Údajný křesťan Grygar a jeho Sysifos uděluje balvan za kreacionismus

f90dd084349a9b70cc18b80b00fe_w493_h370_gi-photo-76528

„Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.“

(Římanům 1:20)

Velmi úsměvné je další letošní předávání bludných balvanů, které má zesměšnit jedince či skupiny, které údajně myslí nekriticky- nebo nevědecky? A šíří bludy ( Ono občas se ale trefí do nebezpečných bludařů- ale většinou je to spíše k smíchu). Ať tak či tak, velkou perlou je udělení ceny stříbrného balvanu za“ šíření pavědeckého kreacionismu, zejména mezi školní mládeží „

Úsměvné je to hned z několika důvodů. Jedním je fakt, že celý vědecký mýtus o stvoření a vzniku Země a člověka stojí na pouhých teoriích a nemá žádný verifikovatelný důkaz. Neexistuje žádný vědecky verifikovatelný důkaz o ničem z jejich pustých myšlenkových konstrukcí- teorií. Teorie je jak víme opakem praxe- empírie. Takže hned na začátku by si měli kluci od balvaní řeky definovat, co to tedy ta jejich věda je, protože se zdá, že je to spíše slepá víra.

Další perličkou je fakt, že sám jejich předseda, známý astronom Grygar, je údajně křesťanského vyznání, za což mu chtěli škodolibí kolegové taky jeden ten valoun pohany přihodit. Takže abychom si to zrekapitulovali. Křesťan Grygar, který věří v Boha, dává bludný balvan člověku, který místo stvoření bez Boha, ukazuje dětem Boží perspektivu stvoření.

„Vědecké“ neboli vědátorské mýty o stvoření:

darwin_shhh

Darwin a skrytý symbol „tajemství“- shh, který používají i dnes členové tajných satanských lóží..

Vesmír vznikl tak, že bylo nic a to nic pro nic za nic vybouchlo. Bez nějaké známé příčiny se to nic z chaosu výbuchu začalo samovolně uspořádávat do řádu ( Ordo ab Chao- zednářské motto). Navzdory jakémukoliv logickému vysvětlení se z toho nic a výbuchu začali formovat kulaté světy, kterým říkáme planety a také naprosto žhavé obří slunce, kterým říkáme hvězdy. To vše pod vládou vědcům celkem neznámé síly, které nikdo pořádně nerozumí a to je gravitace. Tedy teorie gravitace. Velký pomocník pro naprosto iracionální procesy jsou pak miliardy let, které slouží jako takový kouzelník, možná proto, že není v lidských silách si takový časový úsek představit. Těmto miliardám let pak vděčíme za to, že se na zeměkouli, která z nějakého neznámého důvodu měla obrovské štěstí, vznikl život. Jak přesně život vznikl vědec neví- jsou na to samozřejmě teorie, ale miliardy let to jistí. Tak dlouho lilo na kousek bludného balvanu, až se vytvořilo kouzelné jezírko, kde se začali množit první organismy. Ty se pak začali bez nějaké příčiny či hybatele sami vyvíjet. Nicméně pro takový vývoj druhů- změnu druhů, není ani jeden důkaz. Adaptace je něco jiného než evoluce, což není příliš těžké pochopit. Teorie evoluce má i své groteskní momenty, jakože z dinosaurů se vyvinula slepice apod.

Kreacionismus:

Je v krátkosti víra v inteligentní stvoření. Jelikož nám Bůh dal rozum, tak pokud budeme skutečně nepředpojatě nahlížet na svět kolem nás, nemůžeme dospět k jinému závěru, než že svět je stvořen daleko více přesahující silou než je člověk. Tomuto jasnému faktu se ale pyšný vědec brání, aby mohl prosazovat své teorie. Stvoření bez Stvořitele nemá význam a degraduje člověka na pouhý kosmický hvězdný prášek bez vyššího smyslu. Teorie kosmické náhody je absurdní vzhledem k naprosto sofistikované struktuře našeho světa a lidského stvoření a organismu. Bible označuje lidi, kteří odmítají tímto způsobem Boha za blázny.

„ Říká blázen v srdci svém: Není Boha. Porušeni jsou, a ohavnou páší nepravost; není, kdo by činil dobré.“

(Žalm 53:2)

Na závěr bych rád připomněl Sysifovcům, co to znamená kriticky myslet. Kritické myšlení paradoxně znamená, že jste otevřeni pro možnost, že vaše stanovisko není správné. Pokud tomu tak není, kritické zhodnocení nikdy nemůže existovat. To nastává až v momentě, kdy jste ochotni přistoupit i na jiné výklady a být schopni akceptovat argumenty, které svědčí proti vašim tezím. Pokud tomu tak není, jste zakonzervovaní konzervativci, které vlastní pýcha nad nabytým věděním drží v šachu a vaše myšlení se nemění. Nejlepším indikátorem kritického myšlení je právě schopnost změnit paradigmata vlastního uvažování- změnit svou mysl. To znamená, že důkazem toho, že jste začali kriticky myslet bude to, že naprosto přehodnotíte váš způsob uvažování pod tíhou objektivní skutečností či vlastní zkušenosti. Domnívat se, že všechno vím, jen proto, že mi někdo řekl, jak věci jsou, není ničím jiným než slepou vírou v autority, které nám tyto informace předkládají.
f_pic_383
Krásným příkladem kritického myšlení, které obdrželo bludný balvan je Mudr. Ludmila Eleková. Ačkoliv byla pro očkování, na základě vlastního kritického zkoumání pod tíhou faktů a zkušenosti přehodnotila své uvažování (změnila své myšlení a uznala, že věřila něčemu, co je ve skutečnosti obráceně) a tak projevila vlastní iniciativu- kritické myšlení. Jedinec, kterému se něco nalije do hlavy a on to pokládá za výsledek vlastního úsudku, bohužel žije v sebeklamu. Nejsou to jeho závěry, ke kterým jak se domnívá došel, ale jsou to pouze převzaté informace od autorit, které slepě následuje bez vlastní iniciativy a otevřenosti jiným názorům a argumentům.

