z nás, kteří dříve hlásali falešná učení a svou milostí se jim dal poznat. Bůh použije horlivost se kterou jsme pláli pro nevědomost špatným věcem a využije ji k šíření Jeho evangelia. Nejinak to bylo i u mne. Co jsem dříve vyzdvihoval, dnes zatracuji. Co jsem dříve opomíjel a nechtěl slyšet, dnes slyším a vidím. “ Ano, jsem dalším z nich, díky Bohu!

    Díky za skvělý článek!  2. Myslím si, že člověk musí být „uvolněný“ z těla, aby mohl rozmlouvat s Božím synem. On je nyní přeci oděnný Boží slávou ! Tedy astrální tělo (z našeho pohledu). Proto také je fakt, že Boha člověk neviděl a neslyšel od Vyhnání z ráje To proto, že ho Bůh oděl kůží. Tedy… dal mu tělo . A tak zatemnil citlivější smysly. Ostatně, jak to s tím Saulem asi bylo, napoví zajímavá videa:

    https://www.youtube.com/watch?v=X7zSHFECzC4 nebo zde:
    https://www.youtube.com/watch?v=I0GOwxl7xgA


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>