Roger Morneau: Zkušenost s démony-diskuze nad výpovědmi bývalého uctívače duchů. Ladislav Zelinka a Jan Frolík (rozhovor)

Roger-Morneau

Známého okultistu Rogera Morneaua znáte již z několika našich videí. Nemusíme připomínat, jak se zapletl do uctívání duchů a padlých andělů a o jeho cestě skrze tajné společnosti a jeho setkáních s dalšími služebníky těchto mocných sil, které jim všem výměnou za uctívání poskytovaly slávu, moc a peníze. Jeho výpovědi podle nás jsou svým způsobem výjimečné a důležité, dávají především velké varování, jak ostatně říká sám Roger, když hovoří o „Velkém klamu“. Co je však tento velký klam a kdo jsou padlí andělé a ti kdo je uctívají, kdo je „Mistr“, o němž Roger mluví, jaká je temná a jaká světlá strana, jak rozeznat klam od skutečnosti a kde je pravda a kdo ji má a o tom, zda se jeho předpovědi naplňují si můžeme nyní pohovořit v další debatě na Street žurnálu… Podle mne jde o jedno z velmi zásadních témat, o kterých je dobré a potřebné přemýšlet – podstata křesťanství, víry, dobro, zlo…

LZ: Jak vnímáš Rogerovo svědectví ty? Co je v něm podle tebe nejdůležitější?

JF: Předně si myslím, že to svědectví je autentické. Další věc, kterou si musíme uvědomit, že Roger M. patří do církve adventistů sedmého dne, takže je logické, že některé věci zveličuje (viz. uctívání soboty atd.). Ale neznamená to, že si všechno vymýšlí, pouze dosazuje svůj zážitek do kontextu Adventistů. Myslím, že dnešní svět stojí plně v područí „duchů“ a jejich uctívačů ( satanistů ). Naší jedinou nadějí je Ježíš Kristus, který nám může přinést spásu a který nás „vezme ze světa“ a dá nám nové srdce – nové touhy, které nejsou ze světa, ale z Boha.. co myslíš ty?

LZ: Já myslím, že svět není tak úplně v područí Zla, protože se nám žije neobyčejně dobře, máme vyšší standardy života, vzdělání, pohodlí, kvality služeb, než měli naši předkové, takže to tak zlé nebude. Ale ano – také vidím, že je zde spousta oklamaných, přisluhujících něčemu, co není přátelsky nakloněné lidem. Ale ani tyto lidi úplně nezatracuji, neboť „nevědí, co činí“. Je potřeba k nim být shovívavý. Svět přeci není tak špatný, ne?

JF: Pokud svůj soud nad světem bereš se světského pohledu (pohodlí, technologie, atd.), pak máš možná částečně pravdu i když toto se týká pouze části světa. (Není těžké si dohledat kolik lidí trpí hlady, podvýživou, kolik procent lidí nemá přístup k pitné vodě, kolik procent lidí žije v chudobě atd..). Důležité ale je především uvědomění si své padlosti a hříšnosti. Můžu se mít dobře, ale to ještě neznamená, že nejsem hříšník.. Evangelium nám jasně říká, že máme především hledat Boží království a jeho spravedlnost a vše ostatní nám bude přidáno.. Skutečnou moc nad tímto světem má v současné době ale satan a jeho andělé.. My ale víme, že ne na dlouho..

LZ: Vzpomínáš si na pasáž, kde Roger hovoří o Satanovi a o jeho boji s Bohem, resp. Kristem? Říká tam, že na této planetě má moc Satan a Kristus nad ním nedokáže zvítězit a mnoho dalších věcí. Co si o tom myslíš?