Člověk má od dětství přirozený instinkt kriticky myslet. O tyto instinkty jsme ale násilně okrádány v tzv. vzdělávacích institucích- školském systému. Čím déle je člověk infikován školní (akademickou) hierarchií, tím méně je schopen samostatně přemýšlet. Zdá se vám, že přeháním? Zamyslete se znovu. To, co se rozvíjí v našem školství není samostatné kritické myšlení, ale poslušnost k již předem daným informacím, které se bez jakékoliv reflexe nekriticky přejímají od „arbitrů pravdy“- učitelů a profesorů (kterým byla schopnost kriticky myslet odňata stejným způsobem). V zásadě jde o memorování určitých informací, které se žákovi či studentovi předkládají jako neměnná skutečnost- realita, bez možnosti reflexe k jiným a zcela odlišným informacím a pohledům. Pokud by se ve školách rozvíjelo kritické myšlení, pak by se před studenta předložily 2 protichůdné teorie- například teorie evoluce a kreacionismu, a detailně by se mu popsaly- bez jakékoliv předpojatosti. Následně by se nechalo na studentovi, které dá přednost a na něm by pouze bylo vysvětlit proč si vybral právě tu nebo onu teorii (Tedy žádné známky, ale zato opravdová zábava poznávání- samostatného přemýšlení). Při vysvětlování (obhajování) svého postoje by se student zároveň učil skutečně samostatně hájit svoje přesvědčení, ke kterému došel sám, nikoliv jako papoušek, který sice umí mluvit, ale nerozumí tomu, co říká. Nelze se divit tomu, že děti jsou ve škole neklidní a nervózní, protože jejich roli, která má být aktivní, tyto instituce degradují na pouhý opakovací automat (výkonnost tohoto automatu je hodnocena v rozpětí 1 až 5). Jejich aktivita se příliš neliší od soudního stenografa, který tupě zapisuje slovo od slova soudní líčení.

cw2

Každý se může zamyslet o čem naše školství a „akademická půda“ doopravdy je. Klub „skeptiků“, kteří rozdávají bludné balvany, nejen že nepoužívá kritické myšlení- ba naopak, ho svým jednáním zcela popírá.  A pana Grygara bych se rád zeptal, kde přesně je Bůh v mýtickém náhodném shluku hmoty, který vědecký mainstream prezentuje?

 

Dodatek: Tento článek není cílen proti učitelům a kantorům obecně. Jistě se najdou takoví, kteří se snaží zábavnou formou něco děti naučit. Najdou se určitě obory, kde memorování určitých věcí je zapotřebí. Je zaměřen proti systému školství a apeluje na každého, aby se nepředpojatě zamyslel, nakolik o světě přemýšlí samostatně a nakolik informace pouze přejal jako pravdivá bez vlastní iniciativy si ověřit správnost přejatých tvrzení. Člověk, který vyjde ze školy je na tom z hlediska mentálních schopností podobně, jako člověk, který vyšel z vězení. Najednou na něj útočí jiný svět, kde je prostor pro obrovskou plejádu názorového spektra (Ano, je to zároveň svět plný hoaxů, kde každá věc vyžaduje aktivní ověřování). Průměrný člověk, který nikdy nebyl veden k názorové konfrontaci, se tak dostává do bodu, kdy si chrání své „nabyté“ vědění zcela slepým způsobem, bez schopnosti reflektovat argumenty druhých. Celá naše společnost je vystavena informačním a podprahovým útokům na naší pozornost- mysl. To pak působí otupělost, kdy mysl nedokáže pojmout množství podnětů, které na ní útočí. Tato otupělost způsobuje cílenou stagnaci našich mentálních schopností a následnou odevzdanost „oficiálním pravdám“, které na nás chrlí například masová média. Lidé se nechali ochočit výměnou za pohodlnost a ztrátu citu k manipulaci. Kdo se například dnes pozastavuje nad lživými re-klamami? Lidé se radši nechají programovat televizním programem, než aby oni sami vybrali svůj vlastní program. To je asi to, co mne nejvíce děsí. Odevzdali jsme své myšlení někomu jinému. Z divokých nebezpečných šelem se staly kravičky v ohrádce. Na kritickém myšlení totiž začíná a končí masová manipulace. Na moudrosti, kterou dává Bůh, pak naše spása. A moudrost to je bázeň nikoliv před člověkem, ale před Bohem.

https://www.youtube.com/watch?v=tZ4OQVXDYmM (Dobře to vystihuje scéna z filmu matrix- což není nic jiného než velká masová hypnóza- „svět, který máš před očima, abys neviděl pravdu… uvěznili tvoji mysl“

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>