Utíkej od Adventismu: Učení o Trojandělském poselství

3angels

Doporučuji stránky http://adventismus.cz, ze kterých je i tento článek od bývalého adventisty… 

Tento článek se věnuje učení adventismu o věčnému evangeliu, tedy o takzvaném trojandělském poselství. Někdy se mu také říká poselství tří andělů.

Kde najdeme trojandělské poselství

V bibli se výraz trojandělské poselství nevyskytuje. Je to výraz, který se vyskytuje pouze v adventismu. V bibli se však dá najít poselství tří andělů postupně letících za sebou a to v knize Zjevení Jana ve 14 kapitole.

Zjevení 14,6-7 ,,Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“ „

Zjevení 14,8 ,,Za ním letěl druhý anděl a volal: „Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu.“ „

Zjevení 14,9-12 ,,Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: „Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem. A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“ „

A v adventismu se tyto verše dohromady nazývají ,,trojandělské poselství“ , nebo ,,poselství tří andělů“, nebo také ,,věčné evangelium“. Když o tom v adventismu uslyšíte někoho mluvit, naráží na tento text.

Jaký je ale v adventismu výklad tohoto textu, neboli těchto poselství? To už není tak jednoznačné.

Výklady z doby počátku adventismu se trochu liší od výkladů současné doby. Já beru za důležitý výklad ten původní, neboť se nachází v dílech EGW a těch se CASD nikde nezřekla. Jako hlavní zdroj výkladu budu brát knihy od EGW – Rané spisy a Velký spor Věků. Jejich autorka je v adventismu přijímaná za Bohem inspirovanou, sama tyto události prožila a tedy rozumí původnímu významu těchto poselství. Samotným výkladem se ale budu zabývat později.

Kdo má toto poselství hlásat?

V bibli ve Zjevení toto poselství hlásají andělé, ale adventismus si tuto stať přivlastňuje. První závadné učení se týká adventního výkladu toho, koho zde vlastně představují andělé.

Z oficiálně vydané knihy o věrouce adventismu se můžeme dočíst:

,,Jako Jan Křtitel připravoval cestu pro Kristův první příchod, tak adventní hnutí připravuje cestu pro jeho druhý příchod – hlásá poselství z knihy Zjevení kap. 14,6-12″ (Adventisté sedmého dne věří str. 403)

Adventismus přirovnává své vyjímečné poslání k vyjímečnosti Jana Křtitele. To je sebevědomé prohlášení. A svět připravuje na druhý příchod právě hlásáním ,,trojandělského poselství“. Dokonce to považuje za své poslání:

,,Vlastnosti ostatku

Apoštol Jan popisuje ostatek v čase konce velice konkrétně. Objevuje se po 1260 letém pronásledování a tvoří ho ti, ,,kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova“(Zj 12,17). Jejich zodpovědností je zvěstovat všemu světu těsně před druhým Kristovým příchodem Boží závěrečné varování – poselství tří andělů ze Zjevení 14 (Zj 14,6-12).“(Adventisté sedmého dne věří str. 205)

,,Poslání ostatku

Proroctví knihy Zjevení jasně představují poslání ostatku. Trojandělské poselství ze Zjevení 14,6-12 obsahuje poselství ostatku, které přinese plnou a konečnou obnovu pravdy evangelia.“ (Adventisté sedmého dne věří str. 207)

Nesprávné učení o tom, že adventismus charakterizuje sám sebe jako vyvolený ostatek, nebo také církev ostatků budu rozebírat v jiném článku. Prozatím stačí porozumět tomu, že slovem ,,ostatek“ zde adventisté myslí sebe (a ty, co se k nim připojí). Tedy posláním ostatku – Adventistů je právě hlásání trojandělského poselství.

Je jasné, že podle knihy ,,Adventisté sedmého dne věří“ hlásání trojandělského poselství vztahuje adventismus na sebe.

Podle adventismu má řecké slovo ,,angelos“ český význam nejen ,,anděl“, ale i ,,posel od Boha“.

No a posly evangelia jsou i lidé. A první millerité/adventisté, kteří hlásali blízký konec světa, se našli v poselství toho prvního anděla ,,neboť nastala hodina jeho soudu“. V tím, že adventisté hlásají svůj výklad těchto poselství, vidí naplnění proroctví z knihy Zjevení a také své poslání.

Adventisté mají podle svého učení hlásat toto poselství, kterému říkají také věčné evangelium. A věří, že ho mají hlásat každému národu, kmeni a jazyku – zkrátka celé zemi.

Souhlasím s řeckým překladem slova ,,angelos“, ale nesouhlasím s identifikací adventního hnutí a později církve s tímto andělem. V řečtině existují pro slovo ,,posel“ i další slova, například ,,apostolos“, překládané jako posel, nebo apoštol. Tato slova popisují lidi Bohem vyslané .

V knize Zjevení se oproti tomu slovo ,,angelos“ vyskytuje mnohokrát, a překladatelé je překládají jako anděly – nebeské bytosti. Je sice pravda, že kniha Zjevení obsahuje mnoho symbolů. Například Ježíš v nebi asi není doslova ,,beránkem“ a pokud ano tak velice pravděpodobně nemá doslovně ,,sedm rohů a sedm očí“ (Zj 5,6). Tyto symboly pravděpodobně znamenají nejen svůj doslovný význam, ale k něčemu odkazují.

Ale při výkladu biblické knihy, včetně Zjevení Jana si nemůžeme z popisného děje vybrat libovolně nějaké slovo za symbol a nahradit jeho původní význam jiným, který se nám hodí. To většinou zkoušíme až když nám text v původním významu nedává smysl, nebo odporuje jiným částem bible.

14. kapitola Zjevení se ovšem bez adventistů zcela obejde a andělé jsou schopni letět středem nebeské klenby vcelku obstojně. Vlastně si neumím představit adventisty jak létají středem nebeské klenby :)  Výklad adventismu tedy nejen, že nezjednodušuje, ale přivádí nás do dalších komplikací. Konkrétně by se muselo vyložit co tedy znamená ,,letět“ a co ,,střed nebeské klenby“. Samotná něčí touha najít se v nějakém textu bible, nebo ochota vzít si nějaké poselství za vzor a identifikovat se s biblickou postavou, která ho hlásá, z nikoho neudělá ,,Bohem předpovězeného“. I kdybychom např. urputně hlásali doslovně to co Ježíš, nebylo by správné o sobě tvrdit, že jsme Ježíš. Již mnoho takových lidí skončilo v jistých zařízeních s diagnózou ,,spasitelský komplex“.

Aby mi bylo rozuměno, nemám nic proti tomu, aby jakýkoliv křesťan včetně adventistů hlásal slova, která jsou zaznamenána ve Zj 14,6-12. Naopak číst si v bibli a hlásat její slova je křesťanům prospěšné, když to vede Duch Boží a není to zneužíváno k osobním účelům. Nelíbí se mi adventismem proklamovaná identifikace se s těmi ,,anděly“. Ačkoliv to doslova neřeknou. Říkají ale, že to je JEJICH POSLÁNÍ, zatímco v bibli to je činnost andělů.

Další podivnost adventního výkladu je, že nerespektuje počty. V bibli hlásají tři andělé, tři poselství – každý anděl hlásá jedno poselství. Pokud adventismus chce vykládat slovo ,,anděl“ jako nějakou církev nebo hnutí, tak má přepokládat tři rozdílná po sobě jdoucí hnutí, nebo tři církve, které přijdou po sobě a z nichž každá zvěstuje jedno poselství. Vztáhnout všechno na sebe na jednu církev je tendenční výklad a také je to egoistické.

Někteří adventisté mi namítali: ,,evangelium přece nemohou zvěstovat andělé, protože to je úkol lidí. Proto musí jít o lidi a tedy o ,,ostatek“ – adventisty.“ Těmto lidem chci odpovědět.

1) Když bible napíše, že anděl letěl nebeskou klenbou a zvěstoval evangelium, tak to znamená, že andělé mohou letět nebeskou klenbou a zvěstovat evangelium. To co se může a nemůže určuje bible. Kde v bibli je napsáno, že andělé něco nemohou, konktétně, že nemohou hlásat evangelium?

2) Andělé mohou zvěstovat evangelium, protože to už udělali a vlastně možná byli prvními bytostmi, které evangelium zvěstovaly:

Lukáš 2,7-14 I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“

A ještě poslední námitka:

V jedné větě je uveden jak anděl, jako ten kdo letí a zvěstuje, tak i obyvatelé země, kteří naopak poselství slyší. Z toho je jasné, že anděl se nerovná člověk. Vždyť jako člověk by musel anděl zvěstovat i sám sobě.

Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. (Zj 14,6)

Je to podobně nelogické, jako když se millerité pasovali jak do role hlasatele půlnočního volání, tak i družiček. Více o tom píšu v článku: ,,03. Učení o deseti družičkách a půlnočním volání.“

Nemůžete být zároveň více osob v jednom příběhu nebo podobenství!

Závěr zní:

Celá adventní konstrukce nad tímto textem má tedy velice daleko do solidního výkladu bible.

Z textu bible nelze odvodit, že by měla nějaká jedna církev nebo hnutí vztahovat ta tři poselství pouze na sebe jako zvláštní úkol tím spíše ne hnutí, které hlásalo falešnou dobu Kristova příchodu.

Je to poselství nějak vyjímečné?

Kromě toho, že si adventisté myslí, že trojandělské poselství je jejich poselství a poslání, tak si také myslí, že jde o velice důležitou zprávu.

Čtěte, co si o důležitosti adventního poslání myslí prorokyně EGW:

,, Adventisty sedmého dne si Bůh vyvolil za svůj zvláštní lid oddělený od světa. Mocným zásahem pravdy jej oddělil od shonu tohoto světa a připoutal k sobě. Učinil ho svým zástupcem a povolal ho za svého vyslance v posledním záchranném díle. Největší bohatství pravdy, jaké kdy bylo smrtelníkům svěřeno, nejvznešenější a nejvážnější varování, jaká kdy Bůh člověku poslal, byla svěřena tomuto lidu, aby je oznámil světu.“ (Testimonies For The Church, sv. 7, s. 138)

Poselství adventismu je největší bohatství pravdy, jaké kdy bylo smrtelníkům svěřeno! Nejvznešenější a nejvážnější varování, jaká Bůh kdy člověku poslal.

Kam se na adventisty hrabe Noe s kázáním o potopě, nebo Mojžíš se zprávou o vyvedení z Egypta, nebo dokonce apoštolové s evangeliem o Ježíši Kristu. To nejlepší – píše EGW –  přišlo až nyní v poselství adventismu.

Další citát EGW ještě upřesňuje, co prorokyně myslí, když mluví o nej pravdě, nej varování, nej světle, nej díle:

,,Adventisté sedmého dne jsou ve zvláštním smyslu ustanoveni za strážné a nositele světla tomuto světu. Jim je svěřena výstraha pro hynoucí svět. Jim září předivné světlo z Božího slova. Jim je dáno dílo nejslavnější důležitosti, totiž zvěstování poselství prvního, druhého i třetího anděla. Není žádné dílo, které by bylo důležitější než toto; proto také nesmějí dovolit, aby něco jiného zaujalo jejich mysl.

Nejslavnostnější pravdy jaké kdy smrtelníkům byly svěřeny, jsou dány nám, abychom je oznámili světu. Zvěstování těchto pravd má být naší práci. Svět musí být varován a lid Boží musí být věrný své povinnosti. (Testimonies For The Church, sv. 9, s. 19)

Takže ano jde o poselství tří andělů – trojandělské poselství. To má církev zvěstovat, to je to nej!

EGW vůbec nešetří superlativy:

Největší bohatství

nejvznešenější

nejvážnější

nejslavnější důležitosti

žádné dílo není důležitější

nejslavnostnější

Kdo to bere vážně, tak by si z toho úžasem málem sedl na zadek.

Lze tedy velice mírně říct, že adventismus považuje toto poselství za velice vyjímečné. Lze také říci, že adventismus slovy EGW vnímá, že on sám je jediná skupina věřících, kterým toto ,,světlo“ neboli poznání bylo dáno.

Pojďme si to z bible ověřit.

Bible je nejrozšířenější, nejpřekládanější a nejvydávanější kniha na světě. A už od doby knihtisku z 17. století každá kompletní bible obsahuje všech 66 kanonických knih, včetně Zjevení a včetně námi probírané 14. kapitoly. Je tedy dost nemoudré myslet si, že by snad 14. kapitola Zjevení, byla více než sto let pro všechny ostatní křesťany neviditelná a oni si to poselství nemohli přečíst a nemohli by mu porozumět.

I když netvrdím, že všichni křesťané v každé době rozuměli všem částem bible a všem částem zjevení, tak není žádný důkaz pro to, že jedině adventistům začalo ze 14. kapitoly Zjevení najednou zářit nějaké předivné světlo, nebo že by jim bylo dáno nějaké ,,dílo nejslavnější důležitosti“.

Možná si ale adventismus myslí, že až do jejich doby nikdo nehlásal a nakázal na Zj 14 a to samotné poselství ze 14. kapitoly Zj. je nové, jedinečné a lidé ho potřebují slyšet.

O čem ta poselství vlastně mluví? A je to jedinný výskyt této myšlenky v bibli?

I když má Z 14,6-12 svůj vlastní význam a roli v celé knize Zjevení i v celé bibli, přesto si myslím, že témata a motivy v něm obsažené lze najít opakovaně i v jiných částech bible.

