Židé: Símě hada ovládající tento svět

israel-drapeau-serpent1

Převzato: https://www.worldslastchance.com/winds-of-doctrine/id-sm-hada-ovldajc-tento-svt.html

Znal je.

Znal ten výsměch v jejich hlasech. Vnímal jejich rostoucí nenávist.

Cítil přítomnost úmyslné nedůvěry, lstivého pokrytectví. Rozpoznával je.

Setkal se s jejich zlomyslností zpříma a řekl:

„Nebe a země pominou, ale slova má nepominou. Hle, váš dům, váš národ, vaše náboženství, se vám ponechává pustý. Prokletý.“

A Yahushua, pomazaný Mesiáš, se otočil a odešel.

Ale pak se na chvíli zastavil a se slzami v očích setřásl prach ze Svých nohou.

Yahushua stál před zlobou, opovržením a nenávistí a přesně věděl, kdo jsou Židé, kteří proti Němu bojují. Znal jejich původ. Pravil: „Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.“ (Jan 8,44)

Vy jste ze svého otce, ďábla. Bible neuvádí žádná krutější slova k jakékoliv jiné skupině lidí. Yahushua miloval Izraelity! Ale právě protože je miloval, neponechal je bez adekvátního varování, které je varovalo o jejich původu a co bylo v jejich srdcích.

Pravdou bylo, že Izraelité byli nejhorší z nejhorších. To byl důvod, pro

byl Spasitel poslán k nim! Kdyby byl Mesiáš poslán k jiným, ti by Ho rádi přijali. Stále znovu Bible popisuje, jak byl Spasitel vítán Samaritány, Syrsko-Féničany, Řeky a dokonce i Římany. Poté, co Izraelitům odhalil Své poslání, uvádí Bible tento smutný výrok: „Potom chodil Ježíš po Galileji; nechtěl chodit po Judsku, protože mu Židé ukládali o život.“ (Jan 7,1)

Právě ti, kteří byli zvoleni, aby Mesiáše přijali, byli těmi, kteří Ho zavrhli a snažili se Ho zabít.

Už od Abrahama věděl Satan, skrze který rodokmen přijde Vykupitel. Yahuwah zaslíbil bezdětnému Abramovi: „V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země.“ (Genesis 12,3) To byl jasný odkaz na toho Zaslíbeného. Proto Satan zaměřil svou nesmírnou inteligenci a nezměrné úsilí na ještě větší zkažení pokolení Abrahama, než už tomu bylo v důsledku pádu do hříchu.

Prohlášení: Neexistuje žádná rasa, která by mohla odvolávat na vyšší úroveň spravedlnosti než kterákoliv jiná v důsledku svého rodokmenu. „Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.“ (Římanům 3,23) Ani není žádná rasa naprosto zlá. Židé nejsou výjimkou. Dobří lidé jsou v každé rase a každém náboženství; a v každé rase a náboženství existují i špatní lidé. Tento článek se zaměřuje na krypto-Židy: Židy, kteří jsou spolčeni ve skrytém programu pro nadvládu nad světem. Někteří z těchto krypto-Židů jsou potomci Abrahama a jsou pokrevní Židé. Jiní nejsou, přestože se sami nazývají Židy a jako první se ohání rasismem a „antisemitismem“, aby umlčeli ty, kteří se stavějí proti jejich skrytému programu celosvětové nadvlády.

 

Kdo jsou Židé? Proč jsou tak špatní?

Kdo jsou Židé? Co je dělá těmi „nejhoršími z nejhorších“?

Dnešní Židé jsou:

1. Farizeové

2. Chazaři

3. Símě hada

Farizeové

Když byl Yahushua na zemi, žádná jiná třída nestála proti Spasiteli tak jako Farizeové. A žádnou jinou skupinu Spasitel tak důrazně neodsuzoval pro jejich lidské tradice, domýšlivé pokrytectví a tajné plány jejich zlých myslí. Farizeové se sami ukryli pod příjemný zjev duchovní oddanosti, který oklamal dokonce i učedníky. Spasitel však zřetelně rozeznal hloubku zkaženosti, která se skrývala pod příjemným zevnějškem. Bez obalu prohlásil: „Běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, nebo jste jako hrobové nepatrní, po nichž lidé chodíce, nevědí o tom, co tam jest.“ (Lukáš 11,44)

Dnešní Židé jsou duchovními potomky Farizeů. To není žádné tajemství. Židé to sami připouští:

Se zničením Chrámu (70 n. l.) saduceové zcela vymizeli, přenechajíc regulaci všech židovských záležitostí v rukách farizejů. Od té doby byl židovský život regulován farizeji, celá historie Judaismu byla přepracovaná podle farizejského úhlu pohledu a nový aspekt byl přidán Sanhedrinu minulosti. Nový řetězec tradic nahradil starou kněžskou tradici (Abot 1,1). Farizeismus utvářel charakter Judaismu a života a myšlení Židů pro celou další budoucnost.1

Náboženské nauky člověka utvářejí jeho postoje, názory a činy. Dnešní Židé jsou inspirováni stejným duchem, který ovládal jejich předky: duchem Farizeismu.

Chazarové

Mnozí z dnešních „Židů“ nejsou ve skutečnosti potomky Abrahama. Jsou to Chazarové, „Turkický lid, který pochází ze Střední Asie.“2Jsou z naprosto jiné rodové linie, přesto jsou často prvními, kteří křičí „rasismus“, kdykoliv se jejich cíle nebo programy setkají s opozicí. Stížnost na „antisemitismus“ přichází opakovaně právě od těchto Židů, kteří vůbec nepochází z Abrahama, ale přesto tvrdí, že jsou Židé.

V roce 1976 Harold Rosenthal, židovský administrativní asistent amerického senátora Jacoba Javitse dal interview Walterovi Whiteovi ml., ve kterém byl dotázán na Chazarské předky mnoha lidí, kteří tvrdí, že jsou „židovští„.

White řekl: „Podle posledního vědeckého výzkumu nejsou vaší předkové Izraelité, ale Mongolové a Asiati z Východní Evropy a Západní Asie, vaší předkové byli tedy tisíce mil od Svaté země. Nikdy neviděli Svatou zemi – což dokazuje, že váš lid není tím vyvoleným Božím lidem.“

„No a co?“ odpověděl Rosenthal. „Je v tom nějaký rozdíl?“

White odpověděl: „Mnoho let nás učili, že Židé jsou Bohem vyvolený lid, proto to je rozdíl. Velmi zásadní rozdíl.“

Rosenthal ze sebe zjevně dělal hloupého: „Jaký zásadní rozdíl?“

White znal jeho historii a přímo mu předložil fakta: „Nedokazuje to, že většina dnešních Židů je Chazarského původu? Vaší předchůdci nikdy nechodili po půdě, kde chodil Kristus. Nikdy neznali Jeruzalém a Palestinu, jak pak můžete . . .“ Rosenthal ho přerušil, když vykřikl: „A co na tom dnes vůbec záleží?“3

Toto je postoj krypto-Židů. (Rosenthal byl zabit za podezřelých okolností do měsíce od chvíle, kdy dal toto odhalující interview.)

Benjamin H. Freedman, vlivný Žid, který rozpoznal špatnosti spáchané těmito krypto-Židy a snažil se varovat druhé lidi, uvedl:

Neúprosný výzkum dostatečně pravdivě prokázal, že takzvaní či samozvaní „Židé“ ve východní Evropě nemohli být v žádné době své historie právem považováni za přímou linii potomků legendárních „ztracených deseti kmenů“ uvedených v Bibli. Takzvaní či samozvaní „Židé“ ve východní Evropě v moderní historii nemohou legitimně poukázat na jediného dávného předka, který by kdy kráčel po půdě Palestiny v době Biblické historie. Průzkum také odhalil, že takzvaní či samozvaní „Židé“ východní Evropy nebyli nikdy „Semité“, ani nejsou „Semité“ dnes, ani nemohou být považováni za „Semity“ v nějaké budoucnosti, ať už je představivost jakákoliv. Důkladný výzkum taktéž neodvolatelně odmítá jako výplod fantazie všeobecně uznávanou představu křesťanů, že takzvaní či samozvaní „Židé“ východní Evropy jsou legendárním „Vyvoleným lidem“, tak hlasitě publikovaným křesťanským duchovenstvem z jejich kazatelen.4

Je zajímavé si povšimnout, že s tím, jak se šíří poznání pravdy o Chazarském původu mnoha dnešních Židů, roste i snaha Židů zakrýt tuto pravdu a popřít fakta historie. Nicméně Eran Elhaik, izraelský molekulární genetik jako i postgraduální badatel Univerzity John Hopkins University, naprosto vyvrací takovéto pokusy změnit historii.

