Pokání v Islámu- naprosto stejné, jak ho prezentuje většinové křesťanství

islam2l_dotyk-400-16x9

Zdroj: http://www.zakladyislamu.com/pokaacuteniacute-v-islaacutemu.html
Pokání (arabsky TAUBAH) doslova znamená VRÁTIT SE. V kontextu Islámu to tedy znamená opuštění toho, co Bůh zakazuje a návrat k tomu, co člověku přikázal.

Pokání je důležité pro všechny věřící a každý Muslim musí znát, co pokání vlastně obnáší, tedy: že člověk lituje svého činu, žádá Boha o odpuštění a od tohoto momentu se tohoto činu vyvaruje. Alláh ve Svatém Koránu říká: ,,A obracejte se všichni k Alláhovi, ó věřící, budete úspěšní.“  (24:31) ,,Bůh miluje ty, kteří se k němu obracejí…“  (2:222)

Z těchto veršů je evidentní, že Bůh pokání lidí opravdu ocení. Prorok Muhammad (SAWS) také řekl: ,,Alláh má z pokání svého služebníka větší radost, než jakou pocítí člověk, kterému se v pustyni zatoulal velbloud se všemi zásobami, a kterého znenadání nalezne.“

Umíte si představit štěstí onoho poutníka? Ztratil se mu velbloud, který nesl vodu i veškeré jídlo. Když už ztrácel naději, že ho ještě kdy uvidí a myslel si, že jeho dny jsou sečteny, znenadání ho zase našel.. Bůh má z pokání svého služebníka radost ještě větší a kdyby lidé nehřešili a pak neprosili o odpuštění, Bůh by je nahradil lidmi jinými. Prorok Muhammad (SAWS) řekl: ,,Pokud byste vůbec nehřešili, Bůh by vás smetl z existence a nahradil vás lidmi, kteří by hřešili a pak prosili Boha o odpuštění, a On by jim odpustil.“ Bůh zkrátka pokání lidí opravdu miluje a ví, že každý hřeší.

Problémem mnoha lidí dnes je, že se nebojí Boha a tak je ani nepálí když ignorují Boží rady a hřeší. K zamyšlení je výrok, který pronesl Ibn Mas’ud: ,,Věřící vidí své hříchy jako horu, pod kterou sedí a obává se, že ho zavalí; kdežto zkažený člověk je vidí jako mušky, které mu přelítnou přes nos a on je odežene.“

Nikdy nezoufej!

Člověk si kolikrát myslí, že by rád učinil pokání, ale má tolik hříchů a některé jsou tak velké, že si myslí, že to nebude k ničemu. Bůh říká: ,,Ó služebníci moji, kteří jste se dopustili přestupku proti svým vlastním duším! Neztrácejte naději v milosrdenství Alláhovo, vždyť Alláh odpouští všechny hříchy. On věru je Nejvíc Odpouštějící, Milosrdný.“      (39:53)

Proto by člověk nikdy neměl ztrácet naději ani upadat v zoufalství. O pokání také hovořil náš Prorok: ,,Lidé! Obraťte se k Bohu v pokání a hledejte odpuštění; vždyť já žádám o odpuštění stokrát za den.“

Pokání je tedy součást uctívání Boha a pro člověka tak významné, že Prorok Muhammad (SAWS) o něm řekl: ,,Ten, kdo činí pokání z hříchu je jako člověk bez hříchu.“

Jedině Bůh může odpustit

Boží odpuštění není nic automatického; každý člověk musí upřímně litovat svého prohřešku a uvědoměle žádat o odpuštění. Také své špatné chování nesmí opakovat. Hříchy může odpustit pouze Bůh a nepotřebuje k tomu žádného prostředníka. Prorok Muhammad (SAWS) řekl: ,,Ó Bože, opravdu jsem si ukřivdil a nikdo nemůže odpustit hříchy, kromě Tebe.“

V Islámu tedy neexistuje zpověď; člověk prosí o odpuštění přímo u Boha. Dále také neexistuje žádání přímluvy u papeže, svatých, Panenky Marie apod.

,,Vždyť ti, které vzýváte kromě Alláha, jsou pouhými služebníky jako vy…“   (7:194)

Také neexistuje způsobování záměrného utrpení za účelem vyrovnání účtu za hříchy (bičování se, záměrné strádání apod.) Pokání se žádá pouze u Boha.

Nikdy si tedy nemysleme, že nám Bůh nemůže odpustit. Vykonávejte pokání i za ty nejtěžší hříchy a pamatujte, že Bůh je Nejmilosrdnější. Také malé prohřešky, které se nám mohou zdát nicotné, vyžadují pokání, jak zdůraznil jeden dávný učenec:

,,Nehleďte na bezvýznamnost svých prohřešků, ale zamyslete se nad Velikostí a Významem Toho, proti Komu hřešíte!“

Křesťanské“ pokání (úryvek z článku o pokání)

Součástí pravého pokání je nejen víra v Krista, ale i to, že si uvědomujeme, že si tímto způsobem (ani žádným jiným) nezasloužíme spasení. Pravé pokání je změna smýšlení, vyznávání hříchů Bohu v „pokojíku“, změna chování (v hříchu už nechci dál pokračovat). Zkráceně: hřích rozpoznáme, vyznáme ho Bohu, nechceme v něm dál pokračovat. Písmo samo říká, že biblické pokání má vést člověka k změně chování (obrátit se proti hříchu).

(Celý článek zde: http://krestanem.cz/co-je-biblicke-pokani/)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>