Zážitky blízkosti smrti jsou velký klam!

theories-that-explain-near-death-experiences

S tímto pozoruhodným tématem jsme se na našich stránkách již zabývali (http://streetzurnal.cz/odkud-se-vlastne-berou-zazitky-blizkosti-smrti/) (http://streetzurnal.cz/obraceni-saula-falesne-interpretace-a-proc-si-buh-povolava-i-sve-horlive-nepratele/)

Nicméně rád bych provedl hlubší analýzu toho, čemu osobně říkám falešná spiritualita nebo falešné zázraky a učení v souvislosti s NDE (Near-Death-Experience). Rozdělím různé techniky a zážitky a postupně rozeberu jejich vliv, tak jak jsem je měl možnost poznat, ať už zprostředkovaně nebo přímo osobně. Tento fenomén považuji za velmi nebezpečný, protože člověku dává pocit, že smrt neexistuje a jedná se jen o další přesun do jiné existenční roviny bytí. Tímhle prastarým trikem satan lidi oklamal už v zahradě Eden. Nyní ho používá, aby lidi přesvědčil o jejich nesmrtelnosti a dal jim tak pocit, že nepotřebují Boží milost k záchranně skrze Ježíše Krista, který jako jediný smrt za nás přemohl.. Jsou to stále stejné projevy, které satan používá ke svému lstivému podvodu. Písmo jasně říká, že člověk je smrtelný a má naději na vzkříšení a věčný život pouze skrze víru v Božího Syna. Bible nás také varuje, že v posledních časech se takovéto bludné nauky hojně rozšíří. Pojďme si projít společné prvky a projevy velkého hadova klamu.

                                                                                 Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami. (1. Timoteovi 4:1)

On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen. (1. Timoteovi 6:16)

Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“ (Genesis 3,4-5)

Meditace a NDE

Meditace je duchovní praxí, kterou jsem v minulosti hojně používal. Je také součástí dnes tak populární jógy. Meditace je duchovní soustředění, které může mít konkrétní zaměření, ale také nemusí. Jedná se o jakési vyprázdnění mysli a splynutí s „universálním bytím“. Meditace je vlastně opakem modlitby, protože v modlitbě se obracíme ke konkrétnímu Bohu (Nebeskému Otci) nebo prostředníku mezi Bohem Otcem a člověkem- Ježíši Kristu. V meditaci se člověk odevzdává neznámé duchovní síle (universální síle, vesmíru atd.), o které ve skutečnosti nic moc neví. Předpokládá, že je dobrá a k člověku přátelská. Součástí meditace mohou být ( jako v mém případě ) i jisté fyzické projevy. Tyto projevy se také vyskytují i v New Age a v některých charismatických církvích, které převzaly tyto techniky z východních náboženství. (viz. dokumentární film Bohové nového věku.) Pojďme se na tyto fyzické a duchovní jevy podívat blíž.Pro naše srovnání uvedu jen ty, které jsou totožné s NDE. Jistě se mi nepodaří uvést všechny, ale pro naší demonstraci to bude dostatečné.

- Pocity blaženosti a vize (vnitřní světlo, harmonie, pocit duchovní spřízněnosti, pocit splynutí se svým nesmrtelným já)

- Odlehčení nebo oddtělesnění- „Pokud opravdu vstoupíte do vyšší úrovně, ucítíte, že vaše tělo se stává velmi lehké. Ačkoliv nemáte křídla, budete takřka cítit, že můžete létat. Ve skutečnosti, když jste dosáhli velmi vysokého světa, skutečně uvidíte uvnitř sebe ptáčka, jenž může snadno létat tak, jako létají opravdoví ptáci.“ ( Sri Chimnoy )

- Práce se světlem ( Medituje se s použitím vizualizace světla)

- Duchovní průvodce neboli světelná bytost- V některých pokročilých případech se již jedinec nechává vést tzv. duchovním průvodce. Tato bytost se jeví velmi moudře a majestátně a často se skládá ze světla. Duchovní bytost je také průvodce v astrálním cestování. Tato bytost se nikdy nepředstavuje jako Ježíš Kristus. Ačkoliv ji při NDE zkušenostech tak lidé popisují, je to proto, že ji tak sami identifikují.

- Probuzení duchovních schopností- Meditace postupně u jednotlivce prohlubuje „duchovní vnímání“ a člověk se postupně stává „obdařen“ jistými schopnostmi, pokud odpovědně pokračuje ve cvičeních.

Šamanské techniky a NDE

K těmto technikám patří obřady nebo rituály, kde dochází k tzv. změněným stavům vědomí. Ten se často dosahuje s pomocí psychotropních látek, které se vyskytují v přírodě. Při těchto uměle navozených stavem vědomí dochází prakticky ke stejným příznakům jako při NDE. Někdy jsou tyto fenomény úplně propojeny a účastník takového rituálu vypovídá, že zažil pocit vlastní smrti. Zarážející je skutečnost, že výzkumníci NDE tyto zcela evidentní podobnosti přehlížejí, ačkoliv se jedná o naprosto identické zážitky, pouze navozené umělým způsobem.