„The Missing Link of Jewish European Ancestry: Contrasting the Rhineland and the Khazarian Hypotheses,“ - publikovaném v prosinci [2012] v online žurnálu Genome Biology and Evolution – Elhaik hovoří o svém důkazu, že kořeny Ashkenazi Židů se nachází v Caucasus – v oblasti na hranici Evropy a Asie, která leží mezi Černým a Kaspickým mořem a ne na Středním Východě. Oni jsou, jak argumentuje, Chazarové, Turkický lid, který žil v jednom z největších středověkých států v Euroasii a potom se přestěhoval do Východní Evropy ve 12. a 13. století.5

Jinde ve svém interview se Rosenthal vychloubal: „Antisemitismus neznamená opozici proti Semitismu. Nic takového neexistuje. Je to výraz, který my Židé efektivně používáme jako frázi, která pak označí jako fanatiky lidi jako jste vy, každého, kdo vznese kritiku proti Židům. Používáme to proti štváčům.“

Už jen arogance těchto lidí, kteří si nárokují zvláštní práva na to být „Božími vyvolenými“, je udivující. Mnozí z nich si jsou dobře vědomi skutečnosti, že nejsou žádnými fyzickými potomky Abrahama, ale protože tolik touží po moci, je jim to jedno.

Símě hada

25. února 1994 postřílel Baruch Goldstein, židovský masový vrah, 29 muslimů v Hebronu. Rabín Dov Lior (výše) měl při pohřbu chvalořečení, ve kterém uvedl:„Naše rasa je Mistrovská Rasa. My jsme bohové na této planetě. My jsme tak odlišní od nižších ras, jako jsou oni odlišní od hmyzu. V porovnání s naší rasou jsou ostatní rasy zvířata, přinejlepším dobytek.Jiné rasy jsou považovány za lidský výkal. Naším osudem je vládnout nad těmito nižšími rasami. Našemu pozemskému království bude vládnout náš vladař s železnou berlou.

Tyto masy nám budou líbat nohy a sloužit nám jako naši otroci.“

Image credit:

http://www.timesofisrael.com

Židé jsou tím semenem hada. Yahushua sám je nazval: „Hadové, plémě ještěrčí!“ – a zeptal se – „Jakž byste ušli odsudku do pekelného ohně?“ (viz Matouš 23,33) „Plémě“ ještěří. Jinými slovy: rodina, rodokmen, nebezpeční, jedovatí hadové. Oni jsou „símě hada“, který vskutku zraní patu Spasitele. Takto oni spolupracují se svým otcem, Satanem.

Tato fakta by neměla nikoho překvapit. Yahushua nemohl říci pravdu jasněji. Na rovinu jim řekl: „Vy z otce ďábla jste, a žádosti otce vašeho chcete činiti. On byl vražedník od počátku, a v pravdě nestál; nebo pravdy v něm není.“ (Jan 8,44) To je důvod, proč Otec Yahuwah poslal Svého vzácného Syna, aby se narodil Izraelské matce: aby obsáhl a zachránil nejubožejší z ubohých.

To je skutečný důvod Židovského opovržení vůči všem pohanům. Rosenthal uvedl: „Vy a my jsme od sebe tak daleko. Vy jste z jiného rodu. Nejste našeho druhu. Není tajemstvím, že k vám a vašemu druhu nemáme respekt.“

Člověk vedoucí interview se zeptal: „Máte na mysli jen náš druh, tedy křesťany?

Rosenthal odpověděl: „Ne, vás pohany. Vy všichni jste naší nepřátelé.“

Totální světová nadvláda

Židé dnes vládnou světu. Přímo ovládají nebo nepřímo ovlivňují světové finance, armády, vzdělání, vědecký výzkum, vlády nevládní organizace, média a zábavní průmysl, atd. Provádí to pod třemi rouškami:

A) Izrael (a jejich Mossad) uskutečňuje jejich vůli skrze vojenskou sílu USA, se kterou mají těsné vazby;

B) Židovští bankéři mají totalitární kontrolu skrze US Federal Reserve a Rothschildovou bankéřskou dynastii.

C) Sionisté ovládají a ovlivňují náboženství a zabavní průmysl.

Individuálně a kolektivně, jsou to krypto-Židé. Jinými slovy: Židé, kteří jsou sjednocení v prosazení svých nesvatých programů pro totální světovou nadvládu. Někteří mohou být Hebrejského původu, mnoho jich není. Všichni jsou však spojení ve svém úsilí o moc a ve svém smyslu sebevědomé nadřazenosti.

Crypto: tajný, skrytý nebo ukrytý. Člověk, který tajně podporuje nebo se drží nějaké skupiny, strany nebo nauky.

(http://www.thefreedictionary.com/crypto-)

Tito krypto-Židé stojí za obrovskou globální konspirací dominovat a vládnout všem pohanům. V tomto cíli mají jednu tajnou výhodu: Mysl obyčejného člověka nemůže pochopit velikost předem zváženého zla, ve kterém jsou tito krypto-Židé aktivně zapojeni. Abychom uvedli pár příkladů: Aby uskutečnili svou agendu, podnítili krypto-Židé Bolševickou revoluci6, stejně jako 1. a 2. světovou válku7 , ve které ochotně obětovali svůj vlastní lid. Tímto získali trvalou propustku z žalářů pod sloganem: „Nikdy více“.

To může být šokující pro ty, kteří byli indoktrinováni věřit, že šest miliónů Židů8 přišlo o své životy v době holocaustu, ale jak Rosenthal vysvětlil:

My jsme byli vždy připraveni obětovat několik tisíc Židů výměnou za světovládu. Je to malá cena a není na tom nic špatného. … Víte, my se smějeme tomu příběhu o šesti miliónech, stejně jako tomu příběhu, že Kristus byl Žid, a příběhu o Božím vyvoleném lidu. To má lidem ukázat, že máme solidaritu jako žádný jiný na světě. Židé jsou blízko jiným Židům, které nikdy neviděli nebo o kterých případně ani neslyšeli.

„Od nynějška nesmí žádný Žid, nehledě na to, pod jakým jménem, přebývat zde bez mého písemného svolení. Nevím o žádném jiném obtížném škůdci uvnitř státu, než je tato rasa, která ochudila lid skrze jejich podvody, lichvářství a půjčování peněz a dopouští se všech skutků, kterými čestný člověk pohrdá. Následně musí být odtud odstraněni a odsunuti, jak jen to je možné.“

(Marie Terezie, vévodkyně Rakouska, císařovna Římské říše a královna Maďarska a Čech, 1717-1780)

Skrze ovládání financí a vzdělání se podařilo krypto-Židům utvářet myšlení miliónů lidí. Tak, jak se Rosenthal vychloubal:

Ovládáním bankovního systému jsme byli schopni ovládat kapitál společnosti. Takto jsme dosáhli naprostého monopolu nad filmovým průmyslem, rádiovým vysíláním a nově vytvořenými televizními médii. Tiskařský průmysl, noviny, časopisy a technické žurnály nám již padly do rukou dříve.

 

Nejlepším úlovkem bylo, když jsme převzali publikaci všech školních materiálů. Skrze tyto nástroje jsme mohli utvářet veřejné mínění tak, aby sloužilo naším vlastním cílům. Lidé jsou jen hloupá prasata, která chrochtají a kňučí chvalozpěvy, které jim předložíme, ať už je to pravda nebo lži.

Ale nejefektivnější prostředek vlivu krypto-Židů na myšlení a utváření politiky ve prospěch jejich agendy se nachází v jejich obrovském vlivu na náboženství.

Infiltrace křesťanství

Skrze náboženství jsme získali naprostou kontrolu nad společností, vládou a ekonomikami. Žádný zákon nikdy neprošel, pokud nebyl nejdříve vyučován z kazatelen.

 

Příkladem toho je rovnost ras, která vedla k integraci a nakonec ke křížení ras.Lehkověrné duchovenstvo jedním dechem poučilo lidi na svých farnostech, že jsme zvláštním, vyvoleným lidem, zatímco druhým duchem prohlašuje, že všechny rasy jsou stejné.9

Papež František objímá Židy a Muslimy při jeho cestě do Izraele v květnu 2014.
Image credit: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2639420/Pope-Francis-bows-head-prayer-Western-Wall-leaving-note-calling-peace-Christians-Muslims-Jews.html

Judaismus je mateřský kmen, ze kterého vyrostl Islám i křesťanství. Některé zdroje uvádí, že Židé stáli za korupcí a přetvořením křesťanství v Římsko katolickou církev10 a skrze Katolickou církev za stvořením Islámu. Rabín Abe Finkelstein ve svém interview s pastorem Jamesem Wickstromem připustil: „My jsme zformovali Jezuity.“11 Krypto-Židé se zajisté infiltrovali do každé denominace uvnitř křesťanství, stejně jako do křesťanských seminářů skrze nabídku svůdného jablka: jejich zdánlivému spojení a poznání Hebrejských kořenů křesťanství.

