Spor o Bibli: Apokryfní texty a autenticita evangelia.

6287240997_53ff1460da_b

Jelikož se zde stále znovu objevují komentáře, které podrývají pravost Bible, dávám čtenářům k nahlédnutí dobře zpracované články z webu: http://www.proc-krestanstvi.cz/ a doporučuji každému v této otázce provést vlastní výzkum. 

Bůh má moc Bibli ochránit - Jedním ze základních logických argumentů proti teorii zkreslené Bible je skutečnost, že pokud existuje Bůh, tak má logicky moc ochránit své dílo od jakéhokoliv zničení, upravení a zfalšování. Ve skutečnosti ti, kteří věří, že existují nějaká zatajená pravdivá evangelia, říkají svým postojem to, že lidé překazili všemohoucímu Bohu Jeho záměr předat lidstvu svoji zprávu. Bůh tedy podle nich není dostatečně mocný zajistit rozšíření své zprávy, nebo to udělat nechce.

Bible sama varuje - Je důležité si uvědomit, že existence „konkurenčních“ spisů a „pravd“, které útočí na Bibli, jsou naprostou nutností. Nic jiného bychom ani neočekávali, pokud skutečně existuje Satan, který se všemi prostředky snaží zničit Boží poselství a dílo. Bible ve skutečnosti obsahuje mnohá varování proti falešným učitelům a některé knihy nového zákona jsou přímo reakcemi proti podobným herezím, které se snažily poselství Ježíše překroutit. Apoštol Pavel to potvrdil na jednom místě těmito slovy:

„…Jsou to falešní apoštolové, nepoctiví dělníci, přestrojení za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla; není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlékají za služebníky spravedlnosti.“ (2 Korintským 11:13-15)

Jinde v Bibli se píše toto:

Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu. Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak. Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!“ (Galatským 1:6-9)

Zde evangelium není myšleno jako kniha, nýbrž jako poselství („dobrá zpráva“). Můžeme snadno identifikovat, že zde existovali lidé, kteří měli ve svém zájmu pravé Ježíšovo poselství překroutit. Jako křesťana mě tedy vůbec nepřekvapuje, že existuje spousty útoků na biblickou důvěryhodnost.

Bible zakázána - Často se v souvislosti s apokryfy argumentuje, že historická církev nechtěla, aby lidé znali pravdu, proto z ní určité důležité spisy vyřadila. Tento argument je skutečně oprávněný, ovšem nikoliv v neprospěch Bible. Ve skutečnosti historická (především Římskokatolická) církev dělala všechno pro to, aby tradiční obsah Bible (tedy současné znění) udrželi co nejdále od lidí. Bible je totiž usvědčovala z mnohých falešných nauk a poukazovala na často zvrácené chování církevní vrchnosti. Přítrž tomu, obecně vzato, učinila až reformace, která se zasadila o rozšíření Bible do společnosti. Tvrzení, že si církev vytvořila vlastní Bibli je tedy nelogické, neboť její poselství velmi často útočí na mnoho jejich vlastních praktik a nauk.

Častá mytologie - Množství apokryfů vykazuje zjevný mytologický charakter. Jistě, aktuální složení Bible mnozí rovněž považují za soubor mýtů a bájí, nicméně posuďte sami. Např. Evangelium kříže obsahuje vyprávění o tom, že Ježíš vystoupil z hrobu s obrovskou postavou sahající nad nebesa a za ním vyšel mluvící kříž.

Problémy s biblickým kánonem

Kdybych tvrdil, že tradiční složení Bible bylo přijato 100% bez pochybností, nemluvil bych pravdu. Většina spisů a knih byla v podstatě bez diskuzí a pochybností přijata. Existovalo však několik málo případů, kdy existovala určitá pochybnost, zda danou knihu do biblického kánonu zařadit či nikoliv. Zde jsou příklady ze 7 novozákonních diskutovaných knih.

- Kniha Židům - ačkoliv měla kniha autoritu, nebylo jasné, kdo je jejím autorem. Mnozí věří, že je jím apoštol Pavel. Nejasné autorství vytvořil otazník ohledně zařazení do kánonu a proto byla kniha nejprve diskutována.