Myšlenka poselství andělů                            stejná myšlenka z jiné knihy bible

První anděl mluví:

Bojte se Boha                                                Kazatel 12,13

vzdejte mu čest                                              Izajáš 42,12

Nastala hodina jeho soudu                            1 Janova 2,18 Matouš 12,18 Jan 12,31

poklekněte                                                     Zjevení 19,10 Žalm 96,9

učinil nebe, zemi i prameny vod                   Genesis 1,1 Exodus 20,11; 31,17

Druhý anděl mluví:

Padl veliký Babylón                                      Genesis 11,7-9 Izajáš 21,9

opojil všechny národy smilstvím                  Zjevení 18,3 a 9

dal jim pít z poháru hněvu                            Zjevení 16,19

Třetí anděl mluví:

Kdo kleká před šelmou                                 Zjevení 13,4 a 12

bude pít víno Božího rozhorlení                   Zjevení 16,19

a bude mučen ohněm a sírou                        Matouš 10,15 Zjevení 21,8

a jeho muka neuhasnou na věky věků          Matouš 25,46

a nedojde pokoje                                           Marek 9,44.46.48

Zde se ukáže vytrvalost svatých                   Židům 10,36

kteří zachovávají Boží přikázání                  Zjevení 12,17 1 Korintským 7,19

a věrnost Ježíši                                             Matouš 25,21 a 23 Lukáš 16,10

Ale i když ty verše nesedí přesně, tak obecný princip a myšlenky, které zde anděl sděluje, se již v bibli nacházejí.

O tom, že máme mít Bázeň před Bohem mluví kniha přísloví. O tom, že Bůh je stvořitel, mluví přikázání ze Sinaje a přímo v knize Genesis. Že máme Boha uctívat a klanět se Mu, není nic nového. Že jednou přijde Jeho soud, je také známé. Že padly velké říše, které jednoho Boha zavrhovali, jako Babylón, se z historie SZ také ví. O tom, že klekat před Boží napodobeninou a klanět se jí povede k trestu, bible mluví jasně na mnoha místech. O konečném ohni a mukách mluví Ježíš na mnoha místech v evangeliích. A konečně o poslušnosti Božím přikázáním z bible víme i o tom, že máme být Bohu a Ježíši věrní.

Takže v tom poselství není obecně nic nového. Žádná nauka pro křesťany, kterou by neznali. Ano možná mluví anděl o nějakém konkrétním Babylónu, který pro něj už padl, a my ho ještě vidíme stát a nevěděli bychom jinak ,že padne. Potom by nám to poselství pomohlo, když bychom konkrétně identifikovali kdo to je. Ale obecně jsou křesťané upozorňováni už dávno, aby si dávali pozor, na falešné mesiáše, proroky, vlky převlečené za ovce a na to, že v posledních dnech lidé odpadnou od zdravého učení a přidrží se těch, kteří svádí démonskými naukami. (1 Tm 4,1)

Můj závěr tedy je, že toto poselství není super vyjímečné. A opěvování tohoto poselství jako nejúžasnějšího, co kdy bylo smrtelníkovi sděleno, je naprosto nesmyslné.

Jestli existuje jedno poselství, které je to nejúžasnější, co kdy bylo Od Boha lidem sděleno, potom je to Evangelium o Ježíši Kristu našem Pánu. O Jeho lásce k nám a oběti na kříži za naše hříchy.

Ani ve vyjímečnosti své organizace, ani ve vyjímečnosti samotného poselství nemají adventisté pravdu.

Zatímco adventismus považuje za věčné evangelium celé trojandělské poselství, ze 14. kapitoly Zjevení se můžeme dočíst, že věčné evangelium je to, co letí zvěstovat první anděl, u ostatních dvou andělů tato zmínka není. Ani obsah jejich poselství není podobný s obsahem evangelia, jak ho známe. Takže zatímco celosvětové hlásání světu, aby měl bázeň před Bohem a vzdal mu čest se dá pochopit, tak hlásání poselství těch dalších dvou andělů by se nemělo vydávat za evangelium. Evangelium znamená ,,radostná zvěst“ zatímco druhý anděl informuje o pádu zlé entity a třetí anděl varuje a mluví o trestu pro bezbožné. Z popisu muk se málokdo dokáže radovat.

Pokud tedy adventisté chtějí šířit po světě druhé a třetí poselství, byť ne jako andělé, neměli by je vydávat za evangelium. Mnoho lidí, kteří uslyší jako první od křesťanů tyto zvěsti může získat o ,,evangeliu“ špatnou představu a odmítnout ho dříve, než mu plně porozumí.

Když jsme si už ukázali, co v bibli trojandělské poselství obsahuje za myšlenky, pojďme se podívat na to, jak adventismus konkrétně pochopil a vykládá toto ,,největší bohatství pravdy“. A také jestli je to v souladu z biblí.

První andělské poselství

Jak už jsem jednou psal, v současnosti se může výklad prvního andělského poselství trochu lišit. Brzy pochopíte proč.

Co považovala za první andělské poselství EGW? V její knize Rané spisy je prvnímu andělskému poselství věnována celá kapitola, a také se podle něj i jmenuje.

,,Viděla jsem, že Bůh s tím souhlasil, když byla hlásána doba Ježíšova příchodu v roce 1843Bylo Jeho úmyslem, aby byl 125 EW lid probuzen a přiveden k vážnému zkušebnímu okamžiku, kdy se měl rozhodnout buď pro nebo proti pravdě. Kazatelé byli přesvědčeni o správnosti výkladu prorockého údobí. Někteří se zřekli pýchy, vzdali se svého platu a opustili své církve, aby chodili z jednoho místa na druhé a zvěstovali toto poselství. Jelikož nebeské poselství proniklo do srdcí pouze mála kazatelů, kteří vyznávali svou víru v Krista, muselo být toto dílo vloženo na bedra mnohých, kteří nebyli kazateli. Aby mohli zvěstovat poselství, mnozí opustili svá orná pole, jiní zase své obchody a zboží. Někteří řemeslníci byli dokonce puzeni k tomu, aby opustili svá povolání a začali pracovat v tomto nepopulárním díle zvěstování poselství prvního anděla. „

Z kapitoly je zřejmé, že první původní význam prvního andělského poselství adventismus chápal jako hlásání zvěsti, že Ježíš Kristus se vrátí na zem v roce 1843!

Dochází mi slušná slova a naplňují mě naopak myšlenky a pocity šoku a pohoršení.

!!!Tohle že má být ta nejslavnostnější pravda, jaká kdy byla smrtelníkům svěřena?!!!

Narodil jsem se o 150 let později a Ježíš na zem pořád ještě nepřišel. Očekával bych tedy, že jde o chybu výkladu, a očekával bych přiznání církve a EGW, že toto tvrzení asi nedal Bůh svému lidu, jako to ,,předivné světlo z božího slova“.

EGW zpětně píše v knize ,,Velký spor Věků“ k hlásání konce světa na 22.října 1844 toto:

,,Hlásání konkrétní doby jako začátku hodiny soudu – obsažené v poselství prvního anděla – nařídil Bůh. Výpočet prorocké doby, na němž je toto poselství založeno a který klade konec údobí 2300 prorockých dnů na podzim roku 1844, je nesporně přesný.“ (GC457)

Místo omluvy se tu dočítám, podle prorokyně, že Bůh prý souhlasil s tím, že se lidem hlásalo falešné proroctví a že to nařídil sám Bůh!!! Co si mám myslet o prorokyni, která schvaluje falešné proroctví?

Bůh prý inspiruje, používá falešné poplašné zprávy o sobě, aby lidi probudil a přivedl ke zkušebnímu okamžiku. Zkušební okamžik zde znamená, jestli lidé přijmou falešné proroctví o konci světa jako pravdu, nebo ne.

Připomínám, že EGW toto píše až v době, kdy už bylo jasné, že se předpověďi nesplnily a všichni prožili zklámání. EGW tedy v té době už ví, co všechno toto hlásání napáchalo a jak to proroctví dopadlo, přesto tehdejší události hodnotí, tak jak je hodnotí:

Dále v kapitole první andělské poselství čteme:

,,Tisíce přijímaly pravdu, kterou jim ve svých kázáních přinášel William Miller. „(EW 125)

Tedy falešnou předpověď o příchodu Ježíše EGW popisuje jako pravdu.

,,Pokrytečtí kazatelé i odvážní posměvači říkali: „Nikdo neví dne ani hodiny.“ Nechtěli se dát poučit a napomenout těmi, kteří poukazovali na rok, ve kterém, jak tomu věřili, mělo se ukončit prorocké údobí „(EW 125)

Takže tehdy byli lidé, kteří Millerovým výpočtům odporovali a uváděli biblický důvod – slova samotného Ježíše, že přesnou dobu Jeho příchodu neví nikdo ani andělé, ani sám Ježíš, jenom Otec sám. (Mt 24,36). Co o těchto lidech však píše EGW? ,,Pokrytečtí kazatelé“ a ,,odvážní posměvači“

,,Nechtěli se dát poučit a napomenout.“

Nerozumím tomu v čem byla námitka citující Ježíše Krista ,,pokrytecká“!!! Ano lidé, kteří odpovídali Ježíšovými slovy se možná Milleritským kazatelům s jejich výpočty ,,vysmívali“.

Posmívání není hezké, ale jejich odpůrci stáli na písmu. Pokryteckým kazatelům a odvážným posměvačům je vytýkáno, že se nenechali poučit a napomenout.

Chtěl bych se zeptat autorky, co by řekla na Millerity, kterým by bylo citováno písmo: ,,nikdo nezná dne ani hodiny“, jestli se alespoň oni nechali poučit a napomenout? A kdo měl nakonec pravdu?

Nepopisuje to EGW dvojím metrem?

,,Kazatelé, kteří sami nechtěli přijmout zachraňující poselství, bránili v tom jiným, kteří by toto poselství chtěli přijmout. Lpí na nich krev těchto duší. Kazatelé a lid se spojili, aby se stavěli na odpor tomu nebeskému poselství a aby pronásledovali Williama Millera a jeho spolupracovníky. „(EW 126)

Nerozumím tomu, v čem bylo poselství Milleritů ZACHRAŇUJÍCÍ!!!!!

Nebylo zachraňující v ničem.

Kazatelé, kteří snad bránili jiným lidem přijmout víru v konec světa roku 1843 přece byli kazatelé a vedli lidi k víře v Boha. ŽÁDNÁ KREV NA NICH NELPÍ!!! To čemu se kazatelé a lid stavěli na odpor nebylo nebeské poselství, bylo to falešné proroctví a bylo hodno odporu!

,,Viděla jsem, že lid Boží radostně vyhlížel a očekával svého Pána. Bůh však měl v úmyslu, že jej vyzkouší. Jeho ruka přikryla jednu chybu ve výpočtu prorockého údobí. „(EW 126)

Zde EGW obviňuje Boha z hlásání falešného proroctví!

,,Bůh to tak naplánoval, že Jeho lid má prožít zklamání.„(EW 126)

,,Viděla jsem, že Bůh ve své moudrosti vyzkoušel svůj lid a provedl jej důkladnou zkouškou, aby byli odhaleni ti, kteří by se v hodině pokušení zalekli a vrátili zpět.“(EW 127)

Milí čtenáři z takového popisu Boha se mi dělá špatně.

Posuďte sami, co říká bible o zkoušení a pokoušení Bohem ke zlému:

List Jakubův 1,13 Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší.

,,Zkouška“, která nabádá k víře ve falešné proroctví, které se nesplní, je pokoušení ke zlému!

Uvádění falešného data o svém příchodu, je vydávání křivého svědectví neboli klamání, nebo lhaní.

Exodus 20,16 Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.

Podle přikázání z desatera je vydávání křivého svědectví hříchem a tedy zlem. Jestliže by to byl Bůh, kdo inspiroval a povolal Millera k hlásání tohoto poselství a přitom by ,,zakryl chybu ve výpočtu“ tak by klamal. A Millera by vedl ke klamání. To není možné. To Bůh nedělá!

Deuteronomium 18,22 Nuže , promluví-li prorok jménem Hospodinovým a věc se nestane a nesplní, nepromluvil to slovo Hospodin. Opovážlivě je mluvil ten prorok sám; nelekej se toho.

To že adventismus a EGW popisuje ty události takto, svědčí o neznalosti bible, nebo o vědomém hlásání poselství proti bibli. O to smutnější je, že to EGW napsala a vydala až potom, co viděla jak to dopadlo a mohla z toho činit pokání. A adventismus se za tuto její knihu staví a dodmes vydává s vírou, že je Bohem prorocky inspirovaná.

Kapitola ,,první andělské poselství“ pokračuje a hodnotí události i po nenaplněném příchodu Ježíše v roce 1843:

,,Satan a jeho andělé nad nimi vítězně jásali a ti, kteří nepřijali poselství, si blahopřáli k tomu, že měli tak dobrý úsudek a byli tak chytří, že se nedali zlákat podvodem, jak na zývali toto poselství. Neuvědomovali si však, že odmítnutím Boží rady škodí sami sobě, a že se připojili k satanovi a jeho andělům, aby zmátli lid Boží, který se neochvějně ztotožňuje s tímto nebem poslaným poselstvím. „(EW 127)

V hodnocení výše citovaného odstavce bych se už jen opakoval. Ti co se nedali zlákat vírou v rok 1843 se přece ani nepřipojili k satanovi, ani nemátli lid Boží. A poselství nebylo ani náhodou poslané nebem!

V posledním odstavci této kapitoly je zmíněno, že obhájci poselství prvního anděla zjistili, že proroctví vlastně sahá až do roku 1844 a začali to znovu hlásat. I přes jejich zklamání neztratili naději ve své výpočty a znovu začali mezi ostatními křesťany hlásat brzký konec světa.

Když nemilleritští křesťané viděli, jak jsou tito hlasatelé nepoučitelní, začali je ze svých církví vystrkávat.Možná podle verše:

Titovi 3,10 Sektáře jednou nebo dvakrát napomeň a pak se ho zřekni.

Nebo Ježíšova příkazu:

Matouš 18,15-17 ,,Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ‚ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď‘. Jestliže ani je neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník.“

Kdyby dnes přišel nějaký cizí křesťan do mého sboru a začal hlasitě kázat o konci světa např. na velikonoce v roce 2033 (2000 od Ježíšovy smrti) a varovat všechny, aby se připravili na to datum, tak bych mu taky ukázal z Bible, že nemá vypočítávat přesné datum. A kdyby na to nereagoval a dále v mém sboru tohle hlásal, varoval bych před ním ostatní lidi ve sboru a přesvědčil je, aby ho už do našeho spočenství nepouštěli.

Toto vylučování a zříkání však v Milleritech nezpůsobilo pokání a odvrácení od prvního andělského poselství. Právě naopak způsobilo hlásání toho, čemu se v adventismu říká druhé andělské poselství.