 

I náboženství se musí vyučovat a na této nezbytnosti jsme usilovně pracovali. S naší kontrolou nad knižním průmyslem a zpravodajskými médii se nám podařilo udělat z nás autority náboženství.

 

Mnozí z našich rabínů dnes zastávají profesorská místa na údajně křesťanských teologických seminářích. Žasneme nad stupidností křesťanů, kteří přijímají naše učení a propagují je za svá vlastní.

 

Judaismus není jen učením synagogy, ale také doktrínou každé křesťanské církve v Americe. Skrze naši propagandu se Církev stala naším nejzanícenějším stoupencem. To nám dokonce dalo i zvláštní místo ve společnosti: oni věří, že my jsme ten vyvolený lid a oni jsou pohané.12

Hrstka krypto-Židů tak ovládá milióny lidí skrze přetváření jejich teologického, věroučného systému. Křesťané dnes vzhlížejí k Židům pro duchovní vhledy. Přijímají Farizejské praktiky a tradice, aby přidali „bohatství“ k jejich náboženským obřadům. Někteří jdou tak daleko, že nosí tzit-tzit a jarmulky jen proto, že tak dělají Židé a oni byli indoktrínováni věřit tomu, že Židé jsou „Boží vyvolený lid“. Křesťanská teologie byla utvářena krypto-Židy k prosazení jejich soběsloužící agendy!

 

 

Krypto-Židé lžou a mění fakta historie, aby se hodila jejich vlastní agendě.

„Musíme vyhnat Araby a zaujmout jejich místa.“ (David Ben-Gurion, 1937.)

 

„Musíme udělat vše pro to, aby se už (Palestinci) nikdy nevrátili… Staří zemřou a mladí zapomenou.“ (David Ben-Gurion, ujišťuje své spolusionisty, že se Palestinci nikdy nevrátí zpět do svých domovů, 18. července 1948, citováno v Michael Bar Zahor’s Ben-Gurion: The Armed Prophet, p.157.)

 

„Jak můžeme vrátit obsazená území? Není nikoho, komu bychom to vrátili.“ (Golda Meir, March 8, 1969.)

 

„Neexistuje nic takového jako Palestinci, ti nikdy neexistovali.“ (Golda Meir, June 15, 1969.)


Svaté úplatkářství

Židovská rasa byla vždy známá pro svou schopnost rychle využít neštěstí druhých a přitom bohatout. To bylo rozpoznáno australským premiérem jménem William M. Hughes. Vyjádřil své starosti nad tím, jaký impakt mají obchodní praktiky Židů na Austrálii: “ Montefiorové si přivlastnili Austrálii a neexistuje zlatý důl nebo ovčí farma od Tasmánie po Nový Jižní Wales, kde by jim neplatili velký poplatek. Oni jsou skutečnými vlastníky kontinentu protinožců. K čemu je nám dobré, že jsme bohatý národ, když se veškeré bohatství nachází v rukou germánských Židů?“13

Henry H. Beamish, široko daleko Židy zatracován jako „antisemita“, napsal:

Boerská válka nastala před 37 lety… Mnozí kritizovali velkou mocnost jako byla Británie, že se snaží vymýtit Boery. Když jsem po tom začal pátrat, zjistil jsem, že všechny zlaté a diamantové doly v Jižní Africe vlastnili Židé, že Rothschild kontroloval zlato, Samuels kontroloval stříbro, Baum kontroloval jiné doly a Moses kontroloval základní kovy. Vše, na co tito lidé sáhli, to nevyhnutelně zneuctili.14

„Už existuje něco takového jako Židovský monopol vysokých financí… Nejvíce znepokojivé je to, že tato tendence monopolu se šíří jako nemoc.“ (Hillaire Belloc,The Jews, p. 9.)

Yahushua viděl tohoto ducha a varoval: „Žádný nemůže dvěma pánům sloužiti. Nebo zajisté jednoho nenáviděti bude, a druhého milovati, aneb jednoho přídržeti se bude, a druhým pohrdne. Nemůžte Yahuwahovi sloužiti i mamoně [bohatství].“ (Matouš 6,24)

Krypto-Židé velmi úspěšně sami sebe představili jako „Boží vyvolený lid“. Jejich moc, vliv a bohatství exponenciálně vzrostly touto samovelebící propagandou. Oni učí, že aby obdrželi Yahuwahovo požehnání, musí křesťané „požehnat“ Izraeli. Toto tvrzení je založeno na zaslíbení daném Abramovi: „Požehnám také dobrořečícím tobě, a zlořečícím tobě zlořečiti budu; ano požehnány budou v tobě všecky čeledi země.“ (Genesis 12,3)

Tato sebevelebící doktrína pochází od krypto-Židů, kteří infiltrovali křesťanské semináře, vyprodukovali křesťanské náboženské vůdce, kteří pak učí této falešné nauce své následovníky. Masy křesťanů nyní věří, že je jejich křesťanskou povinností podporovat Izrael. Výzvy kolují, abychom „Stáli při Izraeli“. Tato podpora se projevuje dvěma způsoby: 1) Politickým souhlasem; 2) Penězi.

POLITICKÝ SOUHLAS: Křesťané jsou vyzýváni, aby „drželi s Izraelem a přijali Yahuwahovo požehnání.“ Tato nauka se tak rozšířila, že existuje mnoho křesťanů, kteří věří, že vzestup nebo pád prosperity Ameriky je přímo spojen s tím, zdali bude podporovat nebo odporovat zahraniční nebo domácí politice Izraele.

Jeden web nabízí možnost „Zeptej se učitele Bible“. A tam někdo napsal a zeptal se: „Náš národ [USA] byl požehnán, protože jsme podporovali Židovský lid a Izrael po všechny ty roky až dodnes. Když na ně budeme ale naléhat, aby kvůli míru odevzdali něco ze své půdy, a nebudeme je nadále podporovat, bude nás Bůh soudit za tuto činnost?“

Odpověď byla: „… Jsou lidé, kteří spojují přírodní katastrofy, které nás potkaly v posledních letech, s obdobím, kdy jsme tlačili na Izrael, aby se vzdal nějaké půdy. Jejich zjištění vzdorují tomu, že by se jednalo o náhodu. Závěrem může být jen to, že soud již započal.“15

PENÍZE: „Bůh žehná těm, kdo žehnají Izraeli, proto žehnej Izraeli a budeš sám požehnán.“ – to je to motto. Celá křesťanská společenství jsou oddána vybírání peněz, které jsou pak poslány do Izraele.

Zbožní křesťané dávají a dávají a dávají ze svých desátků a darů, aby „požehnali“ Židy, protože věří, že jim Yahuwah nepožehná, pokud tak nebudou činit. Takové je poselství křesťanských lídrů jako je John Hagee.

Hagee založil organizaci Christians United For Israel (CUFI). CUFI je největší proizraelská organizace ve Spojených Státech s více než 2,5 milióny členů. Jejich cílem je „vzdělávat křesťany ohledně Biblických a morálních pravidel, aby podporovali Izrael a budovali křesťanskou podporu pro Izrael po celé Americe.“16 Pořádají dokonce i každoroční summit ve Washingtonu D.C., který „umožňuje CUFI členům osobně mluvit se svými zvolenými funkcionáři pro pomoc Izraeli.“17

Na jednom takovém summitu Hagee jasně odhalil soběsloužící program skrytých krypto-Židů a křesťanskou propagaci Izraele:

„Požehnám těm, kdo žehnají tobě, a prokleji ty, kteří proklínají tebe.“ – říká Hagee, citujíc z knihy Genesis. „Toto je Boží zahraniční politika a ta se nezměnila.“18

Výkonným ředitelem CUFI je David Brog, který je praktikujícím Židem. Brog řekl reportérovi z Washington Post, že mnoho evangelických věřících „má vážný pocit viny za křesťanskou éru a jak došlo k holocaustu a že křesťané nic proti tomu neudělali.“

Arogance takového výroku od Žida je šokující, když spojíme následující fakta:

Nyní propagovaná válka má za cíl ustanovit Židovský vliv na celém světě.“

(General George Van Horn Mosely, “New York Tribune,” March 29, 1939.)

Je zdokumentovaným historickým faktem, že celosvětové Židovstvo vyhlásilo válku Německu v roce 1933, léta předtím, než započala 2. světová válka (viz poznámka 6)

 1. V té době Židovské noviny Natscha Retsch publikovaly tento výrok:

„Válka proti Německu bude vedena všemi židovskými komunitami, konferencemi, kongresy… každým jednotlivým Židem. Takto bude válka proti Německu ideologicky oživena a bude propagovat naše zájmy, které požadují, aby bylo Německo zcela zničeno.