JF: Kristus vítězí skrze jednotlivou spásu lidí. Člověk je zachráněn Bohem, skrze uvědomění si své padlosti a setrvávání v hříchu a i pokání a lítost nad takovým chováním je Božím darem. Tento Boží dar nemůže satan zničit, ale může Božímu lidu stále připravovat pokušení. Sám Ježíš říkal, že svět bude nenávidět Jeho následovníky pro Jeho jméno. A na příkladu třeba Jana Husa můžeme vidět, jak svět nenávidí opravdové Boží kazatele… Pokud ďábel vítězí – vítězí pouze na svém poli – v tomto světě. Roger říká to, co učí satan, a to sice, že bude vládnout světu..

LZ: Je Ďábel tak špatný?

JF: Prosím? Myslím, že pokud kladeš takové otázky, tak se nemáme dál o čem bavit.. v čem je podle tebe ďábel dobrý?

LZ: Naražím na tu pasáž, kde Roger vysvětluje vznik „velkého sporu“. Říká, že celé to byl jenom omyl, nedorozumění, a že Satan není vůbec tak špatný, jak se obecně říká. Vlastně, v čem se liší od Boha? Jsou to trochu troufalé otázky, vím, ale možná bude dobré se nad některými základními věcmi pozastavit. Můžeme polemizovat s výpověďmi Rogera a sladit vlastní názory. Tak například – tento svět, ovládaný Satanem, se docela úspěšně rozvíjí a mnoho lidí v něm je spokojených, bohatých, úspěšných. Jak si to vysvětlit?

JF: Jak si to vysvětlit? Láďo, docela jednoduše: slouží satanovi a uctívají ho.. Když Roger mluví a tom, že uctívači satana říkají, že není až tak špatný.. Mluví o tom jak tito zvrácení lidé pohlížejí na svět a na Boha.. Nechce se mi věřit, že by si měl stejný pohled.. v Čem se satan liší od Boha? To jsou skutečně podivné otázky.. Ale dobrá.. satan je na rozdíl od Boha stvořená bytost, která se ve své pýše proti Bohu vzbouřila a podnítila i člověka k takové pyšné vzpouře.. Vím, že to může znít přísně, ale podle evangelia: Kdo je přítelem světa nemůže být v Bohu.. Ježíš Kristus svůj lid ze světa vyvádí.. Aby člověk neměl účast na jeho padlosti a zvrácenostech..

LZ: Nemám stejný pohled, to ne, ale můžeme to vzít jako téma pro úvahu. Co je dobré, a co ne? Co křesťané – je slavné být mučen, zabíjen, upalován? Mnoho lidí, kteří věřili v Boha skončilo hroznou smrtí… Vždyť víš, čeho se v minulosti dopustila církev… Proč jsou kazatelé Boha lidmi nenáviděni? Víš, co předpovídá Apokalypsa?

JF: Z mého pohledu je to jasné. Protože tento svět nenávidí Pravdu o evangeliu a Ježíši Kristu, proto zabíjí pravé následovníky Krista a mučí je.. To se dělo od počátku křesťanství a sám Ježíš svůj lid varoval: „Posílám vás jako ovce mezi vlky“.. Ano, apokalypsa sv. Jana máš na mysli? no předně předpovídá velkou dobu soužení před druhým Kristovým příchodem.. Není to zrovna nic příjemného z mého pohledu, protože pokud žijeme v posledních dnech, tak má přijít doba soužení, která nebyla od založení světa..

LZ: Ano, katolická církev věří v příchod Boha, který zničí vše pozemské, srazí lidstvo na kolena, zničí domy, poboří města, potopí lodě, bohatství obrátí v prach, pobije většinu nevyhovujících a ponechá jen hrstku vyvolených. To chceš?

JF: Tak si představuješ druhý příchod Ježíše Krista?

LZ: Vím, že lidé a zdravý rozum něco takového nedovolí.

JF: Druhý příchod našeho Pána toužebně očekávají všichni jeho následovníci, protože přijde a vezme jeho ovečky k sobě.. A lidé světa budou bezmocní před jeho mocí a slávou.. „Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe“… (1Te 4,16). Jak si může někdo myslet, že člověk něco dovolí nebo nedovolí Bohu? Jak může někdo smýšlet tak pyšně?