- Jakub - otazníky vzbuzoval zdánlivý konflikt s Pavlovým učením o spasení bez skutků zákona, kdežto Jakub zdůrazňoval důležitost skutků. Když čtenář pochopí, že skutky jsou plody skutečné víry, zdánlivý rozpor zmizí.

- 2 Petrova - otazník vznikl na základě odlišného stylu psaní oproti 1 Petrově listu. Problém je vyřešen, když zjistíme, že v jednom případě Petr použil písaře a nepsal vlastní rukou.

- Janovo Zjevení (apokalypsa) - rozpaky vznikly nad učením o tisíciletém království Ježíše, který vyznával určitý kult. Tato kniha však byla přijata církevními otci dříve.

Na závěr bych chtěl zmínit skutečnost, že i mezi křesťany koluje Bible, která má několik (starozákonních) knih navíc, oproti protestantským křesťanům. Jedná se o tzv. deuterokanonické doplňky, které používá např. Římskokatolická církev. Není zde prostor tuto oblast blíže rozebrat, je však důležité poznamenat, že tyto apokryfní knihy nebyly nikdy přijaty do židovského kánonu a ani židé, ani křesťané je v prvních staletích nepovažovali za součást inspirovaného Písma. Navíc o sobě tyto knihy v některých případech samy prohlašují, že Božím slovem nejsou. 3 Z.

Závěrečné shrnutí

Apokryfní literatura může být zajímavou historickou reálií. Nicméně jako text, který by nesl autoritu od Boha, jej přijmout z různých důvodů nelze. V mnohých případech se jedná o podvody či snahu propašovat falešné učení o Bohu, před kterým však Bible, včetně samotného Ježíše, důrazně varuje.

Jak víte, že používáme Bibli, kterou četli první křesťané?

Vyznání křesťanů stojí a padá na záznamech Bible, vyvraťte její důvěryhodnost, nebo Ježíšovo vzkříšení a celé křesťanství se zhroutí. Proto se nyní zaměřme na Bibli z pohledu literálních důkazů. Budeme ji posuzovat odděleně, neboť Starý i nový zákon mají svoji vlastní tradici. Pro nedostatek prostoru se však zaměřím především na Nový zákon a Starý zákon zmíním pouze okrajově.

Starý zákon (dále jen SZ)

Kánon SZ byl před 2000 lety již znám a nebylo ohledně něho mnoho dohadů. Přesto naše Bible ještě do nedávné doby čerpaly z přepsaných kopií, které byly velmi mladé. Nejstarší svitek, který jsme měli k dispozici, pocházel přibližně z doby 900 n. l.. To jsou velmi dlouhá staletí od popisovaných událostí. Není se tedy čemu divit, že Bibli skeptici velmi silně napadali a obviňovali z naprosté nedůvěryhodnosti. Tak dlouhá časová mezera podle nich nemůže zachovat texty SZ věrné svému originálu. Ale co se nestalo? Před nedávnou dobou byl učiněn archeologický nález nebývalých rozměrů. Jedná se o Svitky od mrtvého Moře (tzv. Kumránské svitky). Mezi nimi byly totiž všechny knihy SZ, kromě knihy Ester. Jejich datování je přibližně o celých 1000 let blížeoriginálu, než kopie, ze kterých čerpaly dosavadní Bible! Fascinující je na tom skutečnost, že jsou téměř shodné a obsahují pouze zanedbatelné rozdíly (např. různé výslovnosti). Toto je skutečně pozoruhodné!

Pokusme se přiblížit, jak je možné, že byly tyto texty tak věrně zachovány. V tehdejší době SZ přepisovali písaři, kteří svoji činnost považovali za svatou profesi. Přistupovali ke své práci extrémně svědomitě. Pro přepis každého díla měli velmi přísná pravidla. Nesměli např. napsat nic zpaměti, vždy museli každé slovo vyslovit nahlas. Pokud se našla v přepisu jakákoliv chyba, svitek se odložil. Co je však nejzajímavější je to, že po sepsání svitku bylo spočítáno každé písmenko a slovo, aby se ověřila přesnost shody s originálem. Těmito extrémně přísnými kroky mohli identifikovat přesně písmenko a slovo, které se musí nacházet uprostřed svitku. Jakmile počet neodpovídal, svitek byl odložen\zničen.