Nebezpečí pro nás Židy spočívá v celém Německém lidu, v Německu jako celku stejně jako v jednotlivcích. Musí to vypadat nevinně pro všechny časy… Do této války se musíme my Židé zapojit, a sice z veškeré síly, kterou máme k dispozici.“

 1. Židovští Rothschildové financovali obě strany této války a vydělali miliardy krvavých peněz, profitujíc z utrpení lidských mas.

Už v roce 1934 krypto-Žid Emil Ludwig Cohn přiznal: „Hitler nepovede žádnou válku (nechce válku), ale my ho k ní přinutíme, ne tento rok, ale brzy.“19 Uprostřed války pak rabín Felix Mendlesohn uvedl: „Druhá světová válka je bojována za obranu podstat Judaismu.“20

Hitler sám později řekl:

Není pravda, že bych já nebo kdokoliv jiný v Německu chtěl v roce 1939 válku. Ta byla chtěná a vyprovokovaná mezinárodními státníky, ať už Židovského původu nebo pracujících ve prospěch židovských zájmů. Ani jsem si nikdy nepřál, aby po děsivé První světové válce přišla někdy druhá proti Anglii nebo Americe.21
Ale vítězové píšou knihy dějin. A krypto-Židé stojí stranou a vysmívají se důvěřivosti těch goyim, kterými pohrdají jako hloupým dobytkem.

Křesťané patří mezi nejvíce nesobecké lidi na zemi. Je to součást jejich zakořeněné morálky, součást jejich náboženství, konat dobro pro druhé, být upřímný, bezúhonný ve všem svém konání, obětovat sebe ve prospěch druhých. To byla síla a krása Yahushui a to je napodobováno všemi Jeho pravými následovníky.

Krypto-Židé jsou toho pravým opakem. Oni necítí nic než opovržení pro ty goyim. Aaron Cohen uvádí:

Steven Spielberg, spolu s mnoha jinými Židy dominujícími Hollywoodu, je zodpovědný za formování smýšlení a provádění změn vnímání miliónů lidí skrze média a filmy.
Image credit: http://images.indianexpress.com/2016/02/steven-spielberg.jpg?w=820?w=323

Pohanské (nežidovské), nebo bych měl říci goyimské nesobectví (altruismus) je něco, čeho by se měl každý Žid obávat. Kdykoliv goyim opustili své vlastní neřesti, zlozvyky, pro větší dobro své vlastní etniky, společnosti a národa, židovský lid historicky trpěl, obvykle formou vyhnání… Malá míra kontrolovaného, pohanského nesobectví může být dobrá.

Jediná doba, a tím myslím opravdu jediná, kdy je pohanům dovoleno chovat se nesobecky, je tehdy, kdy obětují sebe samé a svou svobodu pro větší dobro Židovského lidu nebo Izraele. Věci jako je omezená válka v Iráku (a budoucí války se Sýrií a Iránem) demonstrují, že uměle vytvořená forma pohanského nesobectví může skutečně dobře posloužit Židovskému lidu, jakmile je vedená směrem k naším vlastním zájmům. A to také dovoluje nesobeckému typu goyim, aby se cítili nějak věrni instinktům své vlastní skupiny, jakkoliv mylně svedené, aby přidali nepatrnou strukturu realismu ke světu fantazie vymalovaném našimi jinými loajálními Židy na frontě zábavního průmyslu, Red Summerstone (also known as Murray Rothstein), Michael Eisner and Spielberg.22

Kořeny zla

Jak už bylo dříve uvedeno, největší výhodou krypto-Židů pro pokrok jejich plánů je to, že mysl normálního člověka nemůže pochopit hloubky zla, ke kterému se uchylují bez zaváhání. Ale odkud takové zlo vyvěrá? Co je jeho zdrojem?

Židé vždy věděli po celou historii, že kdyby křesťané věděli, co je v Talmudu, byli by velmi naštvaní. A tak byli Židé schopni ukrýt mnoho z jejich nejvíce rouhačských výroků o Pánu Ježíši Kristu, protože lidé nemluvili hebrejsky.“

(https://www.youtube.com/watch?v=_7TrfD-qlRY )

Žádné organizované náboženství nemůže přežít dlouho bez indoktrinace. To platí pro dobro i zlo. Křesťanství by nebylo křesťanstvím bez Bible. Islám potřebuje Korán. Judaismus má Talmud. Krypto-Židé se bez obalu dopouští těch nejhorších činů, nejohavnějších zločinů. Lžou, porušují přísahy, kradou, rozněcují války, vraždí v šílené snaze o získání nadvlády světa… a to vše je ospravedlněno jejich “svatými spisy“ – Talmudem.

Talmud má daleko do svaté knihy, je to žumpa zla, přímo z útrob pekla. Je proto šokující, že rostoucí počet upřímných křesťanů se stále častěji obrací k Židům pro duchovní světlo, přijímají Židovské tradice a praktiky za své vlastní, jakoby se tím více zalíbili Yahuwahovi.

Někteří mohou protestovat: „Já nenásleduji Talmud! Já následuji Tóru!“ Neuvědomují si však, že Židovské tradice a zvyky, které přijímají do svých životů, byly přefiltrovány přes Talmud! Tóra je to, co Židé nazývají Knihy Mojžíšovy, prvních pět knih křesťanské Bible. Talmud pochází z dlouhé, ústně předávané tradice. V době Yahushui se tomu říkalo „tradice starších“.

Yahushua znal Talmud! Byl dobře seznámen s tradicemi starších a nepoužíval tyto lidmi vytvořená pravidla a regulace.

A v tom přistoupí k Yahushuovi Jeruzalémští zákoníci a farizeové, řkouce: Proč učedlníci tvoji přestupují ustanovení (tradice) starších? Neboť neumývají rukou svých, když mají jísti chléb.

 

A on odpovídaje, řekl jim: Pročež i vy přestupujete přikázání Yahuwaha pro ustanovení (tradice) vaše? (Matouš 15,1-3)

„Izrael může mít právo postavit druhé před soud, ale zajisté nikdo nemá právo postavit Židovský lid a stát Izrael před soud.“

(Israeli Prime Minister Ariel Sharon, March 25, 2001, quoted in BBC News Online.)

Ti, kteří vzhlížejí k židovským zvykům, aby přidali „bohatost“ k jejich duchovním praktikám, potřebují pochopit, že to byly právě tytéž zvyky a tradice, které Yahushua odsoudil, když žil na zemi. Rabín Louis Finklestein byl zdaleka znám a uznáván pro své znalosti. Byl hlavou Jewish Theological Seminary of America. Byl také spisovatel. V tom, co se stalo světoznámou klasikou o Farizejích, napsal:

Farizeismus se stal Talmudismem … [Ale] duch dávného Farizeje přežil beze změn. Když Žid studuje Talmud, ve skutečnosti opakuje argumenty používané v Palestinských akademiích. . . . Duch [Farizejské] nauky zůstal bystrý a vitální. . . . Z Palestiny do Babylónie, z Babylónie do Severní Afriky, Itálie, Španělska, Francie a Německa, odtud do Polska, Ruska a celé Východní Evropy putoval dávný Farizeismus.23

Židovská tradice by neměla mít žádné místo v srdcích, myslích a praktikách křesťanů věřících Bibli. Yahushua neviděl žádné duchovní světlo v tradicích Farizejů, když prohlásil:

Běda vám, zákoníci a farizeové pokrytci, nebo jste se připodobnili hrobům zbíleným, kteříž ač se zdadí zevnitř krásní, ale vnitř jsou plní kostí umrlčích i vší nečistoty. Tak i vy zevnitř zajisté zdáte se lidem spravedliví, ale vnitř plní jste pokrytství a nepravosti. (Matouš 23,27-28)

Není to hebrejská tradice, která je přijímána s otevřenou náručí: Je to farizejská tradice, která vyhrává nájezdy a ještě více kazí křesťanství.

Talmud odvozuje svou autoritu z pozice, kterou zastávaly starodávné akademie (např. Farizejské). Učitelé těchto akademií, z Babylónie a Palestiny, byli považováni za pravé nástupce staršího Sanhedrinu. . . . V přítomné době nemá židovský lid žádnou žijící centrální autoritu v porovnání se statutem dávného Sanhedrinu nebo pozdějších akademií. Proto musí být každé rozhodnutí ohledně židovského náboženství založeno na Talmudu, co by konečném shrnutí učení těchto autorit, když ještě existovaly.24

Křesťanský autor Texe Marrs poznamenal s nedůvěrou: „Dnes existují Mesiánští Židé, kteří chtějí vzít Talmud a učinit ho křesťanským. Jak můžeš vzít zavrženíhodnou knihu a učinit ji křesťanskou? Všechny ty lži o Ježíši jsou právě zde!“25

Talmud: Vlastní portrét zla

Je to psychologický princip, že skrze dívání se člověk proměňuje. Židé jsou odrazem toho, co je v Talmudu. A Talmud je vlastním portrétem zla.