LZ: Některé nepozemské bytosti něco takového chtějí. Nevím, jaká je v tom ale spása nebo naděje nebo proč se za to modlit. Čím to bude lepší, když bude svět zničen a lidé pobiti? Takové smýšlení je nebezpečné, Honzo.

JF: Asi si neuvědomuješ to poselství.. Boží lid dostane věčný život – ten jediný věčný život s Bohem, kterého jeho lid miluje nade vše pozemské.. Lidé světa dostanou odsouzení podle svého smýšlení.. Koho uctívali k tomu se připojí až přijde velký Boží soud, nastane opravdová spravedlnost, která samozřejmě v tomto světě není. Boží spravedlnost je dokonalá a každému se dostane, co zaslouží.. Bůj je milující ale také spravedlivý. Pokud někdo spoléhá na to, že nepotřebuje pokání, protože Bůh mu stejně nakonec odpustí atd.. měl by se znovu zamyslet.

LZ: Roger často hovoří o různých plánech temné strany a různých klamech. Není i katolická církev jedním z klamů, který má svést z pravé cesty? V apoštolských listech se hovoří o antikristech. Jak mají lidé poznat, co je pravé a co ne? Jak se vlastně pozná Antikrist? Říkáš, že pozemské je špatné, ale mně se naopak vždy osvědčilo řídit se lidským rozumem a poslouchat hlas srdce, lidskosti. Podle mne nejhorší, co může člověk dělat, je oddělovat se, činit se něčím víc než ostatní, myslet si, že on má pravdu a že on je vyvolený a bude spasený a že tam venku je Zlo, které má být zničeno. Víš, co se stalo kdysi prvním křesťanům? Také se říká, že největší temnota se vydává za největší světlo. A Roger dodává, že padlí andělé na sebe berou podoby mrtvých a zemřelých. A nakonec – víš, jak vypadá satanská církev? To vše by mělo zanechat v lidech mnoho pochybností a nejistoty. Přeci stále platí v určité míře pravidlo „zub za zub“. Být pokorný je více než potřeba. Existuje ale i něco, co je nazýváno duchovní pýcha. Na ni doplatil Lucifer, ne? Čím se vlastně provinil Ďábel? Stále je mnoho otázek, které čekají na odpovědi… Myslím ale, že určité vodítko je lidské srdce…

JF: Nastolil jsi mnoho otázek a odpovídat na každou zvlášť zabere hodně času.. Myslel jsem, že rozumíš rozdílu mezi katolickou církví a Biblí- Božímu slovu. Katolická církev vždy bojovala proti lidem, kteří obhajovali Boží slovo- Bibli před zákonictvím a pohanskými zvyky a tradicemi.. viz. Jan Hus.. Samotné Písmo usvědčuje Římskokatlickou církev jako velkou nevěstku, která se opíjí krví svatých.. A mnoho protestantů zcela jasně definuje papežství jako antikrista.. Z určitého světského řádu je to celkem jasné, že papežství nahrazuje Boha a je tedy skutečným Antikristem.. Pokud budou lidé inspirování Božím Slovem a porozumí jeho obsahu, dostane se jim tolik potřebného vedení v duchovních otázkách. Věřím, že jediná Pravda je v Písmu.. Ježíš mnohokrát říkal, že jeho následovníci se budou oddělovat od světa. Dokonce hovořil o rozdělení i v rámci rodin.. Ládo, před zlem se nelze schovat do nějaké ulity pozitivna a říkat, že všechno je vlastně dobré apod.. Tento svět stvořil Bůh a najdeme na něm dobré věci, krásné věci, můžeme vidět krásu Božího stvoření. Ale Bůh dal tento krásný svět člověku, který se nechal oklamat ďáblem skrze neposlušnost Bohu.. A tak ďábel lstí získal tento svět do svého područí.. Ale Bůh ve své milosti měl připravený plán záchrany pro člověka.. A to skrze svého Syna Ježíše Krista, který svou krví vykoupil hříchy člověka a napravil pád prvních lidí (Adama a Evy) do hříchu a do smrti.. Je to poselství záchrany a nikoliv destrukce a smrti.. Vlastně můžeme lidi rozdělit na 2 typy. Na ty, kteří mají smysl života v tomto světě a na ty, pro které je smysl života pouze věčný život s Bohem mimo tento svět.. a ještě jedna věc. Nemyslím si, že je špatné se oddělovat od zlého.. Bůh nás ve své milosti odděluje od zlého a dává nám poznat kolik hříchu a pýchy bylo v našem životě..

