Odkrytepravdy.cz: Jezte maso, démoni doporučují vegetariánství

Soy-whey-protein-diet

Přinášíme zajímavé zamyšlení nad filozofií vegetariánství. Je pravdou, že téměř každý ezotericky laděný člověk, médium, účastník šamanského rituálu, spiritista atd., provozuje buď vegetariánství nebo veganství. Zdraví se v dnešní době staví na úplně přední místo životních priorit. Částečně to souvisí s požadavky výkonu a částečně ze strachu z nemoci a umírání. Všiml jsem si, že s vegetariánstvím a zdravou výživou se pojí jednak určitá morální nadřazenost nad „masožrouty“ a také strach z nedodržování životosprávy. Podle Bible nesmí člověk konzumovat krev zvířat. Posuďte sami tento článek.

Když démonské nauky vehementně všemi různými metodami vysvětlují, proč NEní dobré JÍST MASO, (obzvlášť před posednutím, před zasvěcenímdémonům nebo před channelingem) je jisté, že je to K NAŠÍ ŠKODĚ.

Sami si nalezněte materiály o iniciacích „energiím a bytostem“ a sami si prozkoumejte, zda-li tam je či není doporučování „nejezte maso“.

Démoni totiž ve svých učeních radí pouze to, co jim usnadňuje ovládání lidí. Proto každý, kdo dnes vyučuje o „neviditelných bytostech“, musí vyznávat vegetariánská učení. Každý, kdo komunikuje s nějakými „bytostmi“ začne poté vyučovat všemi možnými způsoby, že je dobrénejíst maso. V channelingu také nalezneme někdy jakoby klidné, jindy až naléhavé prosby, aby jsme maso nejedli.

Vegetariánství a Veganství doporučují anonymní „bytosti“ a šiřitelé jejich učení

K argumentaci se používá všechno, čemu by lidé mohli uvěřit. Čeká se kdo na jaký argument zrovna „uslyší“. Učení démonů se vždy shodují na tom, že pro démony není vhodné, aby lidé jedli maso. Jistě to ale démoninemyslí pro dobro lidí. Tyto učení používají VEŠKERÉ myslitelné argumenty, aby lidem vnutili myšlenku, že: „nesmí jíst maso, aby mohli dosáhnout vyjímečných duchovních schopností“.

Démoni lidem slibují manipulativní moc nad životy dalších lidí a osobní prospěch, což je vždy cílem sobecké magie. Člověk pojídající maso je popisován jako hrubovibrační tupý jedinec bez duchovních schopností a vědění, zatímco striktní vegan může dosáhnout nadpřirozených schopností magie a esoteriky.

Ve argumentech démonských učení jsou použity všechny naukyhinduismubuddhismuesoteriky obecně společně s pojmy Vědy. K tomu se samozřejmě přidávají konspirační teorie, strašení různými nemocemi (z pojídání masa) a média, šíříci lži bez jakékoliv morální zábrany.

Zákonitosti jiného boha, který se jen vydává za Boha Stvořitele

Pokud ani tyto argumenty nezaberou, je v tomto učení připraveno povídání o zabíjení nevinných zvířátek, která chytí za srdce a člověk se zastydí. Při představě kvičícího prasátka na porážce si každý představí, jaké „hrozné vibrace“ to asi jsou. Vše se odvolává na karmické zákonitosti a „kosmické zákony“, které jsou jako od Boha, ale zcela zjevně od jinéhoboha než od toho, který se zjevuje skrze Bibli. V Bibli je tento nižší bůhjasně identifikován jako Satan.

Podrobněji v Příběhu všech Příběhů.

Pojídání masa nemají démoni rádi. Snaží se namluvit lidem, že jim pojídání masa „plného hrubých vibrací násilně zabitých zvířátek“ narušuje lidské „jemnohmotné vibrace“ a nemohou s lidmi pracovat
Před průnikem démonského ducha do člověka je zapotřebí, aby člověk spolupracoval takovým způsobem, že se všemožně připraví na to, aby se stal prostředníkem mezi démonem a fyzickým světem. Prostředník je jinými slovy „medium“. Meditace je totiž – stát se prostředníkem.

PŘÍKLADY Z BIBLE

Porážet dobytek a jíst maso můžeš s požehnáním Hospodina, svého Boha, v kterémkoli svém městě, kdykoli se ti zachce. Smí je jíst čistý i nečistý, tak jako gazelu či jelena. Nesmíte však jíst krev – nech ji vytéci na zem jako vodu.

Až Hospodin, tvůj Bůh, rozšíří tvé hranice, jak ti pověděl, a ty si řekneš: „Pojedl bych maso“, protože právě dostaneš chuť na maso, smíš je jíst podle své chuti. I když budeš daleko od místa, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil své jméno, smíš porážet svůj skot i brav, jejž ti Hospodin dal, tak, jak jsem ti přikázal. Smíš je jíst ve svém městě podle své chuti. Smíš je jíst stejně, jako se jí gazela či jelen; smí je jíst nečistý stejně jako čistý. Jen se utvrď v tom, abys nejedl krev – vždyť krev, to je život! Nesmíš tedy s masem jíst jeho život. Nejez krev, nech ji vytéci na zem jako vodu. Nejez ji. Tobě i tvým dětem se povede šťastně, když budeš činit, co je v Hospodinových očích správné.