Žádné překážky je nezastaví; [Židé] přetrvávají na celém světě, skrze staletí, v jednotě své rasy. Talmud jim dal mocnou organizaci, kterou nezměnil ani moderní pokrok. Hluboká, nevykořenitelná nenávist vůči všemu, co není židovské, je stimuluje v boji proti křesťanské společnosti, která je příliš roztříštěna, než aby mohla bojovat s potřebnou energií.26

Těm, kteří nikdy nečetli Talmud, se to může zdát matoucí. Není napsán jasným způsobem, jako knihy Mojžíšovy. Ale je učiněn nějaký výrok. Pak je citován názor toho či onoho rabína. A často je uveden ještě názor jiného rabína, který je trochu odlišný. Je to vskutkuústnítradice starších v psané podobě.

Ale když pozorný hledač pravdy čte dál, děsivá realita začíná vyvstávat před otupělou myslí. Talmud je záměrný pokus porušit boží zákon, zatímco přitom tvrdí odměnu za poslušnost. Výborným příkladem v Talmudském učení je to, že když Žid něco ztratí, jeho majetek musí být vrácen. Avšak když někdo, kdo není Žid, něco ztratí, tak si to Žid, který to najde, může ponechat:

Žid si může nechat cokoliv, co nalezne a patří to Akum, protože je psáno: Navrať tvým bratrům, co bylo ztraceno [Deuteronomium 22,3]. Protože ten, kdo navrátí ztracený majetek ne-Židům], hřeší proti Zákonu, když navyšuje moc přestupníků Zákona. Je však chvályhodné navrátit ztracený majetek, pokud… díky tomu budou křesťané chválit Židy a dívat se na ně jako na čestný lid. (Choschen Ham., 266,1)

„Samotný Žid považuje svou rasu za nadřazenou lidství a nedívá se do budoucna na konečné sjednocení s jinými rasami, ale na své vítězství nad nimi všemi a na svou konečnou nadvládu pod vedením kmenového Mesiáše.“

(Goldwin Smith, Professor of Modern History, Oxford University, October, 1881.)

Yahushua učil: „Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi; v tom je celý Zákon, i Proroci.“ (Matouš 7,12) Ale Židé to obchází, protože podle Talmudu se to týká jedině Židů. Jelikož pohané jsou jen nelidská zvířata, neporušují tak Yahuwahův Zákon, když si něco ponechají nebo ukradnou to, co patří pohanům. „Neboť je psáno“, říká Talmud: „A vy mé stádo, stádo na mých pastvinách, jste lidé; jedině vy jste určeni jako lidé.“ (Baba Mezi’a 114b)27

Talmud dělá tři věci:

1) Poskytuje Židům ospravedlnění a povolení dopouštět se jejich mnoha ohavných zločinů proti lidskosti.

 

2) Filtruje pravdy obsažené v Tóře skrze Farizejské tradice.

 

3) Rouhá se Yahushuovi nejhrubějšími možnými způsoby.

Talmud dává svolení k hříchu

Tradice Farizejů, jak jsou zakódované v Talmudu, jsou ospravedlněním používaným krypto-Židy pro všechny druhy zla. Nadále jim to dává tiché svolení dopouštět se zločinů proti pohanům. Obzvláště křesťané by měli být vyhlazeni.

Protože není vždy a všude možné provést vyhlazení křesťanů, Talmud nařizuje, aby byli napadáni přinejmenším nepřímo, jmenovitě: zranit je všemi možnými způsoby a takto snížit jejich moc, napomoci jejich naprostému zničení. Kdekoliv je to možné, mají Židé zabíjet křesťany a dělat tak bez milosti…

 

Židovi je nařízeno, aby ubližoval křesťanům, kdekoliv jen může, buď nepřímo, když jim žádným způsobem nepomůže, a taky přímo ničením jejich plánů a projektů; nikdy nesmí zachránit křesťana, který je v nebezpečí smrti.28

Z důvodu stručnosti tohoto článku není možné vyjmenovat všechny hříchy, kterým Židovská tradice, jak je vysvětlena v Talmudu, dává svolení, aby se jich dopouštěli. Nicméně následující krátký seznam tě uvede do obrazu.

 • Židé mohou lhát pohanům: “Je dovoleno podvádětGoi.“ (Babha Kama, 113b)
 • Židé mohou předstírat, že jsou křesťané, aby je mohli podvést: “Je-li Žid schopen je [modláře] podvést tím, že bude předstírat, že je uctívač hvězd, může tak činit.“ (Iore Dea, 157,2.Hagah)
 • Nemocným nebo raněným pohanům se nesmí pomáhat: “Ti Akum nesmí být léčeni, ani za peníze, ledaže by to způsobilo jejich nepřátelství.“ (Iore Dea, 158,1)

„Existuje důvod zabíjet miminka [na straně nepřítele]  i když neporušili těch sedm Noahide Zákonů, protože v budoucnu by mohli představovat nebezpečí, jelikož se předpokládá, že by vyrůstaly a byly zlé jako jejich rodiče…“
(Rabbi Yitzhak Shapira, The Killing of Gentiles in War.)

Pohanům v nebezpečí se nesmí pomoci, obzvláště pokud to vede k jejich úmrtí: Neměj s nimi žádné slitování…Když tedy uvidíš nějakého Akum v potížích nebo když se topí, nejdi mu na pomoc. A pokud je v nebezpečí smrti, nezachraňuj ho od smrti.“ (Hilkoth Akum, X,1)

 • Židé mohou a dokonce křivě přísahat, aby odsoudili křesťany: “Když Žid a goi přijdou před soud, osvoboď Žida, pokud můžeš, podle zákonů Izraele… Pokud tak nemůžeš učinit, postupuj bezohledně vůči tomu Goi, jak rabín Ischmael radí….“ (Babha Kama, 113a)

„Jméno Boha není zneuctěno, když Goi neví, že Žid lhal.“ (Babha Kama, 113a, marginal note.)

Právě to slovo použité k označení pohanů - goim/goyim - je hanlivé slovo znamenající „jako zvíře“. Yahuwahův zákon, jak je vyjádřen v Desateru přikázání, ukazuje, jak by měla každá duše žít. Ale Židé věří, že boží zákon se týká jen jich, protože jen oni jsou lidé. Takto jim Talmud dává svolení k hříchu. I když Mojžíšův zákon jmenuje řadu vrcholných zločinů včetně vraždy, Talmud to mění. Talmud říká, že když pohan zabije Žida, musí být usmrcen, ale když Žid zabije pohana, neexistuje pro něj trest smrti. (viz Tractate Sanhedrin, 57a.)

Jaký to kontrast k tomu Mírnému a Pokornému, který řekl: „Slyšeli jste, že řečeno jest: Oko za oko a zub za zub. Jáť pak pravím vám: Abyste neodpírali zlému. Ale udeří-li tě kdo v pravé líce tvé, nasaď jemu i druhého.“ (Matouš 5,38-39) Pavel taktéž učil: „Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“ (Římanům 12,21)

Talmud filtruje pravdu

Argumenty Židů o tom, jak vykládat každé slůvko Yahuwahova zákona, jsou ve skutečnosti filtry. Odstředí nedůležité otázky a zanechají v pozadí obrovské bludy. Yahushua to viděl a ve zděšení prohlásil: „Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda spolknete!“ (Matouš 23,24) Nakonec je každá částečka pravdy vyceděna a zůstává jen blud.

Židé si vždy vážili židovských životů více než životů „goyim“.

 


„Každý, kdo prolije krev bezbožníka, je stejně tak přijatelný u Boha, jako kdyby Bohu obětoval oběť.“ (Ialkut Simoni, 245c. n. 772)

[Palestinci] budou rozdrceni jako kobylky… hlavy rozbíjeny o balvany a zdi.“(Israeli Prime Minister, Yitzhak Shamir, New York Times April 1, 1988.)

[Palestinci] jsou zvířata chodící na dvou nohách.“ (Israeli Prime Minister Menachem Begin, „Begin and the ‚Beasts,“ New Statesman, June 25, 1982.