- Opuštění těla, rozšíření vědomí do mnohem širšího rozměru, vstup do duchovního světa

- Setkání se s vlastní smrtí, retrospektiva života- Například halucinogenní rostlina Ayahuasca se také nazývá liánou smrti.

„Prošel jsem si martyriem. Byla to jakási rekapitulace mého života. Není náhoda, že se ayahuasca označuje jako liána smrti. Ukázala mi mou smrt a zjistil jsem, že pokud zemřu a dostanu se tam, kam přicházíme po smrti, aniž bych napravil své životní chyby, bude to hodně špatné. S Matkou Ayahuascou jsem si doslova prošel peklem. Připomínalo mi trochu ono Peklo, které namaloval Hieronymus Bosch. Opravdu strašné. Podobalo se také trochu místu, kde podle starých Egypťanů soudil bůh Usir a kde se před bohy na vahách poměřovaly duše s pírkem pravdy, spravedlnosti a kosmické harmonie.“ (Graham Hancock)

- Získání duchovních schopností- Lidé pod vlivem těchto silných zážitků nabývají duchovních schopností jako léčitelství, diagnostika, vidění aury, komunikace s duchy apod.. Tyto duchovní schopnosti jsou reálné, sám jsem se o tom přesvědčil. Ale jsou člověku propůjčovány od padlých bytostí- démonů, aby stále vyvyšovali jeho duchovní pýchu a pocit nadřazenosti. Ve skutečnosti jsou tyto schopnosti k člověku nepřátelské, ačkoliv se můžou zpočátku jevit opačně.

Astrální cestování a NDE

Pokročilá duchovní technika, kterou jsem se také zabýval, se nazývá astrální cestování. Jedinec je díky této technice schopen se uvolnit z těla a navštěvovat duchovní svět. Velmi často je zde přítomen průvodce- světelná bytost, která vede daného člověka a ukazuje mu určité „lekce“. Astrální cestování je další fáze vědomého snění, které se taky nazývá lucidní snění. V podstatě je to sen, ve kterém si je snící vědom toho, že spí. To mu dodává pocit svobody a harmonie, protože ví, že cokoliv udělá je jen sen. U astrálních cestovatelů se také vytrácí strach ze smrti, protože získávají dojem, že jejich existence je nezávislá na fyzickém těle. Mohou se také v tomto stavu setkávat se zemřelými osobami. Dalším společným prvkem je tzv. stříbrná šňůra, kterou uvádějí jak astrální cestovatelé tak lidé po zážitku NDE.

shutterstock_116946490

Únosy do UFO, spánková paralýza a NDE

Velmi pozoruhodný fenomén, který se dle mého názoru vyskytuje u většiny populace je spánková paralýza. Jedná se o stav mezi spánkem a bdělým stavem, kdy do naší blízkosti násilně vniká cizí vliv. Tento fenomén je velmi starý a byl v historii znám pod jménem Succubus a Incubus, což jsou jména démonů, kteří mají určitý sexuální rozměr. Moderní únosy do UFO jsou pouze jinou a intenzivnější verzí spánkové paralýzy. Oběť těchto útoků se často probudí zcela paralyzovaná a ochromená strachem. Následuje pocit hrůzy a často vizuální kontakt s démonem (Ten ale není podmínkou). Často je oběť násilně vytahována z těla. V tomto stavu duchovní já prochází zdí nebo zavřeným oknem a v případě únosu je vtažena do „kosmické lodi“. Tam následuje často něco jako vyšetření v mnohých případech doprovázené sexuálním podtextem. Svědectví únosů do UFO je snad ještě více než NDE a mají také velmi schodné rysy. Tyto útoky mohou být okamžitě odvráceny upřímnou modlitbou k Ježíši Kristu. Zajímavé také je, že UFO a šamanismus je vzájemně propojené, a lidé, kteří prošli šamanskými rituály, rovněž vypráví zážitky do únosů do UFO nebo s mimozemšťany, což jsou démonské bytosti. Šamani rovněž uvádějí spolupráci s těmito „bohy z hvězd“.