Druhé andělské poselství

Tak jako prvnímu andělskému poselství má EGW v Raných spisech věnovanou celou kapitolu, tak má kapitolu i pro druhé andělské poselství. Nazývá se příznačně ,,druhé andělské poselství“.

,,Tím, že církve nechtěly přijmout poselství prvního anděla, zavrhly nebeské světlo a ztratily Boží přízeň. Spoléhaly na svou vlastní sílu a když odporovaly prvnímu poselství, pak už nemohly vidět světlo druhého andělského poselství. Ale milovaní Boží, kteří byli utlačováni, přijali poselství: „Padl, padl Babylon“, a opustili církve.(Rané spisy kapitola Druhé andělské poselství, EW 128)

,,Poselství druhého anděla bylo zaneseno do všech části země a dotklo se srdcí tisíců lidí. Šířilo se od města k městu, z jedné vesnice do druhé, dokud Boží očekávající lid nebyl úplné probuzen. V mnohých církvích nebylo dovoleno hlásat toto poselství, a proto velký zástup těch, kteří toto živé svědectví přijali, tyto padlé církve opustili.“(Rané spisy kapitola Druhé nadělské poselství, EW 128)

Další úryvek je od EGW z knihy Velký spor věků:

,,Odmítnutím poselství prvního anděla zavrhli prostředky, které jim Bůh dal pro jejich nápravu. Nepřijali posla, který mohl napravit bludy, jež je odloučily od Boha, a ještě více usilovali o přízeň světa. To byla příčina zesvětáčtění, odpadlictví a duchovní smrti v církvích v roce 1844.

GC 381 Podle čtrnácté kapitoly knihy Zjevení následuje prvního anděla druhý a volá: „Padl, padl Babylon, město to veliké, nebo vínem hněvu smilství svého napájelo všecky národy.“ (Zj 14,8) Slovo Babylón je odvozeno od slova „Bábel“ a znamená zmatek. Písmo tímto termínem označuje různé formy falešného nebo odpadlého náboženství. Zjevení sedmnáctá kapitola přirovnává Babylón k ženě – žena totiž v Bibli symbolizuje církev, ctnostná žena představuje pravou církev, hříšná žena církev odpadlou.“ (Velký spor věků, kapitola 21. odmítnuté varování)

,,O Babylónu se říká, že je to „matka všeho smilstva“. Jako její dcery jsou označeny církve, které přijaly její učení, její tradice a řídí se jejím příkladem tím, že obětují pravdu i Boží přízeň, aby mohly vytvořit protizákonné spojenectví se světem. GC 383 Poselství ze Zjevení čtrnácté kapitoly, které ohlašuje pád Babylónu, musí označovat ty náboženské organizace, které byly kdysi čisté, ale které se zvrhly. Protože toto poselství následuje po upozornění na soud, bude hlásáno až v posledních dnech. Nemůže tedy označovat pouze římskou církev, protože ta od Boha odpadla už před mnoha staletími. Navíc, osmnáctá kapitola knihy Zjevení vyzývá Boží lid, aby „vyšel z Babylóna“. To znamená, že velká část Božího lidu je ještě stále v Babylónu. Ve kterých církvích můžeme dnes najít většinu Kristových následovníků? Nepochybně v různých protestantských církvích.„(Velký spor věků, kapitola 21. odmítnuté varování)

Když prostudujeme tyto úryvky, připadně celé kapitoly z Raných spisů a Velkého sporu věků, je jasné o čem je druhé andělské poselství.

Natvrdo bez příkras a náboženských obratů zní asi takto:

,,Všechny protestantské církve jsou odpadlé od Boha a staly se místem démonů. Proto vyzýváme všechny křesťany, aby tyto církve opustili, vystoupili z nich a přidali se k hnutí milleritů (později k adventismu).“

Důvody jejich odpadnutí jsou dva:

Přijímání pohanských nauk od Římskokatolické církve.

Odmítnutí světla prvního andělského poselství.

I tentokrát očekávali Millerité konec světa roku 1844 a i tentokrát jim to jiní křesťané rozmlouvali s odkazem na bibli, že ,,nikdo nezná dne ani hodiny“.

I tentokrát tyto události EGW popisuje tím, že už předem ví, kdo je ten hodný a kdo je ten zlý:

,,Svatí toužebně očekávali na svého Pána, a to s postem, probdělými nocemi a téměř nepřetržitými modlitbami. Dokonce i někteří hříšníci hleděli s hrůzou do budoucnosti, ale velké masy lidí projevovaly ducha satanova a postavily se do opozice proti tomuto poselství. Posmívali se a všude ironicky prohlašovali: „Nikdo neví dne ani hodiny.“ Působením zlých andělů zatvrzovali 129 EW svá srdce a opovrhovali každým paprskem nebeského světla a tak se stali obětmi satanovy léčky. “ (Rané spisy kapitola Druhé andělské poselství)

Je sice pravda, že v Římskokatolické církvi se nacházejí mimobiblické nauky jako o očistci, o neposkvrněném početí panny Marie, o nanebevzetí panny Marie, o uctívání Svatých atd. A je také pravda, že vzniklé protestantské církve se ne ve všem učení odloučily od římskokatolické církve.

Ale v době kolem roku 1840-1844 není historicky známo žádné velké ,,odpadnutí“ nebo ,,zesvěčtění“ amerických protestantských církví. Hlavní důvod proč tehdy Millerité vybídli ostatní k opuštění těchto církví byl ten, že tyto církve nepřijímaly (a to právem) Millerovy výpočty a bránili jeho stoupencům zde působit.

Dokonce i samotný výklad, adventismu který říká, že jde o odpadlé protestantské církve není založen na bibli. Ve Zj 14,8 se píše, že Babylon, který padl, opojil národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu. Protestantské církve žádné národy neopájely smilstvím (korupce s mocenskými centry) a ani nedávaly národům pít z poháru hněvu. Tento popis sedí spíše na Římskokatolickou církev v době středověku, než na všechny protestantské církve (hl. v americe). Ale tento výklad by se nehodil adventismu do krámu proč zbožně vyzývat členy těchto církví, aby je opustily a přidali se k adventnímu hnutí. Takže z Babylónu udělá najednou ,,jeho dcery“ o kterých se ale ve Zj 14 nemluví.

Věřím tomu, že dokonce i dnešní Církev Adventistů sedmého dne, kdyby dnes přišel do ní hlásat někdo, že vypočítal z bible přesný příchod Ježíše na nějaký blízký rok (třeba 2030)a nedal by si domluvit, že stanovovat roky nemáme, že by ho i tato církev nepřijala, vyhodila a zakázala mu kázat v jejich sborech.

Když to ale udělaly protestantské církve tehdy, tak podle EGW byly vedeny satanem a démony.

Dvojí metr zdá se mi.

Toto druhé andělské poselství sice není namířeno proti jednotlivcům, ale proti církvím. Nebezpečně se podobá napadání něčích pohnutek, nebo pochybování o Duchu, který stojí za někým.

Abych byl srozumitelnější. Když o nějakém křesťanovi řeknu, že je veden satanem, nebo démony a není to pravda, je to zlé obvinění. Jestliže by ten křesťan byl veden Duchem Svatým, když mi biblí oponoval a já bych ho nařkl, že je veden Satanem, tak se blížím tomu, co udělali farizeové Ježíšovi (Mk 3,22 tedy tomu, co Ježíš nazývá hříchem, proti Duchu Svatému.(Mk 3,29-30)

Neumím čestně říci, jak vážné je toto nařčení v případě druhého andělského poselství adventismu o všech ostatních protestantských církvích. Ale osobně je mi to velice zlé. Aby bylo jasno, nemyslím si, že všichni v adventismu se provinili neodpustitelným hříchem proti Duchu Svatému! To ne! Jen varuji proti přijímání této nauky adventismu. Nevěřím, že by adventismus, nebo i EGW vůbec znali všechny existující protestantské církve a všechny jejich sbory, aby mohli vůbec zhodnotit, zda tam vládne Duch Ježíšův, nebo zlý a cizí duch.

Takovéto tvrzení – ,,všichni mimo nás odpadli od Boha a jen my jsme ti věrní“ – se nachází velice často v sektách, kde se moc soustřeďuje v rukou jednotlivce, nebo úzké skupiny lidí, aby ta skupina mohla ostatními lépe manipulovat.

Nedělám si iluze a věřím, že v každé církvi naleznu chyby a chybující lidi. Věřím že tam někdy najdu podle písma i vlky v rouše beránčím – svůdce, kteří se za křesťany jen vydávají. Přesto mi připadá, že není možné, aby od boha odpadly všechny církve a všechny sbory.

Něco podobného si myslel už Eliáš ve Starém zákoně a Bůh ho vyvedl z omylu:

1 Královská 19,13-14 ,,Jakmile jej Elijáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil: „Co tu chceš, Elijáši?“ Odpověděl: „Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mně ukládají o život, jak by mě o něj připravili.“

Hospodin odpovídá a na konci říká:

1 Královská 19,18 ,,…Ale zachovám v Izraeli sedm tisíc, všechny ty , jejichž kolena nepoklekla před Baalem a jejichž ústa ho nepolíbila.“

I když byl Eliáš Prorok, který nakonec ani nezemřel a šel přímo do nebe, přesto už neviděl okolo sebe v Izraeli nikoho Bohu věrného. Ale Bůh, který vidí do srdce, tak jich viděl sedm tisíc, což může být doslovné, nebo i symbolické (číslovka sedm ukazuje na plnost).

Nevyzývám tu nikoho, aby věřil ve správnost nějaké konkrétní církve. Jen mějme víru, že Bůh postavil církev na pevné skále a brány pekel ji nepřemohou(Mt 16,18). A tím myslím neviditelnou církev Kristovu – ty kterým Bůh vidí do srdce, že jsou jeho.

Zatím jsme tedy zjistili, že první andělské poselství znamená falešné proroctví, že Ježíš přijde na zem v roce 1843-4. A že druhé andělské poselství drze a bez důkazů prohlašuje všechny protestanstské církve za odpadlé. I ty, kteří citovali písmo, když nesouhlasili s předpovědí, považuje adventismus za vedené démony.

A o čem je to třetí andělské poselství?

Třetí andělské poselství

V knize Rané spisy se nachází také kapitola zvaná – třetí andělské poselství:

,,Když Pán Ježíš ukončil svou službu ve svatyni a přešel do svatyně svatých a postavil se před truhlu smlouvy, obsahující zákon Boží, poslal na zem dalšího mocného anděla s třetím poselstvím pro tento svět. Anděl obdržel do rukou pergamen a když s mocí a slávou sestoupil na zem, zvěstoval hroznou výstrahu s nejhroznějšími vyhrůžkami, jakých se kdy lidstvu dostalo. Účelem tohoto poselství bylo varování dítek Božích před nastávající hodinou zkoušky a úzkosti, jež byla před nimi. Anděl EW 138 pravil: „Dostanou se do přímého souboje se šelmou a jejím obrazem. Jejich jedinou nadějí na věčný život je vytrvalost. I když jim hrozí nebezpečí smrti, musí se pevně držet pravdy.“ Třetí anděl končí své poselství těmito slovy: Tuť jest trpělivost svatých, tu jsou ti, kteří ostříhají přikázání Boží a víru Ježíšovu.“ Když anděl opakoval tato slova, poukázal na nebeskou svatyni. Všichni, kteří přijímají toto poselství, zaměřují své mysli na svatyni svatých, kde Ježíš stojí před truhlou a předkládá svou konečnou přímluvu za všechny, pro něž ještě platí milost a za ty, kteří nevědomky přestupují zákon Boží. Toto smíření je konáno jak za spravedlivé zemřelé, tak i za spravedlivé žijící. Vztahuje se na všechny, kteří zemřeli s důvěrou v Krista, třebaže nevědomky hřešili přestupováním Jeho předpisů, protože se jim nedostalo světla o zákoně Božím.

Po tom, co Pán Ježíš otevřel dveře do svatyně svatých, bylo zjeveno světlo o sobotě a Boží lid byl zkoušen tak jako kdysi národ Izraelský, aby se ukázalo, bude-li zachovávat zákon Boží. Viděla jsem, jak třetí anděl pozvedl svou ruku a ukazoval zklamaným věřícím cestu do svatyně svatých v nebeské svatyni.“

Po projítí kontextu celé kapitoly lze shrnout, že, poselství třetího anděla je spojeno s učením o nebeské svatyni, s učením o Božím zákonu a s učením o Sobotě.

,,Viděla jsem, jak se dívali zpět a uvažovali o minulosti, o svých zkušenostech při zvěstování druhého Ježíšova příchodu a o tom, co všechno prožili, když v roce 1844 čas uplynul, aniž se jejich naděje splnily. Nyní však dostali vysvětlení, proč byli zklamáni, a znovu je začala povzbuzovat radost a jistota. Třetí anděl jim objasnil minulost, současnost i budoucnost a až poznali, že je ve své tajemné prozřetelnosti vedl skutečně Bůh.“(EW 138)

,,Bylo mi ukázáno, že ostatky následovaly Pána Ježíše do svatyně svatýchviděly tam truhlu i slitovnici a byly uchváceny jejich slávou. Pak Ježíš nadzvedl víko truhly, a hle, byly tam kamenné desky, na nich bylo napsáno deset Božích přikázání. Prohlíželi si ty živé Božské výpovědi, ale když mezi těmito deseti svatými předpisy uviděli čtvrté přikázání, roztřásli se a zděšeně couvli zpět. Toto přikázání zářilo mnohem jasněji než ostatních devět a bylo orámováno slavnou svatozáří. Nenašli tam nic, co by jim sdělovalo, že sobota byla zrušena nebo změněna na první den týdne. „(EW 138)

Mohl bych dávat další a další citáty pro dovysvětlení a pokud tyto čtenářům nestačí odkazuji vás na celou kapitolu v knize Rané spisy.