Vrcholný příklad může být nalezen v „modlitbě“, kterou každý Žid vyslovuje v Den smíření. Mysl Žida je tak v pohodě, že může beztrestně lhát pohanům až do příštího Dne smíření. V projevu, který měl Benjamin Freedman v New York City v roce 1961 – Žid, který věřil, že takové praktiky jsou špatné – varoval své posluchače před podvodnými praktikami ostatních Židů a vysvětloval, jak to ospravedlňují:

Víte o Dni smíření a myslíte si, jak je pro ně tento den svatý – a já byl jedním z nich! To není nějaká pověst. Nejsem tady, abych k něčemu burcoval. Jsem zde, abych vám poskytl fakta. Když v Den smíření vstoupíte do synagogy, zcela první modlitbou, kterou odrecitujete ve stoje, a je to jediná modlitba ve stoje, a vy tuto krátkou modlitbu opakujete třikrát, je modlitba Kol Nidre. Uzavíráte s Všemohoucím Bohem smlouvu, že jakákoliv přísaha, slib nebo záruka, kterou bys mohl učinit v příštích 12 měsících, bude anulovaná a neplatná. Přísaha nebude přísahou. Slib nebude slibem. Záruka nebude zárukou. Nemají mít žádnou moc a účinek, atd. A jde to ještě dále. Talmud učí, abys nikdy, když něco přísaháš, slibuješ nebo zaručuješ, nezapomněl na slib Kol Nidre, který jsi učinil v Den smíření, a který tě zprošťuje naplnění tvého slibu.

Skvělým příkladem toho je interview rabína Abe Finklesteina daného Jamesi Wickstromovi, které jsme dříve zmínili. Finklestein souhlasil s tím, že zaplatí polovinu nákladů na interview, což později zapřel. Židovský prostředník se postavil na stranu Finklesteina, protože rabín tvrdil, že z této povinnosti vyjmut, protože odříkal slib Kol Nidre. Poslechnout si v angličtině tento děsivý rozhovor je možné zde. (Celé video je dobré, ale Finklesteinova část začíná v čase 32:54). Přečíst si vychloubačný popis Finklesteinovy podlosti od Aarona Cohena je možné zde.

Talmud jde dokonce tak daleko, že dovoluje zachovávat Sabat v pohanskou sobotu Gregoriánského kalendáře. Tractate Shabbat, chapter 7, Mishna 1, říká, že když někdo jaksi „ztratí pojem“ o tom, kdy je Sabat, stačí zachovávat jeden ze sedmi dnů.

Dobře Yahushua říká: „Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho novověrce; a když ho získáte, učiníte z něho syna pekla, dvakrát horšího, než jste sami.“ (Matouš 23,15)

 

Talmud uvádí: „Když pohan udeří Žida, zaslouží si smrt,… Ten, kdo udeří Izraelity do čelisti, je jako ten, který napadl Boží přítomnost; neboť je psáno, že ten, kdo udeří člověka [tzn. Izraelitu], napadl Toho Svatého.“ (Tractate Sanhedrin, 58b)

Skutečností je, že Židé se nechtějí podělit s druhými o pravdu. Zaprvé: Kdyby ostatní poznali pravdu o jejich učení a jak jejich tradice zkazila Yahuwahův zákon, dávali by si ne-Židé pozor na jejich zkažené a podvodné jednání. Zadruhé: Nechtějí se ani podělit o nezkažené knihy Mojžíše (Tóra) s někým z vnější, protože si žárlivě střeží spasení jako něco, co patří jen jim.

Talmud uvádí: „Pohan, který studuje Tóru, si zaslouží smrt, protože je psáno, že Mojžíš nám svěřil zákon jako dědictví, je to naše dědictví, ne jejich.“29

Ti, kdo vzhlíží k Židům a hledají u nich duchovní pravdu, nikdy ji nenaleznou. Zaprvé, protože ji Židé nemají, když všechno filtrují svými „tradicemi starších“; zadruhé, protože to, co mají, velmi pečlivě skrývají před ne-Židy. Vždy tomu tak bylo, protože Židé byli vždy ovládáni duchem Satanovým. Yahushua to rozpoznal, když řekl: „Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít.“ (Matouš 23,13)

Talmud se rouhá Yahushuovi

Ze všech svým tvrzení a učení Talmudu je největším rouhačstvím to, co píše o Yahushuovi. Podle Talmudu byl Yahushua bastard (nemanželské dítě). Jeho matka oklamala svého manžela a vyspala se s mužem pod různými jmény Pandera/Panthera/Pantera/Pantiri. Existuje důvod, pro je zdůrazněno, že Yahushua byl nelegitimní: „Jedno z omezení jeho statutu naznačuje, že nemůže vstoupit do zákonného manželství s židovskou ženou a být otcem židovských dětí - natož založit společenství, které tvrdí, že je nový Izrael.“30

Jméno Yahushuova údajného otce je samo o sobě znamenitým příkladem důvtipných, skrytých způsobů, jakými Židé zesměšňují a zneuctívají Yahova Syna v Talmudu:

„Dřívější rabín Drach, který konvertoval ke katolicismu, říká, že Talmud obsahuje „velké množství… nejodpornějších neslušností a především nejhroznější rouhání proti všemu, co křesťanské náboženství považuje za nejsvětější a nejdražší.“ (H. De Vries De Heekelingen, quoted in “Israël. Son Passé. Son Avenir.April, 1937.)

Zde se setkáváme s proslulou rabínskou praxí výsměchu pohanským nebo křesťanským svatým jménům tím, že se zesměšní, jako například penei elah (“tvář boha”) změní napenei kelev (“tvář psa”). Ale bodem našeho případu je obrácené čtení souhlásek uvnitř řeckého slova – ne náhodně následujíc tuto magickou (!) praktiku čtení slova pozpátku… záměnou parthenos na panteros nepraktikují rabíni pouze praktiku „cacophemismu“, oni i vyslovují magické hlásky, neboli exorcismus, a „transformují“ Ježíšovo narození z panny v narození běžnému Římskému vojákovi jménem Panther. Maierův hlavní argument proti této derivaci (kdo dokáže chápat takové důmyslné slovní hříčky?) hrubě podceňuje rabíny a jejich čtenáře.

Vše, co víme z rabínských i pohanských zdrojů, poukazuje na skutečnost, že nevlídné protiposelství k tomu z Nového Zákona – Miriam/Marie byla nevěstka a její syn bastard – bylo Židovskou odpovědí na křesťanskou propagandu božského původu Ježíše.31

Ale rouhačství zde nekončí.

Talmud učí, že Ježíš Kristus byl nemanželské dítě a byl počat během menstruace, že má duši Ezaua, že byl hlupák, kouzelník a svůdce, že byl ukřižován, pohřben v pekle a ustanoven od té doby jako idol jeho následovníky.32

Talmud odkazuje na Yahushuu různými způsoby a pod směsí urážlivých jmen, jmen, která jsou jasně pochopena Židy jako odkazující na Yahushuu.

To není nic nového v Židovských spisech a je tak konáno záměrně, aby nemohli křesťané snadno rozpoznat jejich prohnanost… Existují Židé, kteří to sami vyznali. Například v knize Sepher Juchasin (9b): “Rabíni vždy obelstili Nazarény [křesťany] rčením, že Ježíš, o kterém se v Talmudu hovoří, není ten Ježíš Kristus křesťanů. Sami si dovolí takovou lež, aby měli pokoj“…33

Zdá se, jakoby nějaký duch z hlubin vstoupil do rabínů, inspiroval jejich představivosti k ještě novějším hloubkám mravní zkaženosti, protože podle nich je dokonce i nyní Yahushua v pekle a potrestán ve vroucích výkalech:

On [Onqelos] šel a přivedl Ježíše Nazaréna (Yeshu hanotzri)/hříšniky Izraele (posheee Yisrael) z jeho/jejich hrobu(ů) skrze černokněžnictví a zeptal se ho/jich: Kdo je důležitý na tomto světě?

 

On/oni [Ježíš/hříšníci Izraele] odpověděli: Izrael!

 

[Onqelos:] Co pak o spojení s nimi?

 

[Ježíš/hříšníci Izraele] odpověděli: Hledejte jejich prospěch, neubližujte jim. Kdokoliv se jich dotkne, je jako by se dotkl zřítelnice jeho [Božího] oka!

 

„Neexistuje nic takového jako civilisté v době války… Tisíc nežidovských životů nemají cenu ani nehtu Židova prstu!“

(Rabbi Dov Lior, leader of the Shavei-Hevron yeshiva at Kiryat Arba)

[Onqelos:] Co je tvůj trest?

 

[Ježíš/hříšníci Izraele] odpověděli: Být ve vařících výkalech. Neboť mistr řekl: Kdokoliv zesměšňuje slova Ság, je potrestán ve vařících výkalech.34

Otec Yahuwah miloval tento svět takovou nezměrnou, nedostižnou láskou, že ochotně obětoval Své jediné dítě, Svého jednorozeného Syna. Obětoval Ho za padlou rasu, poslal Ho mezi nejubožejší z ubohých, aby tak všichni, kdo v Něj uvěří, nezahynuli, ale měli věčný život. Zdali je tento nedocenitelný dar přijat nebo odmítnut, to záleží na každém jedinci, ale přinejmenším by měl mít každý uznání za takovou nesobeckou lásku a sebeobětování. Židé však nic z toho necítí, mají jen nejhrubší rouhání, oplzlé náznaky a největší urážky vůči Spasiteli.

