Velikonoční zamyšlení o zoufalé potřebě a smyslu křesťanství.

GUWG-Cross-Pray

Jedině chudý může přijmout nějaké bohatství. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Ježíš nepřišel pro spravedlivé, ale pro hříšníky. Vzal si za učedníky pár otrhaných rybářů a celníka, jedl a pil s hříšníky a prostitutkami. Nevzal si náboženskou intelektuální elitu znalou Písem, ale naopak je tvrdě káral za pokrytectví.

Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské“.

Chudý neznamená materiálně chudý, ale je to postoj srdce. Člověk si říká, že to s ním není tak špatný. Jasně, udělali jsme a stále děláme špatný věci, ale v zásadě jsme dobří lidé ne? Nejsme tak špatný jako tenhle nebo támhleten. A je to tenhle postoj, který zabraňuje přijmout milost, která se skrývá na Golgotském kříži. Proto celníci (zloději) a nevěstky, kteří neměli tento postoj, předcházejí náboženské vůdce a samo-spravedlivé lidi do Božího království. Nemají nic na svou obhajobu, nemají společenské postavení ani obdiv, ale za to mají poznání vlastní slabosti. Mají zoufalou potřebu záchrany.

Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království.

Kdo nepotřebuje odpuštění, kdo nepotřebuje usmíření, kdo není hladový ale sytý, ten je bohatý. A snáze projde velbloud uchem jehly, než bohatý do Božího království.

Křesťanství není nějaká mravní disciplína. Není o tom, ukazovat ostatním, že se chovám lépe než oni, protože jsem věřící. Není to o nějakých katolických mších v kostele. Není to ani intelektuální teologická úvaha. Je to o přiznání vlastní slabosti, o přiznání vlastní špatnosti a zkaženosti. I kdybych se dokázal kontrolovat sebelíp, stejně ve mně a v mých myšlenkách bude něco, co je zlé. Jsem lepší než ostatní, protože potřebuji zachránit? Nikoliv, jsem jen žebrák u dveří Boží milosti…A musím jí nutně potřebovat, abych jí mohl přijmout.

Sebekontrolou a sebe-disciplínou to nepůjde. Kdyby to šlo, kříž by postrádal smysl.
A proto Ježíš řekl bohatému mladíkovi, který sebejistě tvrdil, že všechno dodržoval od mládí a že je morálně bezúhonný takovou tvrdou věc: „Jdi a rozdej všechno, co máš.“ Proto nastavoval laťku tak vysoko, že každý upřímný člověk musel přiznat, že prostě nejde skočit.

Biblický příběh musí být pravdivý už jen z tohoto důvodu: Žádný člověk by nikdy na světě nic takového nevymyslel. Je to prostě příliš velkolepé, příliš troufalé, příliš divoké, je to mimo jakoukoliv lidskou představivost.