Třetí andělské poselství ve stručnosti znamená toto:

,,Věřte, že roku 1844 adventismus neudělal chybu falešným proroctvím, ale jen nepochopil úžasnou událost, která se stala v nebi, takže zde na zemi není nic vidět. Díky tomu je pro vás i nadále přístupná přímluva Ježíše, zatímco ostatní křesťané, kteří se modlí bez ,,světla“ o svatyni nemají z Ježíšovy přímluvy užitek = nejsou jim odpouštěny hříchy. Dále se ve vnitřní části nebeské svatyně nachází truhla s desaterem a to znamená, že je celé platné a musí se dodržovat. Obzvláště to platí pro přikázání o sobotě, které svítí nejvíce, protože Satan svede církve, aby to změnily na neděli a kdokoliv na to přistoupí, tak přijme znamení šelmy a bude trestán a zavržen Bohem.“

Vy, co čtete články na tomto webu postupně jak jsou očíslovány, tak si asi vzpomínáte, že jsem už psal články o roku 1844, o Svatyni, i o zákonu i o Sobotě jako pečeti. Poselství třetího anděla – jak ho chápe adventismus, zahrnuje v sobě všechna tato učení dohromady .

Zatímco první poselství je dnes už minulostí a sotva lze dnes hlásat, že Ježíš přijde v roce 1844.

Druhé poselství je dnes stále aktuální, jak píše EGW. I dnes adventismus hlásá, že ostatní církve jsou odpadlé a křesťané by z nich měli vyjít a přidat se k církvi ostatku.

Třetí poselství je vlastně hutný mix toho, co adventismus učí o svatyni, zákonu a sobotě jako pečeti.

Pokud si přečtete dřívější články z tohoto webu ohledně soboty, svatyně a zákonu, zjistíte v nich, že vlastně nic z toho, co adventismus učí v poselství třetího anděla není pravda.

Roku 1844 se v nebi nic nezměnilo, protože Ježíš prošel dovnitř nebeské svatyně až za oponu už po svém nanebevzetí. Žádná změna ve vztahu k vám a vaším modlitbám se tedy nestala. I když byla pozemská svatyně postavena jako náznak nebeských věcí, tak Zákon podle bible byl vydán až při Sinajské smlouvě a jen do doby, než přišel Ježíš. Také byl určen jen pro Izraelce, nikoliv pro křesťany. Zákon lásky mají nyní křesťané vepsaný do srdce a není to to samé jako deset přikázání, nýbrž dvě největší přikázání, která Zmínil Ježíš – milovat Boha a svého bližního. Sobota byla znamením pouze mezi Bohem a Izraelem, nikoliv pro pohany, nebo křesťany. Pečetí křesťanů je Duch Svatý, nikoliv sobota. Vytrvalost svatých se ukáže, na tom, že budou mít i nadále lásku jedni k druhým a k Bohu. Ať už bude šelmou kdokoliv a bude vyzývat křesťany k poslušnosti jemu a uctívání jakkoliv, tak oni to rozpoznají a ani pod hrozbou smrti svého Boha nezradí. Na druhou stranu samotným nepracováním v neděli si křesťané na sebe žádný Boží hněv nepřivodí.

Podrobnější zdůvodnění mám v předchozích článcích.

Shrnutí:

Takže ani první ani druhé ani třetí andělské poselství, tak to vykládá a učí adventismus, není v souladu s biblí. Výklad adventismu o třech andělských poselstvích je špatný.

První poselství je jen falešné proroctví, které se nenaplnilo.

Druhé poselství nemá podklad v bibli a nelze v dokázat ani, že jsou to ,,protestantské církve“ a v praxi ani to, že ,,všichni jsou odpadlí“. Je to nebezpečné takto posuzovat.

Třetí poselství je provázaný zbožně znějící mix učení adventismu o zákonu, svatyni, sobotě jako pečeti. Ani jedno z těchto učení adventismu není v souladu s novým zákonem a evangeliem.

Odkaz sama na sebe

Na celém trojandělském poselství podle adventního výkladu je zajímavá ještě jedna věc.

Už v úvodu článku jsem poukázal na to, že adventisté se identifikují s těmi anděly, kteří to poselství hlásají. Na konci třetího poselství je však zmínka o ,,vytrvalosti svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnosti Ježíši.“ Sami adventisté se ale právě hlásí k dodržování Božích přikázání a věrnosti Ježíši. Adventisté si tedy zabrali všechny pozitivní role v celém textu a nakonec tak zvěstují celému světu, jak se ukáže vytrvalost svatých adventistů :-D .

Lidé jsou vyzýváni nejen, aby přijali tato poselství a stali se vytrvalými svatými adventisty, ale také aby začali ostatním zvěstovat trojandělské poselství i o své vlastní vytrvalosti, která se jednou ukáže :)  Trochu střet zájmů ne?

Je hezké, že jsou adventisté tak pilní a ochotní, ale mohli by nějakou činnost přenechat i ostatním bytostem v knize Zjevení.

Věčné evangelium vs. Normální evangelium

Všichni křesťané se shodneme na tom, že od doby vzniku křesťanství, se počet následovníků Ježíše neuvěřitelně zvýšil a že miliony lidí během staletí přijalo Ježíše Krista jako svého zachránce a věříme tedy, vírou získali odpuštění hříchů a život věčný a že se s nimi jednou setkáme v nebi a na nové zemi. Tito křesťané byli spaseni milostí skrze víru. Pocházeli z různého prostředí, měli rozdílné poznání Boha, mnozí neměli k dispozici bibli ve svém jazyce, mnozí dělali ve své kultuře věci, které se jinde nesluší, avšak Bůh hledí do srdce člověka.

Podle adventismu se však s příchodem adventního hnutí tato praxe začala měnit. Podle zjevení 14 hlásá anděl ,,věčné evangelium“. Pokud by šlo o shodu s evangeliem, které do té doby hlásá křesťanská církev, tak se pro lidi nic nemění. Bázeň před Bohem, například byla hlásána již dávno. V podání adventismu a ústy EGW však jde o ,,nové světlo“ a ,,nejvážnější varování“. V podání adventismu toto evangelium není nové jen pro nevěřící, ale i pro dosavadní křesťany. Zároveň to také znamená, že se lidem ,,zvyšuje laťka pro spasení“. Jestliže dříve křesťanům stačilo uvěřit v Ježíše Krista jako syna Božího, vyznat své hříchy a přijmout ho jako svého spasitele a Pána, tak nyní k tomu museli křesťané přijmout nesprávný výpočet jeho druhého příchodu. Dále museli přijmout varování, že všechny jejich dosavadní církve odpadly od Boha a vystoupit z nich. A dále museli přijmout to, že předchozí výpočet Ježíšova příchodu, který nenastal, vlastně nebyla chyba vykladačů, ale Boží. A že nyní musí poslušně dodržovat zákon a být ,,zkoušeni pravdou o sobotě“.

Věčné evangelium v podání adventismu se tedy nadřazuje nad ,,normální“ evangelium a pohrdá jím. Normální evangelium najednou již není dostatečné.

Zajímavý je i přístup těchto třech poselství. Evangelium bylo hlásáno všem lidem bez ohledu na jejich minulost, zbožnost, zkaženost, nebo příslušnost. Křesťanem se mohl stát do té doby zbožný žid, i svévolný pohan.

Ve ,,věčném evangeliu“ adventismu je každé ze tří poselství jakýmsi filtrem, nebo sítem, kterým projdou jen někteří.

Rané spisy, kapitola: Druhé andělské poselství ,,Tím, že církve nechtěly přijmout poselství prvního anděla, zavrhly nebeské světlo a ztratily Boží přízeň. Spoléhaly na svou vlastní sílu a když odporovaly prvnímu poselství, pak už nemohly vidět světlo druhého andělského poselství.

Hlásání věčného evangelia tedy připomíná postupné zkoušky, kde až na konec projdou jen ti nej křesťané.

Shrnutí a závěr

Tato tři poselství – 14. kap knihy Zjevení – nikdy nepatřila zvláště adventismu, aby je hlásal. Nejsou vyjímečná a už vůbec neznamenají, to, co jim adventismus přisoudil.

První andělské poselství bylo založeno na falešné předpovědi konce světa, byť asi upřímně myšlené. Tu předpověď pak bylo potřeba nějak biblicky posvětit, tak se použilo volání anděla ze Zjevení. Když se lidé oprávněně bránili výpočtům, tak místo přiznání chyby, millerité hodili vinu na posluchače, že zavrhli světlo a Boha a jsou odpadlí a démonizovaní – na to se použilo druhé poselství. To adventismus zcela izolovalo a znemožnilo mu do budoucna se reformovat, omluvit se, nebo spoupracovat s ostatními církvemi.

Třetí andělské poselství se pak upravilo, až když se čas příchodu nenaplnil a hledal se jiný zachraňující výklad. Našla se nebeská svatyně, její očištění, dvě části, den smíření v leviticu a v něm zákon. S objevením soboty, o které jim řekla baptistka sedmého dne, to najednou adventismus mohl vše napasovat na poselství třetího anděla a tím dále trvat na tom, že to vlastně takto Bůh od začátku zamýšlel, nikde není žádná jejich chyba, jsou stále Bohem inspirování a nakonec z této konstrukce udělal adventismus svou pýchu, své vyjímečné poslání, které je tím nejúžasnějším poselstvím, jaké kdy bylo smrtelníkům sděleno.

Toto učení tedy už od počátku adventního hnutí přináší prostor pro špatné ovoce jako je: konspirační myšlení, že všichni jsou proti nim, spasitelský komplex, že bez adventismu bude svět i ostatní křesťané ztraceni, izolacionismus a strach z bližšího kontaktu s jinými církvemi, neboť všechny protestantské církve jsou padlým Babylonem a konečně zákonictví a perfekcionismus, že totiž na konci obstojí jen ti ozkoušení a osvědčení.

Tento článek vykládal tři andělská poselství podle toho, jak je chápal adventismus od počátku ve svých ,,prorocky inspirovaných“ knihách od EGW.

V knize ,,Adventisté sedmého dne věří“ je v kapitole ,,Ostatek a jeho poslání“ popsán poněkud jiný výklad třech andělských poselství. Tento výklad se vyhýbá tématu nenaplněného data Ježíšova příchodu, zaměřuje se na bezpečná témata, jako je ,,víra ve stvořitele“ ,,správcovství našich životů“ . V druhém poselství je tato verze téměř shodná, akorát očekává pokračující a narůstající odpadnutí protestantských církví. A třetí poselství je zde vysvětlováno rozvláčněji, také varuje před nedělí jako znamením šelmy a sobotu uvádí jako znamení poslušnosti Bohu. Největší změna je zde ta, že autoři 27 věroučných článků se do celého trojandělského poselství snaží zamontovat ,,spasení z víry“ oproti údajnému ,,spasení ze skutků“ které vyžaduje šelma. Toto téma se však ve 14. kapitole Zjevení vůbec nevyskytuje a EGW o něm vůbec nemluví ani v Raných spisech ani ve Velkém sporu věků, kde bylo původní znění trojandělského poselství.

Poselství ,,spasení z víry“ ani nemůže být součástí trojandělského poselství adventismu, protože jejich poselství je přece nové a jen jim svěřené, zatímco ,,ospravedlnění milostí skrze víru“ zdůrazňoval např. Martin Luther už 300 let před hnutím adventismu.

Příští článek se bude věnovat učení adventismu o ,,ostatku“ neboli o tom, že existence adventní církve je naplněním biblického proroctví.

29 thoughts on “Utíkej od Adventismu: Učení o Trojandělském poselství

 1. Přiznám se, že jsem to celé nečetl, tak možná autorovi křivdím, když řeknu, že z něho mluví zášť. Je škoda, že svoji dozajista velikou energii vkládá k bourání, nikoliv ke stavění. Také bych řekl, že bojovat proti křesťanskému duchu, ať již s jakýmikoliv, i třeba oprávněnými výhradami, je jako když se člověk sám střelí do nohy. Jestliže se EGW spletla v čemkoliv, rozhodně vedla lidi ke Kristu a pokání. Nebylo by lepší „střílet“ na druhou stranu barikády, než do vlastních? Připadá mi to, jako když někdo načapal autora článku s kalhotami dole, a on se s tím nedokáže srovnat.
  Možná by bylo dobré místo hledání „špíny“ na adventisty, ukázat jim, jak se to vlastně dělá.
  Také by mne zajímalo, kdo se k ostatkům hlásí. Leda, že by se návrat Kristův odsouval do budoucna a nebylo zapotřebí hlásat o pokání a brzkém návratu Ježíše Krista. To chcete docílit? Snažíte se lidi uklidnit, přesvědčit je, že se nic neděje, a že je vlastně vše v pořádku?
  Pokud ne, a v to doufám, najděte mi prosím někoho, kdo se věnuje posledním událostem před příchodem Krista a hlásá připravenost, pokoru, soudržnost, čistotu … . Nemusí to být protestantská církev, ale patrně se shodneme na tom, že by to církev měla být.
  Rád si přečtu něco konstruktivního, co mne povede ke Kristu více než adventisté, ke kterým se „doposud“ od srdce hlásím.


 2. Líbí se mi Vaše argumentace k dílům EGW . Jsou trefné. A děkuji Vám, že se takovým tématům věnujete a píšete o nich.
  Alespoň mám jakžtakž představu, o čem ty spisy EGW jsou. Já osobně cítím opravdu odpor do těch spisů jen nahlédnout. Pokud člověk touží po tom, být ve správné církvi a pak ještě poctivě dodržovat její pravidla, tak prostě jeho srdce je tam, uvnitř kruhu jistých lidí, ale ne u Krista. Takový člověk pak více než Boha miluje „tu svoji církev “ Nemůžeš sloužit dobře dvěma pánům !
  Já osobně vnímám v poslední době takové ty církve jako Satanova zpodobnění Kristovy církve. Myslí si, že tu opět hovoříme o porušení desatera Božích přikázání , přinejmenším ve 2. bodě . Tj :

  „Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv zpodobení toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já Hospodin, tvůj Bůh ! „


 3. Streetzurnále, tak takto jsi to chtěl? To je tvá dobrá práce pro Krista? Jestli jsi soudný, tak to pochopíš. Viz Samarka.