Nový zákon (dále jen NZ)

Lidé v době NZ neměli internet ani tisk, přístup k psaným materiálům byl spíše vzácností a vyžadoval práci zkušeného písaře. Pokud někdo sepsal nějaké dílo či dopis, musel si zavolat písaře, který originální dílo zachytil na kopii. Když měl o dané dílo zájem někdo jiný, znovu si zavolal písaře, který vyhotovil kopii této kopie. Tímto způsobem pokračovalo šíření textů dále. Čím více kopií bylo vyhotoveno, tím je opis zpravidla více vzdálen od originálu, obsahujíc různé odchylky od originálního znění. Tak se postupně snižuje důvěryhodnost tohoto dokumentu, nemluvě o snahách úmyslně původní text zfalšovat.

Problém je taktéž v tom, že v dnešní době nemáme žádný originál starověkých dokumentů, včetně dokumentů biblických. Důvod je jednoduchý – zub času tehdy používané „nosiče textu“ zničil. Musíme se proto spolehnout na kopie a útržkovité zprávy, které máme k dispozici. Toto všechno vede mnoho skeptiků k častým námitkám a předpojatým názorům, kdy zásadním způsobem zpochybňují skutečnost toho, že máme i v 21. století stejnou Bibli, jako lidé před 2000 lety. Přes výše popsanou skutečnost však můžeme se značnou mírou přesvědčení tvrdit, že je NZ naprosto a absolutně nejdůvěryhodnější starověkou literaturou na naší planetě. Čím více máme totiž takových kopií (z mnoha různých geografických oblastí), tím snadněji se lze dopracovat k původnímu znění originálu. Při posuzování tohoto troufalého tvrzení se podíváme na 3 otázky, které jsou pro vědce základní zkouškou věrohodnosti jakéhokoliv historického dokumentu.

1) Kolik rukopisů daného díla máme k dispozici?

První otázka, která historiky zpravidla zajímá, je počet nalezených kopií. Platí zde pravidlo – čím více, tím lépe. Pokud jich totiž máte mnoho a nejlépe ještě z různých oblastí, pak pro vás bude mnohem snadnější identifikovat odchylky, zjistit jejich původ a hlavně – dopracovat se k originálnímu znění. Čím více kopií totiž existuje, tím více nemožné je, aby se komukoliv podařilo dílo zfalšovat či zničit.

Nejprve si uveďme, jak na tom jsou nejznámější rukopisy starověkých klasiků, jejichž historicita a věrohodnost je historiky široce přijímána. Z pohledu našeho prvního kritéria je zářivou špičkou Homérova Ilias, u které máme 643 rukopisů. Ostatní díla jsou na tom nesrovnatelně hůře. Např. Caesarovy Zápisky o válce galské jsou dochovány pouze na 10 rukopisech. Platónovy Tetralogiena 7 rukopisech, nebo Livius s Dějinami Říma na 20 rukopisech.

A co NZ? Máme k dispozici okolo 24.000 rukopisů!!! Přibližně 5.664 v původním jazyce (řečtině), zbytek v různých překladech, např. do syrštiny, latiny, amharštiny, arménštiny apod. Při tomto velmi bohatém počtu rukopisů, které byly rozšířeny do mnoha zemí tehdy známého světa, se lze docela snadno dopátrat až k maximální blízkosti originálnímu textu. Vedle těchto skutečností můžeme zmínit také roli tzv. církevních otců. Tito ve 2. a 3. století citovali NZ tolikrát (36 289 citací), že pouze na základě těchto zmínek můžeme zrekonstruovat celý NZ a to pouze bez 11 vět.

