Reformace.cz: Může křesťan popírat Božství Ježíše Krista?

silhouette of cross - symbol of God love to people

Článek převzat z webu reformace.cz 
Autorem článku je Jaroslav Kernal

Odpovědět můžeme velmi jednoduše – nemůže. Popírání Božství Ježíše Krista znamená popírání Boží trojice a to ukazuje na zásadní neporozumění tomu, kdo je to Bůh. Pokud člověk alespoň v základních obrysech nerozumí otázce Boží trojice, nepřichází k Bohu, kterého zjevuje Písmo. Pokud někdo popírá Božství Ježíše Krista, nepřichází ke Kristu, jehož zjevuje Boží slovo, ale k „jinému“ Ježíši (viz 2K 11,4). A to znamená naprosté nepochopení evangelia. Bez pochopení a přijetí pravdy evangelia ale nemůže být nikdo zachráněn.

Když člověk přistupuje ke Kristu, musí alespoň nějak rozumět tomu, že Kristus je Bůh. Jinak by celá řada věcí, které se týkají spasení, nedávala smysl.

Především by Kristova oběť smíření byla naprosto nedostatečná. Pokud byl Kristus pouhou stvořenou bytostí a ne plně a cele Bohem, jak by mohl na sebe vzít Boží hněv namířený proti našim hříchům? Mohlo by nás nějaké stvoření – jakkoliv vznešené – zachránit?

Pokud Kristus není nekonečný a neomezený Bůh, můžeme si klást oprávněnou otázku, zda je naše spasení dokonané, dokonalé a kompletní. Pokud by naše spasení cele záviselo na stvořené bytosti, mohlo by být dokonalé? Stejně jako v předchozím případě musí být naše odpověď záporná. Boží slovo nás varuje před tím, abychom hledali spásu u člověka (Ž 60,13).

Kromě toho, pokud by spasení záviselo na Kristu, který není věčným Bohem, ale byl stvořen, potom to znamená, že veškerá sláva za spasení náleží stvoření a nikoliv Stvořiteli. To by bylo proti všemu učení Písma, které říká, že:

 • U Hospodina je spása! (Jon 2,10)

Pokud Kristus není věčný Boží Syn, potom nelze mluvit o Trojici a nemůžeme také mluvit o Bohu jako osobě a o Bohu, který může žít ve vztahu. Pokud zde Boží láska nebyla od věčnosti mezi jednotlivými osobami Boží trojice, potom je Boží láska k člověku něčím neosobním, neuchopitelným, všeobjímajícím a nedefinovatelným. Taková láska by znamenala, že Bůh miluje kámen stejně jako člověka.

Jestli připustíme, že Ježíš není Bůh, tak to znamená, že uctíváním Krista se dopouštíme modloslužby, protože uctíváme stvořenou bytost. Boží slovo nás vede k uctívání Krista (Fp 2,9-11; Zj 5,12-14) i k modlitbám ke Kristu (2K 11,8), což znamená, že Kristus musí být Bůh. Bůh svou slávu nikomu nedá (Iz 42,8).

Je nezbytné, aby křesťan věřil pravdivým věcem o Kristu. Apoštol Jan říká, že nikdo nemůže být spasen bez toho, aby věřil pravdě o Kristu, tedy v Jeho Božství a lidství (J 20,30-31; 1J 2,22; 1J 4,2-3; 2J 7). Křesťan tedy nemůže popírat Kristovo Božství. Kdo ho popírá, není křesťanem.

Musíme však rozlišovat mezi pasivní nevědomostí způsobenou nedostatkem informací a aktivním odmítáním učení o Kristově Božství. Zatímco v tom prvním je naděje, to druhé přináší jenom odsouzení. Je zřejmé, že žádný člověk nepřichází ke Kristu s plným a jasným porozuměním toho, kdo Kristus je. Ale každý, kdo je Otcem přitahován ke Kristu (J 6,44), je také Otcem o Kristu vyučen (J 6,45), je mu zjevena pravda o Kristu (Mt 16,17) a bude Duchem svatým vyučován dále (J 14,17-26). Kdo však aktivně popírá Kristovo Božství, nezná skutečného Ježíše Krista, není narozen z Boha a žije pod Božím hněvem. Takový člověk musí činit pokání, prosit Boha o milost a modlit se za to, aby mu Bůh dal Ducha moudrosti a zjevení, aby poznal Boha a Jeho Syna, Ježíše Krista (Ef 1,17).

