Trans genderový televizní pořad Tvoje tvář má známý hlas. Kdo brání „křesťanské hodnoty“?

1851030

Marně jsem na internetu pátral po tom, kdo z naší „křesťanské“ obce se vysloví proti naprosto amorálnímu pořadu na TV Nova. Když jsem viděl některá tato vysoce sledovaná vystoupení na internetu, tak jsem se opravdu zhrozil. Dá se toto považovat pouze za „pokleslou“ zábavu nebo to už skutečně hraničí ze sodomií? Heterosexuální herci se tady převlékají za opačné pohlaví a předvádí divákům odvážné pózy jako světové hvězdičky. Něco takového musí být pro každého křesťana naprostou ohavností a přitom jsem se nesetkal s nějakým výraznějším odmítavým postojem k této show. Kde je nyní naše křesťanská církev? Proč nevydá jasné odsuzující prohlášení k této masové chlípnosti? Místo toho se raději stará o politiku a majetky.

Takovéto pořady sledují děti a mladiství a změnu opačného pohlaví vnímají jako něco normálního. Společnost nejen toleruje, ale vyzdvihuje změny pohlaví a převlékání se. Děti už si dokonce na některých školách mohou vybrat, zda chtějí být kluk nebo holka. Homosexuální lobby v USA chce dokonce zakazovat výrazy jako chlapec a děvče ( http://www.zvedavec.org/komentare/2015/08/6557-zakazte-vyrazy-chlapec-a-devce-zada-homosexualni-lobby.htm)

Vážně rodičům dnešních dětí nevadí jaký devastující vliv má na morálku jejich potomků současný zábavní průmysl? Proč neexistují petice proti takovýmto pořadům? Vždy mě udivuje s jakou horlivostí by lidé bránili naše „křesťanské hodnoty“ nebo Evropu stojící na „křesťansko-židovských“ základech. ( přitom židovství- zákonictví se od biblického křesťanství nejen liší ale je téměř jeho opakem ).

A hodnoty, které tak vehementně brání před „arabskými nájezdníky“ jim doslova mizí před očima a oni pouze tupě zírají a tleskají. Jestli chcete bránit elementární zbytky morálky v naší společnosti, začněte s tím, co nejvíce ovlivňuje mladé lidi! Oni už nejsou schopni rozpoznat co je dobré a co špatné, svět jim nabízí pouze zvrácenost a nevkus jako model jejich vidění světa. Vážně se někdo může divit, když se jejich malý chlapec začne převlékat za holčičku? Ještě stále se bude argumentovat, že za to může příroda? Bible zcela jasně odsuzuje nejen homosexuální praktiky, ale také převlékání se za opačné pohlaví.

Žena na sebe nevezme, co patří muži, a muž neobleče, co nosí žena. Hospodin, tvůj Bůh, má v ohavnosti každého, kdo to činí.“ (Deut. 22,5)

Existuje mnoho případů, kdy Bůh takto pomýlené lidi vyvedl z otroctví hříchu. I já sám jsem měl značně pokřivené vnímání sexuality, než mi Bůh ukázal cestu. Takže tento článek nepíši z pozice někoho nadřazeného, ale pouze z obavy o celou mladou generaci a jejich budoucí život. Už jsme si zvykli, že manželství a svatba je v očích lidí patřící světu pouze jakási okázalá reklama na štěstí bez duchovního závazku. Předmanželský sex a nevěra je naprostý standart. Taky jsem se domníval, že je to normální a „nikomu to nevadí“. Ale to je omyl. Vadí to Bohu, protože přestupujeme Jeho přikázání a zákony. A pokud to činíme, jsme duchovně ztraceni a odloučeni, stáváme se otroky vlastní žádostivosti- otroky hříchu.

Zde je ukázka jednoho vysvobození z otroctví homosexuality: ( https://www.youtube.com/watch?v=ClxqnqJTbHc )

Modlím se za všechny, kteří jsou denně atakováni pomýlenými projevy amorálnosti a zvrácené zábavy, která uctívá Božího nepřítele. Kéž se najdou odvážní křesťané, kteří se nebojí postavit proti dnešní moderní formě uctívání zla a dokáží uchránit své děti před zhoubným vlivem této pokleslé „kultury“. Domnívám se, že současné praktiky a liberálnost nemá daleko ke stavu Sodomy a Gomory před jejím zničením. Tyto indicie úpadku jakékoliv morální autority pouze indikují blížící se konec časů lidstva a Boží žeň. Jsme na to připraveni?

Předložil jim jiné podobenství: „S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli.Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: ‚Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel?‘ On jim odpověděl: ‚To udělal nepřítel.‘ Sluhové mu řeknou: ‚Máme jít a plevel vytrhat?‘ On však odpoví: ‚Ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.‘“ (Mt 13,24-30)

 

Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen. Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí. Já Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i kralování a vytrvalosti, dostal jsem se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos. Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně, a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice: „Co vidíš, napiš do knihy a pošli sedmi církvím: do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Thyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodikeje.“ Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů; uprostřed těch svícnů někdo jako Syn člověka, oděný řízou až na zem, a na prsou zlatý pás. Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně; jeho nohy podobné kovu přetavenému ve výhni a jeho hlas jako hukot příboje. V pravici držel sedm hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč; jeho vzhled jako když slunce září v plné své síle. Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý; ale on vložil na mne svou pravici a řekl: „Neboj se. Já jsem první i poslední…“ (Zj 1,7-17) 

One thought on “Trans genderový televizní pořad Tvoje tvář má známý hlas. Kdo brání „křesťanské hodnoty“?

  1. Vy s ortodoxnim pristupem opravdu, ale opravdu nevite, co je zabava. Co takhle, ze by jste vstoupili do klastera, kde nebude elektrika=media, vodu budete nosit z rybnika nebo potoka, psat budete do hlinenych tabulek a odev budete mit ze slamy, proteze nezabijete ani mouchu, jdete se vycpat


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>