shutterstock_213109381

Spiritismus a NDE

Zážitky NDE zcela potvrzují a rozšiřují spiritistickou praxi. Při spiritismu je možnost navázání kontaktu se zemřelými osobami. Stejně tak při NDE svědci popisují setkání s mrtvými příbuznými a dokonce i domácími mazlíčky! Spiritismus najdeme napříč kulturami po celém světě. Uctívání mrtvých je také praxí katolické církve. Duchové zemřelých opět nejsou nic jiného než duchové satana, kteří se maskují za blízké osoby a disponují rovněž informacemi o nás a našem vztahu s nimi. Proto například mohou vědět věci, které víme jen my a daná zemřelá osoba. Můžou také podávat zprávy ze záhrobí. Například pokud se s někým domluvíme, že kdo zemře první podá druhému nějakou předem domluvenou zprávu, padlí duchové o takové dohodě vědí a dokáží ji napodobit. Přeživší má tedy dojem, že dotyčná osoba přežila a podala mu o tom předem domluvené znamení. Spiritistické seance byli v minulosti hodně oblíbené. Dnes se také používá tabulka Ouija, která přivolává démonské entity a patří mezi nejnebezpečnější okultní praktiky. Je zcela běžné, že pokud doma i z legrace vyvoláváte duchy, pak přivoláte tyto zlé entity do své domácnosti a je velmi těžké se jich zbavit. Někdy tito duchové schválně ustoupí vymítání katolické církve, aby se navodil dojem, že tato církev má nad nimi moc, ačkoliv jsou jednoho ducha (zde svědectví na toto téma:https://www.youtube.com/watch?v=6MCbcMqQQ4c). Člověk nepřežije fyzickou smrt, člověk není nesmrtelný a potřebuje Ježíše Krista, skrze kterého nebeský Otec přislíbil věčný život.
spiritism

Hypnóza, regresní terapie a NDE

Opět další technika, která navozuje dojem nesmrtelnosti- regresní terapie. Jedná se o druh hypnózy, kdy se účastník uvádí pomoci meditativních technik do stavu „nevědomí“. V tomto stavu, kdy kormidlo přebírají padlé duchovní bytosti, pak může zažívat věci, které se shodují s učením reinkarnace a zážitky NDE. Daná osoba tak může navštěvovat třeba své minulé životy, navštěvovat jiné světy atd.  Dalším takovým způsobem autohypnózy je channeling, kdy skrze meditující osobu nějak jedná démon. Může jít o psaný projev, kdy duch vede ruku píšícího nebo i mluvený projev, kdy duch přímo posedne člověka a skrze něj pak mluví a odpovídá na otázky. Ve spiritismu je tento jev známý jako médium. Takovým příkladem je démon Bashar, který se manifestuje skrze Daryla Anku, který nedávno navštívil ČR. Lidé, kteří prošli zážitky NDE se často stávají na hypnózu citlivější.

Hypnotic Hypnotist

Holotropní dýchání, drogy a NDE

Holotropní dýchání je technika převzatá z dynamické meditace hinduismu. Byla vyvinuta v podstatě jako náhražka drogy LSD, se kterou její vynálezce Stanislav Grof experimentoval. Cílem je opět dosažení změněného stavu vědomí, ve kterém se dají opět zažít stále ty samé stavy jako při NDE. Holotropní dýcháni provází stejné projevy jako u šamanských rituálů (více zde:http://odkrytelzi.cz/slovnik/holotropni-dychani/) Podobnost s drogami a psychoaktivními látkami je zde namístě. Droga LSD a další aktivní látky jako psylocybin, DMT, ketamin, opiáty, mezkalin a mnohé další mohou navodit opět totožné zážitky jako při NDE. Existují i svědectví lidí, kteří zažili NDE při anestezii, kde se používají éter, ketamin a některé barbituráty. Existuje tedy přímá spojitost mezi těmito látkami a spirituálním zážitky totožné s NDE.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hraniční zážitky a NDE

Pod pojmem hraniční zážitek se dá zařadit jakýkoliv traumatizující zážitek, který člověka dovede na práh psychické či fyzické  únosnosti. Mohou to být úrazy, náhlé psychické šoky a traumata, či fyzické strádání (např. hladovění nedostatek spánku apod.) V takových chvílích mozek začne produkovat látky z hypofýzy, které se svým složením podobají právě psychoaktivním látkám, aby kompenzoval šok. Tyto látky se totiž v našem těle nacházejí stále. Příkladem je třeba hormon serotonin (hormon štěstí), jehož nedostatek má údajně způsobovat psychické problémy. Nechci se zde pouštět do psychiatrie, ale faktem zůstává, že lidé, kteří prožili hraniční životní zážitek mohou mít totožné zážitky jako NDE. Častá je retrospektiva života, návrat do dětství, změna vnímání času apod.

V čem spočívá jádro klamu NDE

„A není divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla.“ (2. Korintským 11:14)

Bible nás jasně učí, že člověk není  ze své podstaty nesmrtelný. Naopak- je smrtelný a hříšný. Také nás varuje před falešnými naukami, které svedou mnohé. Zdá se, že zážitky NDE odkrývají oponu smrti, ale jak jsme si ukázali, mají naprosto shodné rysy s ostatními okultními praktikami.Osobně jsem mnoho z nich na vlastní kůži vyzkoušel! A jen díky Boží milosti jsem byl vyveden z toho obrovského duchovního klamu. 

„Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (Římanům 6,23)

Nenarazil jsem ani na jedno svědectví, které by uvádělo, že světelná bytost se přímo představila jako Ježíš Kristus. Vždy si dotyčný myslí- předpokládá, že bytost je Ježíš, protože vypadá tak, jak je nám Ježíš prezentován- bílé roucho, dlouhé vlasy atp. Stejnou vizáž mají i někteří „mimozemšťané“ (nordičtí). Tato bytost rovněž vysílá pocit bezpodmínečné lásky. Tohle je věc, která je na zlu asi nejvíce znepokojující. Sám jsem se přesvědčil o tom, že tyto bytosti nebo sám satan dokáže vzbuzovat pocit lásky a spřízněnosti. Pořád to jsou Andělé, i když byly vyhnáni z nebe a svrženi na zem. A je to právě tento emoční zážitek, který utvrzuje v autentičnosti. Naše víra by ale neměla být postavena na emočním zážitku, ale na poselství evangelia.

„Pokolení zlé a zpronevěřilé hledá znamení; ale nebude mu dáno znamení, leč znamení Jonášovo.“ (Matouš 16:4)

Nezažil náhodou Jonáš něco jako klinickou smrt? Nebyl „v břiše velryby“ 3 dny a 3 noci?

Pokud bychom následovali poselství NDE, pak nás to zavede do přímého protikladu k evangeliu. Pokud by NDE byla pravda, pak by člověk nepotřeboval spásu skrze výkupnou oběť Ježíše Krista. Získal by dojem, že tento život je jeden z mnoha a nelze doopravdy zemřít. To samo má za následek, že není potřeba pokání, ale odčinění svých chyb a přestupků v budoucích životech. Spása člověka, ale nezáleží na jeho snaze, ale na Boží milosti.

Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává.“ (Římanům 9,16)

Často také lidé, kteří zažili NDE, vypovídají o poslání nebo účelu svého života. Toto poslání není ale nikdy o poznání Boha, ale spíše přízemního charakteru. Lidé se navrací zpět například kvůli svým dětem nebo rodině. Možná se stávají duchovnější, ale to neznamená, že opravdu hledají Boha. Ježíš jasně říkal, že nejdůležitější je milovat Boha- mít ho na prvním místě dokonce i před svou rodinou a dětmi. Proto je NDE tolik provázeno vztahy s rodinou a blízkými, aby byli lidé odvedeni od lásky k pravému Bohu. Nechápejte mne špatně- není nic špatného na tom milovat svou rodinu. Ale jakmile postavíte lásku k rodině nebo nějakému člověku ( či dokonce domácímu mazlíčku) nad lásku k Ježíši Kristu, který za vás zemřel, pak nastává problém, který satan využívá.

Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden.“ ( Matouš 10:37)

To je ten duch spiritismu, který je plně obsažen i v NDE. Pravá láska vychází z Božího Ducha a Jeho milosti. Naše víra by měla vycházet z biblického evangelia a nikoliv z žádného zážitku. Přeji všem, kteří z hloubky srdce hledají Boží království, aby se nenechali svést těmito duchovními pastmi.  Některé výše uvedené techniky, které jsem vyzkoušel, nepřinesly do mého života žádný duchovní pokrok. Moje osobnost stagnovala a já jsem pod vlivem démonského působení stále více upadal od Boha do hříchu. Ačkoliv jsem měl „nadpřirozené zážitky“ byl jsem pouze infiltrován temnou stranou, protože jsem hledal bez Boží účasti. První krok k moudrosti je bázeň před Bohem. Boží milost nám všem.

„Ježíš mu řekl: „Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“ (Jan 20,29)

18 thoughts on “Zážitky blízkosti smrti jsou velký klam!

 1. Hezký přehled NDE. díky!

  Vaše závěry a argumentace s nimi spojená ovšem postrádá jakoukoliv logiku a je dokonce v rozporu s písmem.

  Třeba tohle: „Pokud by NDE byla pravda, pak by člověk nepotřeboval spásu skrze výkupnou oběť Ježíše Krista.“

  Ujasněte si myšlenky pane autore, vy slučujete neslučitelné. NDE přece není o spáse, NDE je jednoduše jakýmsi „nahlédnutím za oponu“, když se duše osvobodí od těla ;-) nechápu co v tom hledáte dál… pro mne osobně je Kristus jediná autorita a NDE je jednoduše důkaz o existenci duše nezávisle na těle… a vůbec to není v rozporu s tím co říká Kristus.