(http://www.reformace.cz/reformace-c-24/muze-krestan-popirat-bozstvi-jezise-krista)

9 thoughts on “Reformace.cz: Může křesťan popírat Božství Ježíše Krista?

 1. Tento článek je neuvěřitelný blud. Trojjedinost je pohanská léčka. Nemá s křesťanstvím nic společného. A tvrdit, že kdo nevěří v božství Krista, není křesťan, je hloupost, ne-li lež. Křesťanství je založeno na faktu, že Kristus za nás zaplatil na kříži, a že jedině skrze jeho obět dojdeme k Jeho a našemu Otci nebeskému. Pokud přijímáme, že jsme skrze víru v Jehošuovu oběť spaseni, máme šanci, aby se tak stalo. Pokud někdo učí, že křesťansví je založeno na víře, že Kristus je Bůh, potom pravdy v něm není. Trojjedinost je čisté pohanství. V jediného Boha Jehovu věřit budeš. Pokud se bojíte, že jsem jehovista, nejsem. Dosaďte si tam JHVH.


 2. Mily PEPE,

  preco necitas BIBLIU???

  o tom, ze JEZIS KRISTUS je BOH, SUCAST BOZSKEJ TROJICE!!!!

  Dokaz z biblie, aj pre svedkov jeho a dalasich demonickych fanatikov…

  1. JEZIS JE JEHOVA (Zjavenie svateho Jana 1:8, 17-18)
  : : 8 Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, hovorí Pán, Bôh, ktorý je a ktorý bol a ktorý prijde, ten Všemohúci.
  : : 17 A keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕtvy, a položil na mňa svoju pravú ruku a povedal mi: Neboj sa! Ja som prvý a posledný
  : : 18 a ten Živý. A bol som mŕtvy, ale hľa, som živý na veky vekov. Ameň. A mám kľúče pekla i smrti.

  2. DUCH SVATY JE JEHOVA ( 2 epistola svateho Pavla Koryntanom 3:17)
  : : 17 A Pán je Duch, a kde je Duch Pánov, tam je sloboda.
  Zidia chceli kamenovat Jezisa nie preto, ze uzdravoval, ale ze sa ruhal, ze sa vydaval za boha.


 3. Pepe, já myslel, že jsi adventista a ne jehovista :( Ale ono to možná ve výsledku vyjde nastejno, že?

  „Židé řekli: „Chce si snad vzít život, že říká: Kam já jdu, tam vy nemůžete přijít?“
  I řekl jim: „Vy jste zdola, já jsem shůry. Vy jste z tohoto světa, já nejsem z tohoto světa.
  Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Jestliže neuvěříte, že já to jsem, zemřete ve svých hříších.“
  (Jan 8:22-24)

  „Když Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy, ptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“
  Oni řekli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“
  Řekne jim: „A za koho mě pokládáte vy?“
  Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“
  Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích.
  A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.“
  (Matouš 16:13-18)

  „Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.
  Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha;
  každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak, je to duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě.
  Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.“
  (1.Janův 4:1-4)


 4. Rozhodně jsem Jehovista, ale nikoliv Svědek Jehovův. Jestli si zde někdo myslí, že nazývat Boha jeho pravým jménem znamená patřit k nějaké církvi, tak si ten svůj život pěkně zjednodušuje. Možná by stálo za to, podívat se na pravé jméno Boha. A nekoukejte se prosím na hospodina, jelikož těch tu bylo již dost v každé generaci. Bůh nám oznámil svoje jméno, a řekl nám, že kdo se bude k tomuto jménu obracet, toho vyslyší. Jestli se chcete obracet na hospodina, Bůh ví, kdo vás vyslyší.
  V každém případě by nebylo špatné zbavit se předsudků ke jménu Boha, který stvořil tento svět. Jestli jste křesťané, tak by bylo dobré přiznat se ke jménu svého Boha. Nebo se za jeho jméno stydíte?
  A co se týká mého adventismu, tak tam již patrně oficiálně nepatřím. Schyluje se totiž k situaci, kdy budu odejdut, poněvadž se snažím o to, aby lidé pochopily, že Jehova je Bůh, Jehošua je jeho syn, a Duch svatý není žádný Bůh, ale jejich duch. A to se církvi nelíbí. A vám koukám také ne.
  Jste patrně rádi za katolického trojjediného boha, navíc hospodina, kterého si vymysleli ve 4. století.
  Já ne. Já se držím písma, stůj co stůj. V originále se píše JHVH, je starých spisech, všetně Kumránských listů či Leningradského kodexu se vypisuje plný tvar Jehova, tak to pro mne není hospodin, ale Jehova. Je mi jedno co si katolíci vymysleli.
  A pokud se v Bibli píše, že Duch svatý je Duch Boží, tak to je Duch Boží, nebo Duch Jehošui, nikoliv Duch Bůh.
  Také bych chtěl malinko zlehčit tvoji narážku na adventisty či jehovisty. Pokud nepoznáš rozdíl, tak se do toho nezamotávej. Mohlo by se totiž ukázat, že to není tvoje téma.