Bůh, který je láska, a proto existuje od věčnosti ve vztahu (Otec, Syn a Duch Svatý), sestoupil do svého stvoření (které vytvořil proto, aby s ním mohl mít vztah), aby přivedl k sobě všechny, kteří v Jeho bláznivou lásku uvěří a mohl s nimi strávit věčnost. On sám napravil, co tehdy člověk pokazil. Vzal na sebe všechny špatné věci, co jsi kdy udělal a ještě uděláš. Sám svatý se stal hříchem, aby posvětil ty, které v Něj uvěří. Vzal všechnu špínu, hanbu, nepravost, křivárnu, lež, stud, sebe-obviňování, odsuzování, kritiku, sobectví, depresi, smutek, hněv, nenávist, lakotu, pokrytectví, nestřídmost, smilstvo, žádostivost, chtíč, lenost, zášť….
Nevím jak vy, ale já jsem vinen v mnoha bodech obžaloby, možná, že ve všech a i v těch, které se nevešly na ten seznam. Stojím jako vzbouřenec Barabáš před soudem a Ježíš- Král Králů a Pán Pánů, Ježíš, skrze Nějž je vše stvořeno a pro koho je vše stvořeno, Syn živého Boha, se sám postaví na soud, podívá se mi do očí a praví: “Nech mě si to vzít.., nech mě zaplatit cenu.” A vidím ho, jak odchází na Golgotu, aby vzal na sebe všechno to, co jsem spáchal.
„A odplatou za hřích je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (Ř. 6:23)
A protože je Božské podstaty, Jeho oběť dokáže zahladit hříchy celého světa. Každého jednoho člověka. Pravé dobro je pro všechny. Dílo záchrany bylo před dvěma tisíciletími dokonáno.
„Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.“ (Jan 15:13)
Možná si kladete otázku, proč Bůh poslal na smrt svého jediného Syna. Třeba jste rodič a neumíte si představit, že byste nechali své dítě ztýrat a zmučit a vylít na něj všechnu špínu tohoto světa. A právě přesně toto Bůh udělal. Proč? Láska a bolest jsou v tomto padlém světě jako dvě sestry. Kdo někdy opravdu miloval, jistě to spolehlivě dosvědčí. Pro naší záchranu nebyla jiná cesta. Od pádu člověka, celá historie lidstva směřovala do bodu Golgotského kříže a veškeré dění potom se ohlíželo zpět do tohoto bodu lidské historie. My všichni počítáme dny a roky od této události, ať už jsme ateisté nebo věřící.
Jedná se o naprosto neuvěřitelně radikální čin lásky. Těžko si jí vůbec představit. Jak troufalé je si myslet, že moje vlastní “dobrota”, moje vlastní sebe zapírání, morálka a tělesné odříkání má nějaký vliv na to, jak mě vidí Bůh. Jestliže poslal svého Syna, aby usmířil svět sám se sebou, aby nesl naše provinění, aby se sám stal hříchem, i když hřích nikdy nepoznal. Jak troufalé přidávat k tomuto dokonalému dílu své skutky a říkat: “Ne, Bože, to je málo, to nestačí, ještě k tomu musím udělat tohle a být takový a takový.. Ještě kousek té mojí části, toho mého přičinění..” A hle, máme tu náboženství… Máme tu spory a války- ty něco děláš blbě a já to dělám dobře. Člověče, ty nemůžeš udělat vůbec nic, protože všechno za tebe udělal Bůh! Ty můžeš jen děkovat a růst z poznání Jeho lásky k Tobě.
Jak troufalé je říkat, že by to snad mohla být pouze jedna z cest. Jak pošetilé je si myslet, že člověk se zdokonalí tím, že se bude převtělovat do jiných osob a že se sám poučí z chyb, které si ani nepamatuje. I samotní proponenti tohoto náboženství nedokáží vysvětlit obsah pojmů, se kterými sami operují. Nedokáží obhájit smysl vlastního učení, protože skutečný obsah, vnitřní konzistence a vysvětlení podstaty existence chybí. Dokonce mají někteří odvahu vzít oběť Krista a degradovat ji na nějaký vágní neosobní morální princip, či na nějaké tajné skryté učení, kterému rozumí jenom ti chytří a zasvěcení.
Boží nabídka je ale tak prostá, že vyžaduje pouze obyčejnou dětskou víru, není to o nějakých složitých úvahách, není to o speciálních dovednostech, umění či intelektu. A co je hlavní, není to o našich zásluhách a našem sebezdokonalování. Je to o Jeho zásluhách, Jeho dokonalosti, a o poznání Jeho lásky k nám. Bůh nás miluje takové jací jsme. Zemřel za nás hříšníky. Nemiluje nějakou náboženskou masku, za kterou se budeme schovávat a předstírat, že jsme lepší než ostatní.
A tak tyhle svátky by měly být připomenutím Boží lásky k člověku, divoké milostné aféry, proti které je Romeo a Julie jen slabá polívčička. Vezmi jí, nebo nech být. Láska musí být vždy o svobodné volbě. Vím, že není lehké něčemu takovému uvěřit. Vím, že to je bláznovská zvěst. A přece nám Bůh dal za úkol jí zvěstovat, protože v takové lásce jste už navždy v bezpečí. Boží pravda, nás vždycky osvobodí. Přináší pokoj, radost a odpočinutí našim duším Protože Bůh je dobrý.

“Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření.”
(2.Kor. 5:19)

“V ten čas řekl Ježíš: „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým.
Ano, Otče: tak se ti zalíbilo.
Všechno je mi dáno od mého Otce; a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn – a ten, komu by to Syn chtěl zjevit.
Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“
(Matouš 11:25-30)

“Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás! “Tu ho ten druhý okřikl: „Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen k stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal.“ A řekl: „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ (Lukáš 23:39-43)

Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.
A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“
(Jan 11:25-26)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>