  1. Za další: argument typu „všechny naše dluhy na sebe vzal Ježíš Kristus“ je v rozporu s Kristovým výrokem „jak zaseješ, tak sklidíš“.
   A nejen to, on je v rozporu také s výrokem Jakuba, bratra Ježíše, který jasně říká že nutné jsou i skutky:
   Neboť jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. (Jakub 2:26, CSP)


  2. Lež o údajné tzv. zástupné smrti Krista za hříchy křesťanů je postavená na překrucování a zfalšovaných výrocích Bible. Citujme si příslušnou pasáž, která byla překroucena:

   „S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých. Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž. (Kol 2:12-14)“

   Je to tento citát, jež byl zneužit k vytvoření lživého dogmatu o tzv. „zástupné“ smrti Krista na kříži.

   Toto dogma je opět v rozporu s výrokem „jak zaseješ tak sklidíš“. A vůbec, proč by se Kristus namáhal učit učedníky tolika věcem, když podle církve prý stačí „v něj věřit“?

   Dále, každý vidí, že tento konkrétní citát je celý evidentně symbolický — jasně z toho plyne, že toto dogma o „zástupné smrti“ je jednoduše jen lživým pokroucením původního smyslu…

   Křesťané rádi přehlížejí 2 další logické chyby: 1. Na kříž je symbolicky přibit dlužní úpis, nikoliv snad Ježíš… k tomu dogmatici prostě nemají pravdivý protiargument. 2. Povšimněte si také časů sloves! Když apoštol píše „vás obživil“… ALE: „nám provinění odpustil a vymazal dlužní úpis“. Takže — i kdyby tam bylo psáno že Kristova smrt někomu pomohla — jako že to tam psáno není — rozhodně by se to netýkalo všech „věřících“.


   1. Martine, pokud vezmeš z křesťanství kříž jako zástupnou smrt Syna Bohu Otci jako oběť za naše hříchy, pak je celé křesťanství mrtvé a jsme stále mrtvi ve svých hříších. Téma zástupné smrti se táhne celou Biblí, není to rozhodně jen v tom jednom citovaném verši.

    Bůh dokonal spásu člověka na kříži. Kdo má uši k slyšení, ať přijde v pokoře ke Kristu a pije z toho pramene života už nyní!


   2. Martine, Bible se musí číst s pokorou a úmyslem se něco dozvědět. Vy evidentně používáte vlastní rozum, který vykládá co zná a jak to chápe, ne co je v Bibli napsáno.
    Když jsem četl Vaše námitky, tak jsem měl pocit, že jste do dutiny lebeční nepustil Ducha svatého, který pomáhá porozumět písmu v širším kontextu.
    Přeji krásné svátky.


  3. Zdravím, díky za komentář

   Martine, právě výčet širokého spektra zážitků NDE logicky implikuje, že nejde POUZE o zážitky, kdy se dotyčný nachází na prahu smrti ( za oponou smrti, jak říkáte). Ale naopak, že jsou tyto zážitky součástí okultních praktik, kdy se člověk pomocí určitých technik dostává do stavu „rozšířeného stavu vědomí“, tedy otevírá se působení duchovního světa ( který je skutečný, protože v něm působí duchovní bytosti), ale jaksi ne vše „duchovní“ je k člověku přátelské a má snahu mu odhalovat pravdu. Nacházíte se snad ve spánku nebo v hypnóze na prahu smrti? Asi sotva. To samé pokud si vezmete drogu, fyzicky neumíráte. Z Bible víme, že satan je lhář a podvodník (a je duchovní bytost!) od začátku a klame svými divy celý svět ( převléká se za anděla světla apod.) To vám vážně nepřijde zvláštní, že tolik lidí vypovídá o bytosti složené ze světla při NDE?

   Pokud by poselství NDE byla skutečně pravda (Že jsme nesmrtelní), pak samozřejmě Krista nepotřebujeme, protože POUZE A JENOM DÍKY NĚMU, nám Nebeský Otec zaslíbil věčný život.

   Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.“ (Jan 11:25)

   To, co píšete o skutcích viz. Jakub 2:26. je podle mého závažné nepochopení. Podrobněji to vysvětluje list Římanům: „Když z milosti, tedy ne na základě skutků – jinak by milost nebyla milostí.“ (Řím.11:6) „Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;
   jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši“. (Řím.3:23-24) „Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona.“ (Řím.3:28) nebo Efeským 2:8-9: „Milostí tedy jste spaseni skrze víru.
   Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.“

   Vytrháváte věci z kontextu, Bible jasně objasňuje i to, že skutky jsou POTVRZENÍM (produktem živé) víry. „Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Někdo však řekne: „Jeden má víru a druhý má skutky.“ Tomu odpovím: Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích.Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho. Neuznáš, ty nechápavý člověče, že víra bez skutků není k ničemu? “ (List Jakubův 2: 17-20)