Britský učenec F. F. Bruce dochází na základě těchto údajů k následujícímu závěru:

Na celém světě neexistuje žádný soubor starověké literatury, který by byl tak dobře textově dosvědčen jako Nový zákon.“

2) Časová mezera mezi původem kopie a originálem

Dále historiky zajímá, jak vzdálená je kopie určitého dokumentu od původního historického děje. Znovu zde platí přímá úměra – čím vzdálenější je opis od originálu, tím méně spolehlivý je. Naopak – čím blíže je opis k originálu, tím je spolehlivější. Nový zákon je často považován za sbírku mýtů a smyšlených pohádek, které byly sepsány dlouhá desetiletí (až staletí) po popisovaných událostech. Tyto argumenty přejímají i nejvlivnější ateističtí „misionáři“ a odpůrci křesťanství, jako např. Richard Dawkins ve své knize Boží blud:

„Učení teologové už v 19. století téměř jednoznačně dokázali, že evangelia nejsou spolehlivým popisem skutečných událostí.“ Dále dodává, že „ Všechny byly napsané dlouho po Ježíšově smrti.“. 

Pomineme-li skutečnost, že se pan profesor odvolává na teology, jejichž argumenty byly ve 20. století archeologií smeteny se stolu, můžeme si ukázat, že se tato a jím podobná tvrzení, nezakládají na pravdě. Tyto argumenty, na které se odvolávají neinformovaní lidé i dnes, jsou totiž z dílny teologů, kteří datovali stáří evangelií na konec 2., nebo začátek 3. století. Moc dobře totiž věděli, že legendy a mýty nemohou vzniknout během jedné generace, ale je nutné delší časový odstup, protože jinak by mohli očití svědkové vystoupit a takovou legendu napadnout. Nejednalo se o žádné důkazy, jako spíše o víru založenou na přesvědčení, že se biblí udávané skutečnosti prostě nemohly stát.

Caesar sepsal své Zápisky o válce galské přibližně v roce 50 př. n. l. Máme však kopii až z 9. století, což představuje mezeru cca 900 let! Mezera u Platóna činí cca 1250 let. Zkrátka a dobře, u veškerých literárních děl činí odstup nejstarší kopie od originálu cca 300 – 1500 let. To jsou extrémně vysoká čísla a doba, při které můžeme mít vážné pochybnosti, zda se nám dílo dochovalo věrné původnímu znění.

I v tomto případě je rozdíl u NZ znatelně lepší a ve prospěch Bible. Archeologické nálezy ukazují, že nejstarší dochované NZ manuskripty sahají do první poloviny 2 století (např. fragment Janova evangelia datují někteří učenci minimálně do doby vlády císaře Hadriána, což je rok 117 – 138 n.l., nebo dokonce do období vlády císaře Trajána, což jsou léta 98 – 117 n.l.). Pokud uvážíme skutečnost, že bylo Janovo evangelium napsáno někdy mezi roky 80 – 90 n.l., stává se doba mezi nejstarším dochovaným fragmentem NZ a dobou vzniku originálu směšně malá (možná i max 20 let). U jiných fragmentů je tato doba vyšší (např. 100, 150, 200 let apod.). Když však tuto skutečnost spojíme se svědectvím a písemnými prameny tzv. církevních otců, kteří žili v prvním a druhém století a popisovali stejné události, které nalézáme v Bibli, získáváme velmi důvěryhodné zdroje jednotných informací velmi blízké zapsaným událostem a bezprostředně po době, kdy existovali žijící pamětníci těchto událostí.

Na základě různých důkazů a analýzy textové kritiky se tedy můžeme spolehlivě domnívat, že evangelia, včetně ostatních NZ spisů, byla napsána za života očitých svědků Ježíše Krista. Nebyl proto žádný prostor pro vznik legend, mýtů či jakýchkoliv jiných změn v důsledku dlouhodobého ústního předávání. Evangelia byla sepsána téměř jistě před rokem 100 n.l. Někteří badatelé uvádí, že byla sepsána cca po roce 70 n.l. Mnozí jiní však dokazují, že to bylo ještě dříve, před rokem 70 n.l.!

Sir Frederic Kenyon, dlouholetý ředitel britského muzea a přední odborník na staré rukopisy, řekl:

„Interval mezi vznikem originálu a nejstarším známým popisem je tak malý, že je fakticky zanedbatelný. Padly tak poslední důvody k domněnce, že se text cestou k nám změnil. Věrohodnost a spolehlivost textu Nového zákona můžeme považovat za definitivně prokázanou.“

3) S jakou přesností se díla opisovala?