 

3 thoughts on “Odkrytepravdy.cz: Jezte maso, démoni doporučují vegetariánství

 1. Nejím maso, krom občasné ryby, nejsem vegetarián a neposlouchám žádné démonské bytosti co mám a nemám jíst. Vím, že Bůh po pádu člověka dal možnost oproti původnímu ráji jíst maso. Ne však pro ukojení tělesných pudů, /grilování, nezřízené přejídání masem dle reklam masmédií, aby korporace tloustly a bytněly na utrpení miliard zvířat, která jsou ve svých osvětimích, nikdy nespatří ani slunce, ani stéblo trávy, která jsou rychle vyhnána k jateční váze antibiotiky a zrůdnými preparáty, které pak člověk konzumuje a upadá na zdraví. Denně nastupují miliony cítících bytostí cestu ke smrti, která je nakonec jejich vysvobozením. Cynizmus člověka k bolesti jiných tvorů jistě neodráží Boží záměr. Bůh učinil ústupek zabít zvíře pro potravu v tom pádu, že člověk třeba na dalekém severu neměl co sklidit, nebo byly jiné nepříznivé podmínky pro přirozenou rostlinnou a ovocnou stravu danou v ráji. Nehledě na to, že hříchem zanikla původní dokonalá potrava z ráje a máme k dispozici to, co v potu tváře dobudeme. Představa Boha, který by tímto rozhodnutím možnosti jíst maso laxně umožnil nepředstavitelné zacházení se zvířaty na jatkách, na pár centimetrech klece bez možnosti otočit se, je naprosto zrůdná. Co by takovému „Bohu“ potom nakonec bránilo zacházet tak i s lidmi? Bůh je však soucitný s každým jeho stvořeným tvorem, protože všechno živé cítí bolest a vnímá zlé zacházení. Spásu však potřebuje jenom člověk, protože se vědomě proti Bohu obrátil. Ne tak zvířata v ráji, ta byla vyhnána jenom pro lidský hřích a nevinně trpí právě kvůli člověku těmi samými nemocemi, bolestmi jako člověk. Ve zvířatech se nám naopak ukazuje plná krutost utrpení nevinnosti. To, že se zvířata musí lovit mezi sebou je pochopitelně úplně jiná skutečnost. Též následek hříchu člověka, ale nevidíme zde vypočítavou krutost násilí, pokusných laboratoří, týrání, bolesti. Nehleďme na sebe jako na jediné stvoření Boha. Vyjímeční jsme spíš bohužel kvůli tomu, že jsme neposlušní, než že jsme obrazem Boha. Z toho obrazu Bůh jistě mnoho radosti nemá. Původní stvoření je jednorázový akt VŠECH bytostí s DUŠÍ ŽIVOU /tedy i zvířat/ v jednom harmonickém, dokonalém světě Božího projevu.
  Mimochodem, článek výše pochází bohužel od Karla Bašty, satanisty, který svoji působnost po webech maskuje rouchem beránčím. Měl jsem s ním osobně pár virtuálních dialogů a stručně řečeno – ten člověk vás vždy jen pyšně proklíná.

  „Učinil Bůh divoká zvířata podle jejich druhů, krotká zvířata, jakož i všecku zemskou drobnou zvířenu podle jejích druhů. A viděl Bůh, že je to dobré“ [1, 25]. Všechna zvířata tedy pocházejí od Boha a jsou dobrá, tj. že odpovídají záměru božského úradku. Viděl, že je to dobré, pohleděl na zvířata se zalíbením; byly dílem jeho rukou, poslušné zákonu přírody, který do nich vložil, dokonce i ‚nebesa vypravují slávu Boží a díla rukou jeho hlásá obloha. Den dni výmluvně podává tu zprávu, a noc noci dává to poučení‘“ [Žalm 18, 2–3].

  Vzpomeňme si na slova Pána Ježíše z Nového zákona: „Copak neprodávají dva vrabce za penízek? A přece nespadne z nich ani jeden na zem bez vůle Otce vašeho“ [Mt 10, 29] nebo: „Pohleďte na ptactvo nebeské: neseje ani nežne, ani neshromažďuje do stodol, a váš Otec nebeský je živí“ [Mt 6, 26]. Všemohoucí Bůh tedy stvořil všechna zvířata, pečuje o ně a ví, co se s nimi děje, dokonce i s těmi nejmenšími z nich.