   Víra v nesmrtelnost duše je velmi stará a mocná satanova zbraň a základ okultismu. Ale biblické křesťanství jasně učí, že člověk je smrtelný, díky hříchu- touze nezávislosti na Bohu. Víra není žádné dogma- dogma je náboženství, kdy si člověk myslí, že skrze nějaké lidské tradice, rituály, učení, poznání, zasvěcení atd. dojde spásy.. Ale ten boj za nás byl již vybojován a je úplně jedno, kolik znalostí kdo má, ale záleží pouze na upřímnosti naší víry a naší touze poznat Boha.. A poznávání Boha nikdy v životě nekončí, pořád je co zlepšovat a pořád je možnost se k němu přibližovat.. Každý jsme na určitém stupni, ale bez lásky k živému Bohu se stále točíme v kruhu.. Přeji hodně vytrvalosti, síly a touhy k objevování.. 2. Tak to není učení o nesmrtelnosti duše, ale o vzkříšení a posledním soudu. člověk zemře a čeká na vzkříšení (Bůh ho vzkřísí a pak je soud) Živá duše (Boží dech) se po smrti člověka vrací zpět k Bohu..


 3. Vždy mě zaráží, jak lidé dokáží rozlišovat jen mezi černou a bílou – buď je něco dobré nebo špatné, pravdivé nebo nepravdivé. Svět ale není černobílý – je směsí obojího. Jistěže různé šamanské a okultní rituály navozují velmi podobné stavy, ale to není zásadní argument. Když to přeženu – i pohané se např. modlí – je snad proto modlitba špatná? NDE si ale lidé dobrovolně nenavozují a nestávají se jen určitému druhu lidí, naopak – naprosto různým lidem – křesťanům, stejně jako ateistům, lidem hodným i sobeckým… není tady žádný vzorec. Lidé prostě zemřou – a tak by to před lety i zůstalo, ale moderní medicína je do určité doby ještě někdy dokáže přivést zpět.
  Tím se dostávají jejich duše do duchovního světa. A ten obývají různé entity. Proto se mohou setkat – a také setkávají i se skutečným Ježíšem (který se také tak někdy jednoznačně prezentuje). Řada lidí se po takovém zážitku stala zapálenými křesťany – např Ian McCormack (který se stal misionářem a kazatelem), stejně jako Howard Storm (který byl do té doby ateistou, ale pak se stal pastorem), nebo Capt. Dale Black (založil misijní organizaci. Četl jsem jeho knihu). NDE svědectví těchto tří křesťanů jsou snadno dostupná i na YouTube. Pastor John Burke shrnul pozitivní NDE z křesťanského pohledu do obsáhlé knihy „Představte si nebe“ (četl jsem ji) atd. Pokud by jedinými původci NDE zážitků byl Satan a démoni, asi by nevedli lidi ke Kristu (s nepopiratelným duchovním ovocem)
  Co chci řici je to, že jestliže máme rozlišovat duchy již tady na zemi, ještě více to platí v duchovní sféře. Křesťan by se měl držet jediné jistoty – Božího Slova. Pokud dobře znám Bibli a v srdci mám Kristova Ducha – je to nejjistější ochrana před oklamáním. Stejným prizmatem je nutné posuzovat každý individuální duchovní zážitek – včetně NDE. Problém je často (jak upozorňuje Burke) v interpretaci NDE danou osobou. Upozornil bych i na důležitý fakt, že NDE skutečně (definitivně) nezemřeli – a jelikož Bůh je vševědoucí, pochopitelně ví, že tito lidé se vrátí zpět. Proto absence zatracení nemůže překvapovat. Jestliže se skutečně setkali s Boží láskou a prožívali bolestně rekapitulaci svého života – a sami sebe soudili – aby se jim dostalo odpuštění, nelze to ztotožňovat s konečným soudem.
  Samozřejmě nepochybuji o tom, že velké množství NDE je zavádějících a jejich zdrojem mohl být lživý „anděl světla“ – tedy démonické síly!!
  Zarazila mě také Vaše teze „Víra v nesmrtelnost duše je velmi stará a mocná satanova zbraň „, kterou vyvozujete z faktu smrtelnosti člověka. Pokud jsem Vás dobře pochopil – je to zřejmě důvod Vašeho odmítnutí NDE, jako celku. Na základě Písma jsem ale přesvědčený, že se mýlíte. Klíčová otázka je – CO JE TO SMRT? Základní význam je oddělení duše od těla (které se rozpadne v prach). Vím jenom o adventistech (a jehovistech), kteří tvrdí, že člověk po smrti vlastně není (jako kdyby spal beze snů) a žít (být si něčeho vědom) začne až při vzkříšení. Toto ale Bible neříká (a ani to neučí ostatní církve). Bible říká, že když někdo zemře, jde jeho duše (duch) buď do nebe, nebo do pekla. Pak bude vzkříšení (spravedlivých), poslední soud a potom bude pro zatracené následovat „druhá smrt“ a ohnivé jezero („tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věků“ Zj. 20:10).
  Tělo je konečné, duše věčná – jde jen o to bude-li ve věčné radosti nebo věčné žalosti.
  Některá důležitá místa v Bibli:
  Luk.9:30 – s Ježíšem mluví Mojžíš a Eliáš (odkud se na hoře proměnění asi vzali, že?)
  Luk. 16:19-31 Příběh o Lazarovi (v nebi) a boháči (v pekle) se odehrává v reálném čase (ne po posledním soudu) – viz verš 27
  Luk 23:43 – Ježíš slibuje kajícnému lotru na kříži, že s ním „dnes bude v ráji“
  Zjev. 6:9,10 – mučedníci volají v nebi po soudu – opět se odehrává před posledním soudem
  1.Petrova 3:19 – po ukřižování (před vzkříšením) sestupuje Ježíš do pekla, kázat těm, kdo zahynuli během potopy (viz též apoštolské vyznání víry „sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých…“)
  Je také otázka, kam byl „vzat“ Enoch (Gn 5:24) a Eliáš (2.Král 2:11 – zde výslovně „do nebe“)
  2.Kor.5:1,8 – Pavel mluví o smrti a příchodu do domova v nebesích
  Filipským 1:21-24 Pavel píše o tom, že chce žít, aby mohl být užitečný, ale zároveň touží zemřít a být s Kristem
  Poslední dva odkazy jsou zcela jednoznačné