Další důležitou otázkou je míra zkreslení dochovaných svitků oproti originálnímu zápisu. Do jaké míry byli opisovači důslední a do jaké míry se padělatelům podařilo texty poškodit? I zde se mnozí kritici domnívají, že byl původní význam biblických textů změněn a zkreslen. Autor knihypřekvapen vírou k tomuto tématu uvádí příklad profesora Princetonovy univerzity Dr. Bruce Metzgera, který analyzoval otázku přesnosti při opisování historických textů. K tomu účelu provedl srovnání Homérovy Iliady, náboženského spisu starých Řeků, Mahabharáty, což je náboženský spis hinduistů a Nového zákona. U Iljady bylo poškozeno cca 5 % textu, Mahabharáta měla poškozeno 10 % textu. Asi vás již nepřekvapí, že NZ prošel touto zkouškou opět na výbornou. Výsledky jsou téměř neuvěřitelné! Pokaženo je asi pouze 40 z 20.000 veršů, což činí přibližně 0,2 %. A co je důležitější, tyto změny nezpochybňují žádné historické skutečnosti nebo základní dogmata křesťanské víry! Je důležité si uvědomit, že dnešní badatelé vědí díky množství textového materiálu o každém sporném místě nového zákona. Pokud někde existuje nejasnost, víme o ní. Mnoho těchto tzv. „chyb“ je způsobeno většinou pouze odlišnostmi gramatického rázu, nebo třeba použitím synonym. Přičemž „chyby“, které by vůbec stály za zmínku v kontextu důležitosti, tvoří velmi mizivé procento a nevytváří sebemenší tlak na žádnou křesťanskou doktrínu.

Badatel F.F. Bruce na základě těchto skutečností učinil tento závěr

Průkaznost našich novozákonních spisů je vůbec mnohem větší než průkaznost mnoha spisů starověkých, jejichž původnost se nikdo ani neodváží zpochybnit. A kdyby byl Nový zákon sbírkou světských spisů, jeho hodnověrnost by byla nadevší pochybnost.“

Další podpůrné argumenty

Existuje ještě řada dalších argumentů, které věrohodnost Bible potvrzují. Např. mnoho z kritiků a neinformovaných lidí napadá novozákonní evangelia. Ptají se, jak by si mohli jejich autoři pamatovat spousty let Ježíšova slova a konkrétní události, když Ježíš sám nezanechal žádnou písemnou zmínku? Rád bych reagoval takto:

 • Kultura ústní tradice - v dřívější době bylo psané slovo velmi vzácné. Nebylo možné se jednoduše dostat k jakémukoliv spisu. Biblické pasáže se četly pouze v synagogách. Proto byli lidé nuceni učit se zpaměti. Lidé uměli nazpaměť celé knihy a jejich paměť byla „jako trám“.

 • Ježíšova slova byla „nezapomenutelná“. Bible potvrzuje svědectví lidí, kteří říkali „Nikdo nikdy takto nemluvil!„. Proto můžeme předpokládat, že se Jeho slova neztratila v moři častých a obecných frází a informací.

 • Ježíšova slova byla „zpěvná“. V dnešních překladech Bible tato skutečnost zanikla. Bibli nečteme v jazyce, kterým mluvil Ježíš. Ježíšova slova však byla snadno zapamatovatelná, jakoby „zpěvná“. Používal často poetické výrazy. Příkladem mohou být paralelismy, které snadné zapamatování zjednodušily.

 • Ježíš své učení opakoval - při mnoha příležitostech a na různých místech. Mnozí lidé tak měli možnost si Ježíšova slova lépe zapamatovat.

Role Božího vedení
Tento argument je asi nejdůležitější ze všech. Uvádím jej však na posledním místě, abych zdůraznil, že i bez teologických argumentů lze důvěryhodnost Bible podpořit. Pokud je Bible skutečně Božím slovem, pak je logicky Bůh sám garantem, že se Jeho slovo dostane neporušené až k nám. Proto výše uvedené důkazy pro mě nejsou směrodatné. Jsou pro mě povzbuzením a potvrzením toho, čemu už věřím – že je Bůh všemohoucí, svrchovaný a lze Mu důvěřovat.

