Proč už nehorlím za pravdu o ploché Zemi

Eylcj91

Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nicabych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista – spravedlností z Boha založenou na víře abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení.“ 
(Filipským 3:7-10)

Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.“
(1.Korinstkým 1:21-26)

 

Veškerá moudrost tohoto světa se nerovná ani zlomku Boží moudrosti. Všechny „pravdy“, na které se člověk snaží svým rozoumkem přijít, jsou jen stín a prach v porovnáním s pravdami, které sahají za rámec tohoto světa. Tento svět nabízí pouze prázdné náhražky pravdy. Všechno poznání tohoto světa je kontaminované vládcem tohoto světa, který je lhář a otec lži.

Uběhne pár let a každý se budeme z tohoto světa poroučet. K čemu nám bude to pro nás tak ceněné poznání světských věcí? K čemu nám bude naše cesta rozumu? Bude to snad náš mozek, naše analytické myšlení, které budeme používat na druhém břehu? Copak to zde není jen krátká zastávka mezi věčností nebo věčnou záhubou? A bude nám to před Bohem k něčemu, že jsme „odhalili“, že Zem není kulatá, ale placatá? Nebo že jsme obhajovali kulatou Zem a odsuzovali „placaťáky“? Poklepe nás snad za to Bůh na ramena?

Já myslím, že je to pro věčnost úplně jedno. Je to tak akorát dobré rozptýlení od našeho pohledu na Ježíše Krista. Není naším úkolem naučit se milovat? Někdy mám pocit, že jsme si to popletli. Myslíme si, že naším úkolem je poznat pravdu o tomto našem dočasném působišti až do bizarních detailů a zapomínáme, že pravda o našem Stvořiteli a Zachránci musí být vždy na prvním místě. Navíc jak už jsem zmínil, nikdy se nedá zjistit úplná pravda v labyrintu lží utkaným mnohem inteligentnějšími silami, než jsme my sami.

Cílem nepřítele je nás mnohdy zaměstnat, abychom se nevěnovali tomu nejdůležitějšímu. Poznávání Boha a Ježíše Krista a prožívání Jeho lásky k nám. Plochá Země je jednou z těch kartiček. Oproti poznání Krista je to nic. Naše vítězství není poznání nějaké pravdy. Je to naše víra, které náš rozum akorát tak překáží. My se máme radovat z naší záchrany, zpívat a vzdávat Bohu díky za převelikou milost, kterou nás obdařil. Za to, že jsme Jeho a žádná síla ani moc nás nemůže odloučit od Jeho lásky. Vždy plně důvěřovat Jemu a Duchu Svatému, který náš zapečetil, že nás uvede do veškeré pravdy bude potřeba.

My nemusíme mít strach z nějakých svodů nepřítele, z falešného příletu mimozemšťanů, projektů blue beam a jiných světských svodů. Kdo se narodil z Boha přemáhá svět a to vítězství je naše víra. Kdyby to bylo možné svedl by ten ničemník i vyvolené, svaté Boží, ale možné to prostě není. Nemusíme mít tedy strach, že když zůstáváme v Kristu a v Jeho lásce, když rosteme v lásce k Bohu a hlavně i k druhým lidem, tak je to jasné znamení, že jsme Jeho. A ten, který je v nás je větší než ten, který je ve světě. Proti Ježíši Kristu vládce tohoto světa nezmůže nic, zatímco nás si namaže na chleba.

A proto pokaždé, když se od odvracíme od Něj směrem ke zkoumání klamů tohoto světa, spoléháme nějak na sebe a svoji moudrost, spoléháme na ostatní lidi, kteří šíří „pravdy“ i o placaté Zemi, ačkoliv to jsou třeba vyložení anti-kristé nebo blázni a usvědčení lháři. Kdo jde raději za těmito lidmi a hledá u nich tu svou moudrost, kterou si tak moc vysoko cení, ten padne dříve nebo později. Nechci se nimrat v polopravdách a hozených udičkách, mým životem, mým poznáním, mým přikrytím, mým štítem a mým úkrytem před všemi lži tohoto padlého světa je Kristus.

Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus; v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Říkám to proto, aby vás nikdo neoklamal líbivými řečmi. I když nejsem mezi vámi přítomen, přece jsem duchem s vámi a raduji se, když vidím vaši kázeň a pevnost vaší víry v Krista. Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu. V něm je přece vtělena všechna plnost božství; v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil.“
(Koloským 2:2-10)

Co říci závěrem? Asi jen to, že se pokusím smazat vše, co se týká ploché Země. Ne snad proto, že bych věřil, že mi tento svět a vesmírné agentury říkají pravdu. Nemám k tomu nijaký zvláštní důvod jim věřit. Nemám ani nějaký zvláštní důvod věřit lidem jako Dubay, Powerland, Sargent a dalším. Je mi to prostě už jedno. Jestli tím někoho dráždím, nebo snad urazil, tak mi to prosím odpusťte. Já nevím jak nás svět fyzicky funguje. Nevím co to jsou hvězdy a nevím jak jsou daleko. Nevím jaký přesně má tvar Země a jak to na ní všechno přesně funguje. Nepotřebuji to ale k životu vědět. Nepotřebuji to znát, abych mohl milovat. Ale k tomu, abych mohl milovat, musím zůstávat v Kristu. Vždyť na tom jediném už u mne záleží. Jak bych ho mohl vyměnit za nějaké laciné bádání po nedosažitelné pravdě, zabalené do pavučin lží a bludů? Světe, nech si svoje pravdy, já se spokojím s pravdou, která je pro tebe bláznovstvím. Boží pravda nás vždy osvobodí. Falešná pravda tohoto světa nás vždy jen zotročí.

Ať nikdo sám sebe neklame. Domnívá-li se někdo z vás, že je v tomto světě moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal opravdu moudrým. Moudrost tohoto věku je bláznovstvím před Bohem, neboť je psáno: ‚Nachytá moudré na jejich vychytralost;‘ a jinde: ‚Hospodin zná úmysly moudrých a ví, že jsou marné.‘ A tak ať se nikdo nechlubí lidmi. Všechno je vaše, ať Pavel nebo Apollos nebo Petr, ať svět nebo život nebo smrt, přítomnost nebo budoucnost, všechno je vaše, vy však jste Kristovi a Kristus je Boží.“
(Koloským 2:2-10)

5 thoughts on “Proč už nehorlím za pravdu o ploché Zemi  1. Ahoj Lukáši díky přeji Ti také růst v poznávání našeho velkého skvělého Boha.. :) Doufám, že se máš dobře a přeji Boží cesty Tobě.. :) H.


  2. Před pár lety jsem poznal pravdu o rovné zemi. Přes 20 let čtení Bible jsem se tolikrát pozastavoval nad různými místy, které mi neseděly s vědou, vesmírem, zeměkoulí…
    Pravdu jsem měl celou dobu před očima, až se to jednou prolomilo a zažil jsem šok, bourání nastavěných hradeb v mysli nepřítelem. Potom se na mě valily videa o ploché zemi atd., AE model, říká se mu zetetický model ploché země. To chvíli trvalo, než jsem uviděl, že je to nepravý model země a oblohy (dnes si to myslím, nemám nic proti spoluvěřícím v Kristu, kteří věří tomuto modelu, vážím si jich). Nejvíc mi dopomohly videa od freeanergy. Dnes už taky nehorlím a vím, že je to složité ale země je rovná a vězdy nejsou slunce světelné roky daleko, jsou nad zemí, stejně jako klenba zadržující – oddělující vodu.
    Vím, že Ta Pravda je Kristus a je nám vším, nicmémě nikdy si nepřestanu vážit jakékoliv pravdy, která mě osvobodila.


  3. Dobrá úvaha a pravdivá! Jak člověk stárne, tak se přesvědčuje, že jediný smysl v životě spočívá v poznávání Boha. Všechno je pomíjivé, poznání bude překonáno, ale skutečně jedinou neproměnnou hodnotou je, že poznáváme víc a víc jak milující a dobrý je náš Otec, že poznáváme svou identitu v Kristu a
    těšíme se z těchto objevů.


Napsat komentář k Dagmar Vypušťáková Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>