Synagoga Satana

Ruka Žida byla vždy, podobně jako Izmaelova, proti každému člověku mimo těch, náležejících k synagoze. Jeho divoké vášně a ďábelská prohnanost, kombinovaná s abnormální sílou intelektu, s intenzivní vitalitou a vytrvalostí jít za svým cílem, které svět málokdy vidí, poháněn navíc dychtivou žízní po krvi, zplozenou porážkou a podrobením – to vše z něj dělá smrtelného nepřítele všeho lidstva, zatímco jeho nesociální a zločinný Orální Zákon[Talmud] napomáhá roznícení jeho divoké sobecké touhy a ospravedlňuje zločiny vnuknuté záští a pověrčivostí.35

Víra v to, že dnešní Židé jsou Yahuwahovým zvláštním, vyvoleným lidem a že národ Izraele má zvláštní postavení s Nebem, nepochází z Písma. Je to nová nauka pocházející od samotným krypto-Židů. Oni znají hodnoty a čest pohanů. Když se jim podařilo přesvědčit pohany, že Židé jsou stále Yahovým vyvoleným lidem, mohou přesvědčit tento „dobytek“, aby jim posílali desátky a dary. Neustále výzvy „Stůjte při Izraeli“ dovolují Izraelské armádě, aby jí prošly ty nejkrutější zločiny proti lidskosti, a celý okolní svět jen v tichosti přihlíží.

Hasidští Židé s bočními loknami, vlevo; Chazarský bojovník s loknami, uprostřed a vpravo.

Tato víra v Židy a rozsáhlá podpora Židů jako Yahuwahova vyvoleného lidu se stala prominentní teprve ve 20. století. Dřívější křesťané nepracovali pod čenichy „politické korektností“. Oni věděli, co jsou Židé zač a nebáli se zříci se jich pro zlo, které proudilo z jejich učení a tradic. Ve svém posledním kázání před svou smrtí Martin Luther prohlásil: „Oni jsou našimi veřejnými nepřáteli a bez ustání se rouhají našemu Pánu Ježíši Kristu, nazývají naší požehnanou pannu Marii děvkou a jejího Svatého Syna bastardem a pro nás mají nadávku podvrženců a interupcí.“36 Luther dokonce napsal knihu, ve které jasně spojuje učení Židů s Talmudem, kde říká: „Měli by být zbaveni svých modlitebních knih a Talmudů, ve kterých se vyučují taková modlářství, lži, proklínání a rouhání.“37

John Chrysostum, raný křesťanský otec (344-407 n.l.) byl ještě více neomalený ve svém silném slovním odsouzení Židů:

Synagoga je horší než nevěstinec. Je to doupě lotrů a divokých bestií… Chrám démonů oddaných modlářským kultům… útočiště zhýralců a sluj ďáblů. Je to zločinecké shromáždění Židů… místo shromáždění vrahů Krista… doupě zlodějů, obydlí neřesti, útočiště ďáblů, zátoka a propast záhuby. Řekl bych totéž o jejich duších.

„My Židé jsme nikdy nevlastnili nějakou náboženskou instituci, která by se vyvinula z našeho vlastního uvědomění, protože nám chybí jakýkoliv druh idealismu. To znamená, že nám je cizí víra v nějaký život mimo tuto pozemskou existenci. Je skutečností, že Talmud neuvádí žádné zásady, které by jedince připravovaly na budoucí život, ale poskytuje jen pravidla pro luxusní život na tomto světě. Je to kolekce instrukcí pro udržení židovské rasy a regulaci vztahu mezi sebou a těmi goy. Naše učení se nezaobírají morálními problémy, ale spíše tím, jak něco ZÍSKAT.“

(Harold Rosenthal)

Ve Zjevení 3 přijímá církev Filadelfie velmi zajímavé zaslíbení: „Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagógy satanovy; říkají si židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a padnou ti k nohám; a poznají, že já jsem si tě zamiloval. „Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagógy satanovy; říkají si židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a padnou ti k nohám; a poznají, že já jsem si tě zamiloval.“ (Zjevení 3,9)

„Synagoga“ je fascinující slovo zde použité. Slovo „Církve“ poukazují na křesťanskou víru. Slovo „Chrámy“ jsou navštěvovány hinduisty, buddhisty, křesťany a dalšími. Ale jedině Židé navštěvují synagogy. Jak zvláštní, že Pravý Svědek říká, že tito ze synagogy Satana „říkají si Židé, a nejsou, ale lžou.“ Je snad možný jasnější popis Sionistů, Chazarských krypto-Židů?

Ještě dříve se Yahushua zmiňuje o hrubém rouhání těchto krypto-Židů, když říká církvi Smyrny: „Vím o skutcích tvých, i o soužení, a chudobě tvé, (ale bohatý jsi), i o rouhání těch, kteříž se praví býti Židé, a nejsou, ale jsou sběř satanova.“ (Zjevení 2,9)

Existuje mnoho Židů, kteří rozpoznávají toto zlo Sionistů, krypto-Židovskou agendu. Již zesnulý Benjamin Freedman a Tony Greenstein, samozvaný anti-Sionista a antirasista, jsou jen dva z nich. I další pozvedli svůj hlas a varují před nesvatým jednáním těchto Židů vůči pohanům. Když tedy upřímní Židé sami vidí toto zlo, proč tak mnoho křesťanů vzdychá po všem, co je židovské?

Pravá podstata Judaismu je založena na Talmudismu a diametrálně protiřečí Yahuwahovu zákonu, který říká: „Miluj Yahuwaha tvého Eloaha celým svým srdcem, myslí a duší, a tvého bližního jako sebe sama.“ (viz Matouš 22,37-39)

Židovský Talmudismus učí kromě svého hrubého rouhačství proti Synu Yaha pravý opak: využívat druhých, opovrhovat jimi jako podřadnými zvířaty. To jsou vlastnosti Satanova ducha a jsou vyučovány jako zásady v celém Judaismu.

Člověk nemůže oddělit Farizeismus od Judaismu, protože Judaismus je Farizeismus – tentýž Farizeismus, proti kterému Yahushua bojoval, když žil na zemi. Dr. David Goldstein, Žid, který konvertoval ke Katolicismu, říkával: „Ježíš byl Žid.“ Benjamin Freedman vznesl proti tomu námitku. V roce 1954 napsal dopis Goldsteinovi, vysvětlil mu historii Chazarských Židů a odmítl domněnky vedoucí k tvrzení, že „Ježíš byl Žid.“

Prohlášení, že „Ježíš byl Žid“ v tom smyslu, že během Svého života Ježíš zastával a praktikoval formu náboženské bohoslužby známé a praktikované pod moderním jménem „Judaismus“, je prohlášení falešné a fikce největšího rouhačství. Pokud by být „Židem“ vyžadovalo tehdy nebo nyní praktikovat „Judaismus“, pak Ježíš zajisté nebyl nazýván „Žid“.Ježíš odmítal a odsuzoval formu náboženského uctívání praktikovaného v Judei za Jeho života a která je dnes známa a praktikována pod svým novým jménem „Judaismus“. Tato náboženská nauka byla tehdy známá jako „Farizeismus“.

Žádné Yahuwahovo dítko nemůže v dobré víře poslat peníze na podporu agendy těchto zlých a po moci šílících entit. Nemohou je bránit, hlasovat pro podporu jejich vražedných politik nebo k nim jakýmkoliv způsobem vzhlížet pro duchovní vedení. Synagoga Satana je „símě hada“. Oni nemají žádné duchovní světlo. Naopak, oni zavrhli Světlo Světa a jejich „dům byl zanechán pustý“. Nemají žádné světlo. „Protož jestliže světlo, kteréž jest v tobě, jest tma, co pak sama tma, jaká bude?“ (Matouš 6,23)38

Krádež zaslíbení

Krypto-Židé tvrdí, že mají v Yahuwahovým očích nadřazenou důležitost. Tvrdí, že jakožto „símě Abrahama“ jsou dědicové zaslíbení daného Abrahamovi. Smutné je, že mnoho křesťanů uvěřilo tomuto tvrzení těchto takzvaných „vyvolených lidí Yaha“ a podle toho je přijali.

Pravda je však překvapivá! Zaslíbení daná Abrahamovi jsou dostupná pro všechny… ale jedině skrze Yahushuu! Nepřicházejí skrze nějaké skutečné nebo smyšlené spojení s Abrahamem, jak chtějí krypto-Židé každého přesvědčit. Zaslíbení dané Abrahamovi přichází ke všem skrze Krista Yahushuu.