LZ: Křesťanská církev je Satanem? A papež Antikristem? To ale pak vzbuzuje mnoho dalších otázek ohledně smyslu křesťanství. Říká se, že i v Bibli byly prováděny nějaké úpravy a texty upravovány. Věříš, že to, co se zachovalo je autentické a pravé? Kromě čtyř kanonických existují např. ještě další evangelia. Vraťme se ale k našemu videu. Hovoří se tam o tom, že Lucifer je ve skutečnosti krásný anděl s velkou mocí, inteligencí a schopností vzbuzovat přesvědčení. Dokáže dělat zázraky a ovládá mocné síly. Kdysi byl Božím synem a jeho vyvoleným, než se dopustil nějaké chyby. Bůh byl však vůči němu neústupný a neměl pro něj pochopení. Pak nastal jeho pád a smrt. Řekl bych, že pochopení a tolerance je to, co mnoha lidem chybí. Jsou to důležité vlastnosti. V Bibli se píše, že je přichystán trest věčných muk v pekle pro ty, kteří se nějak provinili. S tím souhlasíš? Nemyslíš si, že je to kruté?

JF: Je třeba si zde zřejmě vyjasnit pojmy. Papežství je určitá světská mocnost a mnoho protestantů v historii ho označuje za antikrista. Katolická církev nemá s pravým učením Ježíše Krista nic společného, stačí se podívat na její moc a vliv a také na majetky, přepych atd.. Z historie také víme, jak pronásledovala Boží lid, který se držel Písma. Z toho je jasné, že by pro ní bylo jednodušší si Bibli nějak upravit a přepsat (což udělala ve svém katechismu viz. přikázání o modlářství), ale pravá podoba Bible zůstává nezměněna, protože Bůh má moc ochránit své slovo.. Lucifer nebyl Božím synem, byl stvořeným cherubem, vůdcem andělů. V jeho srdci rostla pýcha a podněcoval ostatní anděly k neposlušnosti vůči Bohu. Chtěl stát na roveň Bohu viz.( Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů! A v srdci sis říkal: ‚Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání … s Nejvyšším se budu měřit.‘ Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy!“ ) Bůh s ním měl slitování, protože ho nezničil, ale nechal rozšířit jeho působení i na náš svět a to, co píšeš, je podle mne toho dalším důkazem. Žádná jeho smrt nepřišla zatím, on stále působí nejvíce na lidskou pýchu.. Jak si někdo může myslet, že může být spravedlivější nebo tolerantnější než Bůh? Bůh je milosrdný, ale také spravedlivý a těm, kteří ho nechtějí následovat v poslušnosti a lásce, ty nutit nebude. Čeká je smrt- to znamená konec existence. Nevěřím v nějaká věčná pekelná muka, to je zase spíše učení katolické církve.. více o pekle a věčných mukách v článku na streetu: Existuje peklo věčných muk a je správné postavit evangelium na strachu z něj?