  1. Od McCormacka jsem za celou dobu jeho vyprávění o medůzách neslyšel jméno Ježíš. Pořád jenom mluví o Bohu. No ale potom o jakém?


   1. McCormack vůbec nic neříká o evangeliu, ďábel zná Písmo až moc dobře, stejně tak zjevení Panny Marie některé nabádají přímo k Ježíši a jsou „biblická“ a jiné zase přímo jen k Marii, je to moc chytrý, bez Ducha Svatého to asi ani není možný správně rozsoudit, vždyť to přece vypadá tak „biblicky“.. Známý je i případ toho malého chlapce, který „byl v nebi“ a s tátou o tom napsali x bestsellerů, až se nakonec ukázalo, že si to celé vymyslel.. NEvím, já osobně bych byl k těmto zážitkům velmi obezřetný a skeptický, i když to mohou být silné vjemy, podobně jako po požití halucinogenních látek rozšiřujících vědomí


    1. To jsem k nim skeptický naprosto, ani jak to zde myslím Štefan někde popisuje, že nějaké zjevení ano, jiné ne, zrovna tak všechny ty „zprávy“ mezi nebem a zemí v čase klinické smrti jsou jak píšeš bez Ducha evangelia. Ten kluk co popisuje jak byl v nebi taky chtěl, aby mu andělé zazpívali od Queenů vívelrakju, ale andělé se jen pobaveně smáli…nevím proč by někoho v nebi mělo napadnout zrovna něco takového. Navíc ten kluk co popisuje Ježíše a Jeho podobu pak ukázal na obrazy jiného děvčete, co tvrdí že vidí Ježíše a maluje ho na plátna…https://www.youtube.com/watch?v=Wm9BGxpf0hU&t=700s a řekl, že PŘESNĚ tak Ježíš vypadá v nebi. No jako malíř můžu posoudit úroveň techniky malby, je i pro tento věk trochu nadprůměrná, ale to nic neznamená, technika se může s dospíváním vytratit, nebo přesunout jinam, ale hlavně duchovně se mně z těch podobizen zvedá až fyzicky kufr. Ježíš něco mezi Rodem Stewartem a Bono Voxem s moderním rozcuchem ála roková hvězda…Ale nemusím nic fyzicky cítit, vím, že je to paskvil a padělek satana. Ano, i tak satan oblbuje už od malička i děti..hlavně děti, tam je práce nejzásadnější, může si je pak formovat do dalších nesmyslů. Proto stále a pořád dokud jsme na této Zemi platí – Evangelium a zase Evangelium.


 4. Dovoluji si svůj názor na věc. Nepřišel jsem se sem hádat, ale názor uvedený v článku je názor typu – nerozumíme všemu, tak to zameteme pod koberec, protože máme Bibli a tu chápeme tak a tak.