 4. Třísku z oka adventistům chcete vytáhnout, ale trám ve vlastním oku nevidíte. Pokrytci, adventisty obviňujete ze zákonictví, ale když se vám to hodí sami se oháníte zákonem, vytahujete příkázaní, lživě obviňujete, překrucujete jasné Pravdy, faleš vám z úst leze!


  1. Lukáši , tady se musím autora článku zastat. Pokud jste si nevšiml, redaktor Streetžurnálu se snaží na „závady “ církví poukázat, odůvodnit , proč si myslí, že jsou špatné . A jeho články nejsou jen o Adventistech. A jistě má v úmyslu v budoucnu psát i o jiných církvích. Dejte mu čas! Myslím si, že když se půjde těmito články do hloubky podstaty, pochopíte i Vy, že všechny církve a náboženská uskupení na Zemi jsou nějakým způsobem infikovány a nemají nic společného s tím, co kázal Ježíš Kristus.


   1. Tak pro adventisty to věru není asi příjemné čtení… Ale s tím já nic nenadělám Samarko.. Tohle už znám, nakonec z kritiků adventismu je vlastně sám satan- už mám s tímto zkušenost.. je to smutné no..
 5. Vřele doporučuji, konečně jsem si udělal čas na následující video, mnohé vysvětluje.
  https://www.youtube.com/watch?v=xvg31W4f4T4&index=2&t=310s&list=PLSDt0N_mz0OHS3nsWiAUlQQtxBxBs2lN3
  Tato přednáška se zabývá vyvrcholením proroctví o 2300 dnech/letech z 8. a 9. kapitoly knihy Daniel. Poukazuje na to, že ta stejná nenávist, která vyvrcholila v ukřižování Krista se bude projevovat před koncem času. V chodbách tajných společností, a v new age myšlení, existuje hnutí za zničení těch, kteří věří ve spasení skrze Krista a v pravdivost Jeho slov. Představíme si důkazy o plánech odstranit ty, kteří stojí za pravdou a spravedlností. Budeme se věnovat také poselství o hodině soudu, významným událostem v roce 1844, Bahai víře a evoluční teorii.


 6. Dobrý den vážení přátelé. Náhodou jsem se dostal na tyto stránky. Připojuji se k diskusi otázkou, který den Bůh požehnal a posvětil?
  Víte, že sedmý den je sobota?
  1.Moj.,2. 2-3 -Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal;sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své dílo. A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.
  Mat. 28.1-Když uplynula sobota a začínal první den týdne………
  Takže z těchto dvou veršů je vidět, že adventisté sedmého dne světí Hospodinův den Páně. Bůh nikdy nezrušil posvěcení sedmého dne-soboty.Bylo platné při stvoření, je platné nyní a bude platné i na nové zemi.
  A proto adventisté hlásají trojandělské poselství, protože milují nevěřící i věřící z jiných církví. Ostatní to nevidí, že porušují Boží Zákon, protože to ani neví.Takže trojandělské poselství je mimo jiné i upozornění na porušování Božího Zákona. Část trojandělského poselství je třeba i tato zpráva pro Vás.


 7. Pro Stenly:
  I vám dobrý den vážený příteli :-)
  Reaguji na vás, protože mi na vás záleží a všiml jsem si, že ve svém příspěvku mícháte fakta a domněnky.
  1) Ano sám předpokládám, že sedmý den bible je sobota (rozhodně spíš než neděle nebo jiný den). V tom jsme zajedno.

  2) Oba verše z bible, které uvádíte znám a také s nimi nemám problém. Jako křesťan uznávám bibli jako Bohem inspirovaný soubor textů.

  3) Níže ale uvádím Vaše závěry – domněnky se kterými nesouhlasím, nebo si jimi nejsem jist:

  a),, Adventisté sedmého dne světí Hospodinův den Páně“ –
  Adventisté si ze všech starozákonních Bohem (Hospodinem chcete-li český ,,překlad“ Božího jména) ustanovených věčných sobot vybrali jen tu týdenní.
  Odebrali však pravidelné oběti, které se k ní vázali, ignorují trest smrti nařízený také Bohem za porušení soboty, ignorují výzvu zůstávat ve svých obydlích vydanou při padání many, ignorují tu část přikázání, která mluví o tom, že: ,,šest dní budeš pracovat a dělat veškerou svou práci“ protože mají ještě další nebiblické svátky a dny volna, a v neposlední řadě také naprosto ignorují, že od dob vydání Zákona na Sinaji se v celosvětově minimálně 2x změnil systém kalendáře (z lunisolárního na solární) a stejně tak počítání nových měsíců a jedou si klidně podle současného kalendáře, jehož tvůrcům byly židovské svátky jedno.

  Takže s vaším tvrzením minimálně polemizuji. Spíš si to adventisté myslí a na rozdíl od většiny církví se vrátili od současné neděle k sobotě. Budiž, je to s dobrým úmyslem, ale jinak to má s původní židovskou týdenní sobotou málo společného.

  b) ,,Bůh nikdy nezrušil posvěcení sedmého dne – soboty. Bylo platné při stvoření, je platné nyní a bude platné i na nové zemi.“
  Tady opět mícháte fakta a domněnky. Bůh opravdu při stvoření odpočinul a ten den požehnal a posvětil. A jeho odpočinutí trvá dodnes.
  Ovšem vy se domníváte, že už od stvoření existovalo Boží přikázání/nařízení pro lidi, aby v sobotu nepracovali. A to v bibli nenajdete.
  Poprvé dostávají přikázání o sobotě Izraelci po vyjití z Egypta při padání many. A později je součástí Sinajské smlouvy mezi Bohem a Izraelským národem (který je zvláštní lid kněží, jako žádný jiný lid) a sobota byla/je také znamením mezi Bohem a Izraelem. Nic se tu však nepíše o češích, japoncích, nebo jiných pohanských národech. A ani v 27 knihách nového zákona není jediné nařízení křesťanům z pohanů, aby dodržovali přikázání o sobotě.
  Jediná zmínka je křesťanům ze židů v listu židům 4.kap. , kde se ukazuje, že jejich ,,sobotní odpočinutí“ pokračuje v Kristu a vstupuje se do něj vírou.

  Takže není pravda, že pro lidi toto přikázání platilo už od stvoření a není pravda, že platilo pro všechny ani že platí dodnes pro všechny. (Na nové zemi bude platit podle Izajáše 66 stejně jako novoluní, na které ale adventisté kašlou a stejně je to sporný text, protože je psán prorokem, který mluví svou kulturou a jazykem a je pod sinajskou smlouvou. Apoštol Jan ve Zjevení ukazuje, že na nové zemi nebude slunce a měsíc den ani noc, protože trvalým světlem bude Bůh a Ježíš, takže asi sotva tam bude platit sobota a novoluní určované podle cyklů dní nocí a měsíců.)

  c) Poslední odstavec je celý vaše domněnka a mimo fakta. Pravděpodobně jste článek nepročítal. Adventisté nehlásají trojandělské poselství kvůli sobotě. Naopak. Trojandělské poselství adventisty nepřímo vedlo ke studiu svatyně, zákona a soboty o které nevěděli a o sobotě jim musela baptistka sedmého dne.
  Trojandělské poselství adventisté pravděpodobně adventisté hlásají opravdu upřímně z lásky k věřícím z ostatních církví. Ale to nic nemění na tom, že jejich podání tohoto poselství je nesmyslné.

  Konec světa nenastal roku 1843-4 – první poselství anděla.
  Církve které tomu nevěří se nestaly padlým babylónem, které musí všichni opustit a vstoupit k adventistům – druhé poselství anděla.
  A učení o svatyni, vyšetřujícím soudu, zákonu a sobotě – což je dohromady poselství třetího anděla podle adventistů – je také mimo.

  Zkuste nejprve uklidnit obranné emoce, přečíst si článek a přemýšlet o něm, dříve než začnete reagovat a bránit církev, jíž jste součástí. Některé věci, které bráníte v dobré víře se pouze domníváte.
  Vím o čem mluvím, sám jsem byl pokřtěn jako adventista sedmého dne a také bych se automaticky bránil, kdyby mi tehdy někdo ukázal podobný článek.
  Mimochodem tento článek jsem napsal já.


  1. Z Vašeho komentáře jsem již na začátku vytušil Vaše autorství. Velmi děkuji za Vaše stránky a za to, že nejste proti, aby se šířila Vaše práce dál.

   Srdečně Zdraví

   Honza Frolík


  2. Pro: Tomáš Plechatý
   Díky za odpověď. Jsem katolík, který začal poprvé číst bibli před dvěma lety. Chodil jsem do kostela max. na půlnoční. Neměl jsem žádný vztah s Pánem Bohem. Při četbě Božího Slova jsem poznával Boží pravdu. Že sobota je sedmý den, to jsme se shodli. To že Bůh požehnal a posvětil sedmý den je také v Božím Slově. Středa byla vždy střed týdne. Na Božím soudě budeme souzeni podle Božího Zákona., který je zapsán Božím prstem do kamenných desek.
   Zj.11,19: Tu se otevřel Boží chrám v nebesích a bylo v něm vidět schránu jeho smlouvy;
   Když Vám Bůh řekne na Božím soudě, proč jste nesvětil sedmý den, který On posvětil, co odpovíte? Jsme spasení milostí, ale máme usilovat o to, aby Boží Zákon byl napsán na stěny našeho srdce. To je pravé obrácení a život s Ježíšem Kristem..
   Když mně Bůh řekne že tráva je zelená a někdo jiný mně řekne, že tráva je modrá, tak vím, že je to blábol. Bůh nám dal oči, uši, abychom viděli a slyšeli. Taktéž nám dal svého Utěšitele, Ducha Svatého, abychom se k Němu modlili za moudrost při četbě Božího Slova, což také dělám.Věřím Pánu Bohu, protože nám dal svůj dopis pro nás – Boží Slovo, které je živé a věčné, tak jako Jeho Zákon. Nikde v Bibli není napsáno, že máme světil jiný den. Sobotu světil Ježíš Kristus, světili ji apoštolové a budu ji světit i já. Ježíš Kristus miluje každého znás. My bychom se měli také milovat. V každém jiném člověku bychom měli vidět Ježíše Krista. Také mne na Vás záleží a záleží mně i na těch, kteří navštíví tyto stránky.
   http://bibleazdravi.net/pp.sobota.html


  3. Jen pro Tomáše Plechatého a ty, kteří se mají problém podřídit se Hospodinovu zákonu. Ve Zjevení se nehovoří, že na Nové zemi nebude střídání dne a noci. To je špatně čtený kontext. Protože ten kontext hovoří o městě, kde sídlí autority vesmíru – Pán Bůh všemohoucí a Beránek. Také se domnívám, že je omyl i citovat Iz 66, že tam jde jen o novoluní. Izaiáš píše o Nové zemi, že tam bude o každém novoluní, každou sobotu bohoslužba. Tedy, že měsíc (novoluní), co měsíc (novoluní), se budeme scházet sobotu, co sobotu k bohoslužbě, protože jiné texty hovoří, že i na Nové zemi budeme pracovat. Férové je také říct, že mám problém se 4. přikázáním a neumím se mu podřídit. Tedy neumím se v této otázce posvětit podle toho, jak to říká Hospodin Ez 20,12.20. Jde o princip, kdo posvěcuje v sobotu a kdo posvěcuje v neděli, nebo ve čtvrtek. A ještě rádoby k názorům, že došlo k posunutí dnů a dnes se neví, který den je sobota. Tak to zkuste argumentovat židům, že nezachovávají sobotu a vysmějí se vám i všem rádoby znalcům historie různých kalendářů.
   Je lepší činit pokání, než použít text z Kol 2,16.17, protože je opět velkou milkou, domnívat se, že to je nový NZ názor Pavla. On pouze cituje SZ proroka. NEvím jestli jednoho, nebo druhého. Text si najděte, protože mít věci na zlatém podnosu, někdy škodí. A pokud jde o to, že je rozdíl mezi Hospodinovou sobotou a židovskými sobotami, tak to je pravda. Doporučuji Vám nastudovat si Lv 23, abyste pochopil kontext o jakých sobotách Pavel, potažmo SZ proroci hovoří. Protože ano sám Hospodin soboty rozděluje. Mluví o Jeho sobotě a o jejich sobotách. Nejde mi o poučování, ale někdy se lidé rouhají Pánu Bohu z nevědomosti a tradice. Sobota je tady delší dobu, než neděle a ne naopak :-) . Nechť se Bohu líbíte a jste v tomto tématu i se všemi velikány Bible zajedno, protože ne my, ale Hospodin sám, bude soudit podle svého zákona svobody. To, že dnes žijeme pod milostí a Ježíš říká, že Jeho je soud a odplata, neznamená, že lidem budeme představovat milost tak lacině, jak to křesťané dnes představují. Jestli křesťan miluje Krista a bude rušit jedno které přikázání, nemůže být spasen. To říká Bible. To není můj soud, ale Boží slovo. Nebo si snad myslíte, že když někdo svými ústy vzývá Pána Boha a Krista a přitom vědomě porušuje, nebo jak Vy dokonce rušíte svou teologií Boží pravdu 1. 2., nebo jiné z 10 přikázání, které určuje morálku židů i křesťanů – tedy pravdivé vztahy k Bohu a k druhým, že bude spasen?


   1. Milý RM

    Protože svůj příspěvek adresuješ mně tak jsem se rozhodl Ti odepsat.

    Reaguješ v ale v diskusi na článek, který je o úplně jiném tématu (Trojandělské poselství), takže hádám, že reaguješ na mou diskusi pod článekm s Lukášem Dordou.

    Jsi přesvědčen, že mám problém podřídit se Hospodinovu zákonu.
    Pak mi píšeš nějaké námitky proti textům z bible.

    Říkáš mi, že by bylo férové, abych řekl, že mám problém se 4. přikázáním a neumím se mu podřídit. A že se neumím posvětit podle toho jak říká Hospodin v Ezechieli 20,12.20
    Píšeš mi, že by bylo lepší abych činil pokání (asi z NEsvěcení soboty), než abych citoval text o tom, že nikdo nemá právo nás soudit kvůli sobotám (a svátkům, pití atd.)