  1. No adventismus já znám celkem dobře, řízená opozice katolické církve.. Zákoníci jak bič.. Vesměs obsah Nové smlouvy je jim naprosto utajen.. Nejsou pod milostí bohužel.. Říkají, že Pán Ježíš je archanděl Michael nebo takové nějaké bludy.. Jehovisti to je sekta jak řemen. Nesmí se modlit k Pánu Ježíši.. Popírají Jeho Božství a každý, kdo tohle dělá, je antikrist. Společné mají taky to, že vznikly z okultního pozadí.

   „Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.
   Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha;
   každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak, je to duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě.

   Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.“


   1. ani si nejsem jistý, co na to říci. Nechápu, kde jsi přišel na to, že Jehošua je archanděl. Já s tím také nesouhlasím, a ty jsi dokonce první, od koho to slyším. Je mi líto, ale s tímto učením bys u adventistů neuspěl, a patrně o nich máš mylné informace. Jestli máš nějakou špatnou zkušenost, tak to ti popřít nemohu. Lidé jsou různí. Jestli jsi narazil na nějaký osobitý sbor adventistů, tak možná. Já se od tvého popisu ale distancuji. A věřím, že ostatní adventisté také.
    A co se týče „Jehovistů“, tak ty sem vnášíš také ty. Já nejsem svědek Jehovův. Jen jsem poznal, že Bůh o sobě řekl, že se jmenuje Jehova, a s tím nic nenaděláš. A já v jeho jméno věřím. Proto jsem „Jehovista“. „Pouze“ pro Jeho jméno, nikoliv pro nějakou církev, o které toho moc nevím, a ani mne nezajímá. Tolik k Jehovistům. Doporučení, abys vyhledal jméno Boha, je asi zbytečné. Máš rád hospodina.
    A také rád připomenu, že největší zákoník byl Kristus. To jedině on dostál celého zákona – Desatera. To jedině on byl bez hříchu – před Zákonem. Mám takové tušení, že se snažíš být modernista, a myslíš si, že jsi pod milostí. Ale toto je laciná milost.
    V každém případě jsem nutně dospěl k názoru, že tebe nezajímají věci, které se píší. Tvé odpovědi jsou mimo téma a moc nedávají smysl.


    1. Jsou to synonyma stejných okultních sekt. To, že je Ježíš Archanděl Michael jsem slyšel naživo od pana Veitha v Brně a pan Veith je adventista nebo ne? Nevím kolik je v adventismu odnoží a směrů a je mi to celkem i jedno. Svědkové Jehovovi taky hlásají, že Pán Ježíš je arch. Michael (https://www.jw.org/cs/co-rika-bible/otazky/archandel-michael/)
     Tyto sekty s okultním pozadím mají hodně společného, třeba mají svoje verze Bible, adventisti do toho montují falešnou prorokyni EGW atd.. Adventismem se z mé strany nemá cenu zabývat. Jehovisté také popírají Krista přišlého v těle, tedy Boha, který se stal člověkem, aby lid spasil (protože pouze Bůh může být Spasitel, není Spasitele kromě Boha) (Iz. 45:15) (Iz. 45:21-22)
     Kdo pohrdá milostí a nazývá ji nesmyslně lacinou, (co to je laciná milost?) Pro toho je laciná smrt Ježíše Krista a laciná Jeho oběť, naprosto nedostatečná a neschopná ho vykoupit, proto se vrací zpět k vlastním obětem a vlastní snaze o dokonalost, protože nevěří v dokonalou a dokonanou oběť Božího Syna. Pro tento hřích nevíry už nezbývá žádná oběť za hříchy pouze očekávání Božího hněvu.
     Pepe, uvěř v Krista a Jeho oběť, jeho dar milosti a vykoupení, v Jeho lásku k člověku a svobodu, kterou nám vydobyl. Popros ho, ať odstraní ten závoj, který brání přijmout dar spasení… Viz. nové video od A. Farleyho.. Bůh tě miluje, člověk tomu ale musí uvěřit, musí si zvolit cestu víry místo cesty sebezdokonalování a sebe skutkaření, kdy nikdy neví jestli je už hoden Boha nebo je pro něj jen nějaký odpudivý hříšník, který skončí v pekle.. Pravda nás vždycky osvobodí.. Pravda o Bohu a Ježíši Kristu znamená vztah.. Tak uvěř. Uvěř evangeliu dobré zprávě, že sám Bůh tě miluje tak moc, že by raději zemřel než byl bez tebe.. Že Jeho láska dalece přesahuje naše nejodvážnější představy o tom, jak moc se dá milovat.. Bůh tolika křesťanů je tak maličký, že si myslí, že protože pijou kafe, nebo si dávají sladkosti, (nebo špatně vysloví soubor nějakých hlásek) tak proto je Bůh nakonec odmítne.. Tak ubohá představa Boha.. Jak někdo řekl: „Bůh učinil člověka k obrazu svému a člověk mu vrátil kompliment“.. Bůh není jako my. Není slabý jako my, není vztahovačný jako my, není sobecký jako my, není netrpělivý jako my, miluje tak, jak my sami nikdy nedokážeme, pokud tuto lásku od Něj nebudeme zakoušet. „My milujeme, protože on napřed miloval nás“..
     Tak uvěřme v Jeho lásku a nechme se milovat a užívejme si života v nové identitě, se kterou se musíme naučit ztotožnit. My kdo jsme uvěřili už nejsme tím, kým jsme byli. Jsme Boží děti dokonale spravedlivý před Bohem, dokonale čistí a dokonale svobodní, protože máme jistotu, že Bůh nám odpustil v Kristu Ježíši a že nás miluje a milovat nepřestane
     Lásku Ježíše Krista Tobě