LZ: Ano, po celé dějiny zde můžeme pozorovat působení určitého milosrdenství, i vůči největším hříšníkům, a to je asi to nejpodstatnější poselství, určitá naděje do budoucna, vědomí spásy. Ani já nevěřím, že by Bůh byl krutý nebo nespravedlivý. Je správné od něj očekávat jen dobré a věřit v dobrý konec. Říká se, že Bůh je láska… I Ježíš odpustil, že? Tento příklad by si měli vzít všichni a svět by byl lepší. „Nesuď, abys nebyl souzen.“ Ani já bych si nedovolil někoho vinit, nebo dokonce přát mu trest. Něco takového by mohlo někomu způsobit bolest, a to bych si nepřál. Proto je také Ježíš symbolizován Beránkem, jako symbol mírnosti. „I kdybych všechno měl a v srdci neměl lásku, jsem ničím,“ psal Pavel. No a nakonec i bývalý satanista Roger, o němž jsme zde vedli diskuzi, se obrátil k Bohu, jak vypráví ve svém příběhu.

JF: Věříš, že zlo bude mít dobrý konec? Řekni, jaký spravedlivý soudce by propustil viníky na svobodu bez soudu? Musíme si uvědomit, že my všichni potřebujeme pokání a Kristovu oběť za naše hříchy.. Protože jsme všichni zhřešili, jsme daleko od Boží slávy.. Pokud si myslíme, že na spásu stačíme sami a že Bůh nám stejně odpustí i když nebudeme činit pokání a neskloníme se před Jeho slávou, potom si myslím, že jsme v reálném ohrožení našeho věčného života. Souhlasíš s tím, že spravedlnost musí existovat a té se na tomto světě nedostává??

LZ: Ano, i zlo dojde svého konce, např. se obrátí v dobro, nebo přestane být zlem, nevím. Ale pro všechny existuje nějaký dobrý konec. Vzpomeň na pohádky. Možná nejsou tak stylisticky propracované jako biblická písma, ale mají určitou hlubokou moudrost, i když možná na první pohled naivní. Možná to Kristovo království nebude nic až tak velkolepého a jeho příchod až tak slavný, ale bude něco úplně obyčejného, nenápadného až skromného. To všechno kolem křesťanství a Bible jsou jen slova. Co je za těmi slovy? Možná je to prostá lidská pokora a láska. Jaký je vlastně Bůh? Je to úžasný, i když poněkud egoistický stařík? Je to anděl s planoucíma očima? Anebo není to úplně obyčejný člověk? Každý máme schopnost vinit i odpouštět stejně jako on. Co se týče spravedlnosti, jasnou představu o ní mají muslimové. Říká se tomu šaríja. Ale jak víme, a jak se říká, spravedlnost je slepá, resp. pro jednoho jedna a pro druhého jiná – každému se hodí něco trochu jiného. Nech rozhodnout muslimské bratrstvo o své vinně nebo nevinně a poznáš spravedlnost. Spravedlnosti je všude, a lidí, kteří ji chtějí uskutečňovat, až příliš. Existuje ale ještě něco jiného a to se nazývá milost. Milost nesoudí, naopak dává rozhřešení. To je mnohem příjemnější. I když poučení asi potřebuje každý. O to asi jde nejvíc – poučit se.

JF: Ládo, jak můžeš vůbec srovnávat Boží a lidskou spravedlnost? Jasně jsem napsal, že na tomto světě spravedlnost není.. viz: „Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni“ Člověk není Bůh, člověk je od Boha oddělený hříchem.. A existuje jen jedna cesta a to přijetí oběti Božího syna jako vykupitele. viz: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ Bůh je duch, není to žádný stařík na obláčku samozřejmě.. Bůh je alfa i omega, počátek i konec. Kristus se vrátí s velikou mocí a slávou. Proč stále překrucovat Písmo a otáčet to naruby? Proč to děláš Ládo? Nemáme důvod nevěřit Písmu ani slovům Ježíše, když prorokoval o posledních dnech.. Jeho slova se v dnešních dnech beze zbytků naplňují.. Proroctví obsažená v Písmech se také naplnila a je logické, že ten zlý na Písmo stále útočí.. Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka. (Mt 24,27) Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko… (Zj 1,7) …a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. (Mt 24,30). Jsme spasení milostí skrze víru v Ježíše Krista.. a jiná spása už není.. Pokud to zní nějak fanaticky je mi to líto, ale tak to stojí v Písmu.. a já věřím, že je to pravda..