    Řekl bych, že je celý tvůj příspěvek je takové pokárání.

    Chápu, že tě to co jsem psal o sobotě mohlo rozlobit, pokud jsi uvěřil jako adventista učení o sobotě.
    Chápu to, protože mě osobně to kdysi rozlobilo, když jsem to uslyšel – četl.

    Více než ubránit ,,pravdu“, které jsem byl vyučován a které jsem uvěřil, bylo pro mne důležité pro mne ovšem nakonec bylo zjistit, jaká je pravda.

    Zajímá mě, jestli ti šlo pouze pokárání, abych si to přečetl, nebo ode mne něco očekáváš?

    Myslím si, že jednám férově, naopak jsem přesvědčen, že představitelé církve adventistů nejednají férově a neumějí přiznat selhání svých zakladatelů a poté často i selhání svá.

    Není pravda, že bych vymýšlel teologii, abych okecal to, že se tomu nechci podřídit.

    Bibli jsem byl ochoten se podřizovat, ale nebudu se podřizovat nesmyslným výkladům vytrženým z kontextu od učení církve, které není nestranné a ten výklad potřebuje, aby zakrylo vlastní selhání v minulosti a udrželo si alespoň zdání nějakého smyslu existence, něčeho co objevili nově, něčeho čím jsou ostatním přínosní a důležití.

    To že jsem zjistil, že tím církev musí zakrývat své omyly v minulosti a tím není nestranná není ale to rozhodující, byť mě to zamrzelo.

    Jde především o to, že to (=učení adventismu o sobotě) NENÍ PRAVDA!

    Teologie, které věříš RM tě vede k rychlému odsuzování, kdo všechno nebude spasen.
    Neruším Boží přikázání ani Boží pravdu.
    A ano myslím si, že budu spasen.

    Hezký den přeji


 8. Já děkuji, že jste uvedl odkaz na stránky a nevytrhl z článku jenom část. Počítám s tím, že jakmile něco uveřejním na webu, že už to žije vlastním životem a nelze zabránit dalšímu šíření, ale v tomto případě ani nejsem proti.
  i já pozdravuji
  Tomáš Plechatý


 9. Na Božím soudě nebudeme souzeni podle Božího zákona, který je zapsán Božím prstem do kamenných desek.
  Jednak proto, že že Zákon není určen pro spravedlivého (ospravedlnění z víry) ale pro lidi bezbožné. (1 Tm 1,8-10)
  Také proto, že kdo věří v Ježíše Krista nepodléhá již soudu( Jan 5,24), což předpokládám jsme oba dva.

  Za další litera vytesaná do kamene pomíjí (2 Kor 3,7-17), zatímco Zůstává Duch Svatý (seslaný o letnicích stejně jako dříve zákon), jako lepší průvodce životem.
  Navíc zákon psaný Božím prstem do kamenných desek rozbil již Mojžíš a i když Bůh řekl, že je napíše znovu, tak na ty nové desky psal již sám Mojžíš a ještě to znění bylo možná úplně jiné, než jaké znáte ( čtěte Ex 34).

  Protože jste byl dříve katolík, rozumím vašemu rozhořčení, když jste zjistil, že ŘKC tvrdí, že to měla právo sama změnit ze soboty na neděli. Ale tento boj zde nebojujeme – já se vás nesnažím dostat pod neděli a vyhlášení papeže.
  Není správné nárokovat si neděli jako novou sobotu z titulu papeže ani nikoho jiného. Není ale ani správné nakládat na pohany židovská břemena nařízení, když Bůh v nové smlouvě dává křesťanům odpočinutí Ježíš Kristus (Mt 11,28) a ohledně zachovávání dnů jim dává svobodu (Ř 14) a apoštol Pavel brání v řecku (Kolosích) obrácené křesťany, ať se nenechají odsuzovat kvůli sobotám (Kol 2,16).

  Ježíš i Apoštolové světili sobotu, protože 1) Byli židé a narodili se a vyrůstali pod zákonem 2) Jak píše Pavel, těm co byli pod zákonem, byli pod zákonem i když sám pod zákonem již nebyl (1 Kor 9,20)
  Nenapodobujeme dodnes Ježíše a apoštoly ve všem co dělali (např. byli obřezaní, Platili chrámovou daň, Ježíš učil o oběti na oltáři, které nedáváme), protože víme, že něco bylo podmíněné jejich Sinajskou smlouvou(kam patří i desatero), která nebyla určena nám pohanům. (Ef 2,11-12)

  Neříkám, že ,,svěcení soboty“ je špatné, ani ho nikomu nezakazuji. Ale jako Pavel v listu Galatským se bráním, aby někteří lidé slídili po svobodě, kterou máme v Kristu a vraceli nás pod prokletí zákona.

  Ve Zj 11,19 se nepíše zda šlo o Sinajskou smlouvu, nebo novou smlouvu zpečetěnou krví Beránka který snímá hřích světa. Ale že ty smlouvy jsou rozdílné, se můžete přesvědčit jasně například v Gal 4,21-31 nebo v Žd 8,13

  Myslím, že bych Bohu na soudu odpověděl – v bibli jsem četl, že sobota byla znamením židům, že nemám být souzen za soboty a že mám mít jistotu svého přesvědčení když mám den jak den.
  Také bych mu řekl, že pokud mne má zachránit dodržování zákona včetně soboty, pak sám vím, že mi patří smrt a odsouzení, jediné na co spoléhám, že mne zachrání a čemu věřím je oběť Ježíše Krista.

  A co byste řekl vy, kdyby vám Bůh ukázal, kolik lidí kvůli učení adventismu které zastáváte upadlo v depresi a ztratilo víru budou zachránění, protože nikdy nebudou pro Boha dost dobří a neprojdou vyšetřujícím soudem a poslušností všech přikázání a pak se vás Bůh zeptal proč:

  Zavíráte lidem království nebeské, sám nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít. (Mt 23)?

  Mám bázeň představit si, že by k něčemu takovému opravdu došlo, nepřeji vám to, nikomu to nepřeji. Ale obávám se, že by tato otázka mohla v adventismu mnohé zákoníky potkat.


  1. Odpověď na 1Tim 1,8-10: 1list Janův4-10-Každý, kdo se dopouští hříchu, jedná i proti Zákonu Božímu, neboť hřích je porušením Zákona. A víte, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy sňal, a v něm žádný hřích není. Kdo v Synu zůstává, nehřeší;kdo hřeší, ten Ho neviděl a nepoznal. Dítky, ať vás nikdo neklame: Spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost-tak jako On je spravedlivý. Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. Kdo je narozen z Boha, nedopouští se hříchu, protože Boží símě v něm zůstává; ba ani nemůže hřešit, protože se narodil z Boha.Podle toho lze rozeznat děti Boží a děti ďáblovy: není z Boha, kdokoliv nečiní spravedlnost a nemiluje svého bratra.

   Odpověď na Jan 5,24 – celý verš zní: Amen,amen pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mne poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Vynechal jste tady:“kdo slyší mé slovo“
   Jan 8,51-Amen, amen, pravím vám, kdo zachovává mé slovo, nezemře na věky
   Jan 14,15-Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání
   Jan14,21-Kdo přijal má přikázání, a zachovává je, ten mne miluje. A toho, kdo mne miluje bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat.
   Jan 14,23 Kdo mne miluje, bude zachovávat mé Slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mně nemiluje, nezachovává má slova. A Slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mne poslal.
   Jan 15,10-Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v Jeho lásce.
   Žid 8, 10,12 Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Slituji se nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy nevzpomenu.
   Žid 10.16-17-dám své zákony do jejich srdce a vepíšu jim je do mysli;na jejich hříchy už nikdy nevzpomenu.
   List Jakubův 8-12: Jestliže tedy zachováváte královský zákon, jak je napsán v Písmu: Milovati budeš bližního svého, jako sám sebe, dobře činíte. Jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu a Zákon vás usvědčuje z přestoupení. Kdo by totiž zachoval celý Zákon, a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti všem. Vždyť Ten, kdo řekl: Nezcizoložíš, řekl také : Nezabiješ. Jestliže necizoložíš, ale zabíjíš, přestupuješ Zákon. Mluvte a jednejte jako ti, kteří mají být souzeni Zákonem svobody.
   Obrácený člověk, milující Ježíše Krista má Boží Zákon zapsán ve svém srdci. S láskou plní Jeho příkazy, nechce ho zraňovat, protože za něho zemřel. Ví, že každý hřích staví přehradu mezi ním a Bohem:Iz 59,1-2: Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, Jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Jsou to právě vaše nepravosti,co vás odděluje od Boha, vaše hříchy zahalily Jeho tvář před vámi, proto neslyší.

   Nechci obhajovat žádná pravidla žádné církve. Chci jenom Obhajovat Boží Slovo a podle Něho s Boží pomocí žít. Chci žít s Ježíšem už na této zemi, chci prožívat lásku s Ním a těšit se na Jeho druhý příchod.

   Otázka soboty je dobře vysvětlena na přiloženém videu.Kdyby to nešlo otevřít, tak je to:
   You tube-Proč nesvětíme všichni stejný den:
   https://www.youtube.com/watch?v=tsTYiTZiWIM

   Otázka Božího Zákona a milosti je vysvětlena na tomto videu. Kdyby nešlo otevřít, tak je to:
   You tube,Ochránce pro naši dobu- prof.Dr.Walter Veith:
   https://www.youtube.com/watch?v=kchhiJEKOXs&list=UUI9X7LWBHHHj_ZmBQA6tYhQ&index=1

   Přeji všem Boží milost a pokoj.


  2. Milý bratře, Mojžíš sice desky rozbil, ale měl vyrobit nové desky a Bůh na ně znovu napsal svá přikázání. Trochu přesněji cituj. Pokud se týká učení adventistů jsou samozřejmě výkladové problémy, ale je důležité se přít o způsob výkladu, o pisatele knih? I nám adventistů jde o spasení z víry, jde o přípravu na druhý příchod Ježíše Krista. V tom jsme jistě zajedno. Jdu ještě o kousek dál – pokud v našich sborech vládne skutečná láska mezi námi (Po tom poznají, že jste mými učedníky…) a láska k Bohu nás vede k respektování toho, co Bůh nám v Ježíši Kristu dal a toužíme po spravedlnosti, po milosrdenství, po pokoji, po pokoře, po věrnosti, pak zákon nás neodsuzuje. To všechno ostatní = učení, věroučné články, výklad Písma jsou prostředkem, nástrojem nikoliv cílem na cestě za spasením. Pokud někoho přivede ke Kristu četba spisů EGW proč je zavrhnout, pokud někdo usoudí, že četba Písma jej přivede blíž k Bohu než spisy EGW , ať čte jen Bibli. Nemělo by naše úsilí být napřeno spíše na osobní přípravu a přípravu našich bližních na druhý příchod Ježíše a dokazování si vzájemně pravd či nepravd ve výkladech odsunout na okraj našeho snažení. Dodržoval Ježíš a apoštolové sobotu? Proč bychom ji nemohli dodržovat my. Posvětil a požehnal Bůh sedmý den? Proč znevážit Boží příkaz a vykládat, že už nemusíme dodržovat nic? Je mi líto, že si odešel. Chápu, že ne ve všech sborech vládne láska. Žel někde dávají adventisté větší důraz na pravidla než na vzájemné vztahy. Tím nechci vyjádřit, že ať děláme, co děláme, vše je dovolené, ale na druhé straně by měla vládnout mírnost, laskavost. Vytknout pochybení nebo hřích lze i s láskou. Učme se od Ježíše – jdi a nehřeš více. Hle si zdráv, nehřeš více. Jde nám stejně jako tobě o spasení z víry. Jenže víra bez skutků je mrtvá. Kdyby viděli vaše dobré skutky, aby chválili Boha. Upřimně ti přeji tpožehnané dny.


 10. 1 J 3,4-10 není v rozporu s 1 Tm 1,8-10. I když je hřích doslova ,,bezzákonost“ (řecky anomia), přesto zákon není určen pro spravedlivého, tedy ospravedlněného, protože úplně spravedlivý není ani jeden (Ř 3,10).
  Zákon lidi střežil jako dozorce, dokud nepřišel Ježíš a my v něj neuvěřili Gal 3,23-25 teď už zákon nad sebou nemáme.
  Není správné hřešit, hřešení je stále porušením zákona, ale křesťan se nemá soustředit na dodržování zákona, ale na následování Ježíše Krista.
  Tmu zažene jedině světlo, tma nelze vymést koštětem, ani dekretem, který říká, že tma je špatná.
  Samotné následování Ježíše Krista ale neznamená dodržování desatera!!

  Souhlasím, že je potřeba, aby člověk slyšel Jeho slovo, ale opět, Ježíšovo slovo neznamená desky desatera.
  (Neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se však stala skrze Ježíše Krista Jan 1,17)

  Všechny ty verše o tom jak ti co milují dodržují jeho přikázání:
  Jan 8,51-
  Jan 14,15
  Jan 14,21
  Jan 14,23
  Jan 15,10
  nemluví o desateru přikázání.
  Ježíš v Janově evageliu o zákonu mluví židům jako o,,VAŠEM ZÁKONU“
  Jan 8, 17 I ve vašem zákoně je přece psáno, že svědectví dvou osob je pravé.
  Jan 10, 34 Ježíš jim řekl: „Ve vašem zákoně je přece psáno: ‚Řekl jsem: jste bohové.‘
  Ale Jeho ,,nové“ přikázání je: Jako já jsem miloval vás milujte vy jedni druhé.

  Nalezl jsem 5 zmínek v Evangeliu Jana a v Jeho epištolách, kde se mluví o přikázání (1. mluví o zvěsti) a všechny mluví o stejném přikázání:

  Jan 13,34 ,,Nové přikázání vám dávám (Ježíš), abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.“
  Jan 15,10-12 ,,Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná. To je mé (Ježíš) přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.
  Jan 15, 17 ,,To vám přikazuji (Ježíš), abyste jeden druhého milovali.“
  1 Janova 3,11 ,,Neboť to je zvěst, kterou jste slyšeli od počátku: abychom se navzájem milovali.„
  1 Janova 3,23 ,,A to je jeho (Boží) přikázání: věřit jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovat, jak nám přikázal.„
  1 Janova 4,21 ,,A tak máme od něho (Boha) toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.„
  2 Janova 1,4-5 ,,Velice jsem se zaradoval, když jsem mezi tvými dětmi našel takové, které žijí v pravdě, jak jsme dostali přikázání od Otce. A nyní tě prosím, paní, ne že bych ti psal nové přikázání, ale připomínám to, které máme od počátku: abychom milovali jedni druhé.