  Velmi je mi blízký názor výše David Brož 22.7.2019 at 18:36 . Tam bylo řečeno asi vše podstatné. Ale něco málo doplním. Autor článku mylně uvádí příklad drogy, hypnóza apod. jako důvod argument, že NDE je podvod. Znám jednoho křesťana, který požil drogu. Neřeším proč to udělal, ale zažil něco podobného jako NDE, mluvil s ním nějaký démon, či ďábel. A řekl mu zabiju tě. Byl to duchovní souboj. Dost dramatický, nebudu líčit detaily. Dotyčný sice vyhrál, trávu už si nikdy nedal, ale uvedené dokazuje jen to, že drogy hypnóza apod. mění stav vědomí a otevírají dotyčného do duchovního světa.Není to žádný důkaz, že NDE je podvod.
  Jak vysvětlit, že při některých NDE lidé potkají Ježíše, Boha apod. a po návratu se stanou křesťany. Že by ďábel byl evangelista ? Asi ne. Jsou také zážitky jako zde https://www.youtube.com/watch?v=ZPhAuDFJGwU&t=187s Krátké video. .Ateista – čech – se potkal s Ježíšem. Opět pochybuji, že satan byl vedl lidi do nebe. Jsou ale i pekelné zážitky NDE a o nich se nezmiňujete. Proč ? Viděl jsem příběh člověka, co se probouzel při resuscitaci a křičel hrůzou, byl v pekle jak později vypověděl. Proč by dábel někoho trápil v pekle a pak pustil zpět aby to vyprávěl ? A navíc se stal křesťanem.

  Je zde spousta otazníků. Jsou lidé, co mluví s nějakou bytostí, ta je přesvědčuje o reinkarnacích apod., což je nesmysl, a vrátí se a pak jsou ty co se stanou křesťany potom co potkají Boha, Krista apod.
  Nejde to vzít tak, že si vytrhnu biblické verše a použiju je jako svůj světonázor, protože ctím potřebu co se nehodí do mé vize světa potlačit a přebít svou pravdou. NDE je velmi záhadný a složitý fenomén. A existuje.

  Je otázka při logice, platí jen Ježíš jako cesta, co se pak stane s 1 mld. muslimů, 1 mld . budhistů a další. Nehledě na křesťany co si sednou v neděli do lavic a celý týden o Bohu nic nevědí. Kdo pak bude v nebi ? To není provokace, ale otázka. Stále slyším o křesťanech co zabírají svět pro Krista ale nikde to nevidím. Jen náboženské kluby. Tedy je tu 7 mld nespasených duší dle křesťanství. Může existovat muslim, který ochraňuje křesťanského souseda před svými souvěrci, je hodný, nekrade, , kam přijde ?
  Jako křesťan vím, že Ježíš je vzkříšen, mám osobní zjevení. Věřím, že Bible je pravda, ale nerozumím fenoménu NDE. Moc složité. Kam půjde 7 mld nevěřících , muslimů, budhistů nevím, nechce se mi věřit, že Bůh je pošle do pekla. Neříkám, že jsou všichni hodní apod. Ale jsou i hodní lidé. Viz. příklad muslima výše. Podle mě je bude soudit. Nikdo kdo byl ve světle nebyl ale dál v tom světlé,. Co tím chci říci ? že taky může ze světla slétnout do tmy. ale někdo tam jde asi do tmy přímo.
  Nerozumím. Může jít i o NE zážitky, kdy opravdu lidé potká Boha, ale i zážitky, kde někdo potká anděla světla z druhé strany.
  Ale vím, že při NDE slepci vidí, pokud by bylo NDE podvod, tak toto to popírá, lidé v NDE dokáží poslouchat při NDE své příbuzné na druhém konci nemocnice. Jak je to možné, když podle autora článku je NDE podvod od ďábla. Copak dá satan slepému člověku při NDE oči ? Nebo ho nechá létat po nemocnici ? A další rozpory, celé hromady otázek.

  Doporučuji toto pro pochopní problematiky. https://www.youtube.com/watch?v=qn6jEIwsdmY Hodně to vysvětluje. Zajímavé.


  1. Ten chlápek z videa je římskokatolický esoterik. Od něho opravdu nečekej odpovědi, leda naprosto zcestné blábolení. 5. Tak to jsem netušil, ale vlastně ano, dle příjmení:))) Omlouvám se, zle jsem to nemyslel, ale jsem už taková huba nevymáchaná:)))


  1. V pohodě, je to tvůj názor… :) Přišlo mi to jen celkem zajímavé nějak celkově… Ale jak jsem napsal, ať si každý udělá názor a obrázek sám, já už skutečně nějak ztrácím potřebu kohokoliv o čemkoliv přesvědčovat nebo nějak argumentovat, moje současné články jsou prostě moje úvahy a je mi jasné, že je stejně každý pochopí po svém, ostatně jako všechno… :) Hlavně se nebrat moc vážně, ani tenhle „život“, který je jen čekání na smrt.. Ale smrt je pro mě zisk, protože už nebudu tady, ale s Kristem… Tenhle „život“ není žádný život..“Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk.“ (Fil. 1:21)


   1. Jasně, tak to je. Veškeré to hloubání nebere konce a unaví duši. Ne, tohle fakt není život který má smysl. Utrpení a nemoci nejsou smysl, ale průvodní stav padlého světa. Kdo by tento šeredný systém tohoto světa chtěl raději než dokonalou věčnost v Kristu? Leda blázen.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>