 5. Bible Ježíše nevykresluje jako všemohoucího Boha ani jako někoho, kdo je Bohu roven. Naopak jasně říká, že Ježíš je Bohu podřízen. Například cituje jeho slova: „Otec je větší než já.“ (Jan 14:28) Také se v ní píše: „Žádný člověk nikdy neviděl Boha.“ (Jan 1:18) Ježíš nemůže být Bůh, protože ho vidělo mnoho lidí.

  To, že Ježíš je Bůh, netvrdili ani jeho první následovníci. Například Jan ve svém evangeliu uvedl, že určité věci zaznamenal proto, aby „věřili, že Ježíš je Kristus, Boží Syn“. (Jan 20:31) *

  Ježíše jeho nepřátelé obviňovali z toho, že se staví naroveň Bohu. (Jan 5:18; 10:30–33) Ježíš ale nikdy netvrdil, že má stejné postavení jako všemohoucí Bůh. Řekl: „Otec je větší než já.“ (Jan 14:28)

  Ani Ježíšovi následovníci v prvním století nepovažovali Ježíše za všemohoucího Boha. Například apoštol Pavel napsal, že když byl Ježíš vzkříšen, Bůh ho „vyvýšil do nadřazeného postavení“. Pavel si tedy očividně nemyslel, že by Ježíš byl všemohoucím Bohem. Kdyby to tak bylo, jak by mohl Bůh vyvýšit Ježíše do nadřazeného postavení? (Filipanům 2:9)


 6. Zkusme si ten verš Filipským přečíst a pochopit v kontextu:

  „Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,
  nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka
  se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.
  Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno,
  aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí –
  a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.“

  Sláva u uctívání patří jen Bohu.. viz. (Zjevení 19:10) (Iz. 42:8) …

  To, že je roven Bohu o sobě právě Ježíš říkal, proto ho chtěli Židé kamenovat viz. (Jan 10:33)- „Židé mu odpověděli: „Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh.“
  Protože řekl: „Já a Otec jsme jedno.“ (Jan 10:30)

  Ježíš jasně říká Filipovi, že kdo vidí Jeho, vidí Otce:“Ježíš mu odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce?“ (Jan 14:9)

  V Ježíši je vtělena plnost Božství viz: „V něm je přece vtělena všechna plnost božství; v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil.“ (Kol. 2:9-10)

  Ježíš je Alfa i Omega, počátek i konec (Zj. 22:13)

  Pokud Ježíš není Božské podstaty, není tedy Synem Boha živého, Syn je vždy stejné podstaty jako jeho dítě, pokud máte dítě, bude to vždy člověk. Ježíš se ale nenarodil jako obyčejný člověk, jak víme z Písma. Jeho skutky jasně hovořily o tom, kdo doopravdy je. Není to ani člověk, ani žádný anděl.. viz Židům 1.. A dalo by se pokračovat..


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>