  Soutředit se na to zda druhé miluji, když už jsem milován Ježíšem je něco jiného, než soustředit se na desatero zákazů a příkazů.

  Odkazy v listu židům mluví o vepsání zákonů do srdce jako obrazu toho, když se člověku promění nitro a chce druhé milovat. Sotva bychom z tohoto tvrzení usuzovali, že mají křesťané ze židů dále obětovat zvířata, obřezávat se a kamenovat za cizoložství protože nyní to mají konečně zapsáno v srdci.
  Navíc celá epištola židům je určena křesťanům ze židů a mluví k nim jejich jazykem a používá obraty ze staré Sinajské smlouvy, která ale pohanům a křesťanům z pohanů nikdy nebyla určena (Ef 2,11-12)

  List Jakubův mluví o královském zákonu a zákonu svobody ale to je opět řeč ne o desateru, ale o zákoně Kristově, který se liší od zákona pod kterým byli židé a zmiňuje ho už Pavel.
  1 Korintským 9,20-21
  Židům jsem byl židem, abych získal židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem – i když sám pod zákonem nejsem.
  Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona – i když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus.

  O tom, že je v daných odkazech vysvětlena dobře otázka zákona a soboty, silně pochybuji, protože obě videa jsou kázáními/přednáškami pořádanými adventisty, jejichž věrouka ohledně zákona a soboty je překroucená a verše vytrhané z kontextu. Na stránkách, ze kterých jsi převzal tento článek se podrobně vyjadřuji i k učení o zákoně a o sobotě.

  I mně jde o obhajobu Božího slova a evangelia , nemusím jít za každou cenu proti adventistům. Naopak si u nich cením např. učení o stvoření a potopě – tedy že neuznávají evoluci která sotva lze sloučit s milujícím Bohem, který smrt nikdy nechtěl. Nebo důraz na to, aby se lidé nezabývali komunikací s duchy zemřelých, že budou vystaveni démonickému klamu. Nebo že bible je Bohem inspirovaná a nelze si z ní dělat trhací kalendář, jak to dělá ,,vyšší biblická kritika“ která eliminuje zázraky a datuje knihy proroků až do doby po naplnění jejich proroctví (tedy že to psali zpětně), jsem rád, že toto vše adventismus odmítl a vede k tomu stát si za pravdou. Žel sám tam má mnoho co pravda není.


  1. Blahoslavení ti, kteříž jsou ctného obcování,kteříž chodí v zákoně Hospodinově. Blahoslavení, kteříž ostříhají svědectví jeho,a kteříž ho celým srdcem hledají. Nečíní zajisté nepravosti, ale kráčejí po jeho cestách.
   O přikazáních tvých přemyšluji a patřím stezky tvé. V ustanoveních tvých se kochám, aniž se zapomínám na slovo tvé. Tu milost učiň s služebníkem svým, abych, dokudž jsem živ, ostříhal slová tvého. Otevři oči mé, abych spatřoval divné věci z zákona tvého.
   Ó jak miluji zákon tvůj, tak že každého dne on jest mé přemyšlování
   Z přikázání tvých rozumnosti jsem nabyl, a protož všeliké cesty bludné nenávidím.
   Spravedlnost tvá jest spravedlnost věčná, a zákon tvůj pravda
   Jižť to dávno vím o svědectvích tvých, že jsi je stvrdil až na věky. Pokoj mnohý těm, kteříž milují zákon tvůj a nemají žádné urážky. I vynesou rtové moji chválu, když ty mne vyučíš ustanovením svým.

   Jak nádherně žalmista David vyvyšuje Boží zákon, nazývá ho Pravdou, Spravednosti, Rozkoší, Moudrostí. Navíc David píše že zákon je Věčný, ostatně celý 119žalm si můžete přečíst.

   Pán Ježíš v Mt 5,17-18 říká: Nedomnívejte se, že bych přišel rušiti zákona aneb proroků. Nepřišelť jsem zrušiti, ale naplniti. Amen zajisté pravím vám: Dokudž nepomine nebe i země, jediná literka aneb puňtík nepomine z zákona, až se všecky věci stanou.
   Můžete mi prosím vás říct kdy přesně nebe i země pominuly? Zde jasně vidíme, že morální zákon nemohl být zrušen na kříží, ale potvrzen Ježíšovou obětí. Musel to být ceremoniální, to byl ten Dozorce, který nás odsuzoval k trestu. Morální zákon nás usvědčuje z hříchu, a ceremoniální trestal, byl to v určitém směru takový trestní sazebník. Díky Ježíšově milosti, nemusíme nést trest. Děkuju Ti Pane Ježíši!
   V NZ se nepíše o zrušení jakéhokoli přikázání ani čárka, naopak. Boží lid čeká zkouška při které bude zkoušena jejich trpělivost Zj 14,12, a vůbec nebude záležet na jejich etnické skupině nebo národnosti a podobně nic takového nečtu „pro židy pro pohany. Boží zákon byl před stvořením, je a bude, vždyť je Věčný. Nepleťme si Ježíšovou milost s bezzákoností. Zákon je Ježíšův dar stvořenému člověku a celému stvoření, bez něho života není.
   A tak všem přeji Boží požehnání!


   1. Lukáši Dorda ano žalm 119 je obdivuhodný. A pro Davida opravdu v té době takto platil. David říká, že zákon je věčný. Stejně i Bůh skrze Mojžíše říká v knihách Exodus až deuteronomium o mnoha zákonech, nařízeních a příkázáních, že jsou věčná. Klidně ti nějaká konkrétní napíšu. Například dodržování svátků/sobot v Leviticu 23, nebo obětování atd.
    Pochybuji Lukáši Dorda, že sám tato příkázání plníš a ostatní věřící ve svém okolí k nim nabádáš. Asi na slovo věčný, nebo provždy platný kladeš důraz jen někdy.
    Ale jak se píše:

    Leviticus 5, 17
    Jestliže se někdo prohřeší a dopustí se něčeho proti kterémukoli Hospodinovu příkazu, co se dělat nesmí, aniž to věděl, provinil se a ponese následky své nepravosti.

    List Jakubův 2, 10
    Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti všem.

    Za porušení některých přikázání byla smrt!

    Rozdělení zákona na morální a ceremoniální je umělé a v bibli není. Je jeden Boží/Mojžíšův Zákon vydaný na Sinaji nebo pět knih Mojžíšových, nebo se tak říká celému písmu SZ (39 knih)

    Svým názorem, že ten dozorce musel být jen ceremoniální jdeš paradoxně i proti Ellen Whiteové:

    31. Zákon v epištole ke Galatským (1SM 233)
    Byly mi kladeny otázky ohledně zákona v listu ke Galatským, který zákon svým pojetím je naším vychovatelem a provádí nás ke Kristu. Odpovídám: oba, jak ceremoniální, tak i mravní zákon – Desatero.

    dostupné např. zde:
    http://www.ellenwhiteova.cz/vybrana-poselstvi-svazek-prvni/31-zakon-v%C2%A0epistole-ke-galatskym-1sm-233/

    O tom, že zákon byl před stvořením se jen domníváš, stejně jako o tom, že to bylo desatero.
    Římanům 5,13-14.20
    Hřích byl ve světě už před zákonem, ač se hřích nezapočítává, pokud není zákon.
    Smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešili jiným způsobem než Adam. On je protějšek toho, který měl přijít.

    ..K tomu navíc přistoupil zákon, aby se provinění rozmohlo. A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost

    Galatským 3,17.19
    Chci tím říci: Smlouvu, od Boha dávno pravoplatně potvrzenou, nemůže učinit neplatnou zákon, vydaný teprve po čtyřech stech třiceti letech, a tak zrušit slib.

    Jak je to potom se zákonem? Byl přidán kvůli proviněním jen do doby, než přijde ten zaslíbený potomek; byl vyhlášen anděly a svěřen lidskému prostředníku.

    Zákon je jen od Sinaje do Golgoty a byl určen Izraeli nikoliv křesťanům.


    1. Zdravím vás Tomaši. Doufám, že nečekáte, že se vám budu zpovídat. Jen Pánu Bohu se mohu vyznat ze svých hříchů a prosit Ho o odpuštění. Nicméně pro vás, mám toto: Osobně jsem si vědom své hříšnosti, jsem si vědom, že svým jednáním jsem přivedl Božího Syna na popraviště a svou rukou jsem prolil Jeho krev. Jsem vinný ve všech obviněních, zasloužím si smrt. Boží Syn, ale zemřel za mě a nabízí mi milost, nabízí mi ospravedlnění skrze víru v Něho. Tuto milost jsem přijal.

     Teď vám napíšu tři verše z knihy Genesis 7Zdaliž nebudeš příjemný, budeš-li dobře činiti? Pakli nebudeš dobře činiti, hřích ve dveřích leží; a pod mocí tvou bude žádost jeho, a ty panovati budeš nad ním.8I mluvil Kain k Abelovi bratru svému. Stalo se pak, když byli na poli, že povstav Kain proti Abelovi bratru svému, zabil jej.9I řekl Hospodin Kainovi: Kdež jest Abel bratr tvůj? Kterýž odpověděl: Nevím. Zdaliž jsem já strážným bratra svého?10I řekl Bůh: Co jsi učinil? Hlas krve bratra tvého volá ke mně z země.Gen 4 5Protože uposlechl Abraham hlasu mého, a ostříhal nařízení mých, přikázaní mých, ustanovení mých a zákonů mých. Gen 26
     Není žádného přednějšího nade mne v domě tomto, aniž co vyňal z správy mé, kromě tebe, jelikož jsi ty manželka jeho. Jak bych tedy učinil takovou nešlechetnost, a hřešil i proti Bohu? Gen 39
     Takže tu máme vraždu Abela, velké zaslíbení za poslušnost Abraháma a hřích proti Hospodinu pokud by Josef zcizoložil. Ještě stále mi chcete tvrdit že Boží zákon měl trvat od Sinaje po Golgotu?

     Dva zákony nebo jeden?
     I dal Pán Mojžíšovi po dokonání těchto řečí s ním na hoře Sinai dvě dsky svědectví, dsky kamenné, psané prstem Božím. Ex31, 18 16A dáš do truhly svědectví, kteréž dám tobě Ex 25,16
     24Stalo se pak, když napsal Mojžíš slova zákona tohoto v knize, a dokonal je,25Že přikázal Levítům, kteříž nosili truhlu smlouvy Hospodinovy, řka:26Vezměte tu knihu zákona a vložte ji v straně truhly smlouvy Hospodina Boha vašeho, ať jest tam proti vám na svědectví. Dt 31,24-26
     Zde vidíme dvě kamenné desky do kterých psal Bůh svým prstem, tyto desky měly být uvnitř truhly smlouvy. V druhém případě čteme, že Mojžíš psal knihu zákona, která byla umístěna vedle truchly smlouvy.
     I otevřín jest chrám Boží na nebi, a vidína jest truhla smlouvy jeho v chrámě jeho. I stalo se blýskání, a hlasové, a hromobití, a země třesení, i krupobití veliké. Zj 11,19 Tady čteme v knize Zjevení, že bude vidět chrám Boží a truchla smlouvy na nebi a to v průběhu posledních ran, které dopadnou na zem. 12Tuť jest trpělivost svatých, tu jsou ti, kteříž ostříhají přikázaní Božích a víry Ježíšovy. Zj 14,12 zde se píše že v posledních časech Boží lid bude zkoušen věrností Božího zákona. Zákon je tedy platný Tomaši, ať se vám to líbí nebo ne

     Milost kterou jsme přijal není laciná. Umřel Boží jediný milovaný Syn. Jeho milostí nejsem ospravedlněn k páchání bezzákonosti a porušování Jeho zákona, které jsem dříve porušoval v každém bodě. Nebo toť je láska Boží, abychom přikázaní jeho ostříhali; a přikázaní jeho nejsou těžká. 1J 5,3

     Jsem křesťanem protože se chci podobat Kristu, mít Jeho charakter, mít Jeho povahu, mít Lásku jakou měl On. Je to největší Vzor po, kterém toužím! Ježíš byl v jednotě s Otcem. Chci taky.. Ať mi v tom Pán Ježíš pomáha.


     1. Pro Lukáše Dorda:
      Doporučuji vám Římanům 5 kapitolu, která osvětluje jak to bylo s hříchem a smrtí od Adama do Mojžíše a od Mojžíše do Ježíše.

      Vaše odkazy na Genesis ukazují pouze to, že už Kain měl vládnout nad hříchem a nečinit zlo.
      dále ukazují, že Abraham poslouchal Boží nařízení/ustanovění/zákony, které mu Bůh dal, ale nemáme žádnou zmínku o tom, co to bylo za nažízení ani že by to mělo platit pro všechny.
      A také ukazují, že Josef byl schopen rozpoznat, že cizoložství s vdanou manželkou je hřích.

      Ani jeden z těchto veršů nedokazuje vydání desatera všem a nejen izraelcům ani nedokazuje vydání desatera dříve než na Sinaji.
      Ani nedokazuje jeho platnost po kříži. O těchto tématech mluví jiné části bible.
      Zkrátka ty texty co mi uvádíte vám do vašeho pohledu zapadají, ale je to jen domněnka, bible to takto jasně neučí.

      Jeden nebo dva zákony?
      Ano vím, že existují desky zákona vytesané do kamene a uložené uvnitř truhly smlouvy a že existuje kniha zákona vložená na okraj truhly smlouvy.
      To je pravda, ale vaše závěry o dvou zákonech jsou mylné.