LZ: Já si přeji, aby každému bylo dopřáno poznat pravého Boha a pravdu. Píše se, že lidem budou v poslední dny otevřeny oči, a věřím, že to tak bude, resp. doufám, že k tomu dojdeme. Lidé pochopí význam křesťanství, učiní pokání a odvrátí se od falešných a hříšných pověr. Otevře se jim srdce a vzejde jim denní hvězda v srdci jejich. Hřích bude odstraněn, prokletí uvolněno a my budeme moci žít tak, jak je popisována dávná minulost a budoucnost. Možná by stačilo a bylo by nejlepší, kdyby se všichni a všechno vrátilo do podoby na začátku; před pádem. Z ráje jsme vyšli, a tak by možná bylo nejlepší se vrátit na počátek. Ale nevím, jestli je to ještě možné. Přeci jenom lidé už nejsou stejní. Nejsou již naivní a nevinní… Taky mají více vědomostí. Víme již mnoho např. o mimozemských bytostech a jejich vlivu na člověka, jejich ovlivňování dějin, manipulaci s vědomím, schopnosti působit na psychiku, vstupovat do našich snů, vědomí, interagovat s našimi dušemi… A známe jejich zájmy, způsoby chování, spojitost s magií, duchovní manipulací atd… Tyto znalosti dříve nebyly a ani v Bibli se o nich nevyskytují zmínky. Je tedy v pořádku přemýšlet a zhodnocovat, doplňovat. Některé věci se prostě mění – církev se změnila, křesťanství se změnilo. Např. dnes existuje východní a západní, ortodoxní, protestantské, anglikánské, adventisté, atd. Proč by se také naplnění biblického proroctví nemělo nějak měnit nebo přizpůsobit době?

JF: Člověk se může vrátit k Bohu jedině skrze pokání a vyznání hříchů, to už jsem ale myslím psal.. Může to udělat třeba hned teď. Takže to je každému dopřáno. V posledních dnech bude na světě mnoho zla a nepravostí, zvráceností a odpadlictví a takový svět máme dnes před sebou.. Píšeš: „hřích bude odstraněn“. Jak bude odstraněn? Pro hřích lidí se vydal jediný Boží syn, aby nás zachránil před zánikem- věčného odloučení od Boha. Máme otevřenou náruč pro věčný život s Bohem, který skrze oběť ukázal nejvyšší lásku. O mimozemských bytostech bych byl opatrný, neb víme, že existují nejrůznější spiritistické a paranormální projevy, ale odhalit pravého původce je věc jiná. Ďábel podle Písma svádí celý svět a obchází jako řvoucí lev a čeká, koho by pohltil.. Mimozemšťané můžou být (a podle mě jistě jsou) pouze dalším klamem, který má za cíl odvést lidi od Boží Pravdy a od Boha.. Vždyť se stačí podívat kolik lidí díky mediální a filmové propagandě věří na mimozemské bytosti a ne na Boha.. Rozlišujme.. To všechno co popisuješ je aktivita démonských bytostí- padlých andělů satana. Vždyť sám Roger to v rozhovoru potvrzuje.