  Bůh nechtěl, aby se zvířata navzájem požírala a ubližovala sobě i lidem. V knize Izajáš 65,25 nám poodhaluje, jak se zvířata budou chovat v nebi: „‚Vlk a beránek se budou pást spolu a lev jako dobytek bude žrát slámu … Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře,‘ praví Hospodin.“

  Bůh se o zvířata stará a má s nimi slitování. Když se rozhodl, že město Ninive nezničí, řekl prorokovi, Jonáš 4,11: „A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než sto dvacet tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice, a v němž je i tolik dobytka?“


  1. Já to vidím takhle. Pokud se člověk spoléhá na to co jí, vede to k tomu, že nespoléhá na Boha. Je to otázka zdraví, která je v dnešní společnosti boomem, pak také ekologie, ezoteriky atd. Většina lidí s New age jsou vegetariáni nebo vegani. Tříbení jídla podle lidských měřítek ( správné, špatné ) vede nakonec stejně vždycky jen ke strachu ( nemůžu jíst tohle, protože dostanu rakovinu atd..) Z vlastní zkušenosti vím, že na šamanské obřady ( démonské) je skutečně nutná taková příprava ( očištění )- žádné maso po určitou dobu je základ! Lidé samozřejmě páchají zlo na zvířatech, to nikdo neschvaluje. Větší zlo ale páchají sami na sobě, když odmítají Boha. Protože člověk byl učiněn k Božímu obrazu.

   „Jezte všechno, co se prodává v masných krámech, a pro své svědomí se nepotřebujete na nic ptát.“ 1. Kor. 10,25

   Démoni mají skutečně z nějakého důvodu rádi vegetariánství a veganství. Nevím proč, ale je to tak. Tím neříkám, že každý kdo je vegetarián musí být hned v područí démonů.. Ale prostě si myslím, že není dobré se těmito myšlenkami příliš zaobírat. Stejně zemřeme a jediné na čem záleží je, jaký vztah s Bohem budeme v naší poslední hodince mít- ne kolik let se dožijeme a v jakém stavu tu zanecháme fyz. schránku..


 2. Ano, moje poznámky však nechávají úplně stranou co a jak jíst. Chtěl jsem jen podotknout, že původní stav v ráji z žádnou konzumací masa nepočítal, tedy z žádným zabíjením a smrtí. Až po pádu člověka Bůh učinil ústupek v možnosti jedení masa pro přežití a získání času k poznání, v jakém stavu žije, co má učinit a kam se navrátit. Utrpení zvířat ale zůstává stále utrpením nevinnosti, neboť žijící a cítící každý tvor není hříčka v rukou Stvořitele, ale každý dle svého druhu dokonalosti cítící strach, bolest, úzkost. V tom se od zvířat ale vůbec nelišíme. Ano, Bůh nás stvořil k obrazu svému, ale co jsme z toho obrazu učinili? Satan miluje každý extrém, který odvádí od Boha. Tedy i fanatické vegetariánství, ale to ve východní filozofii není proto, aby UCHRÁNILI ZVÍŘATA PŘED UTRPENÍM ve velkochovech a mučírnách, ale proto, že maso má tzv. „nízké“ vibrace – tedy nehodné jejich /lidské/ velikosti a zvířaty vlastně opovrhují jako s odpadem. To je satanizmus. Satan se ale i vyžívá v utrpení nevinnosti zvířat, protože giganticky volá ke žraní tun masa. Vidíme to přece všude v reklamách, v pořadech o žrádle atp. Jezte tuny masa, vyzývá satan, neboť tím budete stále způsobovat utrpení, které Bůh nechce. Když třeba zabije eskymák zvíře pro své přežití, jistě to nedělá primárně z důvodu nenažranosti a požitku, ale aby přežil. A jistě zvíře nezabije způsobem obzvláště trýznivým, protože s ním soucítí a je mu VDĚČNÝ za přežití. Ne tak dnes zdegenerovaná civilizace bující na požitku doslovného žraní masa zvířat, která jsou brutálně zabíjena ve velkochovech a zcela vydána na pospas libovůli vraha, protože v tomto kontextu už se to jinak nazývat nedá. Kdo viděl jen jednou scény na jatkách, nebo zaživa na páse uřezávání hlav kuřat bezmocně zavěšených nohama vzhůru, ten zapláče a nikdy se z toho nevzpamatuje. Proč? Protože pokud si Bůh představoval tento systém, nemůžeme ani my od Něho čekat vlastně nic dobrého. pokud Bůh nemá soucit i s tím Jeho nejmenším /nevztahovat jen na lidi!/, pak ve finále nebude mít soucit s nikým a s ničím, neboť až dohraje tuto svoji hru na „Boha“, pustí se zas do jiných. Potom by měl satan pravdu, ale my víme že je otec lži. Proto Bůh není Bohem zabíjení a utrpení, kdyby byl, jsme všichni v Osvětimi. Zvířata se všechna navrátí zpět do ráje, protože Bůh je Láska a ta nesnese byť sebemenší příkoří. Odporuje to vlastnostem Boha. A s tím vyjímečným domnělým obrazem, že člověk je pán všeho a může si se stvořením dle své choré libovůle dělat co chce, tak to je tvrzení pouze pyšné, protože to člověka právě odsouvá mimo Boží absolutní Lásku do svého sebeklamu a dost možného zavržení. Ano, člověk je koruna stvoření, ale ne pro pýchu a zlovůli, která je páchána na bezbrannosti a nevinnosti.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>