      Desky zákona jsou také nazývány deskami svědectví kniha smlouvy knihou svědectví( Dt 6,20)(1 Král 2,3) desky zákona jsou také desky smlouvy (Dt 9,11) a kniha smlouvy (Ex 24,7) oboje se ukládalo do různých částí truhly smlouvy/ archy úmluvy/schrány svědectví.

      Zkrátka je to všechno jedno svědectví, ke kterému se vztahují desky, kniha i schrána.
      A je to jen jedna Sinajská smlouva, ke které se vztahují desky, kniha i truhla.
      A je to jen jeden Boží/Mojžíšův zákon vydaný právě v tu dobu na Sinaji.

      Ano ještě stále ti chci tvrdit, že Boží zákon měl trvat od Sinaje po Golgotu!
      Uvedl jsem kvůli tomu jasné verše z bible (Ř5 a Gal 3), na které jsi neřekl nic.

      Ze Zjevení lze vyčíst akorát to, že je v nebi vidět nějaká truhla a chrám.
      V novém zákoně je jasné napsáno, že stará smlouva je vetchá a blíží se zániku (Žd 8,13)

      A na konci Zjevení už Jan nevidí ani chrám, protože chrámem je Bůh a Beránek. (Zj 21,22)

      Tvůj odkaz na Zj 14 nemluví o Zákonu, ale o přikázáních, Apoštol Jan mluví jasně o přikázání, které máme od Otce a které nám přikázal Ježíš, na to odkazuje, ten verš, že nejsou těžká.

      O těchto tématech už jsem napsal články na webu adventismus.cz

      Ani já si nemyslím, že Milost Boží je laciná, stála život Syna Božího.
      Ani já si nemyslím, že máme hřešit, protože jsme ospravedlnění vírou.

      Soustředění se na dodržování přikázání je soustředění se na sebe a není to cesta k životu z vděčnosti.
      A hlavně pro neizraelce/ křesťana původem z pohanů práce v sobotu není hřích, protože toto přikázání nikdy nedostal.

      Kdyby toto přikázání bylo důležité nebo dokonce nejdůležitější, tak by bylo v knihách nového zákona pro pohany jasně zopakováno, není tam však ani jednou zatímco ta ,,méně důležitá“ přikázání tam zopakována jsou a to mnohokrát.

      A naopak vysloveně o přikázání o sobotě se vyjadřuje Pavel v Kol 2,16 ať vás nikdo neodsuzuje za jídlo pití svátky novoluní a soboty, je to stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus.

      Zachovávej i nadále Bohu Sobotu podle svého přesvědčení, klidně to i druhým doporučuj jako dobrou alternativu, ale rozšiřováním učení, že to !!! musí !!! dělat všichni křesťané/boží lid a bude to zkouška věrnosti před přichodem Ježíše, která rozhodne o spasení. začínáš nakládat na křesťany břemena zákona, vést je pod prokletí a hlásat jiné evangelium, než to které hlásal Pavel v Galatským a určitě sám víš, co takovým lidem Pavel říká.


      1. Pro Tomaše Plechatého: Já tobě doporučuji přečíst listy ostatních apoštolů, ne jenom listy Pavlovy. Pavel byl teolog, byl to farizeus měl rabínské školy a patřil k elitě národa. Jeho listy jsou náročnější, ale svým obsahem a slovem nemůžou jít proti jiným částem Písma. Prosím napiš mi kde je uvedeno zrušení zákona, třeba ze skutků apoštolů, nebo v Petrových, Janových listech, v listu Jakuba. Děkuju:-)

       Pán Ježíš své učedníky vyzval „Modlete se, aby k vašemu útěku nedošlo v zimě nebo v sobotu.“ Mt 24,20. Pokud mělo dojít k zrušení desatera, Božího zákona smrtí Ježíše Krista na kříží, proč tedy vyzyvá své učedníky, aby se modlili, aby k útěku nedošlo v sobotu? Tato událost přece nastala kolem roku 70 po Kristu, tedy cca 40 let po ukřižování, došlo k zničení Jeruzaléma římskou armádou a všichni křesťané utekli do hor. Troufám si tvrdit, že mezi těmito křesťany byli židé i pohané, kteří přijali evangelium. To je jasný důkaz platnosti zákona!

       Vím, že v Bibli nejsou všechny podrobnosti, odkdy dokdy je co platné, nebo co je nebo není v truhle smlouvy. Kdyby tomu tak bylo, nepotřebovali bychom ani tu víru, Myslím, že se chytáš doslova slovíček a sám neumíš odpovědět na otázky, které jsem ti položil. Prostě Tome ve vší úctě k tobě, ty mě neopiješ, ani těmi verši, kterými mi chceš ukázat mé prokletí. Mohl bych to učinit taky, ale neudělám to.
       Já jsem původně nepsal Tomaši o sobotě, to ty jsi ji vytáhnul a zde je vidět co ti skutečně leží v žaludku jako nestravitelné sousto.. Jako trn v oku..ti zůstane dokud neučiníš pokání a nepřijměš skutečný dar milosti. Měj se hezky a přeju ti boží požehnání :-) 11. Zdravím všechny.
  Ježíš řekl Nikodémovi:“Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království nebeského (J3,5).
  Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu Zákonu.(Ř8,7).
  Ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky(Mt15,19). Nejprve je třeba vyčistit pramen srdce, teprve potom z něho vytéká čistá voda. Člověk , který se snaží dostat do nebe svými vlastními skutky, zachováváním Zákona, usiluje o nemožné. Zákonictví, či formální zbožnost nikoho nezachrání. Život křesťana není úpravou či vylepšením starého života, je to úplná změna charakteru. Člověk umírá sám sobě a hříchu a zároveň povstává k novému životu. Takovou změnu může přinést jen mocné působení Ducha Svatého.
  Najednou se člověk na naléhavou výzvu Ducha s radostí odevzdá Ježíši. Mnozí lidé tomu říkají náhlé obrácení, ale je to výsledek dlouhodobého úsilí Božího Ducha, Jeho pozvolné a trpělivé práce. Když se Boží Duch zmocní srdce, změní celý život. Člověk se zbavuje hříšných myšlenek, zříká se zlých skutků; na místo hněvu, závisti a hádek nastupuje láska, pokora a pokoj. Smutek se mění v radost a ve tváři se zrcadlí nebeské světlo. Odevzdá-li se člověk s vírou Bohu, Bůh mu požehná. Síla, kterou lidské oko nevidí, přetváří člověka v novou bytost k Božímu obrazu. Počátek vykoupení můžeme poznat z vlastní zkušenosti už zde na zemi.
  Vírou v Ježíše Krista přijímáme Boží milost, ale víra není naším Spasitelem. Sama o sobě nic neznamená. Je jen rukou, jíž se chytáme Krista, když si přivlastňujeme Jeho zásluhy – jediný lék proti hříchu. Bez pomoci Božího Ducha nejsme schopni ani činit pokání.Světlo kříže zjevuje Boží lásku. Ta nás přitahuje k Bohu. Pokud se jí nevzpíráme, dovede nás ke kříži a my s lítostí v srdci vyznáme hříchy, které ukřižovaly našeho Spasitele. Boží Duch v nás pak skrze víru probudí nový život. Své touhy a myšlenky budeme podřizovat Kristově vůli. Dostaneme nové srdce a novou mysl podle Ježíšova obrazu, neboť On v nás probouzí ochotu cele se mu podřídit. Pak budeme mít BOŽÍ ZÁKON zapsaný ve své mysli a ve svém srdci a spolu s Kristem budeme moct říci:“Plnit, Bože můj, Tvou vůli je mým přáním, Tvůj ZÁKON mám ve svém nitru (Ž40,9)
  Dovoluji si přiložit jednu přednášku. Je zde pěkně vysvětlena svatyně, Boží Zákon, zákon ceremoniální a v asi od 58 min je vysvětlen vznik adventismu a ukázána tehdejší doba. Třeba to někomu pomůže se orientovat. Kdyby to nešlo otevřít, tak je to:
  You-tube- Zbytek světla.11/11. Pochopte souvislosti světových událostí. Walter Veith
  Přeji všem Boží milost a pokoj
  https://www.youtube.com/watch?v=o1B39ycW2wY


 12. Zdravím všechny,
  Zklamání věřících, kteří očekávali příchod Ježíše Krista v r.1844 nebylo tak velké jako zklamání učedníků v době prvního příchodu Ježíše Krista. Když Ježíš vjížděl vítězoslavně do Jeruzaléma, Jeho následovníci věřili, že se chystá nastoupit na Davidův trůn a že osvobodí Izrael od utlačovatelů. S velkými nadějemi a s radostným očekáváním se navzájem předháněli v prokazováním úcty svému Králi. Mnozí před Něj kladli své pláště a koberce, cestu Mu vystlali palmovými ratolestmi. V nadšení a radosti provolávali:”Hosana Synu Davidovu!”. Když farizeové, zneklidněni a podráždění těmito výkřiky radosti, chtěli po Pánu Ježíši, aby své učedníky pokáral, Kristus jim odpověděl: “Budou-li oni mlčet, bude volat kamení!” Proroctví se muselo vyplnit. Přestože učedníci plnili Boží vůli, museli prožít trpké zklamání. Jen o několik dnů později se stali očitýmimi svědky Kristovy mučednické smrti. Pak Ho uložili do hrobu. Jejich očekávání se ani v nejmenším nesplnila. Jejich naděje zemřely s Ježíšem Kristem.

  Teprve, když jejich Pán vítězně vstal z hrobu, pochopili, že proroctví všechno předpověděla a “že Mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých”(Sk17,3).

  Pětset let předtím Pán prostřednictvím proroka Zachariáše prohlásil:” Rozjásej se , siónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj Král, spravedlivý a spásu nesoucí, pokořený, jede na oslátku, osličím mláděti”.(Za9,9) Kdyby učedníci pochopili, že se Pán Ježíš ubírá k soudu a smrti, nebyli by schopni toto proroctví naplnit.

  Podobně take Miller a jeho spolupracovníci splnili proroctví a šířili poselství, které se měl podle Písma svět dozvědět. Nikdy by tento úkol nesplnili, kdyby porozuměli proroctvím, která předvídala jejich zklamání. Zvěstovali by jiné poselství, které má být hlásáno až před příchodem Pána všem národům. Poselství prvního a druhého anděla byla kázána v pravý čas a své poslání splnila.

  Zj 10,8-11:Hlas, který jsem slyšel z nebe, opět ke mně promluvil:”Jdi, vezmi tu knihu z ruky anděla, který stojí na moři i zemi”.Přistoupil jsem tedy k tomu andělu a požádal ho, aby mi tu knihu dal. Řekl mi:”Vezmi ji a sněz; v žaludku ti zhořkne, ačkoli v tvých ústech bude sladká jako med. Vzal jsem tu knihu z ruky anděla a snědl ji; v mých ústech byla sladká jako med, ale když jsem ji pozřel, zhořkla mi v žaludku. Tehdy jsem slyšel: “Je třeba, abys znovu prorokoval proti mnoha národům, kmenům, jazykům i králům”

  Přeji všem Boží milost a odvahu při zkoumání Božího Slova.


  1. Zdravím Stenly

   To co píšeš je z knihy Velký spor věku od Ellen Whiteové (Great Controversy, page 405), která sama musela nějak obhájit smysluplnost i chyby hnutí ke kterému se sama připojila a ze kterého vznikla církev kterou s manželem pomáhala zakládat.
   Takže to píše zaujatě.

   Od toho odstavce: ,,Podobně také Miller a jeho spolupracovníci……“ Jsou to nesmysly.

   1) prý splnili proroctví
   William Miller a jeho spolupracovníci hlásali konec světa který má přijít v roce 1843 – spletli se.
   Poté hlásali znovu že konec světa přijde na jaře 1844 – podruhé se spletli.
   A poté hlásali navzdory výslovnému Ježíšovu výroku ,,nikdo nezná dne ani hodiny“ že konec světa má přijít 22.řijna 1844 tedy přesný den. A potřetí se spletli.

   Millerité tedy hlásali proroctví které nebylo od Boha – buď si to vymysleli sami, nebo jim to vnuknuly bytosti, které slušně řečeno nemají s Bohem dobrý vztah.
   Nuže , promluví-li prorok jménem Hospodinovým a věc se nestane a nesplní, nepromluvil to slovo Hospodin. Opovážlivě je mluvil ten prorok sám; nelekej se toho. (Deuteronomium 18, 22)

   2) prý by to nesplnili, kdyby znali proroctví, které předvídá jejich zklamání.
   To je velmi pravděpodobné, že by Miller a ostatní nehlásali falešný konec světa, kdyby věděli, že nenastane.
   Jenomže ono žádné proroctví, které by předvídalo zklamání Millera nikdy neexistovalo.

   Existovalo varování samotného Ježíše – Nikdo nezná dne ani hodiny – a to jim tehdejší křesťané připomínali, ale Millerité se nenechali poučit, tak se museli spálit.
   To mluví spíše proti jejich zbožnosti a oddanosti Bibli, než pro.

   3) Poselství 1. a 2. anděle prý zazněla v pravý čas
   Poselství andělů ze Zjevení 14 neměli hlásat lidé, ale andělé!!!
   Takže zazní včas až to ti andělé na Boží pokyn provedou. Nic víc. Millerité hlásali falešné datum konce světa, nic Božího, byť zněli zbožně.

   4) Argumentace Zj 10,8-11 jako potvrzení proroctví o zkušenosti milleritů

   Zjevení 10 nemluví o zkušenosti Milleritů.

   Ve Zjevení mluví anděl přímo k Janovi a dává mu příkaz aby snědl knížku a dopředu ho varuje, že bude nejprve sladká, ale pak zhořkne.

   Samotný text od Whiteové který uvádíš píše, že Miller nerozuměl že se zklame, protože Millera nikdy žádný anděl navaroval, že to sice bude sladké ale pak to zhořkne, stejně jako žádný Boží anděl nikdy Millerovi nepřikázal aby začal kázat konec světa na roku 1843 a pak 1844.

   Takže tu odvahu při zkoumání Božího slova přeji spíše já tobě, protože jestli věříš tomu co jsi napsal, tak to pro tebe asi bude šok.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>