Dr. Clark H. Pinnock, profesor systematické teologie na Regent College prohlásil:

Neexistuje žádný jiný starověký dokument, který by byl doložen tolika textovými a historickými doklady a který by nabízel takovou paletu historických údajů…Čestný člověk nemůže takový pramen zamítnout. Nedůvěra k historickým dokladům křesťanství pramení z nesmyslné předpojatosti.

Závěrečné shrnutí

Na základě výše uvedených faktů můžeme s velkou mírou jistoty tvrdit, že máme k dispozici velmi bohatě doložený textový materiál, s velmi krátkou dobou mezi jejich sepsáním a popisovanou událostí a se zanedbatelnou mírou chybovosti. To vše sice samo o sobě nedokazuje skutečnost, že jsou popisované skutečnosti pravdivé, jsou však velmi silným argumentem ve prospěch biblických tvrzení. 

Další články na téma Bible: http://www.proc-krestanstvi.cz/a34-otazka-jsou-dukazy-ze-je-bible-knihou-od-boha/

6 thoughts on “Spor o Bibli: Apokryfní texty a autenticita evangelia.


 1. Pro Raguian: Je mi líto, ale já tohle na svých stránkách nechci. Nechci tu mít zkopírované dlouhé sťatě a články z jiných webů..   1. Dávej sem komenty, které nemají 10 stránek a nejsou ctrl +C ctrl + V zkopírované články z tvých stránek..


    1. Mimochodem, ty na svých stránkách ani komentáře nemáš, lidé nemají možnost to tam komentovat. Já tu pouze nastavuji pravidla, a to sice že žádné dlouhé komentáře, které jsou ve skutečnosti zkopírované články. Jestli pořád cítíš tu potřebu to sem dávat, použij odkaz.
     Hezký den přeji


 2. Je ale třeba nezapomínat, že na samém konci je psáno o přidávání nebo ubírání slov z Písma. To samo o sobě jasně říká, že manipulace s Božím slovem možná je a také se děje .To podstatné ovšem satan zrušit ani vymazat nemůže. A sice to, že Ježíš je Syn Boží a že nás vykoupil svoji smrtí a vzkříšením k životu. To hlídá Bůh. Ale jak jsem již zmínil, manipulace s významy textů je a děje se. Osobně jsem též přesvědčen, že z Písma zmizely celé statě o osudu zvířat, o důvodu proč je Bůh též vyhnal z ráje, když vůbec nezhřešila a dal je napospas padlému lidstvu a zlovůli trýznění. V Genesis se zakrátko dozvídáme, že jako ústupek dal lidem k pokrmu nejen byliny, ale také zvířata. A to jen z toho důvodu, aby člověk v nehostinném vyhnanství přežil, aby měl čas pochopit proč tu je a co má činit. V evangeliích už o zvířatech téměř neslyšíme, přestože jsou zvířata samozřejmě též Božími tvory s duší. Navíc nelze obejít fakt, že ohavné chování se ke zvířatům bude před Božím soudem hrozná skutečnost. Kdo týrá zvíře, zabíjí svoji duši. Nevyjádření vztahu Krista / Boha/ ke zvířatům v evangeliích je do očí bijící a tedy velmi nápadné že mmj. s těmito statěmi bylo manipulováno. Nedává to totiž smysl.

  17. A Duch i Nevěsta říkají: „Přijď!“ A ten, kdo slyší, ať řekne: „Přijď!“ A kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať zadarmo nabere vodu života.
  18. Já dosvědčuji každému, kdo slyší slova proroctví této knihy: kdo by něco přidal k těmto věcem, tomu Bůh přidá ran zapsaných v této knize.
  19. A kdyby někdo ubral ze slov knihy tohoto proroctví, Bůh odejme jeho díl z knihy života a ze svatého města a z těch věcí, které jsou zapsány v této knize.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>