LZ: Mimozemské bytosti je téma samo pro sebe. Samozřejmě můžou mít blízko k bytostem andělským, nebo démonským, nebo být s nimi totožné. Může to být také klam, ano. Mohou nás svést z cesty a udělat nám docela dobře pořádný zmatek v hlavě. To je konec konců jejich parketa. Člověk je tvor snadno náchylný k ovládání, zvlášť v oblasti duchovní a mentální, kde má slabiny a má uzavřené vyšší vnímání. Oni tam naopak mají dobrý přístup a vyznají se v psychice a manipulaci s ní. Mohou člověka uvést do různých falešných představ, světů, takže uvěří různým učením. Ale tím je chytají akorát do svých sítí. No, to je téma na dlouhé povídání. Ale víme o tom již dost. Možná jsou oni ten ďábel, který klame svět? Každopádně jsou ale i dobré síly. A pokud ne, tak je zde v každém případě člověk, který má za úkol v tom všem najít správnou cestu, správný směr. A víme, že člověku je cesta vždy ukazována, vždy je zde určité světlo, napovídající, kudy jít, a varování před špatnými cestami. Kdyby to tak nebylo, tak by to bylo zlé, že? Naštěstí lidé nejsou sami. Vždy při nich stojí pomoc, třebaže nenápadná. Nemusí ji poslouchat, nemusí ji vnímat, ale je tady a hovoří k lidem. Něco jako dobrý anděl, nebo duch, vyšší síla. (Duch svatý?) O tom také Roger, myslím, vypráví. Mnoho z událostí jeho života bylo podle jeho výpovědi vedeno přímo duchem a on sám byl pod ochranou. Není to tedy ztracené. Lidé mají podle mne vše k tomu, aby ten boj vyhráli, resp. tu cestu nalezli, nalezli pokoj a nepropadli temnotě.

JF: Lidé toho moc nemají, pokud nesvěří svůj život Bohu, pokud mu ho neodevzdají spolu se svými hříchy. Nemyslím to tak, že by Bůh všechny co to neudělají zavrhl, ale nechává je stále se propadat do těch falešných bludů a učení, kterým věří raději než Božímu Slovu. Démoni jsou padlý andělé, které svedl Lucifer ve své pyšné vzpouře proti Bohu. A oni nyní svádějí člověka, aby se k nim přidal a spoléhal na nějaké vlastní úsilí nebo si dokonce myslel, že on je Bůh. Lidé jsou sami, pokud se neobrátí ke Kristu, protože pouze on je ta jediná a pravá Cesta ke spáse. Pokud spoléháme na sebe a vlastní úsilí, chceme získat nějaké duchovní a nadpřirozené schopnosti, je to zlé. Jsem si jistý, že pokud bude člověk skutečně z hloubky srdce volat k Bohu a pokoří se, Bůh se mu dá poznat a vysvobodí ho z otroctví hříchu a změní mu srdce, takže zemře pro svět a narodí se znovu V Kristu.. To je ta cesta, pravda i život věčný..

Napište nám do komentářů jak to vidíte vy… Zapojte se s námi do diskuze..

3 thoughts on “Roger Morneau: Zkušenost s démony-diskuze nad výpovědmi bývalého uctívače duchů. Ladislav Zelinka a Jan Frolík (rozhovor)


  1. Já mám spíš dojem, že Pravda v Ježíši Kristu lidi spíš přivádí do blázince. Froldův článek výše je toho zářným důkazem.


  2. Lidský alibismus jak se jeví, je nevyčerpatelný. Najít vždy tři výmluvy nebo vytáčky je jednoduché proti sebemírnějším jednomu sebezáporu, ze kterého vyplyne krok poznání, protože statikovi Bůh nemůže pomoct, i když si nic jiného Bůh nepřeje. Nelze totiž znásilňovat svobodnou vůli, vlastní rozhodnutí. Pokud chci zůstat ve vězení a budu si jen předkládat utěšovánky že to tady není až tak zlý a když ano, že to tak NĚJAK přejde, klamu sám sebe, protože si zastírám primární skutečnost – nechci vyjít z vězení Domů. Musel bych si nazout boty, vstát z pryčny a projít dveřma..jenže to dá práci. Tak budu raději čekat na pečeného holuba do huby. Tak to nefunguje – nechceš-li Domů, nedojdeš tam. Je to o rozhodnutí člověka, které za něho ani Bůh nemůže učinit. A kdyby přece učinil, bylo by to násilí.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>