A tak vidíte, že ti, kteříž jsou z víry, ti jsou synové Abrahamovi. Předzvěděvši pak Písmo, že z víry ospravedlňuje pohany Yahuwah, předpovědělo Abrahamovi: Že v tobě budou požehnáni všickni národové. A tak ti, kteříž jsou z víry, docházejí požehnání s věrným Abrahamem. Aby na pohany požehnání Abrahamovo přišlo v Kristu Ježíši a abychom zaslíbení Ducha svatého přijali skrze víru. Abrahamovi pak učiněna jsou zaslíbení, i semeni jeho.Nedí: A semenům, jako by o mnohých mluvil, ale jako o jednom: A semenu tvému, jenž jest Kristus. (Galatským 3,7-9, 14, 16)

„Semeno Abrahama“ je Yahushua. Konec. Semeno Abrahama nejsou Židé. Semenem nejsou věřící. Tímto semenem Abrahama je Yahushua skrze Kterého požehnání proudí na všechny, kteří věří v zaslíbení daná Abrahamovi a jeho semenu, Yahushuovi, a přijímají je skrze víru.

Semeno Abrahama

Lidé, kteří spoléhají na formalismus pro pocit bezpečí, chtějí vždy více, něco nového, dělat něco těžšího, ujistit sebe sama o své úrovni oddanosti. Tehdy vyhledávají duchovní komunitu, která má ty nejvyšší měřítka výkonu, nejpřesněji vyjmenované požadavky. To se dá snadno nalézt v Judaismu.

„Svobodné zednářství je založeno na Judaismu…. Odstraň učení Judaismu ze Zednářských rituálů a co zůstane?“

(The Jewish Tribune, New York, NY: October 28, 1927.)

Upřímní křesťané se dívají na Yahushuův život jako nejlepší vzor spravedlnosti a odtud je jen malý skok k pohledu na praktiky Židů. Spasitel byl však pro Farizeje příliš liberální. Shledal tehdejší náboženské praktiky jako chybné. Žádný pravý následovník Yahushui nebude zbožňovat Židy a snažit se kopírovat jejich praktiky. Není žádné duchovní světlo k nalezení od této skupiny, která stojí za některými z nejhorších zvěrstev a krutostí posledních 2000 let a která byla Nebem zavržena pro své tvrdohlavé odmítání přijmout Spasitele lidstva.

Každý, kdo věří v Yahushuu jako boží Semeno Abrahama, se musí postavit proti Judaismu. I kdyby už nebyl žádný jiný důvod, pak stačí, že se Talmud rouhá proti Spasiteli. Ale více než to. Pravá podstata Judaismu je založena na Talmudismu a diametrálně protiřečí Yahuwahovu zákonu, který uvádí: „Miluj Yahuwaha tvého Eloaha celým svým srdcem, myslí a duší, a tvého bližního jako sebe sama.“ (viz Matouš 22,37-39)

Neřaď se mezi símě hada. „Půjdou spolu dva, jestliže se nedohodli?“ (Ámos 3,3)

Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?

 

Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím?

 

Jaké spojení chrámu Yahuwahova s modlami? My jsme přece chrám Eloaha živého. Jak řekl Yahuwah: `Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Eloah a oni budou mým lidem.´

 

A proto `vyjděte z jejich středu a oddělte se´, praví Yahuwah, `a ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu´. (2. Korintským 6,14-17)

„Běda vám farizeové“ je řečeno všem, kdo objímají tradice rabínských Židů, protože rabínští Židé jsou Farizeové.

Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř jsou plné hrabivosti a chtivosti. Slepý farizeji, vyčisť především vnitřek číše, a bude čistý i vnějšek. (Matouš 23,25-26)

WLC tě vyzývá, aby sis „dal pozor na kvas Farizejů… [což je] nauka Farizejů.“ (viz Matouš 16,5-12)

Hledej sám pro sebe Yahuwahovu tvář. Nepřijímej žádnou „pravdu“ přefiltrovanou přes zkažené kanály Judaismu. Yahuwah slíbil na čest Svého věčného trůnu, že uspokojí každou potřebu, včetně potřeby pro větší duchovní vhled.

Obrať se k Němu a jedině k Němu. A On uspokojí všechny tvé potřeby.

 


Pro další studium:

 • projev Benjamina Freedmana k poslechu anglicky  zde.
 • Interview Rabbi Abe Finklesteina k poslechu anglicky  zde.
 • Harold Rosenthall interview k četbě anglicky zde.
 • Dopis Benjamina Freedmana “The Truth About the Khazars,” zde.
 • Fakta o Talmudu: zde and zde.
 • Informace o tom, jak Židé ovládají světové komunikace:  zde.
 • Informace o židovském vyhlášení války Nacistickému Německu v 1933, zde.

Související obsah:


1 “Pharisees,“ The Jewish Encyclopedia, Vol. IX, (1901-1906 ed.), p.666. All emphasis supplied unless otherwise noted.

2 http://www.khazaria.com/khazar-history.html

3 Zde je celé interview:  http://www.antichristconspiracy.com/HTML%20Pages/Harold_Wallace_Rosenthal_Interview_1976.htm

4 “Pravda o Chazarech”, (anglicky)  http://antimatrix.org/Convert/Books/Benjamin.H.Freedman/The.Truth.about.Khazars.htm.

5 https://www.darkmoon.me/2013/top-israeli-scientist-says-ashkenazi-jews-came-from-khazaria-not-palestine/

6 Winston Churchill napsal: „Není nutné přehánět úlohu ve vytvoření bolševismu a uskutečnění Ruské revoluce, kterou sehráli tito mezinárodní a z většiny ateističtí Židé. Ta je zajisté velmi velká, pravděpodobně přebije vše ostatní. S pozoruhodnou výjimkou Lenina, většina vedoucích osobností jsou Židé. Navíc principální inspirace a hnací síla pochází od Židovských lídrů… V sovětských institucích je predominance Židé ještě více udivující.“ (http://www.fpp.co.uk/bookchapters/WSC/WSCwrote1920.html)

7 Židovské zapletení do války proti Německu: klikni here a here. Židovští bankéři stáli taky za vstoupením Japonska do války: here.

8 Badatelé potvrdili, že „šest miliónů“ je smyšlené číslo. Dle Evropských záznamů sčítání lidu před a po válce je takový počet naprosto nemožný.

9 Rosenthal, op cit.

10 See Solving the Mystery of Babylon The Great by Edward Hendrie.

11 https://www.youtube.com/watch?v=_7TrfD-qlRY, mark 40:10.

12 Walter White, Jr., The Hidden Tyranny, quoting Harold Rosenthal.

13 “Saturday Evening Post,” June 19, 1919.

14 New York City speech, October 30, 1937.

15 https://gracethrufaith.com/ask-a-bible-teacher/blessing-those-who-bless-israel/

16 http://www.cufi.org/site/PageServer?pagename=about_AboutCUFI

17 Ibid.

18http://www.slate.com/articles/news_and_politics/politics/2014/07/christians_united_for_israel_the_most_insanely_pro_israel_conference_of.htmlSee also, http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=950DE3DE173EF937A25752C1A9609C8B63

19 “Les Annales”, June, 1934.

20 “Chicago Sentinel”, October 8, 1942.

21 Adolf Hitler, “My Political Testament”, http://hitler.org/writings/last_testament/.

22 Aaron Cohen, “Why It Can Never Happen Again,” December 18, 2006, emphasis original.

23 Louis Finklestein, The Pharisees: The Sociological Background of their Faith, Vol. 1, Forward to first edition, p. XXI, emphasis supplied.)

24 Louis Finklestein, The Jews – Their History, Culture, and Religion, Vol. 4, p. 1332.

25 https://www.youtube.com/watch?v=_7TrfD-qlRY

26 F. Trocase, L’Autriche Juive, 1899.

27 http://come-and-hear.com/babamezia/babamezia_114.html

28 I. B. Pranaitis, The Talmud Unmasked: The Secret Rabbinical Teachings Concerning Christians, 1892.

29 http://www.come-and-hear.com/sanhedrin/sanhedrin_59.html, emphasis in original.

30 Peter Schäfer, Jesus in the Talmud, chapter 9.

31 Ibid.

32 The Talmud Unmasked, op cit.

33 Ibid.

34 Jesus in the Talmud, op cit.

35 Sir Richard Francis Burton, 19th century British diplomat, writer.

36 Martin Luther, “Warning Against The Jews.”

37 Martin Luther, The Jews And Their Lies.

38 WLC učí důležitosti zachovávání původního Biblického Sabatu, ale ten byl ustanoven při Stvoření, ne při Exodu. Nadále i Yahuwahovy svátky, popsané v Leviticus 23, nebyly dány výhradně Židům, ale jsou pro nás všechny zavazující.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>